نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف

خرید

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه كلي

مقدمه

سابقه علمی

اهداف

فصل دوم: كليات

مقدمه

مبحث اول: تعريف و تبيين انواع تسليحات متعارف

گفتار اول: تعريف تسليحات متعارف

گفتار دوم: تببين انواع تسليحات متعارف

مبحث دوم: عوامل توجه به كاربرد تسليحات متعارف در جامعه بين‌المللي در دوران معاصر

گفتار اول: عوامل حقوقي

گفتار دوم: عوامل سياسي

گفتار سوم: عوامل اقتصادي

مبحث سوم: جايگاه كاربرد تسليحات متعارف در نظريه‌هاي روابط بين‌الملل

گفتار اول: رئالیسم و كاربرد تسليحات متعارف

گفتار دوم: ايده آليسم و كاربرد تسليحات متعارف

گفتار سوم: مهدويت و كاربرد تسليحات متعارف

مبحث چهارم: ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در نواحي مختلف

گفتار اول: ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در قطب جنوب و شمال

بند اول: كاربرد تسليحات متعارف در قطب جنوب

بند دوم: ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در قطب شمال

گفتار دوم: ارزيابي كاربرد تسليحات متعارف در درياهاي آزاد

بند اول: كاربرد تسليحات متعارف بر عليه دزدي دريايي

بند دوم: كاربرد تسليحات متعارف بر عليه تروريسم دريايي

نتيجه

فصل سوم: قواعد حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در سطح سازمان‌هاي بين‌المللي و دولت‌ها

مقدمه

مبحث اول: ارزيابي اقدامات سازمان ملل متحد در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار اول: ارزيابي اقدامات مجمع عمومي ملل متحد در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: تصويب قطعنامه‌هاي مرتبط با كاربرد تسليحات متعارف

بند دوم: تدوين كنوانسيون‌هاي مرتبط در زمينه كاربرد تسليحات متعارف

بند سوم: نهادهاي مجمع عمومي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار دوم: اقدامات شوراي امنيت ملل متحد در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: اعمال تحريم‌هاي تسليحاتي و تاثير آن بر كاربرد تسليحات متعارف

بند دوم: تجويز مداخله نظامي و تاثير آن بر كاربرد تسليحات متعارف

بند سوم: نهادهاي شوراي امنيت در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار سوم: ارزيابي آراي ديوان بين‌المللي دادگستري راجع به كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: راي مشورتي راجع به تهديد يا توسل به تسليحات هسته‌اي

بند دوم: قضيه ديوار حايل

بند سوم: قضيه فعاليت‌هاي نظامي و شبه نظامي ايالات متحده آمريكا در نيكاراگوئه

بند چهارم: قضيه نسل كشي بوسنيايي‌ها

گفتار چهارم: ارزيابي اقدامات دبيركل ملل متحد راجع به كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: برنامه اقدام سازمان ملل براي محدود كردن تجارت غيرقانوني در تسليحات كوچكو سبك

بند دوم: برنامه اقدام هماهنگ سازي تسليحات كوچك

بند سوم: گزارشگران ويژه

بند چهارم: دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد

بند پنجم: صندوق تسهيلات حمايت كننده از همكاري در تنظيم تسليحات ملل متحد (آنسكار)

بند ششم: دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد

گفتار پنجم: شوراي اقتصادي- اجتماعي ملل متحد و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار ششم: موسسات تخصصي و سازمان‌هاي مستقل از سازمان ملل متحد و كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: سازمان بين‌المللي دريانوردي (ايمو) و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

بند دوم: سازمان علمي، آموزشي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

بند سوم: سازمان جهاني گمرك و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

مبحث دوم: اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي فرامنطقه‌اي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار اول: سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار دوم: جنبش عدم تعهد و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار سوم: سازمان همكاري‌هاي اسلامي و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار چهارم: اتحاديه عرب و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

مبحث سوم: اقدامات سازمان‌هاي بين‌المللي منطقه‌اي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار اول: اقدامات اتحاديه اروپا در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: اسناد اتحاديه اروپايي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

بند دوم: موارد كاربرد تسليحات متعارف توسط اتحاديه اروپا

بند سوم: نهادهاي همكار با اتحاديه اروپا در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار دوم: اقدامات اتحاديه آفريقايي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: اعلاميه باماكو

بند دوم: كنوانسيون جامعه اقتصادي غرب آفريقا راجع به تسليحات كوچك و سبك، مهمات آنها و ساير مواد مرتبط

بند سوم: پروتكل نايروبي

بند چهارم: پروتكل جامعه توسعه‌اي جنوب آفريقا راجع به تسليحات آتشين، مهمات و موادمرتبط

