جنسیت و منع تبعیض در آموزش رویکرد نظام بین‌المللی حقوق بشر

نویسنده
موضوعحقوق حقوق
سال چاپ1401
نوبت چاپ1
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تیراژ100
تعداد صفحه226
شابک978-600-475-155-1

۱۵۳.۰۰۰ تومان


از دست ندهید

فهرست مطالب
سخن ناشر
مقدمه
دیباچه
بخش اول : مفهوم و قلمرو حق آموزش در نظام بین‌الملل حقوق بشر و حقوق ایران
فصل اول: مفهوم حق آموزش در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر
گفتار اول: تاریخچه‌‌ حق آموزش در نظام بین‌‌الملل
گفتار دوم: حق آموزش در اسناد مهم حقوق بشری
بند اول: اسناد حقوق بشری که جنبه‌‌های خاصی از حق آموزش گروه‌‌های آسیب‌‌پذیر را موردحمایت قرار داده‌‌اند.
بند دوم: اسناد مهم حقوق بشری که در سطح منطقه‌‌ای حق آموزش را به رسمیت شناخته‌‌اند
گفتار سوم: معنای عام و خاص آموزش
گفتار چهارم: شاخص‌‌های حق آموزش
بند اول: شاخص‌‌های اجباری و رایگان بودن حق آموزش در اسناد بین‌‌المللی
بند دوم: شاخص آزاد بودن حق آموزش در اسناد بین‌‌المللی
گفتار پنجم: موانع اجرای حق آموزش
بند اول: مانع سیاسی
بند دوم: مانع اقتصادی
بند سوم: مانع اجتماعی و فرهنگی
فصل دوم: مفهوم حق آموزش در حقوق ایران
گفتار اول: تاریخچه‌‌ آموزش در ایران
گفتار دوم: تاریخچۀ آموزش بزرگ‌سالان در ایران
گفتار سوم: نهادهای مرکزی آموزش در جمهوری اسلامی ایران
فصل سوم: قلمرو حق آموزش در نظام بین‌‌المللی حقوق بشر
گفتار اول: نسل‌‌های سه‌‌گانه‌‌ی حقوق بشر
بند اول: قلمرو حق آموزش در حقوق مدنی و سیاسی
بند دوم: قلمرو حق آموزش در حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند سوم: قلمرو حق آموزش در حق همبستگی
الف) حق صلح و حق آموزش
ب) اعلامیه و برنامۀ‌‌ عمل 1999 فرهنگ صلح
ج) اعلامیه 2016 حق بر صلح
د) دانشگاه صلح
گفتار دوم: حق توسعه و حق آموزش
گفتار سوم: حق بر محیط‌زیست و حق آموزش
گفتار چهارم: حق میراث مشترک بشریت و حق آموزش
گفتار پنجم: قلمرو حق آموزش در حقوق ایران
بخش دوم: ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت در نظام بین‌الملل حقوق بشر و حقوق ایران
فصل اول: ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت در نظام بین‌‌الملل حقوق بشر
گفتار اول: انواع تبعیض
گفتار دوم: مراجع بین‌‌المللی درخصوص برابری جنسیتی
بند اول: یونسکو
بند دوم: کمیسیون مقام زن
گفتار سوم: اسناد حقوق بشری درخصوص منع تبعیض بر اساس جنسیت
گفتار چهارم: اهداف توسعۀ پایدار 2015، هدف پنجم توسعۀ پایدار: برابری جنسیتی
گفتار پنجم: رئوس اهداف شاخصه‌‌های هدف پنجم
گفتار ششم: تبعیض جنسیتی در سازمان ملل متحد و حوزۀ دیپلماتیک
فصل دوم: ممنوعیت تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق ایران
گفتار اول: اسناد بین‌‌المللی
گفتار دوم: اسناد داخلی
بند اول: قانون اساسی
بند دوم: منشور حقوق و مسؤولیت‌‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران
بند سوم: منشور حقوق شهروندی
بخش سوم: ممنوعیت تبعیض در آموزش بر اساس جنسیت در نظام بین‌الملل حقوق بشر و حقوق ایران
فصل اول: ممنوعیت تبعیض در آموزش بر اساس جنسیت در نظام بین‌الملل حقوق بشر
گفتار اول: برابری جنسیتی در بهره‌‌مندی از حق آموزش
بند اول: از منظر حقوق طبیعی
بند دوم: از منظر فمینیسم
الف) دیدگاه فمینیست لیبرال
ب) دیدگاه فمینیست رادیکال
ج) دیدگاه‌‌های فمینیست‌‌های مارکسیست و سوسیالیست
گفتار دوم: اسناد حقوق بین‌‌الملل بشری در خصوص منع تبعیض در آموزش
بند اول: مواد 2 و 26 اعلامیه‌‌ جهانی 1948 حقوق بشر
بند دوم: بند 2 ماده‌‌ 2 و ماده‌‌ 13 میثاق بین‌‌المللی 1966 حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند سوم: ماده 14 عهدنامۀ 1950 اروپایی و ماده‌‌ 2 پروتکل شماره‌‌ 1 عهدنامۀ اروپایی 1952 برای حمایت از حقوق بشر و آزادی‌‌های اساسی
بند چهارم: مواد 3 و 13 پروتکل الحاقی 1988 سان‌‌سالوادور معروف به عهدنامۀ آمریکایی حقوق بشر در زمینۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
بند پنجم: ماده‌‌ 2 و بند 1 ماده‌‌ 17 منشور آفریقایی 1981 حقوق بشر و مردمان
بند ششم: مواد 1 و 10 عهدنامۀ 1979 رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان
بند هفتم: ماده‌‌ 9 اعلامیۀ 1967 رفع تبعیض علیه زنان
بند هشتم: مواد 28 و 29 عهدنامۀ 1989 حقوق کودک
گفتار سوم: یونسکو
بند اول: عهدنامه‌‌ها و توصیه‌های یونسکو در مورد آموزش
الف) عهدنامۀ 1960 منع تبعیض در آموزش
ب) توصیه‌‌نامۀ 1960 منع تبعیض در آموزش
گفتار چهارم: راهبرد یونسکو در مورد اسناد تعیین‌‌کنندۀ معیارها
گفتار پنجم: اعلامیۀ جهانی 1990 آموزش برای همه
گفتار ششم: آموزش حقوق بشر
گفتار هفتم: اعلامیۀ‌‌ و برنامه‌‌ عمل 1995 کنفرانس جهانی زنان در پکن
گفتار هشتم: اهداف توسعۀ هزارۀ 2000
گفتار نهم: برنامۀ آموزشی 2030
گفتار دهم: هدف چهارم توسعۀ پایدار
فصل دوم: ممنوعیت تبعیض در آموزش بر اساس جنسیت در حقوق ایران
گفتار اول: اسناد بین‌‌المللی
گفتار دوم: برنامۀ آموزش برای همه در ایران
گفتار سوم: آموزش حقوق بشر در ایران
گفتار چهارم: آموزش 2030 در ایران
گفتار پنجم: آموزش توسعۀ پایدار در آموزش ابتدایی و متوسطه در ایران
گفتار ششم: ایران در گزارش 2021 اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد
گفتار هفتم: بررسی وضعیت ایران در گزارش 2021 شکاف جنسیتی جهانی
گفتار هشتم: اسناد داخلی
بند اول: قانون اساسی
بند دوم: منشور حقوق شهروندی
بند سوم: منشور حقوق و مسؤولیت‌‌های زنان
بند چهارم: قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش‌وپرورش
بند پنجم: سند چشم‌‌انداز بیست سالۀ ایران
بند ششم: سایر قوانین
گفتار نهم: ممنوعیت ادامۀ تحصیل دختران متأهل در مدارس روزانه
گفتار دهم: طرح سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌های ایران
نتیجه‌‌گیری
فهرست منابع و مآخذ

 

موضوع این کتاب چیست؟
موضوع کتاب همان‌گونه که از عنوان آن نیز برمی‌آید مقولۀ جنسیت و منع تبعیض در آموزش از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر است.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
این کتاب به بررسی نقطۀ تلاقی دو مفهوم «حق بر آموزش» و «عدم تبعیض» از منظر «جنسیت» می‌پردازد. لذا مطالعۀ آن به خاطر جنبۀ فراگیری که دارد، برای دست‌اندرکاران حوزه‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه بانوان سودمند است و در عین حال، مطالعه آن برای علاقه‌مندان و پژوهشگران حوزه‌های حقوق بشر و حقوق بین‌الملل توصیه می‌شود. ضمن آنکه می‌‌توان از یافته‌های آن برای قانونگذاری شایسته‌تر در این زمینه بهره گرفت.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
این کتاب تلاش می‌کند با محور قراردادن اسناد و معاهدات بین‌المللی نظیر عهدنامۀ 1960 منع تبعیض در آموزش، اعلامیۀ جهانی 1990 آموزش برای همه، آموزش حقوق بشر، اعلامیه و برنامۀ عمل 1995 کنفرانس جهانی زنان در پکن، اهداف توسعۀ هزاره 2000، هدف چهارم توسعۀ پایدار و غیره شمایی نسبتاً کلی و جامع از آخرین تحولات حقوق بین‌الملل و حقوق بشردر این زمینه ترسیم کند و البته به تحولات حقوق داخلی ایران نیز بی‌اعتنا نیست. هدف آن بوده که به جای پرداختن به نظریات و تئوری‌های حقوقی، بر جنبه‌های عملی و اجرایی موضوع تمرکز شود.
قسمتی از کتاب
برای برقراری مساوات و برابری میان زنان و مردان، بایستی راه‌‌هایی که به‌موجب آن به زنان ظلم می‌‌شود و آنان را مورد ‌تبعیض قرار می‌‌دهد شناسایی کرد. به کار بستن سیاست و راهبرد مناسب، بسیاری از مشکلات را تقلیل می‌‌دهد. [در این راستا] هیأت ‌مدیرۀ يونسكو، عهدنامۀ منع تبعيض در آموزش را به‌عنوان «ستون كليدي آموزش براي همه» معرفي کرده است. البته فراواني آن در ديگر اسناد مربوط به حق آموزش توسط سازمان ملل، نشان‌‌دهندۀ به‌ رسميت شناختن آن توسط ديگر قوانين بين‌‌المللي معاصر مي‌‌باشد.
اهميت رعايت اين عهدنامه به‌ دلیل اين واقعیت است که اغلب در ديگر اسناد مربوط به حق آموزش كه توسط يونسكو مورد ‌تأييد قرار گرفته، تکرار شده است و در واقع سنگ بناي حوزۀ فعاليت يونسكو در آموزش قلمداد می‌‌شود. به‌عنوان مثال مادۀ 13 ميثاق بين‌‌المللي 1966 حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگي درخصوص حق آموزش، برگرفته از پيش‌‌نويس مفاد اين عهدنامه مي‌‌باشد. علاوه‌بر‌آن در تفسیر عام شمارۀ 13 كميتۀ حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از حق آموزش، با همكاري يونسكو و همچنین در قطعنامه‌‌های صادرشده توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مربوط به حق آموزش، چندين بار از عهدنامۀ 1960 منع تبعیض در آموزش نام برده شده است.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جنسیت و منع تبعیض در آموزش رویکرد نظام بین‌المللی حقوق بشر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

keyboard_arrow_up