قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بين دولت‌های…

قوانین دهه اول دی ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/10/01 لغايت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری…

قوانین دهه اول آذر ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/09/01 لغايت 1401/09/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون مانع‌زدايي از توسعه صنعت برق   قانون مانع‌زدايي…

قوانین دهه سوم آبان ۱۴۰۱

قوانین منتشره از 1401/08/21 لغايت 1401/08/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون معاهده انتقال محکومان بين جمهوري اسلامي ايران…

مصوبات هیئت دولت

مصوبات هیأت دولت دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   لغو تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت ۶۰۴۹۵ هـ…

مصوبات هیأت دولت دهه دوم دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/11 لغايت 1401/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   تصویب‌نامه در خصوص مدیریت مصارف گاز…

مصوبات هیأت دولت دهه اول دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/01 لغايت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۰۲۹/ت ۶۰۱۹۴ هـ‌…

مصوبات هیأت دولت دهه سوم آذر ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/09/21 لغايت 1401/09/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه‌های هزينه…

آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه اول دی ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1401/10/01 لغايت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی…

آرای وحدت رویه دهه سوم آذر ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1401/09/21 لغايت 1401/09/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالي…

آرای وحدت رویه دهه اول آذر ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1401/09/01 لغايت 1401/09/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي…

آرای وحدت رویه دهه سوم آبان ۱۴۰۱

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1401/08/21 لغايت 1401/08/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  …

مصوبات شورا ها

مصوبات شوراها دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی اداری تصویب‌نامه شورای‌عالی اداری…

مصوبات شوراها دهه دوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/11 لغایت 1401/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی…

مصوبات شوراها دهه اول دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/01 لغایت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی شهرسازی و معماری   مصوبه…

مصوبات شوراها دهه سوم آذر۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/09/21 لغایت 1401/09/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی…

سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه سوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه تشکیل کارگروه موقت بررسی وقایع و…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/11 لغایت 1401/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاحیه آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی…

سایر مصوبات دهه اول دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/01 لغایت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه و میزان…

سایر مصوبات دهه سوم آذر۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/09/21 لغایت 1401/09/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع…

طرح ها و لوایح

طرح ها و لوایح دهه سوم دی ۱۴۰۱

طرح ها و لوایح منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   لایحه بودجه سال 1402 کل…

طرح ها و لوایح دهه دوم دی ۱۴۰۱

طرح ها و لوایح منتشره از 1401/10/11 لغايت 1401/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات…

طرح ها و لوایح دهه سوم آذر ۱۴۰۱

طرح ها و لوایح منتشره از 1401/09/21 لغايت 1401/09/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران طرح خدمت و محرومیت زدایی لایحه…

طرح ها و لوایح دهه اول آذر ۱۴۰۱

طرح ها و لوایح منتشره از 1401/09/01 لغايت 1401/09/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل…