تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 1401

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی 1401

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۴۲۹۹۱ نظام حقوقي حاکم بر نحوه اثبات جنايات و مسئوليت پرداخت ديه/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎153، مرداد و شهريور: ص ۳-‎۱۳.
۴۲۹۹۲ تعزيرات منصوص و نامنصوص شرعي و شکل گيري آن در فقه و حقوق ايران – قسمت اول/ سيدحسين يزدان پناهي.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎153، مرداد و شهريور: ص ۱۴-‎۲۱.
۴۲۹۹۳ تاملي بر مجازات زندان با تاکيد بر آثار آن بر حقوق استخدامي کارکنان نيروهاي مسلح/ جواد محمودي، نادر اسدي اوجاق.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎153، مرداد و شهريور: ص ۲۲-‎۲۸.
۴۲۹۹۴ بررسي مصاديق قتل عمد در فقه و قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ علي تقوي قاسم آباد، محسن رهامي.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎153، مرداد و شهريور: ص ۲۹-‎۳۷.
۴۲۹۹۵ سياست جنايي ايران در قبال شنود غيرمجاز رايانه اي/ محمد شفيعي.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎153، مرداد و شهريور: ص ۳۸-‎۴۵.
۴۲۹۹۶ پيشگيري از تکرار جرم اطفال و نوجوانان بزهکار با نگاه به فقه و قانون – قسمت اول/ سيدمحمد کيکاوسي.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎153، مرداد و شهريور: ص ۴۶-‎۵۱.
۴۲۹۹۷ نظام حقوقي حاکم بر پرداخت، تقسيط يا تجزيه ديه/ محمد مصدق.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎154، مهر و آبان: ص ۳-‎۸.
۴۲۹۹۸ اعمال صلاحيت فراسرزميني با تکيه بر تابعيت بزه ديده/ علي تقوي قاسم آباد، علي نجفي توانا.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎154، مهر و آبان: ص ۹-‎۱۶.
۴۲۹۹۹ تعزيرات منصوص و نامنصوص شرعي و شکل گيري آن در فقه و حقوق ايران – قسمت پاياني/ سيدحسين يزدان پناهي.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎154، مهر و آبان: ص ۱۷-‎۲۲.
۴۳۰۰۰ بررسي فقهي حقوقي اقاله الکترونيکي/ مرتضي مرادي گلستاني.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎154، مهر و آبان: ص ۲۳-‎۳۲.
۴۳۰۰۱ حريم خصوصي و جرايم اينترنتي/ حسين ريحان.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎154، مهر و آبان: ص ۳۳-‎۴۳.
۴۳۰۰۲ پيشگيري از تکرار جرم اطفال و نوجوانان بزهکار با نگاه به فقه و قانون – قسمت پاياني/ سيدمحمد کيکاوسي.- دادرسي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و ششم، شماره ‎154، مهر و آبان: ص ۴۴-‎۵۱.
۴۳۰۰۳ DM24478 نقش محاکم ايران در اجراي حقوق بين الملل/ عبدالله عابديني، سحر حسني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۱۱-‎۳۸.
۴۳۰۰۴ DM24479 مصونيت دولت ها و اموال آنها در پرتو حقوق داخلي کشورها (مطالعه موردي ژاپن و ايتاليا)/ مهشيد کرباسي … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۴۵-‎۷۲.
۴۳۰۰۵ DM24480 تحليل حقوقي تفسير پويا از منظر رويه ديوان بين المللي دادگستري/ سيدامرالدين حجازي، محمدعلي صلح چي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۷۷-‎۱۱۴.
۴۳۰۰۶ DM24481 بازنگري آراي داوري بين المللي در عرصه حقوق سرمايه گذاري خارجي/ طناز کوه پائي، محسن محبي، سعيد منصوري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۴۰.
۴۳۰۰۷ DM24482 اصل پيشگيري در پرتو آراي زيست محيطي ديوان بين المللي دادگستري/ سيدمحمدرضا رضوي نژاد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۱۴۵-‎۱۷۵.
۴۳۰۰۸ DM24483 حق بر شهر ايمن از منظر حقوق بشر و حقوق ايران/ ساناز کاميارراد، غلامرضا کاميار، صفرعلي کاميارراد.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۱۸۱-‎۲۰۲.
۴۳۰۰۹ DM24484 سازکار نظارت استصوابي مجلس شوراي اسلامي در تصويب معاهدات بين المللي با تبيين ماهيت برنامه فعاليت هاي هسته اي/ علي قربان پور، ابوالفضل رنجبري، محمد مظهري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۲۰۷-‎۲۲۳.
۴۳۰۱۰ DM24485 نقدي بر روش شناسي حقوق ضد تبعيض از منظر درهم تنيدگي (اينترسکشناليتي)/ شيوا بازرگان، محمدحسين زارعي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۲۳۱-‎۲۷۰.
۴۳۰۱۱ DM24486 اساسي ترين ضوابط حقوقي حاکم بر تشخيص ماليات در ايران/ حسين عبداللهي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۲۷۷-‎۲۹۳.
۴۳۰۱۲ DM24487 چالش ها و ضعف هاي اصول راهنماي ۲۰۰۶ در مورد اعمال يک جانبه دولت ها در حقوق بين الملل/ محسن محبي … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۲۹۹-‎۳۲۹.
۴۳۰۱۳ DM24488 رژيم حقوقي حاکم بر ثبت تاسيس و تغييرات شرکت هاي بيمه اي/ جميل ميلاني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۳۳۵-‎۳۵۷.
۴۳۰۱۴ DM24489 مفهوم و مباني قاعده خرق حجاب شخصيت حقوقي و پيامدهاي آن در حقوق انگلستان و ايران/ محمد رجبعلي دماوندي … [و ديگران].- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۳۶۳-‎۳۸۹.
۴۳۰۱۵ DM24490 چالش ها و راهکارهاي دسترسي به حساب کاربري ايميل بعد از فوت کاربر در حقوق ايالات متحده آمريکا/ محمدرضا ايران نژاد، حميد عزيزي مرادپور، فرهاد پروين.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۳۹۵-‎۴۱۷.
۴۳۰۱۶ DM24491 تبيين قاعده غرور در معاملات فضولي/ مهدي رهبر، مهديه نيکخواه، محمدرضا حاجي کرم رعيت.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۴۲۳-‎۴۴۲.
۴۳۰۱۷ DM24492 اصول قانوني بودن جرم و مجازات و دادرسي در نظام حقوقي زرتشتي (حقوق ايراني يا حقوق پارسي)/ عزيز نوکنده.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۴۴۷-‎۴۷۹.
۴۳۰۱۸ DM24493 مداخلات زودرس در سياست جنايي ايران، انگلستان و آمريکا/ نيوشا قهرماني افشار.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۴۸۵-‎۵۱۱.
۴۳۰۱۹ DM24494 نظام مديريت مالي شهرداري تهران: آسيب شناسي و راهکارها در پرتو مطالعه تطبيقي ده شهر لندن، زوريخ، نيويورک، تورنتو، اوکلند، وين، پکن، توکيو، دوبي و استانبول/ سحر کريم نيا با همکاري پژوهشگران.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و يکم، شماره ‎51، پاييز: ص ۵۱۷-‎۵۴۴.
۴۳۰۲۰ DM24495 مفهوم و قلمرو اصل بهره برداري معقول و منصفانه از منابع آبي مشترک از منظر حقوق بين الملل/ سيدقاسم زماني، پويا برليان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۱۰-‎۴۴.
۴۳۰۲۱ DM24496 استناد به استثناي امنيت ملي در نظام معاهدات بين المللي/ عباسعلي کدخدايي، سيدرضا جليلي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۴۶-‎۷۷.
۴۳۰۲۲ DM24497 شباهت اساسي در نقض کپي رايت با تاکيد بر رويه قضايي آمريکا/ مهدي زاهدي، شيرين شريف زاده.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۸۰-‎۱۱۶.
۴۳۰۲۳ DM24498 نسبت نافرماني مدني و حاکميت قانون در حکومت ديني/ محمدجواد جاويد، نصيراله حسنلو.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۱۱۸-‎۱۴۸.
۴۳۰۲۴ DM24499 ماهيت حقوقي ليسانس اجباري در حقوق اختراعات: تنظيم گري يا سلب مالکيت؟/ ميرقاسم جعفرزاده، سروش فلاحتي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۱۵۰-‎۱۸۱.
۴۳۰۲۵ DM24500 قانون اساسي پويا: تاريخچه و رويکردها/ فائقه چلبي … [و ديگران].- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۱۸۴-‎۲۱۶.
۴۳۰۲۶ DM24501 سازکارها و چالش هاي کاربست آمايش سرزمين در تنظيم استقرار صنايع در حقوق محيط زيست ايران/ ميثم لطفي، مسعود فريادي، فرهنگ فقيه لاريجاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۲۱۸-‎۲۵۱.
۴۳۰۲۷ DM24502 اعمال اصل مسئوليت تضامني در نظام مسئوليت بين المللي/ مهدي حدادي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۲۵۴-‎۲۹۲.
۴۳۰۲۸ DM24503 آسيب شناسي حق مالکيت افراد از ديدگاه حقوق عمومي با تاکيد بر نقش ديوان عدالت اداري/ حسين فضلي مقصودي، زين العابدين تقوي فردود، عليرضا صابريان.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۲۹۴-‎۳۳۰.
۴۳۰۲۹ DM24504 حق بر آب در داوري معاهداتي سرمايه گذاري و آثار آن بر شروط صلاحيتي و قانون حاکم/ فرشاد گراوند.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎75، تابستان: ص ۳۳۲-‎۳۶۷.
۴۳۰۳۰ DM24505 تزاحم حق شهروندان بر حفظ حريم خصوصي با حق دولت در رديابي ديجيتال افراد مبتلا و يا مشکوک به انتقال بيماري کوويد-۱۹/ ستار عزيزي، زهرا قدبيگي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎76، پاييز: ۱۰-‎۴۲.
۴۳۰۳۱ DM24506 ماکس وبر و مسائل حقوق اساسي/ فردين مرادخاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎76، پاييز: ص ۴۴-‎۷۷.
۴۳۰۳۲ DM24507 محمدحسين ناييني و کشف مخرج مشترک ميان افراد اهالي مملکت/ سيدناصر سلطاني.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎76، پاييز: ص ۸۰-‎۱۰۷.
۴۳۰۳۳ DM24508 بنياد مسئوليت دولت مبتني بر ماهيت دولت در انديشه ژان ژاک روسو/ سيدمجتبي واعظي، مليحه مسعودي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎76، پاييز: ص ۱۱۰-‎۱۳۹.
۴۳۰۳۴ DM24509 شرط احتمال توفيق دعوي در دستورهاي موقتي صادره توسط ديوان بين المللي دادگستري/ عليرضا ابراهيم گل، حسن خسروشاهي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎76، پاييز: ص ۱۴۲-‎۱۸۲.
۴۳۰۳۵ DM24510 اعلام، طبقه بندي و خروج از محرمانگي اسناد اداري در پرتو حق دسترسي به اطلاعات در نظام حقوقي ايران و ايالات متحده امريکا/ غفور قهرماني، احمد شريف شاهي، سيدمحمدصادق احمدي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎76، پاييز: ص ۱۸۴-‎۲۱۳.
۴۳۰۳۶ DM24511 حقوق اشراقي لئون پترازيسکي؛ تاملي بر گذار از عقل و طبيعت اشيا به اشراق تجربي چون مبناي اعتبار حقوق/ مهدي شهابي.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎76، پاييز: ص ۲۱۶-‎۲۴۶.
۴۳۰۳۷ DM24512 تضمين کرامت انساني بزه کار در مرحله تعيين کيفر در پرتو رويه دادگاه اروپايي حقوق بشر/ عليرضا جلالي، محمدحسن مالدار.- پژوهش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎76، پاييز: ص ۲۴۸-‎۲۷۵.
۴۳۰۳۸ DM24513 درنگي فقهي – حقوقي بر راهبردهاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي ناشي از افشاي سر (بررسي موردي امنيت فردي در فضاي مجازي)/ مهدي نوريان، حسين محمدي، سيدمحمد موسوي مقدم.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۸۹۷-‎۹۲۴.
۴۳۰۳۹ DM24514 مباني فقهي مشروعيت مسئوليت کيفري نقض تعهد مقابله با خطر/ اردوان ارژنگ، حميد روستايي صدرآبادي، فائزه نظيري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۵۱-‎۹۷۴.
۴۳۰۴۰ DM24515 وجاهت علم قاضي در اثبات زناي به عنف با رويکرد تطبيقي در فقه و حقوق/ ابراهيم مطهري فر، محمود قيوم زاده، محمدرسول آهنگران.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۷۵-‎۱۰۰۰.
۴۳۰۴۱ DM24516 اخلاق گرايي قانوني، از نتيجه گرايي تا وظيفه گرايي/ عرفان کريمي راد … [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎3 (پياپي ‎57)، پاييز: ص ۳۵۱-‎۳۷۷.
۴۳۰۴۲ DM24517 پي جويي نظريه علت قرارداد از راه آثار آن در نظام حقوقي اسلام/ سيدامراله حسيني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎3 (پياپي ‎57)، پاييز: ص ۳۷۹-‎۳۹۹.
۴۳۰۴۳ DM24518 بررسي انصاف ماهوي به عنوان مبناي الزام آوري قرارداد/ رامين افتقاري، سيامک ره پيک، علي اکبر فرحزادي.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎3 (پياپي ‎57)، پاييز: ص ۴۰۱-‎۴۳۳.
۴۳۰۴۴ DM24519 چالش هاي شناسايي رودخانه ها به عنوان شخص حقوقي در نظام حقوقي ايران/ صمد حدادي اردکاني، احسان فرهادي، محمدرضا آقاجاني قناد.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎3 (پياپي ‎57)، پاييز: ص ۴۳۵-‎۴۶۰.
۴۳۰۴۵ DM24520 امکان سنجي دادرسي علني در فضاي مجازي/ علي اکبر ايزدي فرد … [و ديگران].- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎3 (پياپي ‎57)، پاييز: ص ۴۶۱-‎۴۸۲.
۴۳۰۴۶ DM24521 واکاوي انسجام گرايي و مبناگرايي در نظريات حقوقي: تحليل موردي نظريه جرم انگاري/ سلمان عمراني.- پژوهشنامه حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال بيست و سوم، شماره ‎3 (پياپي ‎57)، پاييز: ص ۴۸۳-‎۵۱۰.
۴۳۰۴۷ DM24522 قلمروي جرايم مشمول بعد اثباتي قاعده درا در حقوق کشورهاي اسلامي با نگاهي به آموزه هاي فقهي/ روح الله اکرمي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۷-‎۳۱.
۴۳۰۴۸ DM24523 تحولات تاريخي مفهوم و قلمرو فساد در دوران باستان/ مجتبي جعفري.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۳۳-‎۵۵.
۴۳۰۴۹ DM24524 مسووليت کيفري شهرداري در سايه ابهام در معيار تشخيص اعمال حاکميتي و تصدي گري/ مصطفي جعفري، حسن عالي پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۵۷-‎۸۰.
۴۳۰۵۰ DM24525 ارکان تشکيل دهنده عنصر رواني معاونت در حقوق کيفري/ يعقوب حساني، احمد حاجي ده آبادي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۶.
۴۳۰۵۱ DM24526 نقش مداخله کيفري در احکام ورشکستگي و وصول مطالبات بانکي/ محمود صالحي، محمد روحاني مقدم، سيدابراهيم قدسي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۳۰.
۴۳۰۵۲ DM24527 جامعه شناسي کيفر در دوگانگي فرهنگ و قدرت؛ تاملي بر جلوه هاي تعامل فرهنگ و قدرت از منظر جامعه شناسي کيفر/ سيدمحمدجواد ساداتي.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۶۱.
۴۳۰۵۳ DM24528 پالايش فضاي سايبري به مثابه جرم يا ابزار پيشگيري از آن؟/ ليلا پورنجفي، حسين فخر، بابک پورقهرماني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۱۶۳-‎۱۸۷.
۴۳۰۵۴ DM24529 مطالعه نظري نقش احساسات و عواطف در تصميم گيري هاي قضايي؛ با تکيه بر رويکرد تصميم گيري دو روشي/ سعيد قماشي، محمدعلي اختري زواره.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۱۸۹-‎۲۱۳.
۴۳۰۵۵ DM24530 تشهير متهم؛ از اصل ممنوعيت تا موارد اباحه قانوني/ سيدسجاد کاظمي، حامد چگيني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۹.
