تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۱۴۱۴ DM22920 مسئوليت کيفري ناشي از انتقال ويروس کوويد-۱۹ در نظام حقوقي ايران/ باقر شاملو، مهدي حسيني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۱۱-‎۳۰.
۴۱۴۱۵ DM22921 مدل اضطراري دادرسي مدني در روزگار کرونا/ حسن محسني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۳۱-‎۵۲.
۴۱۴۱۶ DM22922 ابعاد و چالش هاي حقوق بشري مقابله با کوويد-۱۹/ باقر انصاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۵۳-‎۹۱.
۴۱۴۱۷ DM22923 کاوشي تحليلي بر ابعاد حقوقي حاکم بر تدابير مالي حکومت (حاکميت) در زمان بحران با تاکيد بر پاندمي کوويد ۱۹/ ولي رستمي، حميد قهوه چيان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۹۳-‎۱۱۸.
۴۱۴۱۸ DM22924 تاملي در مقررات بهداشتي بين المللي (۲۰۰۵) با تاکيد بر شيوع ويروس کرونا/ آرامش شهبازي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۱۱۹-‎۱۳۶.
۴۱۴۱۹ DM22925 تاملي در طرح مسئوليت مدني دولت در خسارات ناشي از ويروس کرونا در حقوق ايران و فرانسه/ عليرضا يزدانيان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۱۳۷-‎۱۶۲.
۴۱۴۲۰ DM22926 تقلب در فراورده هاي پزشکي در وضعيت بيماري دنياگير کرونا و ضررورت تحقق حقوق سخت در سطح بين المللي/ محسن عيني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۱۶۳-‎۱۸۰.
۴۱۴۲۱ DM22927 تحليل شيوع بيماري کوويد-۱۹ از منظر حقوق محيط زيست/ علي مشهدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۱۸۱-‎۲۰۵.
۴۱۴۲۲ DM22928 مسئوليت بين المللي دولت ها در کمک رساني انسان دوستانه: با تاکيد بر موضوع شيوع ويروس کوويد-۱۹/ ستار عزيزي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۲۰۷-‎۲۳۵.
۴۱۴۲۳ DM22929 چالش هاي حقوق اداري در مديريت شرايط اضطراري بهداشتي/ مسعود فريادي، مرتضي نجابت خواه.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۲۳۷-‎۲۶۰.
۴۱۴۲۴ DM22930 آثار کوويد ۱۹ بر حقوق مالکيت فکري/ ستار زرکلام.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۲۶۱-‎۲۹۰.
۴۱۴۲۵ DM22931 بررسي تحولات حقوق شرکت هاي تجاري در همه گيري کوويد-۱۹ از منظر مباني نظري و قانوني/ محسن نجفي خواه، اميد عبدالهيان.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۲۹۱-‎۳۲۰.
۴۱۴۲۶ DM22932 چالش هاي حقوق رقابت در شرايط شيوع بيماري کرونا/ ابراهيم رهبري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۳۲۱-‎۳۵۳.
۴۱۴۲۷ DM22933 آموزش هاي الکترونيکي و چالش هاي نقض حقوق مالکيت ادبي و هنري در دوران کوويد-۱۹/ زهرا شاکري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۳۵۵-‎۳۷۹.
۴۱۴۲۸ DM22934 کرونا و تاثير آن بر وضعيت زندان ها و زندانيان/ مهدي صبوري پور، نازنين حاجي زاده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۳۸۱-‎۳۹۸.
۴۱۴۲۹ DM22935 مسئوليت مدني متصديان حمل هوايي در قبال سرايت ويروس هاي واگيردار به مسافران (با تکيه بر وضعيت پاندمي ويروس کوويد ۱۹)/ مجتبي اشراقي آراني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۳۹۹-‎۴۱۸.
۴۱۴۳۰ DM22936 تاثير ويروس کرونا بر دادرسي هاي کيفري؛ فرصت ها و چالش ها/ سيدعليرضا ميرکمالي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۴۱۹-‎۴۳۹.
۴۱۴۳۱ DM22937 حقوق بين المللي کيفري و ويروس هاي همه گير: مطالعه موردي کوويد ۱۹/ هيبت الله نژندي منش.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۴۴۱-‎۴۵۹.
۴۱۴۳۲ DM22938 انطباق سياست جنايي کشور فرانسه در مقابله با خشونت هاي زناشويي در دوره خانه نشيني ناشي از شيوع ويروس کوويد-۱۹/ روح الدين کردعليوند.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۴۵۱-‎۴۷۸.
۴۱۴۳۳ DM22939 اپيدمي و دولت تنظيم گر/ عرفان شمس.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۴۶۱-‎۴۷۸.
۴۱۴۳۴ DM22940 آثار شيوع بيماري ناشي از کوويد-۱۹ بر مقررات حقوق خانواده/ خديجه مظفري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۵۰۷-‎۵۲۶.
۴۱۴۳۵ DM22941 آثار کرونا بر عملکرد کسب وکارها و راهکارهاي حقوقي و ارائه مدلي فناورانه جهت رفع چالش هاي آن/ حسين صادقي، مهدي ناصر.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۵۲۷-‎۵۵۵.
۴۱۴۳۶ DM22942 پيامدهاي کوويد-۱۹ بر قراردادهاي اداري/ آيت مولائي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۵۵۷-‎۵۸۵.
۴۱۴۳۷ DM22943 مسئوليت مدني عامل زيان در انتقال بيماري کرونا/ عباس ميرشکاري، فاطمه سادات حسيني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۵۸۷-‎۶۱۸.
۴۱۴۳۸ DM22944 کوويد-۱۹ و تعهدات بين المللي دولت ها در قبال کنترل بيماري هاي عالمگير/ علي نواري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۶۱۹-‎۶۴۷.
۴۱۴۳۹ DM22945 نظام حقوقي ويژه وضعيت اضطراري سلامت مديريت اپيدمي کوويد-۱۹ در فرانسه/ ايرج حسيني صدرآبادي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۶۴۹-‎۶۸۱.
۴۱۴۴۰ DM22946 آثار بيماري کوويد-۱۹ بر صندوق هاي تامين اجتماعي (مطالعه تطبيقي)/ عمران نعيمي، اسماعيل انصاري.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۶۸۳-‎۷۱۰.
۴۱۴۴۱ DM22947 تاثير همه گيري کوويد-۱۹ بر روابط کار (کارگر و کارفرما)/ محمدشريف شاهي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۷۱۱-‎۷۳۲.
۴۱۴۴۲ DM22948 تاثير کرونا ويروس بر مسئوليت مدني متعهدين/ رسول ملکوتي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۷۳۳-‎۷۴۸.
۴۱۴۴۳ DM22949 حقوق سلامت و انگ و تبعيض ناشي از بيماري کوويد-۱۹/ فروزان اکرمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۷۴۹-‎۷۶۶.
۴۱۴۴۴ DM22950 بايسته هاي حقوق اساسي مديريت وضعيت هاي اضطراري با تاکيد بر کوويد-۱۹/ مسلم آقايي طوق.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۷۶۷-‎۷۹۳.
۴۱۴۴۵ DM22951 تاثير شيوع بيماري هاي فراگير بر اجراي تعهدات حقوق بين الملل بشردوستانه: بررسي وضعيت ناشي از ويروس کروناي جديد (کوويد-۱۹)/ علي اکبر سياپوش.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، ويژه نامه حقوق و کرونا: ص ۷۹۵-‎۸۱۴.
۴۱۴۴۶ DM22952 نظريه انسداد در انديشه معرفتي شيعه؛ درآمدي به عرفي سازي نظام حقوقي ديني/ سيدمصطفي محقق داماد، علي ولايي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۱-‎۳۷.
۴۱۴۴۷ DM22953 استقلال و بي طرفي داور منصوب طرفين در داوري هاي بين المللي با تاکيد بر آراي قضايي/ همايون مافي، بهزاد قوامي، سام محمدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۳۹-‎۶۵.
۴۱۴۴۸ DM22954 پيشگيري اجتماعي از درگير شدن در فعاليت هاي تروريستي/ باقر شاملو، فرهاد شاهيده.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۶۷-‎۹۳.
۴۱۴۴۹ DM22955 تعليق قرارداد در فرض تعذر موقت اجراي تعهد/ محمود کاظمي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۹۵-‎۱۱۷.
۴۱۴۵۰ DM22956 رابطه سببيت بين افشاي اطلاعات و انعقاد قرارداد بيمه دريايي/ منصور اميني، مجتبي محمدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۴۱.
۴۱۴۵۱ DM22957 بررسي حقوقي قراردادهاي امتيازي جهت اجراي عمليات توسط شرکت هاي اکتشاف و توليد داخلي/ حميدرضا افشاري، عباس کاظمي نجف آبادي، علي امامي ميبدي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۴۴-‎۱۷۰.
۴۱۴۵۲ DM22958 نقش مولفه هاي ساختاري بر فساد اقتصادي/ محمدحسين زارعي، محمد اسدي نژاد جمالي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۷۱-‎۱۹۳.
۴۱۴۵۳ DM22959 حقوق همسايگان و حقوق حيوانات آپارتماني: کاوشي فقهي-حقوقي/ پرويز باقري، محمدرضا رضوان طلب، عبدالجبار زرگوش نسب.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۱۹۵-‎۲۱۴.
۴۱۴۵۴ DM22960 تفاوت مباني در جرم شناسي حکومتي و حکومت جرم شناسي/ جلال طالبي، علي نجفي توانا.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۲۱۵-‎۲۴۰.
۴۱۴۵۵ DM22961 زيست فناوري از منظر حق بر سلامت در پرتو اسناد بين المللي و قوانين داخلي کشورها: چالش ها و راهکارها/ نويد زمانه قديم، حسن خسروي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۲۴۱-‎۲۶۴.
