خانه / کارگاه‌های آموزشی حقوق / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی / جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۷

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۷

جدول زمان‌بندی کارگاه‌های آموزشی پژوهشکده حقوق در فصل زمستان ۱۳۹۷

 

ردیفنام کارگاه/ دورهمدرستاریخ برگزاریروز و ساعتطول کارگاه / دورهشهریه (ریال)   ثبت‌نام
۱سازوکارهای حقوقی حمایت از توسعه فناوری (با تأکید بر انواع قراردادهای مورد عمل در کسب و کارهای نوپا)آقای دکتر مسعود منشدی۰۶/۱۰/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۱٫۸۹۰٫۰۰۰

۱٫۶۷۰٫۰۰۰* ۲۹/۹/۹۷

۱٫۵۶۰٫۰۰۰*

۲بررسی ساختار و آیین دادرسی رسیدگی به هیئت داوری سازمان خصوصیسازیآقای محمد زارع۱۰/۱۰/۹۷دوشنبه

۱۵ تا ۱۸

۳ ساعت۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۱٫۰۸۰٫۰۰۰* ۳/۱۰/۹۷

۱٫۰۲۰٫۰۰۰*

۳تعیین وضعیت حقوقی اراضی موقوفه از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۹۷آقای عباس بشیری۱۱/۱۰/۹۷سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۴/۱۰/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

۴چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیاتآقای میر محسن طاهری تاری۱۳/۱۰/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۶/۱۰/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۵توقیف کشتی و بار و رفع آنخانم فائزه طباطبایی۱۷/۱۰/۹۷دوشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۱۰/۱۰/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۶کارگاه کاربردی آیین دادرسی دعاوی خانوادگیآقای دکتر حسن فدایی۱۹/۱۰/۹۷چهارشنبه

۹ تا ۱۲

۳ ساعت۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱٫۴۴۰٫۰۰۰* ۱۲/۱۰/۹۷

۱٫۳۶۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۷آیین دادرسی کاربردی در دعاوی طاری آقای دکتر حسن فضلی۲۰/۱۰/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۱۳/۱۰/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۸ابعاد حقوقی قرارداد های تأمین مالی بینالمللیآقای دکتر حمید قنبری۲۶/۱۰/۹۷

۲۷/۱۰/۹۷

چهارشنبه

پنجشنبه

۱۴ تا ۱۹

۱۰ ساعت۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۱۹/۱۰/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

  ثبت‌نام
۹دستور موقت و تأمین خواسته با رویکرد کاربردیآقای دکتر حسن فضلی۲۷/۱۰/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۴

۵ ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۲۰/۱۰/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

   ثبت‌نام
۱۰دعاوی ثلاثآقای محمد زارع۰۱/۱۱/۹۷دوشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۱٫۲۶۰٫۰۰۰* ۲۴/۱۰/۹۷

۱٫۲۰۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۱ابعاد حقوقی و کیفری چک ( با نگاهی به اصلاحیه جدید قانون صدور چک)آقای یاسر جعفری۰۳/۱۱/۹۷چهارشنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۳۹۰٫۰۰۰* ۲۶/۱۰/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۲مهارتهای تنظیم قراردادخانم دکتر نگار عقیقی۰۴/۱۱/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۲۷/۱۰/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۳تغییرات ثبتی شرکتهای سهامیآقای دکتر محمود احمدلو۰۹/۱۱/۹۷

۱۰/۱۱/۹۷

سه شنبه

چهارشنبه

۱۵ تا ۱۹

۸ ساعت۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۲/۱۱/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۴دعاوی بینالمللی سرمایهگذاری سابقه، مبانی، مراجع و انتقاداتآقای دکتر مشکان مشکور۰۹/۱۱/۹۷

۱۰/۱۱/۹۷

سه شنبه

چهارشنبه

۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

۶ ساعت۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲٫۲۵۰٫۰۰۰* ۲/۱۱/۹۷

۲٫۱۳۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۵قواعد حاکم بر صدور اسناد مالکیت و اسناد رسمی و نحوه ابطال آنآقای دکتر نصیر مشایخ۱۱/۱۱/۹۷پنجشنبه

۱۰:۳۰ تا ۱۸:۳۰

۸ ساعت۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۴/۱۱/۹۷

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

    ثبت‌نام
۱۶مبانی حقوقی معافیتهای مالیاتیآقای میر محسن طاهری تاری۱۱/۱۱/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۴/۱۱/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام
۱۷داوریهای بینالمللی نفتیآقای دکتر مجتبی اصغریان۱۲/۱۱/۹۷جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۵/۱۱/۹۷

۲٫۲۹۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام
۱۸اعتبارات اسنادیآقای دکتر حسین قربانیان۱۶/۱۱/۹۷سه شنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۱٫۶۲۰٫۰۰۰* ۹/۱۱/۹۷

۱٫۵۳۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام
۱۹چالش های حقوقی بازار سرمایه ونکات کاربردی آن برای حقوقدانانخانم دکتر مریم ابراهیمی۱۷/۱۱/۹۷چهارشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۹۰۰٫۰۰۰

۱٫۷۱۰٫۰۰۰* ۱۰/۱۱/۹۷

۱٫۶۲۰٫۰۰۰*

     ثبت‌نام
۲۰نکات کاربردی در اجرای احکام مدنیآقای دکتر حسن فضلی۱۸/۱۱/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۲٫۰۷۰٫۰۰۰* ۱۱/۱۱/۹۷

۱٫۹۶۰٫۰۰۰*

      ثبت‌نام
۲۱وصول مطالبات اسناد رسمی با تأکید بر اجرای مهریهآقای دکتر نصیر مشایخ۲۵/۱۱/۹۷پنجشنبه

۱۰:۳۰ تا ۱۸:۳۰

۸ ساعت۲٫۴۰۰٫۰۰۰

۲٫۱۶۰٫۰۰۰* ۱۸/۱۱/۹۷

۲٫۰۴۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۲چگونگی رسیدگی به تخلفات و اختلافات در بازار سرمایه خانم دکتر مریم ابراهیمی۰۲/۱۲/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۲۵/۱۱/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۳دادرسی فرجامی مالیاتی در مراجع قضاییآقای دکتر وحیدآگاه۰۲/۱۲/۹۷پنجشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۲۵/۱۱/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۴قراردادهای تجاری بینالمللی (دوره مقدماتی)آقای دکتر مجتبی اصغریان۰۳/۱۲/۹۷جمعه

۹ تا ۱۷

۸ ساعت۲٫۷۰۰٫۰۰۰

۲٫۴۳۰٫۰۰۰* ۲۶/۱۱/۹۷

۲٫۲۹۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۵آیین نگارش دادخواستها و لوایح تخصصی مدرن اراضی آب،  املاک، پیمانکاریآقای عباس بشیری۰۷/۱۲/۹۷سه شنبه

۱۶ تا ۲۰

۴ ساعت۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۳۹۰٫۰۰۰* ۳۰/۱۱/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۶نحوه تنظیم قراردادهای سرقفلیآقای مهدی زینالی۰۸/۱۲/۹۷چهارشنیه

۱۵ تا ۱۸

۳ ساعت۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱٫۱۷۰٫۰۰۰* ۱/۱۲/۹۷

۱٫۱۰۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۷اقسام و آثار بیمه‌های اجباری و اختیاری تأمین اجتماعی در خصوص اشخاص و قراردادها (چطور بیمه کمتری بپردازیم؟)آقای دکتر وحید آگاه۰۹/۱۲/۹۷پنجشنبه

۹ تا ۱۳

۴ ساعت۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۱٫۳۵۰٫۰۰۰* ۲/۱۲/۹۷

۱٫۲۸۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۸حقوق کاربردی دعاوی بانکیدکتر حسین قربانیان۱۲/۱۲/۹۷یکشنبه

۱۴ تا ۱۸

۴ ساعت۱٫۷۰۰٫۰۰۰

۱٫۵۳۰٫۰۰۰* ۵/۱۲/۹۷

۱٫۴۵۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام
۲۹قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالیآقای یاسر جعفری۱۴/۱۲/۹۷سه شنبه

۱۵ تا ۱۹

۴ ساعت۱٫۵۵۰٫۰۰۰

۱٫۳۹۰٫۰۰۰* ۷/۱۲/۹۷

۱٫۳۲۰٫۰۰۰*

       ثبت‌نام

 

4 نظر

  1. آن لاین شدن کلاس ها، فرصت مشارکت شهرستانی عا را فراهم می نماید

  2. دوره قرار دارد تجاری بین المللی دوره مقدماتی با آزمون دکتری تداخل داره اگر ممکنه در زمان دیگر برگزار بشه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *