شیوه های حل تعارض قواعد در حقوق بین الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری

۱۳۵.۰۰۰ تومان

موضوعحل تعارض
سال چاپ1395
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه420
شابک978-600-8040-45-3

علائم اختصاری
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول: تعارض میان قواعد در حقوق بین‌الملل
مبحث اول: تکثر نظام‌های حقوقی در حقوق بین‌الملل: معضل تورم هنجاری
جزء اول: تورم هنجاری و هنجارهای دارای منابع چندگانه در حقوق بین‌الملل
الف- تورم هنجاری در حقوق بین‌الملل
ب- فقدان تمرکز قانونگذاری در جامعه بین‌المللی
ج- نقش سازمان‌های بین‌المللی در ایجاد قواعد معارض
جزء دوم: مبنای حقوق بین‌الملل بشر: ارتقای جایگاه «فرد» در نظام حقوق بین‌الملل
الف- رویکرد علمای حقوق در مورد جایگاه فرد در حقوق بین‌الملل
ب- شرایط و ویژگی‌های خاص «فرد» به عنوان تابع حقوق بین‌الملل
جزء سوم: جایگاه معاهدات حقوق بشری در نهادینه‌سازی حمایت از فرددر حقوق بین‌الملل
جزء چهارم: تأثیر متقابل نظام‌های حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر
الف- بین‌المللی شدن حقوق بشر
ب- قواعد حقوق بشری: واجد خصیصه قوانین ناظر بر نظم عمومی جامعه بین‌المللی
مبحث دوم: تعریف تعارض در دکترین و رویه سازمان‌های بین‌المللی
جزء اول: تعریف مضیق رایج از مفهوم تعارض
جزء دوم: یک تعریف مناسب: تعریف موسع با تأکید بر نقض هنجارها
جزء سوم: انواع تعارض بر مبنای ماهیت قواعد و هنجارها
الف- تعارض میان هنجارها و تعارض میان نظام‌ها
ب- انواع تعارض هنجاری
ج- انواع تعارض بر مبنای ماهیت تعهدات دولت‌ها
د- ارزیابی تعریف «تعارض» در رویه سازمان جهانی تجارت
جزء چهارم: شیوه‌های پیشگیری از بروز تعارض
الف- همکاری در راستای پیشگیری از بروز تعارض
ب- اصل عدم وجود تعارض
ج- توسعه پایدار و حل تعارض میان قواعد
د- تفسیر معاهده به عنوان یک ابزار برای جلوگیری از بروز تعارض
مبحث سوم: توسعه نظام حقوق بین‌الملل بشر و افزایش بروز تعارض در نظام غیرمتمرکز حقوق بین‌الملل
جزء اول: تعارض میان هنجارها و تعارض میان نظام‌ها در حقوق بین‌الملل
الف- تعارض میان قواعد حقوق بین‌الملل: تعارض هنجاری
ب- توسعه طولی و عرضی حقوق بین‌الملل بشر و تعارض با قواعد سایر نظام‌های حقوق بین‌الملل
جزء دوم: بروز تعارض میان قواعد در روند تدریجی نهادینه شدن حقوق بین‌الملل بشر
الف- حل تعارض میان قواعد در پرتو اصل «حسن نیت»
ب- جایگاه قواعد حقوق بشری با استناد به ماده 103 منشور
ج- تعهدات معاهده‌ای معارض با ماده 103 منشور ملل متحد و اعلامیه روابط دوستانه
جزء سوم: موازنه میان قواعد حقوق بشر و نظام حقوقی ملل متحد
الف- تعهد به احترام به حقوق بشر بر طبق منشور ملل متحد
ب- تفسیر تکاملی قواعد در پرتو توسعه حقوق بین‌الملل بشر
جزء چهارم: حقوق بین‌الملل بشر: تعهد در قبال جامعه بین‌المللی
الف- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال عدم رعایت اولویت منافع جامعه بر سایر قواعد حقوق بین‌الملل
ب- تکمیل‌کنندگی حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل عام
ج- تعهد به همکاری همه اعضای جامعه برای پایان دادن به نقض حقوق بین‌الملل بشر
مبحث چهارم: بروز تعارض میان قواعد حقوق بین‌الملل از اقتضائات نظام کنونی حقوق بین‌الملل
جزء اول: مروری بر عوامل بروز تعارض در حقوق بین‌الملل معاصر
الف- چهار دلیل ذاتی در ماهیت حقوق بین‌الملل
ب- تعارض میان قواعد ناشی از توسعه و تحول حقوق بین‌الملل معاصر
جزء دوم: ظهور یک سلسله مراتب هنجاری در حقوق بین‌الملل
