بایگانی مقالات حقوقی

  1. خانه
  2. بایگانی مقالات حقوقی

مقالات حقوقی منتشره در کشور-پاییز 1401

   مقالات حقوقی منتشره در کشور-پاییز 1401   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب شماره 1 (پیاپی 31) سال نهم 1401…

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 1401

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 1401 < عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه اندیشه های حقوقی شماره 5 سال اول 1400 تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه…

پلیس و حقوق بین‌ المللی بشر

پلیس و حقوق بین‌المللی بشر     سخن ناشر پیشگفتار مترجمان فصل نخست: مقدمه پلیس بهعنوان یک کنشگر مهم در حمایت از حقوق بشر فصل دوم: پلیس و حقوق بشر:…

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 1400

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار 1400   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه اخلاق زیستی ویژه نامه سال دهم 1399   عنوان‏ نویسنده کلیدواژه ابعاد…

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان 99

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان 99   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه آموزه های حقوق کیفری 19 دوره هفدهم 1399 بهار و تابستان عنوان‏…