۴۳۰۵۶ DM24531 سياست جنايي ايران در قبال تامين مالي تروريسم در مواجهه با توصيه ها و برنامه اقدام FATF/ غلامرضا طالعي، حميدرضا ميرزاجاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۲۴۱-‎۲۶۹.
۴۳۰۵۷ DM24532 ماهيت نظام اقتصادي و نظارت پيشگيرانه: نسبت سنجي در پيشگيري از جرايم اقتصادي در ايران/ عباس نقي پور نصيرآبادي، حسن عالي پور.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۲۷۱-‎۲۹۵.
۴۳۰۵۸ DM24533 ترس والدين از بزه ديدگي فرزندان (مورد مطالعه: ناحيه ششم شهر کابل)/ ضياحسين يوسفي، سيدحسين حسيني، سيدمهدي سيدزاده ثاني.- پژوهشنامه حقوق کيفري. ‎۱۴۰۱، سال سيزدهم، شماره ‎2 (پياپي ‎26)، پاييز و زمستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۶.
۴۳۰۵۹ DM24534 نظام حقوقي حاکم بر بيمه بيکاري در ايران از منظر قانون و آراي ديوان عدالت اداري/ امير حميدي، آي سا گلمحمدي.- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎62)، زمستان: ص ۶۳-‎۸۳.
۴۳۰۶۰ DM24535 مطالعه مرخصي زايمان در پرتو قوانين و آراي ديوان عدالت اداري/ محمد شادپور، سيدمهدي ميرکريم پور.- تامين اجتماعي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎4 (پياپي ‎62)، زمستان: ص ۱۰۷-‎۱۲۴.
۴۳۰۶۱ DM24536 ارزيابي تفکر جماعت گرايي با تاکيد بر پندار مايکل سندل/ صادق مرادي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۲-‎۱۶.
۴۳۰۶۲ DM24537 بررسي نظرات فقها اماميه در مورد ابراء ذمه پزشک/ محسن معيني، مهدي صالحي.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۵-‎۶۰.
۴۳۰۶۳ DM24538 مقايسه نهاد خانواده در اسلام و غرب/ سحر نيک پور.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۶۲-‎۷۱.
۴۳۰۶۴ DM24539 تربيت حقوقي در اسلام در پرتو حديث عنوان بصري/ محمد قهرماني.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۳-‎۸۷.
۴۳۰۶۵ DM24540 بررسي جايگاه رمزارزها در تجارت جهاني با نگاهي بر رويکرد سازمان هاي بين المللي و ايران/ عليرضا زارع.- تحقيقات نوين ميان رشته اي حقوق. ‎۱۴۰۱، سال دوم، شماره ‎3، پاييز: ص ۸۹-‎۱۰۲.
۴۳۰۶۶ DM24541 کيفرگذاري دولتي در پرتو رهيافتي دولت پژوهانه در ايران معاصر/ مهرداد رايجيان اصلي.- دولت پژوهي. ‎۱۴۰۱، سال هشتم، شماره ‎30، تابستان.
۴۳۰۶۷ DM24542 تاثير اصول لفظي و هرمنوتيک حقوقي بر تفسير و حل تعارض مواد قانوني عقد حواله و برات/ صادق امين دهقان، نجادعلي الماسي، ابراهيم ياقوتي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۱۱-‎۲۸.
۴۳۰۶۸ DM24543 امکان سنجي جرم انگاري براندازي نرم نظام اسلامي با رويکرد به مفهوم بغي/ محمدصادق ايران عقيده، عليرضا صابريان، سيدعلي جبار گلباغي ماسوله.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۲۹-‎۵۱.
۴۳۰۶۹ DM24544 بازنمايي استثناهاي ذي نفعي ثالث در عقد/ پرويز باقري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۵۲-‎۷۰.
۴۳۰۷۰ DM24545 سياست کيفري حداقلي در فقه اماميه (با نگاهي به حقوق ايران)/ اسماعيل جعفري، حسن حاجي تبار فيروزجائي، مهدي اسماعيلي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۷۱-‎۹۴.
۴۳۰۷۱ DM24546 بررسي رافعيت جهل به حکم شرعي در مسئوليت کيفري/ سيدمحمد صدري، عابدين مومني، محمدمهدي کريمي سليمي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۹۷-‎۱۱۴.
۴۳۰۷۲ DM24547 آثار شرط عوض بر عقود رايگان تمليکي/ سميه ظهوري، حميد ابهري، فخرالدين اصغري آقمشهدي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۱۱۵-‎۱۳۵.
۴۳۰۷۳ DM24548 مقايسه توهين به مقدسات حدي و تعزيري در حقوق کيفري ايران/ عباس محمدخاني، مجيد صادق نژاد نائيني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۱۳۶-‎۱۸۰.
۴۳۰۷۴ DM24549 مباني فقهي معاهده مسلمانان با غير مسلمانان با تاکيد بر ديدگاه مقام معظم رهبري/ علي محمديان کبريا، محمد نوذري فردوسيه، اکبر نجم.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۱۸۱-‎۲۰۳.
۴۳۰۷۵ DM24550 بررسي انفساخ عقد نکاح ناشي از موت فرضي و آثار آن بر روابط زوجين در ايران و مصر/ هاجر مشيدي، محمدباقر عامري نيا، علي پورجواهري.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۱۸۲-‎۲۰۴.
۴۳۰۷۶ DM24551 بررسي فقهي و حقوقي نقش عرف در مصرف مسکرات (نگاهي به ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامي)/ ميثم موسي زاده … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۲۰۵-‎۲۴۷.
۴۳۰۷۷ DM24552 تئوري مسئوليت نقصان يافته در پرتو مفهوم رشد جزائي مقرر در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ اسماعيل هادي تبار، سيدمسعود حيدري، پژمان پارسا.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۴۰۱، سال هجدهم، شماره ‎69، پاييز: ص ۲۴۸-‎۲۷۶.
۴۳۰۷۸ DM24553 مسئوليت مدني در قبال خسارات ناشي از حمل و نقل نفت و گاز از طريق خطوط لوله/ امين البوشوکه، عبدالحسين شيروي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۲-‎۱۹.
۴۳۰۷۹ DM24554 چالش هاي نظارت و بررسي انحرافات اعضاي شوراهاي اسلامي از وظايف قانوني با تاکيد بر حکمراني مطلوب/ حسن کريمي فرد.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۲۲-‎۳۹.
۴۳۰۸۰ DM24555 فساد در سرمايه گذاري خارجي و مسئوليت دولت ميزبان در رويه ديوان داوري ايکسيد/ جواد صالحي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۴۲-‎۵۹.
۴۳۰۸۱ DM24556 مباني تعهد به افشاي اطلاعات شرکت هاي بورسي در حقوق ايران، آمريکا و انگلستان/ بهرام تقي پور، عليرضا صالحي فر، رئوف سياري.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۶۲-‎۷۷.
۴۳۰۸۲ DM24557 فراتحليل پژوهش هاي سرمايه اجتماعي و پيشگيري از جرم با رويکرد فراملي/ صياد درويشي.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۸۰-‎۱۰۶.
۴۳۰۸۳ DM24558 تضمين حقوق شهروندي در پرتو شوراهاي اسلامي با نگاهي به اسناد حقوق بشري/ سيدمحمد آقاميري، خيرالله پروين.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۱۰۸-‎۱۲۱.
۴۳۰۸۴ DM24559 نقش قاضي در تحصيل دليل و کشف حقيقت با نگاهي به اصول و قواعد آيين دادرسي مدني فراملي/ مهدي عباسي سرمدي، وحيد معين.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۱۲۴-‎۱۴۶.
۴۳۰۸۵ DM24560 تعدد محاکم و صلاحيت ها در حقوق تجارت بين الملل و راهکارهاي مواجهه با آن/ ميرشهبيز شافع، مهدي دلگير.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۱۴۸-‎۱۷۰.
۴۳۰۸۶ DM24561 معيار مبتني بر کارايي اقتصادي در احراز شخص متعارف: با نگاهي به ديدگاه فلاسفه بين المللي/ حجت مبين، سونيا مرتاض پور.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۱۷۲-‎۱۹۶.
۴۳۰۸۷ DM24562 تاثير فناوري بلاک چين بر نقش مصرف کنندگان در زنجيره تامين برق در نظام حقوقي ايران و اتحاديه اروپا/ محمدتقي رفيعي، وحيد نظريان.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۱۹۸-‎۲۲۰.
