• معرفی مجله 
  • معرفی مدیرمسؤول، سردبیر 
  • شرایط پذیرش مقالات 
  • اشتراک مجله 

مجله پژوهشهاي حقوق جزا و جرم‌شناسی انتشار این مجله تخصصی از سال 1392 به صورت دو فصلنامه و با دارا بودن اعتبار علمی ـ پژوهشی آغاز گردیده است. این مجله با استفاده از همکاری و همراهی پژوهشگران، استادان، وكلا، قضات و دانشجويان برجسته دوره‌هاي عالي حقوق کیفری و جرم‌شناسی در ایران و خارج از کشور، در هر شماره سعي بر آن دارد تا به ارائه یافته‌های جدید علمی ایران و سایر کشورها حاصل از تحقیقات، طرح‌های پژوهشی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی، تحقیقات دانشگاهی و مطالعات سازمان‌های ملی و بین‌المللی، کنفرانس‌ها و سایر موارد پژوهشی اعم از پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، تحلیلی، انتقادی، نقد و بررسی علمی کتاب، توسعه‌ای یا ارائه نظریه یا روش جدید در حل مسائل و توسعه علم حقوق جزا و جرم‌شناسی که از دو ویژگی اصالت و ابداع برخوردار باشد بپردازد و پیشبرد مرزهای علمی این دو رشته را با هدف کارآمدسازی نظام کیفری در تأمین نظم و عدالت و صلح تعقیب می‌نماید.
این مجله به استناد نامۀ شمارۀ 3/18/52389 مورخ 1392/4/16 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ در جلسۀ مورخ 1392/4/5 کمیسیون نشریات علمی کشور، واجد اعتبار علمی ـ پژوهشی شناخته شده است.

مدیر مسؤول:
دکتر وحید اشتیاق

سردبیر:
دکتر محمد آشوری

هیأت تحریریه:
دکتر محمد آشوری (استاد، دانشگاه تهران)
دکتر محمدعلی اردبیلی (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر وحید اشتیاق (دانشیار، پژوهشکده حقوقی شهر دانش)
دکتر محمدجعفر حبیب‌زاده (استاد، دانشگاه تربیت مدرس)
دکتر علی خالقی (دانشیار، دانشگاه تهران )
دکتر حسین غلامی (دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر ایرج گلدوزیان (استاد، دانشگاه تهران)
دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان (دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی)
دکتر حسین میرمحمدصادقی (دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی)
آیت‌الله سیدمحمد موسوی بجنوردی (استاد، دانشگاه خوارزمی)
دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی (استاد، دانشگاه شهید بهشتی)

تب 3 | محتوای شما
تب 3 | محتوای شما