کتابخانه آنلاین

تازه‌های کتاب‌های خارجی تیرماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های خارجی تیرماه 97

تازه‌های کتاب‌های خارجی تیرماه ۹۷   .NO .LC NO TITLE – AUTHOR – IMPRINT ۴۹۹۷ KD 735 .B7F4 2000, DB5672 Feminist perspectives on child law/ Jo Bridgeman, Daniel Monk.- London: Cavendish, 2000. ۴۹۹۸ K 5293 .A4I5 2008, DB5673 Internet child pornography and the law: national and international responses/ by Yaman Akdeniz.- Burlington, VT: Ashgate, 2008. ۴۹۹۹ HV 6626 .5 .F4I5 …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های خارجی خردادماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های خارجی خردادماه 97

تازه‌های کتاب‌های خارجی خردادماه ۹۷   .NO .LC NO TITLE – AUTHOR – IMPRINT ۴۴۸۰ KZ 8205 .Z95R6 2007, DB5153 American Indians and State Law: Sovereignty, Race, and Citizenship, 1790-1880/ Deborah A. Rosen.- Lincoln: University of Nebraska Press, 2007. ۴۴۸۱ KF 590 .R5A4 2009, DB5154 American landlord law: everything U need to know about landlord-tenant laws/ Trevor Rhodes.- New York: …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های کتاب‌های خارجی اردیبهشت‌ماه ۹۷

تازه‌های کتاب‌های خارجی اردیبهشت‌ماه 97

تازه‌های کتاب‌های خارجی اردیبهشت‌ماه ۹۶ .NO .LC NO TITLE – AUTHOR – IMPRINT ۴۲۹۸ JK 1985 .A85 2006, DB4970 Asking the right questions about electronic voting/ Richard Celeste, Dick Thornburgh, and Herbert Lin, editors.- Washington: National Academies Press, 2006. ۴۲۹۹ JN 40 .L55 E4 2016, DB4972 Electronic democracy in Europe: prospects and challenges of e-publics, e-participation and e-voting/ [edited by] …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی چاپی و الکترونیک آذرماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذرماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۱۶۹۴ برخي از جلوه هاي بارز الگوي دادرسي منصفانه در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ‎۱۳۹۲/ بهارک شاهد، نسرين مهرا.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۲، پاييز – زمستان: ص ۵-‎۳۰. ۳۱۶۹۵ مباني نظريه انتخاب منطقي در پيشگيري …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان‌ماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی آبان‌ماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان‌ماه ۹۷     رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۱۳۲۲ تحول حقوق کيفري در جنايت بيشتر از مقصود، اشتباه در هويت و ترک فعل از منظر قانون مجازات اسلامي (‎۱۳۹۲)/ محمد مصدق، محمدصادق مصدق.- دادرسي. ‎۱۳۹۷، سال بيست و دوم،شماره ‎۱۲۹، مرداد و شهريور: ص ۳-‎۷. ۳۱۳۲۳ دريافت و پذيرش سياست …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهرماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی مهرماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهرماه ۹۷       رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۱۱۴۴ DM13227 تحليل تاريخي نقش شيخ طوسي در عرفي شدن نفقه زوجه/ مجيد دهقان، حسنعلي علي اکبريان.- فقه مقارن. ‎۱۳۹۷، سال ششم، شماره ‎۱۱، بهار و تابستان: ص. ۵-‎۲۸. ۳۱۱۴۵ DM13228 مفاد قاعده الخراج بالضمان و قواعد مشابه/ سعيد خردمندي.- فقه …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریورماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی شهریورماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریورماه ۹۷     رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۸۰۱ DM12893 جايگاه تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب ‎۱۳۹۲/ رمضان عبدي، سيد ابراهيم قدسي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎۹، بهار و تابستان: ص. ۹۲-‎۱۱۰. ۳۰۸۰۲ DM12894 مروري بر مباني جرم شناسي بزه ديدگي کودکان/ کاظم علي پور …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مردادماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی مردادماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مردادماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۵۵۴ DM12665 آثار مورد حمايت در پيش نويس لايحه حمايت از حقوق ادبي و هنري ايران و کنوانسيون برن/ داود اندرز، ابوالفضل احمدزاده، زهرا اکبريان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۳۹۷، دوره دهم، شماره ‎۱، بهار: ص. ۱-‎۳۶. ۳۰۵۵۵ DM12666 نگرش تحليلي به امکان …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیرماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی تیرماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک تیرماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۵۰۴ DM12628 تنوع معاني فقهي عدالت، چالش ها و پاسخ ها (بررسي تحليلي ماهيت ساختاري عدالت قاضي در کلام فقهاي اماميه)/ مسيب داوري، محمدرسول آهنگران، کاظم رحمان ستايش.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۱، بهار: ص ۱-‎۲۴. ۳۰۵۰۵ DM12629 موارد نقض …

بیشتر بخوانید »

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خردادماه ۹۷

مقالات حقوقی فارسی خردادماه 97

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک خردادماه ۹۷   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۰۳۸۲ DM12506 بررسي تطبيقي حمايت از خريدار با حسن نيت در فقه و.حقوق تطبيقي/ علي اکبر ايزدي فرد، علي صداقتي، مجيد عباس تبار.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۷، سال چهاردهم، شماره ‎۵۱، بهار: ص ۱۱-‎۳۲. ۳۰۳۸۳ DM12507 تاملي فقهي در مدلول …

بیشتر بخوانید »