بایگانی سایر مصوبات

  1. خانه
  2. بایگانی سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه سوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه تشکیل کارگروه موقت بررسی…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/11 لغایت 1401/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاحیه آئین‌نامه اجرای مفاد…

سایر مصوبات دهه اول دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/01 لغایت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاحیه دستورالعمل تعیین نحوه…

سایر مصوبات دهه سوم آذر۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/09/21 لغایت 1401/09/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای…

سایر مصوبات دهه دوم آذر ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/09/11 لغایت 1401/09/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات شصت و چهارمين…

سایر مصوبات دهه اول آذر ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/09/01 لغایت 1401/09/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاحيه قانون الحاق يک…

سایر مصوبات دهه سوم آبان ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/08/21 لغایت 1401/08/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظریه‌های‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای…

سایر مصوبات دهه دوم آبان ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/08/11 لغایت 1401/08/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاح بخش‌هايي از تعاريف…

سایر مصوبات دهه اول آبان ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/08/1 لغایت 1401/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي…

سایر مصوبات دهه سوم مهر ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/07/21 لغایت 1401/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اصلاح رأی وحدت رویه…