۴۱۴۵۶ DM22962 بررسي شرايط شکلي ازدواج بين المللي در حقوق ايران، پاکستان و انگلستان/ مرتضي عادل، صبا جاويد.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۲۶۵-‎۲۹۰.
۴۱۴۵۷ DM22963 فقدان رقابت کارآمد در معاملات عمومي و شکست بازار/ محمود فرد کاردل، زهرا بابائي، اسماعيل مصطفائي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۲۹۱-‎۳۱۵.
۴۱۴۵۸ DM22964 عدم مداخله در رفتار مجرمانه و تحميل مسئوليت کيفري: مسئوليت بر پايه اقدام بر اساس هدف مشترک در حقوق بين الملل و ايران/ محمد يکرنگي، ياسمن خادمي شورمستي، فائزه شعباني حميدآبادي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۳۱۷-‎۳۴۲.
۴۱۴۵۹ DM22965 تعهد دولت ها به تضمين حق برخورداري از خدمات و مراقبت هاي درماني در پرتو حقوق بين الملل با نگاهي به طرح تحول نظام سلامت در ايران/ احسان جاويد، صابر نياوراني.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۳۴۳-‎۳۶۷.
۴۱۴۶۰ DM22966 اصلاح دادگستري در پرتو تنقيح قوانين و مقررات/ امير لطف اله پيرنياکان، مهدي اسماعيلي، سيدرضا احسان پور.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۳۷۰-‎۳۹۵.
۴۱۴۶۱ DM22967 جستاري بر دسترسي به دادرسي عادلانه در ديوان داوري ورزش/ علي مسعودي لمراسکي.- تحقيقات حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره بيست و پنجم، شماره ‎97، بهار: ص ۳۹۵-‎۴۲۰.
۴۱۴۶۲ DM22968 بررسي تطبيقي جرم تجاوز جنسي در نظام حقوقي ايران و حقوق بين الملل کيفري/ دانيال پاک نژاد، مهين سبحاني، حسن شاه ملک پور.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۳-‎۳۴.
۴۱۴۶۳ DM22969 مسئله شناسي فساد اقتصادي از منظر دغدغه هاي سياسي-امنيتي/ سکينه خانعلي پور واجارگاه.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۳۵-‎۵۸.
۴۱۴۶۴ DM22970 مطالعه جرم شناختي تحولات بزهکاري در پرتو بحران اقليمي/ بهزاد رضوي فرد، حامد صفائي آتشگاه.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۵۹-‎۸۶.
۴۱۴۶۵ DM22971 حبس گرايي و عدول از قواعد حقوقي در جرايم مواد مخدر در پرتو بخشنامه گرايي قضايي/ جواد رياحي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۸۷-‎۱۲۳.
۴۱۴۶۶ DM22972 کارکردهاي اصول راهبردي آيين دادرسي کيفري/ محمدمهدي ساقيان، زهرا اسلامي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۳.
۴۱۴۶۷ DM22973 شناسايي حق بر توانمندسازي بزه ديده؛ مباني و جلوه ها/ تهمينه شاهپوري، حسين غلامي، حسنعلي موذن زادگان.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۴.
۴۱۴۶۸ DM22974 رويکرد فقهي به ضمان ديه در قتل ناشي از کيفر غير سالب حيات/ سجاد عادليان طوس، عليرضا تقي پور.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۸.
۴۱۴۶۹ DM22975 دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقي قتل ناشي از تحريک شديد احساسات/ جمشيد غلاملو، سپيده ميرمجيدي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۲۱۹-‎۲۵۴.
۴۱۴۷۰ DM22976 چالش هاي تعقيب کيفري در پرتو تغييرات اشخاص حقوقي/ سيدسجاد کاظمي، حامد چگيني.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۲۵۵-‎۲۸۴.
۴۱۴۷۱ DM22977 افزايش جمعيت از رهگذر مداخلات کيفري؛ نگاهي به فرايند تصويب و چالش هاي اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت/ محمدباقر مقدسي، مهرانگيز روستائي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۲۸۵-‎۳۱۲.
۴۱۴۷۲ DM22978 تعهد گروه هاي مسلح به عدم به کارگيري کودکان زير ۱۵ سال در مخاصمات مسلحانه با تاکيد بر قضيه لوبانگا/ هيبت الله نژندي منش، ايمان منتظري قهجاورستاني.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۳۱۳-‎۳۵۰.
۴۱۴۷۳ DM22979 مزايا و چالش هاي کاربست شواهد عصب شناختي در دادگاه هاي کيفري/ رحيم نوبهار، محمدعلي اردبيلي، راضيه همراهي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎22، پاييز – زمستان: ص ۳۵۱-‎۳۷۸.
۴۱۴۷۴ DM22980 شفافيت تامين منابع مالي احزاب سياسي در ايران/ فراز چيني فروش، سيدمحمد هاشمي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۱-‎۳۷.
۴۱۴۷۵ DM22981 مباني و آثار قانون گذاري موازي و ضرورت برون رفت از آن/ مجيد رحماني، محمد امامي، محمد مقدم فرد.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۳۹-‎۶۶.
۴۱۴۷۶ DM22982 درآمدي بر قراردادهاي نمونه با منشاء قانوني/ منصور فرجي، اکبر ميرزانژاد جويباري.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۶۷-‎۹۰.
۴۱۴۷۷ DM22983 برداشت بريتانيايي از تمرکززدايي/ امير عسگري ده آبادي، عرفان شمس.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۵.
۴۱۴۷۸ DM22984 رويکردي بر ساختار و کارکرد سازمان هاي محاسباتي ايران، عراق و اقليم کردستان/ علي حاجي پور کندرود، رزگار عبدالرحمن يوسف.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۱۷-‎۱۴۱.
۴۱۴۷۹ DM22985 چالش ها و موانع عمليات مزايده الکترونيکي و سنتي در نظام حقوقي ايران/ فتاح سليمي خورشيدي، سلمان ولي زاده.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۴۳-‎۱۶۷.
۴۱۴۸۰ DM22986 شفافيت اداره و مباني و منابع موجه ساز تحديد آن؛ مطالعه موردي قانون دولت زير نور خورشيد ايالات متحده آمريکا/ مهدي هداوند، جواد يحيي زاده.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۰.
۴۱۴۸۱ DM22987 تقويت اعتماد عمومي به مثابه ابزار ارتقاي سلامت نظام اداري ايران/ مهدي شيخ موحد، محمدجواد آزادي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۱۷.
۴۱۴۸۲ DM22988 رويکرد سياست جنايي لايحه نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارائه خدمات عمومي/ اميرحسن نيازپور.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۱۹-‎۲۴۱.
۴۱۴۸۳ DM22989 قلمرو شمول و استثنائات قانون مديريت خدمات کشوري و قانون کار: چالش ها و راه کارها/ مجتبي همتي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۴۳-‎۲۷۳.
۴۱۴۸۴ DM22990 حقوق و تکاليف ثالث در مرحله اجراي احکام در محاکم حقوقي و ديوان عدالت اداري/ عبدالحسين جوکار، محمدمهدي مقدادي.- پژوهش هاي نوين حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال چهارم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۷۵-‎۳۰۰.
۴۱۴۸۵ DM22991 مسووليت طرف قرارداد نسبت به ضرر اقتصادي محض وارده به اشخاص ثالث با مطالعه تطبيقي در حقوق انگليس/ نورا احسانگر، عليرضا يزدانيان، حسن باديني.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۵.
۴۱۴۸۶ DM22992 مطالعه تطبيقي تاثير تحريم هاي اقتصادي بر تعهدات در حقوق ايران و تجارت بين المللي/ سعيده اسماعيلي فرد … [و ديگران].- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۷-‎۴۵.
۴۱۴۸۷ DM22993 آثار حقوقي انحراف ناموجه از مسير بر مسئوليت متصدي حمل و نقل کالا: بررسي تطبيقي حقوق ايران، انگليس و کنوانسيون روتردام ۲۰۰۹/ سارا آقايي، طيبه صاحب.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۷-‎۶۷.
۴۱۴۸۸ DM22994 چالش هاي نظام چندجانبه پايبندي در رژيم حقوقي تغييرات آب و هوايي (با تاکيد بر موافقت نامه پاريس)/ منصور آيرم، حجت سليمي ترکماني، محمد موسي زاده.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۹-‎۹۴.
۴۱۴۸۹ DM22995 مباني سلب مالکيت در فقه اماميه، حقوق ايران و انگليس با تاکيد بر رويه قضائي/ اميرحسين علي زاده، محمدباقر پارساپور.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۵-‎۱۲۲.
۴۱۴۹۰ DM22996 مطالعه اشتباه قراردادي در نظام حقوقي ايران و انگليس بر پايه رويکردهاي ذهني گرايي و عيني گرايي/ محمدحسين نوتي زهي، جليل قنواتي.- پژوهش هاي حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۰، دوره بيست و پنجم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲۳-‎۱۴۷.
۴۱۴۹۱ DM22997 بررسي فقهي و حقوقي فروش مبيع قبل از سررسيد در بازار بورس کالا/ مرتضي عمارلو، محمدعلي خيرالهي، اکبر فلاح.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲-‎۱۸.
۴۱۴۹۲ DM22998 تاثير فسخ عقد بر معاملات پيشين/ رويا نصيري اردلي، بهروز نوروزي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۰-‎۳۰.
۴۱۴۹۳ DM22999 حقوق غيرمالي و مالي زوجين در خانواده/ فهيمه علايي، عابدين مومني، محمدعلي خيراللهي.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۲-‎۴۶.
۴۱۴۹۴ DM23000 بازخواني تعريف خانواده در نظام حقوقي ايران/ فرزانه شفيع زاده، مريم السادات محقق داماد.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۸-‎۸۳.
۴۱۴۹۵ DM23001 بررسي حقوقي نقش بلاکچين در قراردادهاي هوشمند حوزه مالکيت فکري/ هادي ملک.- پژوهش هاي حقوقي ميان رشته اي. ‎۱۴۰۱، سال سوم، شماره ‎2، تابستان: ص ۵۰-‎۶۵.
۴۱۴۹۶ DM23002 واکاوي آراء مبتني بر جبران خسارت در پرتو حقوق بين الملل محيط زيست/ عباس پورهاشمي، سبحان طيبي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۷-‎۲۱.
۴۱۴۹۷ DM23003 اختيارات دادستان ديوان کيفري بين المللي در تعقيب جنايات بين المللي/ ابوالفتح خالقي، سيدمحمدصادق حسيني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۳-‎۳۸.
۴۱۴۹۸ DM23004 جرم انگاري عدم گزارش تامين مالي تروريسم مصداقي از بي تفاوتي کيفري/ جعفر موحدي، ناصر رضواني جويباري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۳۹-‎۶۲.
۴۱۴۹۹ DM23005 نگاهي جامعه شناختي به بزه ديدگان سياسي اجتماعي تصميمات و اهداف حکمرانان سياسي از منظر فقهي و عدالت ترميمي/ سيدمحمدرضا موسوي فرد، حسين نوروزيان، محمود چتري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۶۳-‎۸۷.
۴۱۵۰۰ DM23006 واکاوي ابعاد کاستي هاي حقوقي جبران خسارات زيست محيطي فرامرزي به اشخاص غيردولتي زيان ديده/ نساء قليزاده.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۸۹-‎۱۰۴.
۴۱۵۰۱ DM23007 بايستگي التزام جامعه بين المللي به حق حاکميت فلسطينيان بر اراضي اشغالي در سياق حقوق بين الملل موضوعه/ محمد ستايش پور، سعيد نصرالله زاده.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۳.
۴۱۵۰۲ DM23008 گفتمان سياست تسامح صفر در نظام کيفري ايران؛ بسترها و زمينه ها/ رستم علي اکبري، پوريا دشتي نژاد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۰.
۴۱۵۰۳ DM23009 رويکرد تطبيقي بر آئين اقامه دعوا/ حسن نجارها.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۵۱-‎۱۶۸.
۴۱۵۰۴ DM23010 بررسي عوامل قطع رابطه استناد در حقوق کيفري/ جواد نادري عوج بغزي، احمدرضا امتحاني، علي پايدارفرد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۱.
۴۱۵۰۵ DM23011 پايش سري زماني تغييرات اقليمي حاصل از ساخت يک سد و بررسي مسئوليت دولت در قبال آثار زيست محيطي آن (مطالعه موردي سد شرفشاه سومار)/ مسعود فدائي ده چشمه، شادمان رحيمي، ابراهيم محمدي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۱۳.
۴۱۵۰۶ DM23012 کودک و کودکي از منظر علم/ مريم شعبان.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۰.
۴۱۵۰۷ DM23013 ارزش سازمان ثبت اسناد و املاک با نگاهي به موقعيت کنوني/ نوربخش رياحي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۳۷-‎۲۵۱.
۴۱۵۰۸ DM23014 آثار قبض و رجوع در عقد هبه از منظر فقه اماميه و حقوق ايران/ افشين مجاهد، اميرمحمد صديقيان.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۵۹-‎۲۷۳.
۴۱۵۰۹ DM23015 واکاوي چالش هاي ماهوي و شکلي مسئله استرداد مجرمين/ رضا علي پناه، علي پايدارفرد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۳.
۴۱۵۱۰ DM23016 طبقه بندي تحليلي قراردادهاي نجات دريايي: تشکيل و توسعه/ اميرحسين زال نژاد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۷.
۴۱۵۱۱ DM23017 واکاوي فقهي پيرامون پذيرش قصاص مادر يا ممنوعيت آن در قانون مجازات اسلامي/ سيدعليرضا امين.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۳۱۹-‎۳۳۶.
۴۱۵۱۲ DM23018 بررسي فرآيند عدالت ترميمي و چالش هاي فراروي آن در جرايم محيط زيستي/ سعيد اسدزاده، فاطمه احدي، مجتبي کنجوري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۳۳۷-‎۳۵۳.
۴۱۵۱۳ DM23019 شهادت سردار سليماني در پرتو حقوق بين الملل کيفري: واکاوي تطبيقي سازوکارهاي موجود در مقابله با بي کيفرماني/ محمد ستايش پور، زهرا ملکي راد.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۳۵۵-‎۳۷۵.
۴۱۵۱۴ DM23020 چندپارگي قانون مجازات اسلامي و آثار آن (با تاکيد بر جنايت عليه اشخاص)/ محمدرضا نظري نژاد کياشي، پيمان دولتخواه پاشاکي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۳۷۷-‎۳۹۹.
۴۱۵۱۵ DM23021 مسئوليت بين المللي دولت در پرتو راي يازدهم دسامبر ۲۰۲۰ ديوان بين المللي دادگستري (شکايت دولت گينه استوائي به طرفيت دولت فرانسه)/ اسماعيل خليفه.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۴۰۱-‎۴۱۵.
۴۱۵۱۶ DM23022 اصول و قواعد حاکم بر دادرسي مدني در حقوق ايران و فرانسه/ بلقيس برهاني.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۴۱۷-‎۴۳۴.
۴۱۵۱۷ DM23023 امکان سنجي تفويض اختيار درخواست احاله از سوي دادستان به معاون دادستان و داديار/ مهرداد موحدي، پيمان دولتخواه پاشاکي، وحيد دادگستر.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۴۳۵-‎۴۵۲.
۴۱۵۱۸ DM23024 اصول حاکم بر قراردادهاي نفتي در نظام حقوقي ايران/ هادي زارع.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۴۵۳-‎۴۶۶.
۴۱۵۱۹ DM23025 تاملي بر صلاحيت ديوان کيفري بين المللي در رسيدگي به جرم تروريسم/ سيدسجاد رزاقي موسوي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۴۶۷-‎۴۸۲.
۴۱۵۲۰ DM23026 جايگاه هزينه دادرسي از منظر فقه اماميه، حقوق ايران و فرانسه/ علي ادبي فيروزجائي، رضا آقاعباسي، سيدسجاد خالوئي تفتي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۴۸۳-‎۵۰۲.
۴۱۵۲۱ DM23027 تبيين اختلاف نظر موجود در خصوص بزه ايراد ضرب و جرح عمدي با سلاح سرد در پرتو نقد راي/ اميررضا قانع، مريم فتح اله پور شيراز.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۰۳-‎۵۱۳.
۴۱۵۲۲ DM23028 آثار ارتکاب جرايم مالياتي و راه هاي پيشگيري از آن در نظام حقوقي ايران/ مريم عظيمي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۱۵-‎۵۳۵.
۴۱۵۲۳ DM23029 تاملي بر روزه خواري در رويه قضايي؛ فعل مجرمانه يا فعل حرام؟/ سيدرضا موسوي آزاده، ايمان اسفنديار، سيدحامد رضوي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۳۷-‎۵۵۳.
۴۱۵۲۴ DM23030 آسيب شناسي قانون به کارگيري سلاح در تبيين موارد مجاز تيراندازي/ سامان اوجاقلو شهابي، جواد نادري عوج بغزي، سيدرضا طباطبائي فر.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۵۳-‎۵۷۳.
۴۱۵۲۵ DM23031 بررسي صلاحيت دادگاه هاي ايران در رسيدگي به سانحه هواپيماي اوکرايني/ مريم کمائي، علي بيک زاده، صادق فتيلي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۷۵-‎۵۸۸.
۴۱۵۲۶ DM23032 جستاري جامعه شناختي بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه هاي فقهي و جرم شناسي اسلامي با تاکيد بر ماموريت هاي پليسي/ سيدمحمدرضا موسوي فرد … [و ديگران].- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۵۸۹-‎۶۰۸.
۴۱۵۲۷ DM23033 ضمانت اجراي نقض حقوق شهروندي توسط ضابطين در قانون آئين دادرسي کيفري/ اميرحسن ابوالحسني، محمدصادق اميري.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۶۰۹-‎۶۱۹.
۴۱۵۲۸ DM23034 خشونت عليه زنان و راهکارهاي پيشگيري از آن/ اميرحسن ابوالحسني، عبدالواحد بهمه اي.- تمدن حقوقي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجم، شماره ‎11، تابستان: ص ۶۲۱-‎۶۳۲.
۴۱۵۲۹ DM23035 بررسي ابعاد مشاغل مجرمانه از منظر جرم شناسي و آموزه هاي اسلامي/ محمدعلي حاجي ده آبادي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۷-‎۲۵.
۴۱۵۳۰ DM23036 تبيين تصرفات در حکم غصب از منظر فقه و حقوق موضوعه ايران/ مهدي کيان مهر، رحيم سياح، سيدحسام الدين حسيني.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۲۷-‎۴۳.
۴۱۵۳۱ DM23037 نقش زمان در توبه مجرمين/ امير وطني، عبدالعلي توجهي، حسين رجايي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۴۵-‎۶۸.
۴۱۵۳۲ DM23038 ابعاد فقهي و حقوقي آزادي عقيده/ حسين جوان آراسته.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۸۵-‎۱۰۵.
۴۱۵۳۳ DM23039 دادرسي تشخيصي در ايران و آمريکا/ مهدي شيداييان، اميرحسين بحيرايي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۹۱-‎۱۱۸.
۴۱۵۳۴ DM23040 نظارت غيرقضايي بر سازمان هاي اداري توسط نهاد مشابه آمبودزمان در ايران/ ياسمن سعيدي، عبدالرضا جمال زاده، احمد باقري.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۰.
۴۱۵۳۵ DM23041 غذا به مثابه حق بنيادين يا کالاي راهبردي؟ (پارادايم هاي دوگانه در مسئله غذا)/ محمود حکمت نيا، سيداميرحسين سجادزاده.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۵.
۴۱۵۳۶ DM23042 طلاق قضايي در فقه اسلامي و حقوق ايران/ صديقه فقيه حبيبي، عصمت السادات طباطبايي لطفي، عليرضا عسگري.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۱۶۷-‎۱۸۷.
۴۱۵۳۷ DM23043 قانونگذاري کيفري بر اساس فقه مالکيه در نظام هاي حقوقي معاصر (مطالعه موردي: ليبي، موريتاني و نيجريه)/ روح الله اکرمي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۰.
۴۱۵۳۸ DM23044 مطالعه تطبيقي رويکرد تفسير قرارداد در نظام حقوقي ايران و انگليس/ پوران شرفي، داوود نصيران.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۲.
۴۱۵۳۹ DM23045 انحلال عقد پايه و تاثير آن بر عقود وثيقه اي/ جواد پيري، محمدباقر پارساپور، احمدرضا عظيم نسب رايني.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۲۳۳-‎۲۴۹.
۴۱۵۴۰ DM23046 مشروطه سازي حقوق خصوصي در حقوق اروپايي، حقوق ايران و فقه اماميه/ جليل قنواتي، عبدالرضا عليزاده، مجتبي زنگنه.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎69، تابستان: ص ۲۵۱-‎۲۸۴.
۴۱۵۴۱ DM23047 نقش کارآمدي حکم شرعي در قانونگذاري در حکومت اسلامي/ حسنعلي علي اکبريان.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۷-‎۲۷.
۴۱۵۴۲ DM23048 مباني و مستندات فقهي و حقوقي شروع به جرم سرقت سايبري/ حجت الله فتحي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۲۹-‎۵۱.
۴۱۵۴۳ DM23049 بررسي قاعده منع تلقين دليل در دادرسي اسلامي/ عزيزالله فهيمي، خالقداد اسدي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۵۳-‎۷۵.
۴۱۵۴۴ DM23050 اصل معقوليت در حقوق قراردادهاي ايران/ محمدتقي رفيعي، امير باقريان.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۷۷-‎۱۰۹.
۴۱۵۴۵ DM23051 پيشينه شناسي حقوق مالکيت فکري ايران/ رحيم پيلوار.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۴۲.
۴۱۵۴۶ DM23052 رابطه حقوق بشر و حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عليرضا دبيرنيا، عبدالسعيد شجاعي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۱۴۳-‎۱۶۴.
۴۱۵۴۷ DM23053 رويکرد عدالت ترميمي به دعاوي کيفري و مدني ناظر بر حضانت در پرتو اصول ميانجي گري/ طيبه سترگ … [و ديگران].- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۱۶۵-‎۱۹۵.
۴۱۵۴۸ DM23054 نظريه عدالت افلاطون و کاربست آن در حقوق زن/ سيدحسين فاطمي نژاد.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۱۹۷-‎۲۲۹.
۴۱۵۴۹ DM23055 بررسي وابستگي مسئوليت مدني مبتني بر تقصير در پارادايم حق و عدالت به متغيرهاي فلسفي/ مهدي غياثوند.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۲۳۱-‎۲۵۱.
۴۱۵۵۰ DM23056 مطالعه تطبيقي مفهوم و کارکرد مالکيت فکري در حقوق ايران و آمريکا؛ تمهيدي براي تغيير/ حامد نجفي.- حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۰، سال هجدهم، شماره ‎70، پاييز: ص ۲۵۳-‎۲۸۰.
۴۱۵۵۱ DM23057 ابطال قراردادهاي مشارکت مدني با توجه به راي وحدت رويه شماره ۷۹۴ هيات عمومي ديوان عالي کشور و با تاکيد بر رويه قضايي/ عباس عباسي کشکولي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۵.
۴۱۵۵۲ DM23058 ابعاد حقوقي پيوستن ايران به اي ال تي اف/ رضا عليزاده سرخابي، حسين علي ملايي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۱۵۵۳ DM23059 آثار خسارات زيست محيطي نفت و گاز بر حاکميت دولت هاي دارنده آنها در حقوق بين الملل/ درساي خسروجردي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۵.
۴۱۵۵۴ DM23060 اثرات منفي و زيانبار جرم پولشويي بر ارکان مالي و اقتصادي کشور و پيامدهاي مخرب آن/ علي شعباني کنشتي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۷.
۴۱۵۵۵ DM23061 اصول و مباني مصاديق حبس و زندان در جرائم مربوط به اموال/ اعظم گلابگيريان.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۱۵۵۶ DM23062 اعتراض به عوارض شهرداري/ سودابه شريفي اشکذري، پرويز دهقاني بنگودي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۱۵۵۷ DM23063 امکان تبديل منحرف به مجرم در افراد زير ۱۸ سال با تکيه بر حداقل دو نظريه جرم شناسي/ راضيه نجاتي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۳۳.
۴۱۵۵۸ DM23064 بازداشت هاي غيرقانوني/ عليرضا ربيعه.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۷.
۴۱۵۵۹ DM23065 بررسي مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات اسلامي/ اسلام قريشي، حسين علي ملايي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۳۱.
۴۱۵۶۰ DM23066 بررسي آثار اقامتگاه در حقوق بين الملل خصوصي/ سيدمحمد عبداللهي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۳.
۴۱۵۶۱ DM23067 بررسي جايگاه حقوق زنان از منظر حقوق عمومي در نظام حقوقي ايران و انگلستان/ زينب رسولي فرد.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۳۰.
۴۱۵۶۲ DM23068 بررسي رفتارشناسي مجرمانه بر اساس عقلانيت کيفري با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزيري/ طيبه رضايي شورکي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۳۳.
۴۱۵۶۳ DM23069 بررسي روابط کارگر و کارفرما در منطقه ويژه اقتصادي هرمزگان/ عبدالله پورايي، امين حاجي عليزاده.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۱۵۶۴ DM23070 بررسي زمان تحقيق تسليم منفعت در عقد اجاره/ مهسا فريدوني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۹.
۴۱۵۶۵ DM23071 بررسي شيوع مصرف الکل در ايران از منظر جامعه شناسي جنايي/ علي اکبر فرومدي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۵۶۶ DM23072 بررسي مسئوليت مدني دولت انگلستان در صورت خروج از اتحاديه اروپا در پرتو مصوبات اتحاديه اروپا/ افسانه دولت آبادي، حسن بدري.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۱۵۶۷ DM23073 بررسي نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري تبعات حقوقي جدايي مجمع الجزاير چاگوس از موريس در سال ۱۹۶۵/ صبا طاوسي کرمانشاهي، فروزان لطفي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۱۵۶۸ DM23074 بررسي نقش بازرسي در پيشگيري از وقوع جرم سربازان وظيفه/ ميرمهدي حسيني کوهکمري.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۳.
۴۱۵۶۹ DM23075 بررسي و تبيين اکراه در حقوق کيفري ايران با تاکيد بر تحولات قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲/ مهسا کمال الديني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۰.
۴۱۵۷۰ DM23076 بررسي و تحليل مصاديق فرض تقصير در دعاوي مسئوليت مدني/ احمدرضا نوري منش.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۲.
۴۱۵۷۱ DM23077 پيشگيري رشدمدار از بزهکاري جنسي کودکان در فضاي مجازي؛ با تاکيد بر نظام حقوقي ايران و فرانسه/ محبوبه گودرزوند چگيني.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۳.
۴۱۵۷۲ DM23078 تاثير موت مغزي بر روابط مالي زوجين از منظر فقهي و حقوقي/ روجا عفيفه، حسين فروغي نيا.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۴.
۴۱۵۷۳ DM23079 تبيين نقش پليس در تحقق حقوق شهروندي در پرتو آموزه هاي اسلامي/ پويا شيراني، جليل شارجبي گرگابي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۵.
۴۱۵۷۴ DM23080 تعديل حاکميت ملي از منظر حقوق بين الملل در پرتو تحول مفهومي قدرت و امنيت در عصر جهاني شدن/ داريوش لکايي اندي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۳.
۴۱۵۷۵ DM23081 راهکارهاي پيشگيري از بزه ديدگي زنان در نظام کيفري ايران/ مهدي حيدري، سميه شريفي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۱.
۴۱۵۷۶ DM23082 رژيم تحريم هاي حقوق بشر اتحاديه اروپايي الگوي از قانون ماگنيتسکي آمريکا/ مهدي شاه رخي، فروزان لطفي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۶.
۴۱۵۷۷ DM23083 رويکرد تئوري بازيها به دانش جرم شناسي/ افشين مداح.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۴۳.
۴۱۵۷۸ DM23084 سياست جنايي حاکم بر نگهداري حيوانات خانگي در نظام حقوقي ايران/ غزل وراثي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۳۳.
۴۱۵۷۹ DM23085 عدالت ترميمي به عنوان يکي از نظام هاي پاسخ غير رسمي به جرم/ زهرا عامري برکي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۷.
۴۱۵۸۰ DM23086 قاعده نفي سبيل و ارتباط آن با اصل عدم مداخله در حقوق بين الملل/ احترام سادات جوادي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۸.
۴۱۵۸۱ DM23087 مسئوليت ناشي از داروسازان، توزيع کنندگان و تجويز فرآورده هاي دارويي در حقوق ايران/ مسعود الهامي، فاطمه طريقي، مهدي شيدايي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۸.
۴۱۵۸۲ DM23088 معيارهاي دموکراتيک در دنياي مدرن و اسلام در انتخابات منصفانه/ حسين ولي زاده.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۵۳.
۴۱۵۸۳ DM23089 مقايسه اصول حقوق بشردوستانه بين الملل با رويکرد انديشه حضرت امام خميني (ره)/ محسن رايجي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۰.
