صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

خرید

فهرست مطالب:

مقدمه

جلد اول قواعد عمومی صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

1- مبانی صلاحیت دولت در حقوق بین المل

1- مفهوم صلاحیت در حقوق بین الملل

2- تجزیه صلاحیت: قانونی، قضایی و اجرایی

3- تعارض صلاحیت در حقوق بین الملل

4- جایگاه صلاحیت در حقوق بین الملل

5- منابع صلاحیت در حقوق بین الملل

2- معیارهای صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

1- مبانی نظری معیارهای صلاحیت دولت

2-معیارهای اعمال صلاحیت قانونی

3- معیارهای صلاحیت قضایی

4- معیارهای صلاحیت اجرایی

3- اصول صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

1- اصول حقوق بین الملل ناظر بر صلاحیت دولت

2- اصول حقوق بین الملل قابل اعمال بر صلاحیت دولت

4- صلاحیت فراسرزمینی دولت در حقوق بین الملل

1-نگرشی تاریخی به صلاحیت فراسرزمینی

2- اصالت صلاحیت: سرزمینی یا شخصی؟

3- قلمروي مفهومی صلاحیت فراسرزمینی

4- مفاهیم مرتبط با صلاحیت فراسرزمینی

5- ارزیابی مشروعیت صلاحیت فراسرزمینی

6- راه حل هایی براي صلاحیت فراسرزمینی: پیوند میان نظریات

5-صلاحیت دولت و حقوق مسئولیت بین المللی

1- مسؤولیت بین المللی در اعمال صلاحیت

2- اثبات مسئولیت بین المللی در اعمال صلاحیت

3- اقدامات متقابل در اعمال صلاحیت

4- ارزیابی دو مورد

جلد دوم قواعد اختصاصی صلاحیت دولت در حقوق بین الملل

1-صلاحیت دولت در حقوق بین الملل کیفري

1-مبناي صلاحیت جهانی: حق یا تکلیف؟

2-ماهیت صلاحیت جهانی: کیفری و مدنی

3- انواع صلاحیت جهانی: بین المللی و غیربین المللی

4 شرایط اعمال صلاحیت جهانی: شخصی، ذاتی و محلی

2- صلاحیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادي

1- اصول صلاحیت در حقوق بین الملل اقتصادي

2- معیارهاي صلاحیت در حقوق بین الملل اقتصادي

3-صلاحیت در حقوق بین الملل رقابت

3- صلاحیت دولت در حقوق دریاها

1-صلاحیت دولت در آب های داخلی

2- صلاحیت دولت در دریای سرزمینی

3-صلاحیت دولت در دریای نظارت

4-صلاحیت دولت در دریای انحصاري اقتصادي

5- صلاحیت دولت در دریای آزاد

4- صلاحیت دولت در حقوق فضاي سایبر

1- نظریات حاکمیت در فضای سایبر

2- روش های قانونگذاری در فضای سایبر

3- اعمال صلاحیت قضایی در فضای سایبر

4- اعمال صلاحیت اجرایی در فضای سایبر

5-صلاحیت دولت در حقوق بین الملل بشر

1-صلاحیت در حقوق بین الملل بشر: حق و تکلیف

2-صلاحیت در حقوق بشر شرکت های فراملی

6-صلاحیت دولت در حقوق بین الملل محیط زیست

1-صلاحیت در حقوق بین الملل محیط زیست: الزام، تجویز و ممنوعیت

2-صلاحیت در حقوق محیط زیست شرکت های فراملی

فرجام سخن

مولف:

سیدیاسر ضیایی

تاریخ و نوبت چاپ:

1396، اول

قیمت:

280.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …