قوانین دهه دوم آبان ۱۴۰۱

قوانین منتشره از ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۱

قوانین منتشره از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک جزء به بند «هـ» تبصره…

قوانین دهه سوم مهر ۱۴۰۱

قوانین منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه خدمات هوايي بين دولت جمهوري اسلامي…

قوانین دهه اول مهر ۱۴۰۱

قوانین منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون تفسير ماده (۱۱) قانون رسيدگي به تخلفات…

مصوبات هیئت دولت

مصوبات هیأت دولت دهه اول آبان ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   آيين‌نامه اجرايي تبصره (۱) ماده (۱)…

مصوبات هیأت دولت دهه سوم مهر ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   تصويب‌نامه در خصوص تعيين حداقل جريمه…

مصوبات هیأت دولت دهه دوم مهر ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   بخشنامه در خصوص اجراي طرح شناورسازي…

مصوبات هیأت دولت دهه اول مهر ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران تصويب‌نامه در خصوص تعيين شهرستان جهرم (استان…

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه اول آبان ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  …

آرای وحدت رویه دهه سوم مهر ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  …

آرای وحدت رویه دهه دوم مهر ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  …

آرای وحدت رویه دهه اول مهر ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  …

مصوبات شورا ها

مصوبات شوراها دهه اول آبان ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه اصلاح و…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه تشکيل کميسيون…

مصوبات شوراها دهه دوم مهر ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه سياست‌ها و…

مصوبات شوراها دهه سوم شهریور ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف) شوراي عالي علوم، تحقیقات و فناوری…

سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاح رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴…

سایر مصوبات دهه دوم مهر ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع…

سایر مصوبات دهه اول مهر ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي…

طرح ها و لوایح

طرح ها و لوایح دهه سوم مهر ۱۴۰۱

طرح ها و لوایح منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   طرح الحاق یک ماده به…

طرح ها و لوایح دهه دوم مهر ۱۴۰۱

طرح ها و لوایح منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان…

طرح ها و لوایح دهه اول مهر ۱۴۰۱

طرح ها و لوایح منتشره از ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ لغايت ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران…