بایگانی کرسی‌های برگزار شده

  1. خانه
  2. بایگانی کرسی‌های برگزار شده
آقای-امیرحسین-صالحی

کرسی اساسی گرایی دیجیتال و چالش های آن

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی اساسی گرایی دیجیتال و چالش های آن   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار میکند:…
دکتر-مهدی-مهدوی­-زاهد

کرسی بررسی «رویکرد اجتماعی» به قانونگذاریِ خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی بررسی «رویکرد اجتماعی» به قانونگذاریِ خانواده در نظام حقوقی جمهوری اسلامی موردکاویِ «قانون…
دکتر-صفاری

کرسی نقدی بر آیین نامه زندانها مصوب 1400

شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی, نقد و مناظره <کرسی ترویجی> کرسی  نقدی بر آیین نامه زندانها مصوب 1400   پزوهشکده حقوقی شهر دانش برگزار…