بند پنجم: كنوانسيون آفريقاي مركزي راجع به كنترل تسليحات كوچك و سلاح‌هاي سبك، مهمات آنها، اجزاء و قسمت‌هايي كه مي توانند براي ساخت، تعمير و نصب مورد استفاده قرار بگيرند (كنوانسيون كين شاسا)

گفتار سوم: اقدامات سازمان كشورهاي آمريكايي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: كنوانسيون آمريكايي برعليه توليد غيرقانوني و قاچاق تسليحات آتشين، مواد انفجاري، مهمات و ساير مواد مرتبط (سيفتا)

بند دوم: كنوانسيون آمريكايي شفافيت در تحصيل تسليحات متعارف

بند سوم: قوانين نمونه به منظور كنترل جابه جايي بين‌المللي تسليحات آتشين، قطعات، بخش‌ها و مهمات آنها

گفتار پنجم: اقدامات سازمان همكاري شانگهاي در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

مبحث چهارم: اقدامات دولت‌ها در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار اول: اقدامات جمهوري اسلامي ايران در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار دوم: اقدامات ايالات متحده آمريكا در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

گفتار سوم: فدراسيون روسيه و تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

نتيجه

فصل چهارم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در شاخه‌هاي مختلف حقوق بين‌الملل

مقدمه

مبحث اول: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر کاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور

گفتار اول: ارزيابي نظري نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق توسل به زور

بند اول: دفاع مشروع و قانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف

بند دوم: دفاع مشروع پيش دستانه و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف

بند سوم: مداخلات بشردوستانه و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف

بند چهارم: دكترين مسئوليت حمايت و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف

بند پنجم: دكترين مداخله به حمايت از حقوق اتباع در خارج و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف

بند ششم: دكترين مداخلات دموكراسي خواهانه و غيرقانوني بودن كاربرد تسليحات متعارف

گفتار دوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در زمان صلح

بند اول: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در كنترل آشوب‌هاي خياباني

بند دوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بركاربرد تسليحات متعارف در عمليات حفظ صلح

بند سوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربردتسليحات متعارف در زمان رضايت دولت ميزبان

گفتار سوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در وضعيت مخاصمات مسلحانه داخلي و بين‌المللي

بند اول: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در وضعيت مخاصمات داخلي

بند دوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف در مخاصمات مسلحانهبين‌المللي

مبحث دوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق بين‌الملل بشردوستانه

گفتار اول: تعهدات عمومي دولت‌ها در زمينه كاربرد تسليحات متعارف بر مبناي قواعد بين‌الملل بشردوستانه

بند اول: التزامات دولت‌ها در منع كاربرد هر نوع تسليحات متعارف

بند دوم: التزامات ماده يك مشترك كنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو به منظور كنترل كاربرد تسليحات متعارف

بند سوم: التزامات حقوق بشري دولت‌ها به منظور تضمين رعايت قواعد بين‌الملل بشردوستانه دركاربرد تسليحات متعارف

بند چهارم: التزامات مندرج در ماده 36 پروتكل اول الحاقي

گفتار دوم: كاربرد تسليحات متعارف از منظر اصول بنيادين حقوق بين‌الملل بشردوستانه

بند اول: كاربرد تسليحات متعارف و اصل منع آسيب غيرضروري

بند دوم: کاربرد تسليحات متعارف و اصل منع آسيب به محيط زيست

بند سوم: كاربرد تسليحات متعارف و اصل تفكيك

بند چهارم: كاربرد تسليحات متعارف و اصل تناسب

بند پنجم: كاربرد تسليحات متعارف و اصل ضرورت نظامي

گفتار سوم: كاربرد تسليحات متعارف توسط افراد مختلف در عرصه مخاصمات

بند اول: كاربرد تسليحات متعارف توسط رزمندگان

بند دوم: كاربرد تسليحات متعارف توسط غيرنظاميان

بند سوم: كاربرد تسليحات متعارف توسط كاركنان شركت‌هاي خصوصي نظامي

مبحث سوم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق مسئوليت بين‌المللي

گفتار اول: مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در قبال مشاركت در كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف

بند اول: مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در قبال كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف توسط گروه‌هاي تحت كنترل آنها

بند دوم: مشاركت دولت‌ها در كاربرد تسليحات متعارف از طريق واسطه‌گري غيرقانوني

گفتار دوم: مسئوليت بين‌المللي كاربرد مستقيم انواع تسليحات متعارف توسط دولت بكارگيرنده

بند اول: تسليحات متعارف دريايي

بند دوم: تسليحات متعارف هوايي

بند سوم: تسليحات متعارف زميني

گفتار سوم: مسئوليت بين‌المللي دولت‌ها در كاربرد تسليحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلي

بند اول: پيروزي شورشيان در جريان يك مخاصمه داخلي

بند دوم: پيروزي حكومت بر شورشيان در جريان يك مخاصمه داخلي

مبحث چهارم: ارزيابي نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف از منظر حقوق بين‌الملل كيفري