۴۱۵۸۴ DM23090 مکانيزم جايگاه قرينه و تبيين دلالت اثبات دعاوي/ به نوش شاکريان.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۱۵.
۴۱۵۸۵ DM23091 نظارت بر عملکرد حرفه اي قضات در محاکم کيفري با رويکرد پيشگيري از تخلفات در انطباق با قانون نظارت بر رفتار قضات/ مريم پورباقي، کريم بخنوه.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۱۵۸۶ DM23092 نقش قوه مجريه در سياست خارجي ايالات متحده آمريکا/ اشکان گل افشان.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۲۶.
۴۱۵۸۷ DM23093 وظايف و مسئوليت مدني شهرداري شهرستان بافت/ حسين نقوي.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۳۹.
۴۱۵۸۸ DM23094 بررسي آثار شروط ناعادلانه قراردادي در عقود و قراردادها/ عبدالرضا محمدحسيني حاجي ور.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎20، زمستان: ص ۱-‎۳۳.
۴۱۵۸۹ DM23095 بررسي قلمرو کشف حقيقت در امور کيفري در پرتو تحولات تقنيني قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ علي اميري.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۱۵۹۰ DM23096 نحوه جبران خسارت در قراردادهاي ساخت بين المللي (فيديک)/ نرگس دهقان، سيدعلي اصغر رحيمي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۱.
۴۱۵۹۱ DM23097 کالبدشناسي تعهدات برجام بين ايران و آمريکا در مورد مذاکره هسته اي از منظر حقوق بين الملل بشردوستانه/ سعيد جهانگيري، مهدي يوسفي صادقلو.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۹.
۴۱۵۹۲ DM23098 تمرکز زدايي بايسته در نظام آينده افغانستان با تاکيد بر مردم سالاري/ محمد آصف فقيري، مهدي شعبان نيا منصور.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۸.
۴۱۵۹۳ DM23099 آثار حقوقي انتقال الکترونيک وجوه در ارتباط با موسسات مالي/ علي محمد دهقان، محمدهادي ياراحمدي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۴۱۵۹۴ DM23100 بررسي ميزان ارتکاب جرم کلاهبرداري رايانه اي در دوره شيوع کرونا ويروس با توجه به نظريه فوق اشباع جنايي، مطالعه آماري شهرستان دشتي استان بوشهر/ صادق باراني، زهرا زهادت پور، احمد ابراهيمي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۴۰۱، دوره سوم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۴۱۵۹۵ DM23101 نظريه وعده به عنوان مبناي الزام آوري قراردادها/ رامين افتقاري، سيامک ره پيک، علي اکبر فرحزادي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱-‎۳۴.
۴۱۵۹۶ DM23102 واکاوي فقهي-حقوقي اخذ حق الوکاله در دفاع از ادعاي ناحق/ سيدمهدي جوکار، منصور غريب پور، نجمه زکي خاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۵-‎۶۴.
۴۱۵۹۷ DM23103 هدف عمومي در حقوق سرمايه گذاري خارجي/ عبدالحسين شيروي، محسن محبي، نوراله خسروي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۵-‎۹۷.
۴۱۵۹۸ DM23104 بازگشت به تابعيت در حقوق ايران؛ مطالعه اي از منظر تحليلي – انتقادي – اصلاحي/ مصطفي دانش پژوه.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۸.
۴۱۵۹۹ DM23105 دادخواست الکترونيکي: ماهيت و چالش هاي ناشي از ثبت آن/ فرزاد روحبخش … [و ديگران].- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۲۹-‎۱۷۳.
۴۱۶۰۰ DM23106 تاثير ديدگاه هاي تفسيري هرمنوتيک بر تفسير قضايي قراردادها/ مهدي رشوند بوکاني … [و ديگران].- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۷۵-‎۲۰۷.
۴۱۶۰۱ DM23107 تاملي بر رويه ديوان اروپايي حقوق بشر در خصوص درخواست پناهندگي اتباع ايراني/ اسماعيل بابائي راغب، حجت سليمي ترکماني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۰۹-‎۲۳۷.
۴۱۶۰۲ DM23108 بررسي مشروعيت شرط عدم استيلاد در نکاح بر مبناي ماده ۲۳۲ قانون مدني/ فاطمه شعباني، علي جعفري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۷۷.
۴۱۶۰۳ DM23109 تحليل مباني راي وحدت رويه ۷۹۴ تاريخ ۵/۲۱/۱۳۹۹: بطلان شرط سود مازاد/ جليل قنواتي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۷۹-‎۳۰۵.
۴۱۶۰۴ DM23110 اصلاح قانون اساسي؛ فلسفه، قواعد و محدوديت ها/ فردين مرادخاني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۰۷-‎۳۴۱.
۴۱۶۰۵ DM23111 واکاوي احکام عقد حواله با رويکردي نقادانه به موضع قانون مدني/ خسرو مومني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۴۳-‎۳۷۲.
۴۱۶۰۶ DM23112 مباني پدرسالاري قانوني با نگاهي به نقش آن در جرم انگاري/ رحيم نوبهار، عليرضا نوبهاري طهراني.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۷۳-‎۴۰۱.
۴۱۶۰۷ DM23113 سازوکارهاي نظارت مشارکتي بر عملکرد دولت در راستاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار/ اميد نياقي، مرتضي نجابت خواه.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۰۳-‎۴۳۴.
۴۱۶۰۸ DM23114 تحليل جرم شناختي باورهاي نادرست از مرتکبان و بزه ديدگان تجاوز جنسي در پرتو نظريه فرهنگي/ رويا زراعت پيشه، عباس شيري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۱، دوره چهاردهم، شماره ‎2، تابستان: ص ۴۳۵-‎۴۵۸.
۴۱۶۰۹ DM23115 تحليل حقوقي ماده ۲۳ قانون اصلاحي قانون صدور چک/ ميثم اکبري دهنوي، ربيعا اسکيني، هاني حاجيان.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۱-‎۳۸.
۴۱۶۱۰ DM23116 جرم قاچاق انسان؛ انقباض و انبساط مفهومي با تاکيد بر نظام بين المللي حقوق بشر/ جمال بيگي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۳۹-‎۶۵.
۴۱۶۱۱ DM23117 همگام ساختن قراردادهاي يکپارچه سازي منابع نفتي همجوار داخلي با الزامات حقوق ايران/ لعيا جنيدي، سيدفريدالدين طباطبايي ستوده.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۶۷-‎۹۵.
۴۱۶۱۲ DM23118 حقوق موضوعه اشراقي ژرژ گورويچ و بي نيازي به مفهوم حقوق طبيعي؛ تاملي بر چگونگي رفع چالش آنتينومي حقوق/ مهدي شهابي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۴.
۴۱۶۱۳ DM23119 مباني مسئوليت توليد و عرضه تجهيزات پزشکي معيوب در حقوق ايران و اتحاديه اروپا/ علي غريبه، عزيز امن الهي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۲۵-‎۱۵۲.
۴۱۶۱۴ DM23120 بهره کارشناسي در کاربست و نماياندن دانش سودمند در اثبات (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران، آمريکا و فرانسه)/ حسن محسني.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۵۳-‎۱۸۱.
۴۱۶۱۵ DM23121 چالش هاي به نظم کشيدن نانوفناوري و ضرورت حرکت به سوي تنظيم گري جهاني/ زهرا محمودي کردي، حسين پورباباگل.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۱۸۳-‎۲۱۳.
۴۱۶۱۶ DM23122 حدود استقلال شوراي نگهبان (مطالعه موردي استقلال مالي، اداري، استخدامي و تشکيلاتي شوراي نگهبان)/ فردين مرادخاني، ابراهيم صباغي ولاشاني.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۱۵-‎۲۳۵.
۴۱۶۱۷ DM23123 عناوين مجرمانه فراگير و چالش هاي حقوقي و جرم شناختي آن در سياست کيفري ايران/ سيدمحمود ميرخليلي، عليرضا نيک منش، شهرداد دارابي.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۳۷-‎۲۶۸.
۴۱۶۱۸ DM23124 مطالعه تطبيقي محرمانگي اطلاعات پزشکي متوفيان/ عباس ميرشکاري، شبير آزادبخت.- مطالعات حقوق تطبيقي معاصر. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎26، بهار: ص ۲۶۹-‎۳۰۰.
۴۱۶۱۹ DM23125 مجازات هاي جايگزين حبس در تحقق اهداف حاکم بر مجازات ها/ رحمان بن سعيد، مسعود حيدري، محمود مالمير.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۹۶۳-‎۹۷۷.
۴۱۶۲۰ DM23126 قلمرو ارزش اثباتي شهادت شاهد در حقوق کيفري ايران/ حسين پارسا، محسن رهامي، مرتضي ناجي زواره.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۹۷۹-‎۹۹۰.
۴۱۶۲۱ DM23127 مقايسه نظام نيمه رياستي و رياستي در ايران و آمريکا با تاکيد بر اصل تفکيک قوا/ قدرت الله فقاهتي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۹۹۳-‎۱۰۰۸.
۴۱۶۲۲ DM23128 بررسي بودجه بندي در شهرداري ها؛ چالش ها و راهکارها/ احمدرضا رضايي، محمود جلالي، طيبه بلوردي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۰۱۱-‎۱۰۲۴.
۴۱۶۲۳ DM23129 مباني تعارض لاضرر (حق حبس زوجه) و لاحرج (عدم تمتع زوج) در روابط زوجين با تاکيد بر رويه قضايي/ حسين خيرخواه، سيدابوالقاسم نقيبي، سيدمحمدصادق موسوي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۰۲۷-‎۱۰۴۰.
۴۱۶۲۴ DM23130 انتقال طلب در نظام حقوقي ايران و اصول قراردادهاي اروپا در پرتو حقوق نرم/ تکتم سادات دولتي، داود اندرز، منصور اميرزاده جير کلي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۰۴۳-‎۱۰۶۴.
۴۱۶۲۵ DM23131 چالش هاي کيفرشناختي در استانداردسازي زندان در پرتو اسناد بين المللي/ بهزاد مومني مقدم، حسن حاجي تبار فيروزجايي، مهدي کاظمي جويباري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۰۶۷-‎۱۰۸۰.
۴۱۶۲۶ DM23132 بررسي تطبيقي ضمانت اجراي دادرسي منصفانه در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا/ محمدحسن ترابي ميرزائي، عليرضا مظلوم رهني، عليرضا رجب زاده.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۰۸۳-‎۱۰۹۸.
۴۱۶۲۷ DM23133 مسئوليت مدني دولت در قبال شرکت هاي ليزينگي در شرايط تحريم با واردات بي رويه کالا/ اسماعيل حسيني ايجي، جواد نيک نژاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۱۰۱-‎۱۱۱۵.
۴۱۶۲۸ DM23134 جنبه هاي حقوقي هداياي نکاح در پرتو فرماليسم حقوقي/ زري فيروزکاه، ثروت سليمان زاده افشار، سارا رستمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، ويژه نامه: ص ۱۱۰۱-‎۱۱۰۹.
۴۱۶۲۹ DM23135 مسئوليت مدني ناشي از تبليغات الکترونيکي در حوزه سلامت در حقوق ايران/ شهرام محقق دولت آبادي، محمدرضا فلاح، سيدجعفر هاشمي باجگاني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۱.
۴۱۶۳۰ DM23136 شرط ضمني عرفي تعهد ايمني در قراردادهاي پزشکي/ شهاب جمشيدي مقدم، سيدمصطفي محقق داماد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۷.
۴۱۶۳۱ DM23137 روند تحولات فکري پيرامون جواز اتانازي در جهان/ اويس حامد توسلي، ميرشهبيز شافع.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۲.
۴۱۶۳۲ DM23138 اجراي مشارکتي؛ حمايت از منافع پزشک و بيمار در موضوع مسئوليت مدني/ سيدعباس سيدي آراني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۱۶۳۳ DM23139 نقد رويکرد طرح مالکيت صنعتي در خصوص استثناي کاربرد درماني جديد از حيطه اختراعات قابل ثبت با استفاده از حقوق تطبيقي و تاکيد بر آثار اقتصادي/ محمدرضا پروين، عليرضا جباري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۲۱.
۴۱۶۳۴ DM23140 صدمه ترک برداشتن استخوان؛ مفهوم و ضابطه ديه؛ حل ايهام تقنيني در پرتو اصل تناسب/ اردوان ارژنگ … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۲.
۴۱۶۳۵ DM23141 بررسي شروط ناعادلانه و غير منصفانه در قراردادهاي پزشکي و دارويي/ مسعود ضيغم زاده، نجادعلي الماسي، محمدحسين بياتي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۶.
۴۱۶۳۶ DM23142 همه گيري کرونا و تاثير آن بر حقوق و آزادي هاي اساسي (مطالعه تطبيقي بلژيک، فرانسه و ايران)/ محمدباقر مقدسي، احسان قاسمي، زهرا عامري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۶.
۴۱۶۳۷ DM23143 احکام افراد مبتلا به بيماري آلزايمر در حوزه حقوق تجارت/ زهراسادات ميرهاشمي، بهاره اسودي رازليقي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۱۶۳۸ DM23144 اختراعات موجودات اصلاح شده ژنتيکي (تراريخته) در حقوق تطبيقي (بررسي رويکرد نظام هاي حقوقي آمريکا، کانادا، اتحاديه اروپا و ايران و موافقت نامه تريپس)/ اکرم آقامحمدي، بيژن حاجي عزيزي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۵.
۴۱۶۳۹ DM23145 الزامات بين المللي هوانوردي دولت ها در مقابله با شيوع بيماري هاي واگيردار/ سيدهادي محمودي، سيما مرادي نسب.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۲۵.
۴۱۶۴۰ DM23146 بحران کوويد ۱۹ از منظر حقوق بين الملل، با تاکيد بر مقررات بهداشتي بين المللي ۲۰۰۵/ مهوش منفرد، آذر علي نژاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۱۶۴۱ DM23147 تاملي در ضرورت ترويج حکمراني سلامت به مثابه راهکاري ميان رشته اي در مقابله با پاندمي کرونا در پرتو حقوق عمومي سلامت/ آرين قاسمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۰.
۴۱۶۴۲ DM23148 تحليل فلسفي – حقوقي ارجمندي (تماميت) بدن انسان/ رحيم پيلوار.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۲۲.
۴۱۶۴۳ DM23149 بيماري کرونا و مطالعه تطبيقي تاثيرات آن بر تعهدات مالي در حوزه خانواده/ فاطمه زين الديني، محمد روشن.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۳.
۴۱۶۴۴ DM23150 احراز تقصير در حوادث پزشکي در حقوق فرانسه/ عباس کريمي، محمدهادي جواهرکلام.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۱۶۴۵ DM23151 رابطه سنجي اعتياد به مواد مخدر و اختلال شخصيت وابسته در ميان زنان شهرستان تبريز (مطالعه موردي)/ سيدمهدي سيدزاده ثاني، پريزاد کاوسي خسرقي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۱۶۴۶ DM23152 بايسته هاي پاسخ هاي حقوق کيفري سلامت مدار به رفتارهاي احتمالي مخاطره زا/ امير ايراني، هديه غلامرضايي آزاد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۶.
۴۱۶۴۷ DM23153 ابعاد اخلاقي و حقوقي پيوند رحم/ نازيلا تقوي، حميد ابهري، رضا عماني ساماني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۸.
۴۱۶۴۸ DM23154 چالش هاي حقوق بشري دول اروپايي در محدود کردن حق آزادي شهروندان در دوران شيوع اپيدمي کوويد-۱۹/ محمدمهدي برغي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۱۶۴۹ DM23155 بررسي فقهي و حقوقي ايجاد مرگ مغزي به عنوان اعدام در انگاره اثبات/ سيدحامد عوض پور … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۶.
۴۱۶۵۰ DM23156 مسئوليت مدني پزشک در درمان بيماران مبتلا به کوويد-۱۹ در حقوق ايران با تطبيق در نظام حقوقي آمريکا/ رسول رفيعي، حسين عابديني، حميد روستايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۱۶۵۱ DM23157 مباني حقوقي مسئوليت بين المللي دولت در قبال پاندمي – کرونا/ فريبرز صفري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۱، سال شانزدهم، شماره ‎57: ص ۲-‎۱۴.
۴۱۶۵۲ DM23158 جستاري در ماهيت و آثار اصيل پنهان/ مريم آقايي بجستاني، آرزو فخار.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎64، بهار: ص ۱-‎۸.
۴۱۶۵۳ DM23159 بررسي مقايسه اي قراردادهاي تجاري بين المللي در نظام هاي حقوقي کامن لا و سيويل لا/ زهره کرمي، رسول مقصودپور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎64، بهار: ص ۱۰-‎۳۲.
۴۱۶۵۴ DM23160 پيامدهاي يک جانبه گرايي بر توسعه حقوق بين الملل/ مهدي اشتري، علي اميري پورقصاب، فخرالدين ابوييه.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎64، بهار: ص ۵۹-‎۶۷.
۴۱۶۵۵ DM23161 آثار فسخ در معاملات ملکي/ ابوالفضل امين رنجبر.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎64، بهار: ص ۶۹-‎۷۹.
۴۱۶۵۶ DM23162 بررسي استقلال قاضي از منظر فقه و قانون/ کرم جاني پور، علي جاني پور، تورج دالکي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎65، تابستان: ص ۱-‎۱۲.
۴۱۶۵۷ DM23163 رابطه دين و قدرت سياسي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ سيدعباس قريشي، مجيد معصومي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎65، تابستان: ص ۲۴-‎۳۳.
۴۱۶۵۸ DM23164 سياست جنايي تقاضا محور در جرايم مواد مخدر/ بهنام خدادوست، محمود قيوم زاده، سعيد عطازاده.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎65، تابستان: ص ۳۴-‎۴۱.
۴۱۶۵۹ DM23165 جستاري بر آثار تعهد تخييري/ محمدمهدي عبدالله پور  … [و ديگران].- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎65، تابستان: ص ۴۸-‎۵۹.
۴۱۶۶۰ DM23166 مباني ضرورت نظارت ولي فقيه بر تقنين/ محمدرسول آهنگران، کاوه احمدي، محمد روحاني مقدم.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎66، پاييز: ص ۱۶-‎۲۲.
۴۱۶۶۱ DM23167 بررسي تطبيقي حضور وکيل در محاکم ايران و مصر/ سيدمحمود بديعي خيرآبادي، رسول مقصودپور، مهدي فيروز آباديان.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎66، پاييز: ص ۴۳-‎۴۹.
۴۱۶۶۲ DM23168 بررسي چالش ها و موانع اعمال نظارت واقعي در دستگاههاي اجرايي از ديدگاه قانون و اسلام/ احمدرضا بهنيافر، اسماعيل فرخ معيني، داود داداش نژاد.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎67، زمستان: ص ۱-‎۶.
۴۱۶۶۳ DM23169 درآمدي بر مباني حقوق شهروندي در پرتو حقوق عمومي اسلام/ مهدي قنبري.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎67، زمستان: ص ۷-‎۱۵.
۴۱۶۶۴ DM23170 بررسي تطبيقي قرارداد نفتي ipc و قراردادهاي ساير کشور/ سجاد باقري، سيدباقر ميرعباسي، ابومحمد عسگرخاني.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰-‎۱۵.
۴۱۶۶۵ DM23171 صاحبان حق قصاص و تعييني يا تخييري بودن آن/ غلامرضا فريدوني، محمدجواد باقي زاده، داود داداش نژاد دلشاد.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۶-‎۲۳.