الف- آثار به رسمیت شناختن سلسله مراتب هنجاری با برتری قواعد آمره
ب- وجود حقوق غیرقابل تعلیق در حقوق بین‌الملل بشر
فصل دوم:حقوق بین‌الملل بشر و حل تعارض میان قواعد
مبحث اول: حقوق بین‌الملل کلاسیک؛ حقوق ناشی از همزیستی و بدون سلسله مراتب
جزء اول: محوریت حاکمیت دولت‌ها در قانونگذاری و اجرا
الف- دوطرفه بودن سیستم اجرا
ب- اصل بنیادین برابری حاکمیت دولت‌ها
جزء دوم: اجرای قواعد کلاسیک حقوق معاهدات در صورت بروز تعارض هنجاری
الف- حل تعارض میان «قواعد» حقوق بین‌الملل بر مبنای ماده 30 کنوانسیونحقوق معاهدات وین (1969)
ب- ماده 30 کنوانسیون 1986
الف- تعیین‌کننده بودن عامل «زمان» در شیوه‌های کلاسیک حل تعارض؛ تقدم قاعده «مؤخر»
ب- قانون مؤخر، مخصص قانون مقدم و قانون خاص، مخصص قانون عام
جزء سوم: شیوه‌های حل تعارض میان معاهدات در قواعد حقوق بین‌الملل
الف- تقدم معاهده مؤخر بر معاهده مقدم
ب- تقدم معاهده خاص بر معاهده عام
ج- سلسله مراتب میان هنجارها
د- تقدم معاهدات اصلی بر معاهدات اجراکنندۀ آن
ﻫ- الغای معاهدات موجود برای پایان دادن به تعارض
و- تقدم قصد و نیت قانونگذار
ز- اصل حداکثر کارآمدی
مبحث دوم: شیوه‌های حل تعارض میان قواعد بر مبنای تفکیک میان منابع حقوق بین‌الملل
جزء اول: عرف و معاهدات
الف- نقش‌آفرینی معاهدات به عنوان عنصر مادی ساخت عرف
ب- عدم وجود سلسله مراتب میان معاهده و عرف
ج- برتری معاهدات بر عرف در عمل
د- اعتبار نسبی عرف و معاهده (تعارض میان عرف و معاهده)
ﻫ- اصلاح عرف مقدم توسط معاهده مؤخر
و- تغییر عرف مؤخر توسط معاهده مقدم
ز- عرفی شدن قواعد و قابلیت استناد در قبال همه دولت‌ها
ح- حل تعارض میان قواعد با استناد به عرفی شدن حقوق بین‌الملل بشر
جزء دوم: اصول کلی حقوقی
الف- چهار دسته از اصول کلی حقوقی
ب- اصول کلی حقوقی به عنوان منابع ثانویه اما دارای اهمیت و نقش سیستمی مهم
جزء سوم: تصمیمات قضایی و دکترین
الف- ارزش حقوقی تصمیمات قضایی و دکترین
ب- تعارض میان تصمیمات قضایی
جزء چهارم: اقدامات یکجانبه دولت‌ها و اقدامات سازمان‌های بین‌المللی
الف- اقدامات یکجانبه الزام‌آور دولت‌ها
ب- اقدامات الزام‌آور سازمان‌های بین‌المللی
ج- ارزش و اعتبار حقوقی تصمیمات سازمان‌های بین‌المللی
د- چگونگی ارتباط تصمیمات سازمان بین‌المللی با هنجارهای خارج از سازمان
ﻫ-تعارض میان مصونیت سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بین‌الملل بشر
مبحث سوم: تخصیص نظام حقوق بین‌الملل عام به نظام‌های حقوقی متعدد
جزء اول: ظهور قواعد اولیه و ثانویه در حقوق بین‌الملل
الف- امکان همپوشانی میان قواعد و هنجارهای نظام‌های حقوقی خاص
ب- یکپارچه‌سازی نظام‌های متعدد حقوق بین‌الملل از طریق ایجادسلسله مراتب میان قواعد
جزء دوم: جایگاه حقوق بین‌الملل بشر در سلسله مراتب میان منابع
الف- فقدان یک سلسله مراتب رسمی در منابع حقوق بین‌الملل
ب- رضایی بودن حقوق بین‌الملل کلاسیک: قانون مؤخر، مخصص قانون مقدم
ج- شکل‌گیری سلسله مراتب در پرتو توسعه حقوق بین‌الملل
جزء سوم: حقوق بین‌الملل؛ حقوق مبتنی بر همکاری و منافع جامعه
الف- حقوق همکاری و منافع جامعه: سلسله مراتب در حقوق بین‌الملل
ب- آثار به رسمیت شناختن سلسله مراتب هنجاری بر حقوق بین‌الملل عرفی
جزء چهارم: شیوه‌های حل تعارض بر مبنای ماهیت قواعد
الف- اختتام یکی از هنجارها یا قواعد
ب- غیرقانونی بودن یکی از دو هنجار معارض
ج- اولویت هنجارهای حقوق بشری بر مبنای قاعده «قانون مطلوب‌تر»
مبحث چهارم: سلسله مراتب هنجاری و حل تعارض میان نظام حفظ ملل متحددر حفظ صلح و امنیت و نظام حقوق بین‌الملل بشر
جزء اول: حمایت از حقوق بشر: دستاوردها و چالش‌های شورای امنیت
الف- تعارض میان تعهدات حقوق بشری و تعهدات مبتنی بر قطعنامه‌های شورای امنیت
ب- حدود التزام شورای امنیت به قواعد حقوق بشر در زمینة اعمال تحریم‌های اقتصادی
ج- محدودیت‌های شورا به موجب قواعد حقوق بشردوستانه
د- تحریم‌های هدفمند: روندی رو به انسانی‌تر شدن تحریم‌ها یا عامل نقض حقوق بشر؟
ﻫ- محدودیت‌های شورای امنیت در اقدام بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحد
و- محدودیت‌های شورای امنیت دراقدام بر طبق فصل هفتم منشور ملل متحدبر اساس سلسله مراتب میان قواعد حقوق بین‌الملل
جزء دوم: قاعد آمره و محدودیت‌های حقوق بشری حاکم بر اختیارات شورای امنیت
الف ـ شورای امنیت و حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی در چارچوب حمایتاز ارزش‌ها و منافع جامعه بین‌المللی
ب- التزام شورای امنیت در قبال تمامی قواعد حقوق بشری
ج- ماده 103 و قطعنامه‌های مغایر با حقوق بشر شورای امنیت
د- اشکال خاص تعارض هنجاری میان قطعنامه‌های شورای امنیت و قواعد آمره
جزء سوم: راهکارهای حقوقی در مورد حل تعارض میان قطعنامه‌هایشورای امنیت و قواعد آمره
الف- شیوه‌های جلوگیری از بروز تعارض میان قطعنامه‌های شورای امنیتو قواعد آمره
ب- ابزارهای به چالش کشاندن قطعنامه‌های مغایر با قواعد آمره
جزء چهارم: تعارض تعهدات دولت‌ها در قبال حقوق بنیادین بشر در نظم حقوقی اتحادیه اروپا و تعهد در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی در چارچوب شورای امنیت
الف- حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و نظم حقوقی مستقل اتحادیه اروپا
ب- منشور ملل متحد و ایجاد سلسله مراتب میان قواعد در حقوق بین‌الملل
جزء پنجم: قضیه کادی و نهادینه شدن ارزش‌های اساسی: نظارت قضایی غیرمستقیمدیوان دادگستری اروپا بر شورای امنیت
الف- قضیه کادی
ب- ملاک‌های حمایت قضایی در چارچوب نظم حقوقی اروپا
ج- عدم جواز نقض قواعد آمره با استناد به ماده 103 منشور ملل متحد
د- حل تعارض میان نظام حقوقی ملل متحد و نظام حقوقی اروپا بر مبنای حمایت از حقوق بنیادین بشر
ﻫ- ارزیابی ارتقای حمایت از حقوق بشر در شورای امنیت بعد از قضیه کادی
و- ارزیابی رویکرد اخیر اتحادیه اروپا در حل تعارض میان نظام حفظ صلح و امنیت و نظام حقوق بشر
مبحث پنجم: انسانی‌تر شدن شیوه‌های حل تعارض میان قواعددر حقوق بین‌الملل معاصر
جزء اول: اصل حمایت متقابل به عنوان یک اصل تفسیر و قانون‌ساز در حقوق بین‌الملل: نقطه عطفی برای یکپارچه‌سازی نظام‌های معارض
الف- خاستگاه اصل حمایت متقابل
ب- مبانی اصل
ج- وابستگی حمایت متقابل و توسعة پایدار به عنوان اصول تفسیر و روش‌های برقراری موازنه
د- حمایت متقابل به عنوان یک اصل قانون‌ساز
جزء دوم: نمونه‌های معاصر تعارض میان قواعد در حقوق بین‌الملل
الف- تعارض میان اصل مصونیت دولت‌ها و قواعد حقوق بشری
ب- تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت‌ها با اصل حاکمیت ملی
ج- تعارض میان حقوق بشر و مبارزه با تروریسم
د- تعارض میان مصونیت ارکان ملل متحد و حقوق بین‌الملل بشر
ﻫ- تعارض میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه
و- تعارض میان قواعد حقوق بشری و دکترین امنیت انسانی
ز- تعارض میان حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق بین‌الملل اقتصادی
نتیجه
منابع و مآخذ

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شیوه های حل تعارض قواعد در حقوق بین الملل در پرتو سلسله مراتب هنجاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up