تعیین،خسارت،داوری،سرمایه گذاری،دیدگاه،تحلیل،اقتصادی