حقوق بین الملل بشردوستانه در برابر چالش های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر

ناموجود

موضوعحقوق بین الملل بشردوستانه
سال چاپ1397
نوبت چاپ2
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ500
تعداد صفحه287
شابک978-600-7077-37-5

ناموجودسخن ناشر
فهرست علائم اختصاری
مقدمه
بخش اول: ضرورت مشخص کردن ماهیت حقوقی و حدود برخی از قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه
فصل اول: قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیان در برابر خودسری متخاصمان
گفتار اول: حمایت از غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
1- توصیف مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
1-1. مسألۀ قانونی بودن مداخله دولت‌های ثالث در مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی
2-1. معیارهای توصیف مخاصمه مسلحانۀ بین‌المللی شده
الف) معیار کنترل مؤثر
ب) معیار کنتر کلی
2. حمایت عرضه شده به موجب حقوق بین‌الملل بشردوستانه
1-2 تعریف شخص مورد حمایت
الف) معیار تابعیت
ب) معیار وفاداری
2-2 رفتار با شخص مورد حمایت
الف) حمایت از کودکان
ب) حمایت از زنان
ج) عملیات کمک‌رسانی
ایجاد مزاحمت برای کمک‌رسانی و حمله به کاروان‌های بشردوستانه
در مضیقه قرار دادن جمعیت غیرنظامی از طریق محاصره دریایی
د) اشخاص بازداشت‌شده
گفتار دوم: حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی
1. توصیف مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی
1-1 وضعیت‌های خشونت باری که مخاصمه مسلحانه توصیف نمی‌شوند
الف) تنش‌های داخلی
ب) جنگ علیه تروریسم
2-1 وضعیت‌های خشونت باری که مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی توصیف می‌شوند
الف) معیارهای پروتکل دوم الحاقی
تسلط شورشیان بر بخشی از سرزمین
توانایی شورشیان به اجرای پروتکل
ب) معیارهای دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق
مخاصمه مسلحانه میان دو یا چند گروه مسلح
مخاصمه مسلحانه طولانی
2. حمایت از غیر نظامیانی که به طور مستقیم در مخاصمات شرکت ندارند
1-2 تعریف غیرنظامیانی که به طور مستقیم در مخاصمات شرکت ندارند
الف) معیار عمل انجام شده به وسیلۀ فرد غیرنظامی
ب) معیار تعلق فرد غیرنظامی به یک گروه مسلح
2-2 قواعد ناظر بر حمایت از غیرنظامیانی که به طور مستقیم در مخاصمات شرکت ندارند
الف) ضمانت‌های اساسی
ب) ضمانت‌های عرضه شده به اشخاص محروم شده از آزادی
فصل دوم: قواعد مربوط به حمایت از غیرنظامیان در برابر عملیات نظامی
گفتار اول: مصونیت غیرنظامیان در برابر حمله و آثار مخاصمات
1. مصونیت غیرنظامیان در برابر حمله
1-1 استثنای ادعاییِ ضرورت نظامی
2-1 استثنای اعمال تلافی‌جویانۀ مسلحانه
2. حمایت از غیرنظامیان در برابر آثار مخاصمات
1-2 قاعده تناسب
2-2 قاعده احتیاط
گفتار دوم: ممنوعیت استفاده از برخی سلاح‌ها
1. سلاح‌هایی که مشمول منع خاص نیستند
1-1 اصول اساسی ناظر بر ممنوعیت یا محدودیت استفاده از سلاح‌ها در حمایت از غیرنظامیان
الف) اصل تفکیک: محک عمده
ب) اصول انسانیت و ندای وجدان عمومی
2-1 مسألۀ قانونی بودن استفاده از سلاح‌های فسفری و هسته ای
الف) سلاح‌های فسفری (استفاده از فسفر سفید)
سلاح‌های فسفری به عنوان سلاح آتش زا
سلاح‌های فسفری به عنوان سلاح شیمیایی
ب) سلاح‌های هسته‌ای
حقوق بین‌الملل بشردوستانه و غیرقانونی بودن استفاده از سلاح‌های هسته‌ای
استثنا ناپذیری حقوق بین‌الملل بشردوستانه
2. سلاح‌های مشمول منع خاص: سلاح‌های خوشه‌ای
1-2 مهم‌ترین سلاح‌های ممنوعه
2-2 حقوق بین‌الملل بشردوستانه در برابر چالش سلاح‌های خوشه ای
الف) روند شکل‌گیری کنوانسیون سلاح‌های خوشه ای