۴۱۶۶۶ DM23172 تعهدات متبايعين در بيع از منظر فقه شيعه با تطبيق بر قانون تجارت ايران و مصر/ سعيد شرف الدين طباطبايي، سيدمحسن رزمي، مصطفي رجائي پور.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۴-‎۳۶.
۴۱۶۶۷ DM23173 بررسي عناوين مهم حقوق بشر در قواعد فقهي مذهب اماميه/ محمدامين مهدوي، داود داداش نژاد، احمدرضا بهنيافر.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۳۷-‎۴۲.
۴۱۶۶۸ DM23174 مجازات جرم نسل کشي از منظر فقه و نظام بين المللي کيفري/ عزيزه بهلولي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎1، بهار: ص ۴۳-‎۴۸.
۴۱۶۶۹ DM23175 مباني فقهي و حقوقي نظام فرهنگي جمهوري اسلامي ايران/ مجيد سبزيکاران، غلامحسن دلاور، محمدرضا جواهري.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎2، تابستان: ص ۳۶-‎۴۵.
۴۱۶۷۰ DM23176 بررسي فقهي قاعده تسليط و ارتباط آن با قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ ها/ علي اکبر نظري، حسين احمري.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱-‎۱۰.
۴۱۶۷۱ DM23177 نگاهي بر حقوق انسان در حکومت علوي/ عصمت سوادي، زهرا حسين آبادي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱-‎۲۱.
۴۱۶۷۲ DM23178 مصاديق استمداد از انصاف در دعاوي حقوقي با تاکيد بر مباني فقهي/ سيدعلي رباني موسويان، طاهره سادات نعيمي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۱-‎۵۱.
۴۱۶۷۳ DM23179 تاملي فقهي بر محاربه بودن يا نبودن ناقلان ويروسهاي کشنده/ فاطمه مهدوي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴-‎۲۱.
۴۱۶۷۴ DM23180 وکالت زوجه در طلاق در پرتو انديشه امام‌خميني (ره)/ خورشيد مهدي زاده جيرکل، مصطفي رجائي پور، منصور اميرزاده جيرکلي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۰، دوره هفتم، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۸-‎۵۹.
۴۱۶۷۵ DM23181 آيين دادرسي دعاوي توقف مالي/ مريم سعيد، سيدمحسن جلالي شهري، احمد تاجي.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۴۱۶۷۶ DM23182 آزادي بيان در تقابل با دادرسي منصفانه: تاثير بازنمايي رسانه اي جرم بر نقض دادرسي منصفانه/ سعيد کرماني، مهدي سيدزاده ثاني.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵-‎۲۶.
۴۱۶۷۷ DM23183 بررسي حق آموزش زنان در فقه و حقوق ايران و سند ۲۰۳۰ يونسکو/ ام البنين علي بخش زاده، مولود گرمرودي ثابت، عذري انتخابيان.- فقه و تاريخ تمدن. ‎۱۴۰۱، دوره هشتم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۶-‎۳۳.
۴۱۶۷۸ DM23184 ازدواج مجدد زوج در فرآيند قانون گذاري ايران با رويکرد به فقه حکومتي و سياست شرعي/ طوبي شاکري گلپايگاني، رقيه سادات مومن.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۵-‎۳۱.
۴۱۶۷۹ DM23185 تاثير مفهوم اضافه در ماهيت طلاق براي ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج/ کبري پورعبدالله، فريبا حاجيعلي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۳۳-‎۵۸.
۴۱۶۸۰ DM23186 مفهوم، مصاديق و مستندات فقهي و حقوقي حريم خصوصي خانواده/ سيدابوالقاسم نقيبي، معصومه شهرياري.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۵۹-‎۸۸.
۴۱۶۸۱ DM23187 مطالعه تطبيقي انحلال نکاح ناشي از عنن با نگاهي به حقوق انگليس و برخي کشورهاي عربي/ محبوبه مينا، ايمان شامحمدي، هاجر ياسيني نيا.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۸.
۴۱۶۸۲ DM23188 تحليل حقوقي ماهيت توافقات در ضمن طلاق توافقي/ غفور خوئيني، مريم غني زاده بافقي، شيرين دشتيان روزبهاني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۱۱۹-‎۱۴۳.
۴۱۶۸۳ DM23189 حل تعارضات حقوقي زنان در خانواده در بستر اصل تحکيم/ زهرا آل اسحق خوئيني، عليرضا باريکلو.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۱۴۵-‎۱۶۸.
۴۱۶۸۴ DM23190 خشونت اکولوژيک عليه زنان تاملي حقوقي بر تاثير تخريب محيط زيست بر افزايش خشونت عليه زنان/ علي مشهدي، موسي کرمي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۱۶۹-‎۱۹۱.
۴۱۶۸۵ DM23191 نگاهي انتقادي به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران/ امير باراني بيرانوند، عبدالله مختاري، زکيه فلاح.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۱۹۳-‎۲۲۳.
۴۱۶۸۶ DM23192 ترک نفقه زوجه در نظام حقوقي ايران (در سنجه مدل هاي جرم انگاري و کيفرگذاري)/ احسان سليمي قلعه ئي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۲۲۵-‎۲۴۶.
۴۱۶۸۷ DM23193 تاملي بر پذيرش يا عدم پذيرش قصاص مادر در قتل فرزند در ساحت آموزه هاي فقهي/ سيدعليرضا امين، اشکان نعيمي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۲۴۷-‎۲۶۴.
۴۱۶۸۸ DM23194 خوانش فقهي – حقوقي اهليت جنين در نظام ايران با رويکردي به نظام حقوقي ايالات متحده آمريکا/ مهدي ملائي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۲۶۵-‎۲۹۴.
۴۱۶۸۹ DM23195 کودکان کار به مثابه جرم حکومتي؛ مطالعه تفصيلي در لزوم پاسخ ساختاري به پديده کودکان کار/ نبي اله غلامي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎76، بهار و تابستان: ص ۲۹۵-‎۳۱۴.
۴۱۶۹۰ DM23196 بررسي ارتباط ميان حقوق بين الملل اقتصادي و تحول در توسعه پايدار/ عسگر جلاليان، زهرا حسن پور.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد اول: ص ۱-‎۱۱.
۴۱۶۹۱ DM23197 مسئوليت بانک مرکزي در خصوص موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز/ حسين علي صادقي، ياسر غلامي، رضا مفاخري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد اول: ص ۱۲-‎۳۶.
۴۱۶۹۲ DM23198 کالبدشناسي جريان آزادي اطلاعات در دولت الکترونيک و تاثير آن بر امنيت ملي دولت ها از منظر حقوق بشر/ آرزو ابراهيم نيا خانيکي، رضا وزيرلو، مريم شهامت رزي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد اول: ص ۳۷-‎۵۱.
۴۱۶۹۳ DM23199 بررسي نقش فراماسونري در عصر قاجار و پهلوي اول در عرصه بين الملل از منظر حقوقي و سياسي/ مصطفي الماسي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد اول: ص ۵۲-‎۶۷.
۴۱۶۹۴ DM23200 تشريفات و اصول حاکم بر ثبت ملک در حقوق ايران با تاکيد بر رويه قضايي/ مصطفي افضلي گروه.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد اول: ص ۶۸-‎۸۳.
۴۱۶۹۵ DM23201 گنجاندن شروط مقابله با فساد در موافقتنامه هاي سرمايه گذاري بين المللي و پيامدهاي احتمالي آن/ اميرحسين زال نژاد، گلشيد رمضاني.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد اول: ص ۸۴-‎۱۰۵.
۴۱۶۹۶ DM23202 واکاوي اختلافات و اهداف بين ايران و آمريکا در مورد مذاکره هسته اي در غالب برجام از منظر حقوق بشر (ابعاد و رويکردها)/ آرزو ابراهيم نيا خانيکي، حکيمه السادات ميررفيعي، شيوا جامه بزرگي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد دوم: ص ۱-‎۱۷.
۴۱۶۹۷ DM23203 مطالعه حقوق مالي زن در فقه اماميه، قانون مدني و کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان/ مهدي يوسفي صادقلو، راضيه رامين.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد دوم: ص ۱۸-‎۴۳.
۴۱۶۹۸ DM23204 قاعده ملازمه اذن در شيء با اذن در لوازم آن/ پريسا تحريري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد دوم: ص ۴۴-‎۵۳.
۴۱۶۹۹ DM23205 واکاوي چگونگي تاثير شبکه هاي اجتماعي و مجازي و تاثير آن بر ناآرامي هاي اجتماعي (چالشها و تهديدها)/ سعيد جهانگيري … [و ديگران].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد دوم: ص ۵۴-‎۶۹.
۴۱۷۰۰ DM23206 تحليل حقوقي – سياسي اراي ديوان بين المللي دادگستري راجع به منع گسترش سلاح هاي هسته اي/ مهدي جعفري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد دوم: ص ۷۰-‎۸۷.
۴۱۷۰۱ DM23207 سياست کيفري حاکم بر جرايم ارتکابي صغار در حقوق ايران و امريکا/ مريم عظيمي.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد دوم: ص ۶۸-‎۷۹.
۴۱۷۰۲ DM23208 شناسايي عناصر تاثيرگذار بر جرم و جنايت از رويکرد امنيت داخلي و راهکارهاي پيشگيري آن در جامعه (ابعاد و رويکردها)/ آرزو ابراهيم نيا خانيکي … [و ديگزان].- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد دوم: ص ۸۰-‎۹۴.
۴۱۷۰۳ DM23209 بيومتريک و رمزنگاري در تضمين امنيت اسناد رسمي/ اميررضا محمودي، سيده مهشيد ميري بالاجورشري.- فقه، حقوق و علوم جزا. ‎۱۴۰۱، سال هفتم، شماره ‎23، بهار، جلد دوم: ص ۱۰۶-‎۱۱۳.
۴۱۷۰۴ DM23210 حقوق کودکان داراي معلوليت در ايران: تحليل عرصه هاي تعين بخش/ مريم شعبان، سيدمحمد حسيني.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۱۸-‎۳۳.
۴۱۷۰۵ DM23211 سير تحولات دادرسي دادگاه اطفال در حقوق کيفري ايران/ اسماعيل کشکوليان، مسعود حيدري.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۳۶-‎۴۷.
۴۱۷۰۶ DM23212 نقش اختلال بيش فعالي کودکان در ارتکاب جرم در دوران بزرگسالي/ فاطمه اسفندي.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۵۰-‎۵۹.
۴۱۷۰۷ DM23213 پاسخ نظم حقوق داخلي به خشونت عليه کودکان/ آرين پتفت.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۶۲-‎۷۴.
۴۱۷۰۸ DM23214 بازخواني حريم خصوصي کودک در خانواده با عنايت به دوران پاندمي کرونا/ زينب ميثمي.- حقوق کودک. ‎۱۴۰۰، سال سوم، شماره ‎9، بهار: ص ۷۶-‎۹۱.
۴۱۷۰۹ DM23215 رژيم حقوقي درياي خزر، گذشته، حال و آينده: از طرح جانشيني دولت تا وضع کنوانسيون آکتائو (۲۰۱۸) (قسمت دوم – وضع کنوانسيون آکتائو)/ سيدجمال سيفي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۱۵-‎۳۷.
۴۱۷۱۰ DM23216 تاثير موانع غيرتعرفه اي بر تجارت بين الملل و اهداف توسعه پايدار/ زهرا شکيبي، فيصل عامري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۴۳-‎۶۸.
۴۱۷۱۱ DM23217 بررسي ابعاد حقوقي شناور جايگزين موتورلنج ها در خليج فارس/ خداداد خدادادي دشتکي، جواد رنجبرزاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۷۳-‎۱۰۰.
۴۱۷۱۲ DM23218 تحليل تاريخي – جامعه شناختي کاربست قرائت مشهور از نظريه کيفري شريعت در باب مجازات هاي بدني در پسا انقلاب اسلامي/ محمدحسن مالدار، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۲.
۴۱۷۱۳ DM23219 ارزيابي ماده ۲۲۰ ق. م. ا. ۱۳۹۲ در پرتو اصل شفافيت قانون/ ميترا دريجاني، حميد دلير، سيدمهدي احمدي موسوي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۱۳۷-‎۱۵۶.
۴۱۷۱۴ DM23220 پيشگيري از تامين مالي تروريسم و پول شويي با بهره گيري از شناسايي ريسک مشتري/ غزاله عليزاده، هوشنگ شامبياتي، صادق سليمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۱۶۱-‎۱۸۵.
۴۱۷۱۵ DM23221 بررسي اجمالي سيستم عدالت کيفري جمهوري خلق چين با تاکيد بر دادرسي منصفانه در مرحله تحقيقات مقدماتي در مقايسه با ايران/ فاطمه فلاح نژاد … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۱۹۱-‎۲۲۶.
۴۱۷۱۶ DM23222 قلمرو جرم انگاري جرايم ارزي و عوامل پيشگيري از آن در نظام حقوقي ايران/ فريدون جعفري، مرتضي ثروتي بي نياز.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۲۳۳-‎۲۴۸.
۴۱۷۱۷ DM23223 مفهوم و مباني جرم شناختي معامله اتهامي در نظام عدالت کيفري/ مهدي مظفري اناري، محمد اميني زاده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۲۵۵-‎۲۷۵.
۴۱۷۱۸ DM23224 بررسي رويکرد افتراقي قانونگذار در تجديدنظر از آراء؛ الزامات فقهي يا تسريع فرايند کيفري/ مجيد مطلبي … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۲۸۳-‎۳۰۳.
۴۱۷۱۹ DM23225 مسووليت مدني کاربر در به کارگيري سيستم هوش مصنوعي در خودرو/ عليرضا مشهدي زاده، رضا قلي نيا.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۳۰۹-‎۳۳۱.
۴۱۷۲۰ DM23226 بررسي شرط ذي نفع نبودن شاهد در مورد شهادت دوست صميمي/ مرتضي رحيمي، سميه سليماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۳۳۷-‎۳۵۳.
۴۱۷۲۱ DM23227 منعطف سازي حقوق کار در پرتو اطلاعاتي شدن اقتصاد جهاني/ محمد جلالي، محمدحسين بستاني، فاطمه بستاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۳۵۹-‎۳۷۹.
۴۱۷۲۲ DM23228 بررسي فقهي – حقوقي ماهيت اخبار بايع به مقدار مورد معامله و ضمانت اجراي ظهور خلاف قول بايع/ فرزاد کرمي کلمتي، عزيزاله فهيمي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۳۸۵-‎۴۰۴.
۴۱۷۲۳ DM23229 توافقات راجع به حضانت با تاکيد بر رويه قضايي/ سجاد محمدي جوزاني، فردين عوض پور هيبت لو.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۴۰۹-‎۴۳۳.
۴۱۷۲۴ DM23230 خريد و فروش نرم افزار در رويه قضايي انگلستان/ وحيد عاکفي قاضياني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۴۳۹-‎۴۵۶.
۴۱۷۲۵ DM23231 جايگاه حمايت هاي حقوقي از کودکان در فضاي مجازي با تاکيد بر حق تربيت ديني/ محمدعلي بادامي، محمدمهدي مقدادي، مرضيه پيله ور.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎50، تابستان: ص ۴۶۱-‎۴۹۴.
۴۱۷۲۶ DM23232 حقوق بين الملل عرفي: منبع قواعد ماهوي در چارچوب ديوان کيفري بين المللي/ همايون حبيبي، صالحه رمضاني.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۱۱-‎۳۶.
۴۱۷۲۷ DM23233 چالش هاي تقنيني و قضايي ادله علمي در حقوق کيفري ايران/ حسنعلي موذن زادگان، سعيد اميري.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۴۳-‎۷۳.
۴۱۷۲۸ DM23234 چطور مجرم مي شوند؟ (تبيين مسير گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسي هاي رشدنگر و تلفيقي)/ گلاويژ شيخ الاسلامي وطني … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۷۹-‎۹۷.
۴۱۷۲۹ DM23235 روياي حبس زدايي تا جوانب بازدارندگي و بي کيفري مجازات در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزيري مصوب ۱۳۹۹/ حميد عليزاده … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۱۰۵-‎۱۲۵.
۴۱۷۳۰ DM23236 جرم انگاري اقتصادي در پرتو اقتصاد نهادگرايي/ رحيم ياري … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۲.
۴۱۷۳۱ DM23237 ادراک تاريخ مند از نظام کيفري شريعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظريه برساخت گرايي اجتماعي/ محمدحسن مالدار، عبدالرضا جوان جعفري بجنوردي، سيدمحمدجواد ساداتي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۱۵۷-‎۱۷۸.
۴۱۷۳۲ DM23238 کارکردهاي پليس ترميمي ويژه اطفال؛ مطالعه تطبيقي ايران و استراليا/ شادي ترکمني، رو ح الدين کردعليوند.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۶.
۴۱۷۳۳ DM23239 رابطه ساختار خانواده با بزهکاري اطفال و نوجوانان (مطالعه ميداني در کانون اصلاح و تربيت استان اصفهان – ۱۳۹۵)/ سميرا گل خندان.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۲۱۳-‎۲۳۵.
۴۱۷۳۴ DM23240 جرم حکومتي يا جرم دولتي؛ تفاوتي لفظي يا اختلافي بنيادين/ نبي اله غلامي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۲۴۳-‎۲۶۱.
۴۱۷۳۵ DM23241 نقدي بر گفتمان نظام حقوقي ايران در مواجهه با چالش هاي تقنين و اجراي حدود/ مهدي يار رحماندوست، محمدحسين بياتي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۲۶۹-‎۲۹۶.
۴۱۷۳۶ DM23242 نظارت قضايي بر فرايند تاييد اتهامات؛ مدل هاي دادرسي ايراني و ديوان کيفري بين المللي/ ايمان يوسفي، سعيد يوسفي.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۳۰۱-‎۳۱۸.
۴۱۷۳۷ DM23243 رسيدگي به جنايت تجاوز از سوي مقامات اسرائيلي در ديوان بين المللي کيفري/ عبدالله عابديني.- پژوهشهاي حقوق جزا و جرم شناسي. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎19، بهار – تابستان: ص ۳۲۳-‎۳۴۲.
۴۱۷۳۸ نظام حقوقي حاکم بر پرداخت ديه جنايات/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎152، خرداد و تير: ص ۳-‎۱۲.
۴۱۷۳۹ بررسي تطبيقي نحوه و آثار اجراي اسناد لازم الاجرا در ادارات ثبت و سيستم قضايي و چالش هاي فراروي آن – قسمت پاياني/ اسماعيل بخشي زاده.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎152، خرداد و تير: ص ۱۳-‎۱۸.
۴۱۷۴۰ اختيارات و محدوديت هاي قاضي در استناد به منابع فقهي و احکام شرعي/ محمد شفيعي.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎152، خرداد و تير: ص ۱۹-‎۲۶.
۴۱۷۴۱ جستاري در ماهيت نظام مجازات ها در حوزه حقوق جزا و جرم شناسي اسلامي/ سيدمحمدرضا موسوي فرد … [و ديگران].- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎152، خرداد و تير: ص ۲۷-‎۳۸.
۴۱۷۴۲ اعاده دادرسي عام و خاص در نظام کيفري ايران/ معصومه ريوندي.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎152، خرداد و تير: ص ۳۹-‎۵۰.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up