قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان

قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان

خرید

 

فهرست مطالب:

سخن ناشر
فهرست اختصاری
مقدمه
بخش اول: جمهوری خودمختار نخجوان 
تاریخچه
وضعیت جغرافیایی
ساختار سیاسی و وضعیت نهادهای اجرایی
وضعیت حقوقی جمهوری خودمختار نخجوان
بخش دوم: قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان
فصل اول: اصول عمومی
ماده 1- وضعیت حقوقی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 2- اصول خودمختاری
ماده 3- تفکیک قوا
ماده 4- جلوگیری از غصب حاکمیت دولت
ماده 5- عالی‌ترین مقام جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 6- محدوده سرزمینی
ماده 7- تأمین حقوق اساسی و آزادی‌های اشخاص و اتباع
ماده 8- حق رأی اتباع در جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 9- پایتخت
ماده 10- نمادهای دولت خودمختار نخجوان
فصل دوم: قوه مقننه
ماده 11- اجرای حاکمیت قانونگذاری
ماده 12- تعداد نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 13- نحوه انتخاب نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 14- مدت صلاحیت فراخوان (دوره) مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 15- شرایط نامزدها برای انتخاب شدن به‌عنوان نماینده مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 16- بررسی و تأیید نتایج انتخابات مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 17- خاتمه صلاحیت نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 18- جلسات مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 19- محرومیت از نمایندگی مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان و از دست دادن صلاحیت‌های نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 20- مصونیت نمایندگان مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 21- ممنوعیت مسئول دانستن نماینده مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 22- سازمان‌دهی فعالیت مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 23- قوانین مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 24- مقررات عمومی تصویب‌شده توسط مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 25- مسائلی که توسط مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان انجام می‌شود
ماده 26- حق پیشنهاد قانونگذاری
ماده 27- امضای قوانین و مقررات
ماده 28- قابل‌اجرا شدن اسناد مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 29- الزامات مربوط به ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 30- عدم‌توانایی اجرای دائمی صلاحیت‌های ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان توسط ایشان
ماده 31- برکناری ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان از سمت خود
ماده 32- صلاحیت‌های ریاست مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 33- مقررات صادره از سوی رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان
فصل سوم: قوه مجریه
ماده 34- قوه مجریه در جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 35- جایگاه کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 36- ترکیب کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 37- نخست‌وزیر جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 38- جلسات نخست‌وزیری جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 39- صلاحیت‌های کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 40- مصوبات کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 41- شرایط راجع به نامزدهای عضویت در کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 42- شرایط راجع به اعضای کابینه وزرای جمهوری خودمختار نخجوان
فصل چهارم: قوه قضائیه
ماده 43- اجرای حاکمیت دادگاه
ماده 44- دادگاه عالی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 45- دادگاه‌های عمومی و تخصصی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 46- دادستانی جمهوری خودمختار نخجوان
فصل پنجم: نظام قانونگذاری 
ماده 47- جایگاه حقوقی قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 48- نظام قانونگذاری جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 49- قوانین و مقررات حقوقی جمهوری خودمختار نخجوان
فصل ششم: اصلاحات و الحاقات به قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان
ماده 50- قاعده پذیرش اصلاحات و الحاقات در قانون اساسی جمهوری خودمختار نخجوان
شرایط دوران گذار
فهرست منابع اسناد استفاده‌شده

ترجمه:

منصور آیرم

تاریخ و نوبت چاپ:

1399، اول

قیمت: 

240.000 ریال

            خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

مجله پژوهشهای حقوقی شماره 52

مجله پژوهش‌های حقوقی (فصلنامه علمی)   سال بیستم و یکم- شماره 52 زمستان 1401 مدیر مسئول: دکتر وحید…
کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …