پنج شنبه , اردیبهشت ۲۳ ۱۴۰۰
faen

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

جلد اول قواعد عمومی صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

۱- مبانی صلاحیت دولت در حقوق بین المل

۱- مفهوم صلاحیت در حقوق بین الملل

۲- تجزیه صلاحیت: قانونی، قضایی و اجرایی

۳- تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل

۴- جایگاه صلاحیت در حقوق بین الملل

۵- منابع صلاحیت در حقوق بین الملل

۲- معیارهای صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

۱- مبانی نظری معیارهای صلاحیت دولت

۲-معیارهای اعمال صلاحیت قانونی

۳- معیارهای صلاحیت قضایی

۴- معیارهای صلاحیت اجرایی

۳- اصول صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

۱- اصول حقوق بین الملل ناظر بر صلاحیت دولت

۲- اصول حقوق بین الملل قابل اعمال بر صلاحیت دولت

۴- صلاحیت فراسرزمینی دولت در حقوق بین الملل

۱-نگرشی تاریخی به صلاحیت فراسرزمینی

۲- اصالت صلاحیت: سرزمینی یا شخصی؟

۳- قلمروي مفهومی صلاحیت فراسرزمینی

۴- مفاهیم مرتبط با صلاحیت فراسرزمینی

۵- ارزیابی مشروعیت صلاحیت فراسرزمینی

۶- راه حل هایی براي صلاحیت فراسرزمینی: پیوند میان نظریات

۵-صلاحیت دولت و حقوق مسئولیت بین المللی

۱- مسؤولیت بین المللی در اعمال صلاحیت

۲- اثبات مسئولیت بین المللی در اعمال صلاحیت

۳- اقدامات متقابل در اعمال صلاحیت

۴- ارزیابی دو مورد

جلد دوم قواعد اختصاصی صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

۱-صلاحیت دولت در حقوق بین الملل کیفري

۱-مبناي صلاحیت جهانی: حق یا تکلیف؟

۲-ماهیت صلاحیت جهانی: کیفری و مدنی

۳- انواع صلاحیت جهانی: بین المللی و غیربین المللی

۴ شرایط اعمال صلاحیت جهانی: شخصی، ذاتی و محلی

۲- صلاحیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادي

۱- اصول صلاحیت در حقوق بین الملل اقتصادي

۲- معیارهاي صلاحیت در حقوق بین الملل اقتصادي

۳-صلاحیت در حقوق بین الملل رقابت

۳- صلاحیت دولت در حقوق دریاها

۱-صلاحیت دولت در آب های داخلی

۲- صلاحیت دولت در دریای سرزمینی

۳-صلاحیت دولت در دریای نظارت

۴-صلاحیت دولت در دریای انحصاري اقتصادي

۵- صلاحیت دولت در دریای آزاد

۴- صلاحیت دولت در حقوق فضاي سایبر

۱- نظریات حاکمیت در فضای سایبر

۲- روش های قانونگذاری در فضای سایبر

۳- اعمال صلاحیت قضایی در فضای سایبر

۴- اعمال صلاحیت اجرایی در فضای سایبر

۵-صلاحیت دولت در حقوق بین الملل بشر

۱-صلاحیت در حقوق بین الملل بشر: حق و تکلیف

۲-صلاحیت در حقوق بشر شرکت های فراملی

۶-صلاحیت دولت در حقوق بین الملل محیط زیست

۱-صلاحیت در حقوق بین الملل محیط زیست: الزام، تجویز و ممنوعیت

۲-صلاحیت در حقوق محیط زیست شرکت های فراملی

فرجام سخن

مولف:

سیدیاسر ضیایی

تاریخ و نوبت چاپ:

۱۳۹۶، اول

قیمت:

۲۸۰٫۰۰۰ ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *