بایگانی سایر مصوبات

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…

سایر مصوبات دهه اول اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/01 لغایت 1402/12/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   مصوبات جلسه پنجاه سوم…

سایر مصوبات دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/21 لغایت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     مصوبات بیست و…

سایر مصوبات دهه دوم بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/11 لغایت 1402/11/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اساسنامه دانشگاه عالی دفاع…

سایر مصوبات دهه اول بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/01 لغایت 1402/11/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     دستورالعمل نحوه تعیین…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…

سایر مصوبات دهه اول دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/01 لغایت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       آیین‌نامه اجرائی…

سایر مصوبات دهه سوم آذر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/09/21 لغایت 1402/09/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       اساسنامه صندوق…

سایر مصوبات دهه دوم آذر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/09/11 لغایت 1402/09/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     مصوبه شماره ۱…

سایر مصوبات دهه اول آذر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/09/01 لغایت 1402/09/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران . مصوبه تأمین و تخصیص…
keyboard_arrow_up