گفتار اول: نهادهاي بين‌المللي كيفري و انتظامي در زمينه مبارزه با كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف

بند اول: سازمان بين‌المللي پليس جنايي (اينترپل) و كاربرد تسليحات متعارف

بند دوم: ديوان بين‌المللي كيفري و كاربرد تسليحات متعارف

بند سوم: ديوان بين‌المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و كاربرد تسليحات متعارف

بند چهارم: ديوان بين‌المللي كيفري براي رواندا و كاربرد تسليحات متعارف

گفتار دوم: ارتكاب جنايات بين‌المللي از طريق كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: كاربرد تسليحات متعارف و جنايت تجاوز سرزميني

بند دوم: كاربرد تسليحات متعارف و جنايات جنگي

بند سوم: كاربرد تسليحات متعارف و جنايات عليه بشريت

بند چهارم: كاربرد تسليحات متعارف و جنايت نسل كشي

بند پنجم: كاربرد تسليحات متعارف و جنايت تروريستي

گفتار سوم: علل موجهه ارتكاب جنايات بين‌المللي از طريق كاربرد تسليحات متعارف

بند اول: دفاع مشروع

بند دوم: اجراي اوامر آمر قانوني

بند سوم: اضطرار

نتيجه

فصل پنجم: ارزيابي چالش‌ها و خلأها و راهكارها در كاربرد تسليحات متعارف در حقوق و روابط بين‌الملل

مقدمه

مبحث اول: چالش‌ها، خلأها و راهكار در زمينه اجراي بهتر التزامات روابط بين‌الملل در كاربرد تسليحات متعارف

گفتاراول: وجود دولت‌هاي ناتوان و معضل كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف

گفتار دوم: ضرورت توجه بيشتر جامعه بين‌المللي بر ديپلماسي پيشگيرانه

گفتار سوم: توجه به اقدامات پساكاربردي تسليحات متعارف

گفتار چهارم: همگرايي بيشتر دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي

گفتار پنجم: افزايش نقش سازمان‌هاي غيردولتي و افراد در زمينه تنظيم كاربرد تسليحات متعارف

مبحث دوم: چالش‌ها و خلأها و راهكارها در زمينه اجراي موثرتر حقوق بين‌الملل بشردوستانه در كاربرد تسليحات متعارف

گفتار اول: تسليحات متعارف خودكار (ربات مسلح) و خلاء قانوني

گفتار دوم: تسليحات متعارف غيركشنده و خلاء قانوني ناشي از كاربرد آنها

گفتار سوم: تسليحات متعارف دوگانه و خلاء قانوني ناشي از كاربرد آنها

گفتارچهارم: توسعه مفهوم اخلاق نظامي در كاربرد تسليحات متعارف نوين

گفتار پنجم: عدم تعيين نهاد ناظر بر اجراي مقررات كنوانسيون‌هاي بين‌المللي ناظر بر كاربرد تسليحات متعارف

مبحث سوم: چالش‌ها، خلأها و راهكارها در زمينه اجراي مؤثرتر حقوق بين‌الملل كيفري در كاربرد تسليحات متعارف

گفتار اول: وجود نهاد عفو در قبال ارتكاب جنايات بين‌المللي از طريق كاربرد تسليحات متعارف

گفتار دوم: ضرورت اعطاي استقلال بيشتر به نهادهاي بين‌المللي كيفري

گفتار سوم: وجود مصونيت مقامات رسمي كشورها در مشاركت در كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف

مبحث چهارم: رويكردهاي پيشنهادي به منظور تنظيم موثرتر كاربرد تسليحات متعارف در نظام جمهوري اسلامي ايران

گفتار اول: تاكيد بيشتر بر همكاري جنوب- جنوب

گفتار دوم: توسعه و به روز كردن حقوق بين‌الملل بشردوستانه اسلام حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف

گفتار سوم: ضرورت جرم انگاري جنبه‌هاي مختلف تروريسم در نظام حقوقي ايران

گفتار چهارم: تأكيد بر قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران به منظور پيشگيري از كاربرد غيرقانوني تسليحات متعارف

گفتار پنجم: عضويت بيشتر جمهوري اسلامي ايران در اسناد بين المللي مرتبط با بكارگيري تسليحات متعارف

نتيجه

فصل ششم: نتيجه‌گيري كلي

منابع و مآخذ

مولفان:

دکتر عباس تدینی – سید مصطفی کازرونی

تاریخ و نوبت چاپ:

1395، اول

قیمت: 

430.000 ریال

خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

کتب حقوقی

قانون تجارت مصوب 1311

 کتاب قانون تجارت مصوب 1311 در پژوهشکده حقوقی شهر دانش منتشر شد. قانون تجارت مصوب 1311 خرید  …