پیشینۀ استفاده از سلاح‌های خوشه‌ای
تصویب کنوانسیون سلاح‌های خوشه‌ای
ب) بررسی کنوانسیون سلاح‌های خوشه‌ای
تعهدات دولت‌های عضو و دامنۀ ممنوعیت سلاح‌های خوشه‌ای
تعریف سلاح‌های خوشه‌ای
قربانیان سلاح‌های خوشه‌ای و حمایت از آنها
تضمین اجرای کنوانسیون
بخش دوم: ضرورت اصلاح نهادهای مربوط به تضمین اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه
فصل اول: احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه
گفتار اول: تعهد متخاصمان به احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه
1. احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
1-1 نقش دولت‌های حامی
2-1 نقش کمیسیون بین‌المللی حقیقت‌یاب
2. احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی
1-2 تعهد گروه‌های مسلح به احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه
2-2 تعهد طرف‌های مخاصمه مسلحانه غیر بین‌المللی به احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه
الف) اعلامیه‌های یک‌جانبۀ گروه‌های مسلح
ب) موافقت‌نامه‌های خاص میان طرف‌های مخاصمه
گفتار دوم: تعهد دولت‌های غیر متخاصم به «تضمین احترام» به حقوق بین‌الملل بشردوستانه
1. توسل به نهادهای حقوق بین‌الملل بشردوستانه
1-1 گردهمایی دولت‌های طرف معاهدات حقوق بین‌الملل بشردوستانه
2-1 رجوع به کمیسیون حقیقت‌یاب
2. توسل به ابزارهای فشار و ترغیب
1-2 اقدامات متخذه در سطح ملی
الف) توسل به اقدامات متقابل قانونی
ب) ترغیب گروه‌های مسلح به احترام به حقوق بین‌الملل بشردوستانه
2-2 اقدامات متخذه در چارچوب سازمان ملل متحد
الف) توسل به هیأت‌های حقیقت‌یاب
ب) توسل به نیروی مسلح
فصل دوم: محاکمه و مجازات موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه
گفتار اول: تعقیب و محاکمه به وسیلۀ دادگاه‌های کیفری ملی
1- تعقیب و محاکمه به وسیلۀ دادگاه‌های دولت محل وقوع نقض
1-1 مبنای تعقیب و محاکمه به وسیلۀ دادگاه‌های ملی
الف) محاکمه و مجازات بر اساس حقوق عهدنامه‌ای
ب) محاکمه و مجازات بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی
2-1 تعهد به عفو نکردن
الف) به چالش کشیده شدن عفو بی‌قیدوشرط به وسیلۀ نهادهای بین‌المللی
محکومیت به وسیلۀ ارکان نظارتی معاهدات حقوق بشر
محکومیت به وسیلۀ سازمان ملل متحد
ب) رویۀ اخیر دولت‌ها در زمینۀ عفو
2. تعقیب و محاکمه به وسیلۀ دادگاه‌های دولت محل حضور متهم
1-2 صلاحیت جهانی
الف) مبنای صلاحیت جهانی
ب) شرایط اعمال صلاحیت جهانی
ج) کاستی‌های صلاحیت جهانی در عمل
2-2 استرداد
الف) مبنای حقوقی استرداد
ب) شرایط استرداد
گفتار دوم: محاکمه و مجازات به وسیلۀ دادگاه‌های کیفری بین‌المللی
1. تسلیم متهم به دادگاه‌های کیفری بین‌المللی
1-1 تسلیم متهم به دادگاه‌های کیفری بین‌المللی اختصاصی
2-1 تسلیم متهم به دیوان کیفری بین‌المللی
2. دستاورد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای توسعه حقوق بین‌الملل کیفری
1-2 جرم‌انگاری نقض قواعد و عرف‌های جنگ در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی
2-2 جرم‌انگاری نقض قواعد و عرف‌های جنگ در مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی
3. نقش دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در مبارزه با بی‌کیفرمانی
1-3 عدم شناسایی عفو بی‌قیدوشرط
2-3 همکاری دولت‌ها، ضامن کارایی دادگاه‌های کیفری بین‌المللی
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
فهرست اعلام

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق بین الملل بشردوستانه در برابر چالش های مخاصمات مسلحانه عصر حاضر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up