۴۳۰۸۸ DM24563 مفهوم شناسي جرايم اقتصادي و راهبردهاي مقابله با آن در سياست کيفري ايران و فرانسه/ ميثم ايماني، نغمه فرهود، سيديزدالله طاهري نسب.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۲۶۸-‎۲۸۳.
۴۳۰۸۹ DM24564 معيارهاي تعيين اقسام بطلان قرارداد در حقوق ايران و فرانسه/ سيدمحمدتقي کريم پور آلهاشم.- تحقيقات حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۱، سال پانزدهم، شماره ‎57، پاييز: ص ۲۸۶-‎۳۰۴.
۴۳۰۹۰ DM24565 نقد رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در عدم رسيدگي به مقررات اداري؛ مبتني بر شرايط محتوايي آن ها/ حسين آئينه نگيني، محمدامين ابريشمي راد.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۰-‎۳۱.
۴۳۰۹۱ DM24566 تاثير استقلال شغلي و منزلت شغل و شاغل بر قانون شکني خيرخواهانه با نقش ميانجي گري جرات ورزي/ جعفر بيک زاد، علي ملکي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۳۳-‎۵۸.
۴۳۰۹۲ DM24567 طراحي و تبيين الگوي آواي کارکنان با تاکيد بر فرهنگ سازماني و با ميانجيگري توانمندسازي کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزي بانک کشاورزي و شعب آن بانک در تهران بزرگ)/ سيدرضا پورغفاري … [و ديگران].- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۶۰-‎۹۱.
۴۳۰۹۳ DM24568 بررسي الزامات نظام عدم تمرکز اداري در سازمان تامين اجتماعي/ محمدرضا جوان جعفري، علي اکبر گرجي ازندرياني، مرتضي نجابت خواه.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۹۳-‎۱۱۵.
۴۳۰۹۴ DM24569 محدوديت هاي مالکيت خصوصي هنگام اجراي طرح هاي عمومي در حقوق ايران و فرانسه/ هستي رحمتي، جمشيد ميرزايي، عبدالمحمد کردي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۱۷-‎۱۳۵.
۴۳۰۹۵ DM24570 سياست تقنيني حقوق گمرکي ايران و آسيب هاي آن/ ولي رستمي، ابراهيم نقدي بادي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۳۸-‎۱۵۸.
۴۳۰۹۶ DM24571 طراحي الگوي تاب آوري سازماني با رويکرد سياست هاي اقتصاد مقاومتي در سازمان هاي حاکميتي/ اسمعيل کمالي فرد، علي يعقوبي پور، محمد منتظري.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۵۷-‎۱۷۸.
۴۳۰۹۷ DM24572 رويکرد ديوان عدالت اداري نسبت به تسري اثر ابطال مقررات به زمان تصويب/ محمدجواد محمدپور، غلامرضا مولابيگي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۱۸۳-‎۲۰۳.
۴۳۰۹۸ DM24573 تحليل تاثير سوت زني بر انضباط مالي شرکت هاي دولتي/ سعيد مطهري، اکرم تفتيان، محمود معين الدين.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۲۰۵-‎۲۳۹.
۴۳۰۹۹ DM24574 واکاوي تضييع حقوق اشخاص؛ جهتي مستقل و مغفول مانده در نظارت قضايي هيات عمومي ديوان عدالت اداري/ سيده نگار موسوي، علي مشهدي.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۲۴۱-‎۲۵۵.
۴۳۱۰۰ DM24575 شهروندان اراکي و پاسخگويي اداره امور عمومي در برابر قانون/ اعظم ميرزماني، محمد اسحاقي، الهه تقوي پور.- حقوق اداري. ‎۱۴۰۱، سال نهم، شماره ‎32، پاييز: ص ۲۵۳-‎۲۶۹.
۴۳۱۰۱ DM24576 امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسير قوانين (با تاکيد بر نقد نظرهاي شوراي نگهبان و رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري)/ محمد جواهري طهراني، سجاد کريمي پاشاکي، رضا محمدي کسجين.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎39، بهار: ص ۱-‎۲۲.
۴۳۱۰۲ DM24577 صلاحيت دادستاني کل کشور در احياي حقوق عامه؛ مطالعه موردي تحريم هاي يکجانبه آمريکا/ حسين خلف رضائي، محمد مقدمي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎39، بهار: ص ۲۳-‎۴۶.
۴۳۱۰۳ DM24578 درآمدي بر تکليف دولت در حذف تشکيلات غيرضرور/ محمدقاسم تنگستاني، مهدي مرادي برليان.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎39، بهار: ص ۴۷-‎۷۰.
۴۳۱۰۴ DM24579 بررسي صلاحيت مجلس شوراي اسلامي در تقنين احکام شرع/ عباس کعبي نسب، رضا محمدي کرجي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎39، بهار: ص ۷۱-‎۹۱.
۴۳۱۰۵ DM24580 مبناي اعتبار تصميمات رئيس جمهور در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگاه به نهادهاي ولايت، وکالت و بيعت/ رضا الهامي، زهرا وطني، ماندانا ميرزائي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎39، بهار: ص ۹۳-‎۱۲۰.
۴۳۱۰۶ DM24581 جايگاه اصول عمليه و مشروعيت فقاهتي در حکمراني و آموزه هاي حقوق عمومي/ محمدعلي ضيائي، سيدمحسن قائمي خرق.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎39، بهار: ص ۱۲۱-‎۱۴۴.
۴۳۱۰۷ DM24582 نقش رويکردهاي نسلي در اعتبار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مريم ضيايي نجف آبادي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎39، بهار: ص ۱۴۵-‎۱۶۲.
۴۳۱۰۸ DM24583 نسبت سنجي صلاحيت عام قانونگذاري مجلس و فرماندهي کل نيروهاي مسلح در رويه شوراي نگهبان/ مصطفي منصوريان، حمزه خسروي.- دانش حقوق عمومي. ‎۱۴۰۲، سال دوازدهم، شماره ‎39، بهار: ص ۱۶۳-‎۱۸۴.
۴۳۱۰۹ DM24589 واکاوي حقوقي دام ها و تله هاي پليسي در کشف جرايم اقتصادي/ محمد پيراني، اصغر عباسي، علي قرباني.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱-‎۲۷.
۴۳۱۱۰ DM24584 مطالعه فقهي و حقوقي جنايات ارتکابي در ميانمار/ سجاد رحمتي، جمال بيگي، بابک پورقهرماني.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۹-‎۴۲.
۴۳۱۱۱ DM24585 تزاحم بين حق آموزش با ساير حقوق دانش آموزان/ مرتضي تقي زاده زانوقي … [و ديگران].- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۳-‎۶۲.
۴۳۱۱۲ DM24586 اقدامات دولت در ايجاد امنيت سايبري/ طيبه بلوردي، مطهره طياري پوراحمدي.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۴-‎۷۶.
۴۳۱۱۳ DM24587 جايگاه مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سلسله مراتب قواعد حقوقي/ عابد رمضانپور بلوچي، حجت الله ابراهيميان.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۷-‎۱۰۴.
۴۳۱۱۴ DM24588 تحليل برساختگرايانه جرايم عليه اراضي دولت/ مهدي ربيع، عباس شيخ الاسلامي، مجيد فولاديان.- دستاوردهاي نوين در حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، سال اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۶-‎۱۲۰.
۴۳۱۱۵ DM24590 جرايم فناوري جعل عميق از منظر فقه و حقوق کيفري/ سيدرضا احسان پور، احمد امي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲-‎۹.
۴۳۱۱۶ DM24591 تفکر اجباري ناشي از فناوري هارپ؛ از تحريم فقهي تا لزوم جرم انگاري قانوني/ مهدي عماني، جمال بيگي، بابک پورقهرماني.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۲-‎۲۰.
۴۳۱۱۷ DM24592 قصاص از ديدگاه مقدس اردبيلي و قانون مجازات اسلامي/ بتول سعيدي گرغاني، محمدرسول آهنگران، جلال ايرانمنش.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۴-‎۳۱.
۴۳۱۱۸ DM24593 تضمين حق حضور بزه ديده در فرايند دادرسي ديوان کيفري بين المللي/ ليلا خليلي ساماني، مهدي مومني، عليرضا ميلاني.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۴-‎۴۵.
۴۳۱۱۹ DM24594 حق طرف هاي دعوي بر آگاهي از حقوق خويش در آيين دادرسي کيفري/ اعظم سروش نژاد، احمد رمضاني، منصور عطاشنه.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۸-‎۵۷.
۴۳۱۲۰ DM24595 ضمانت اجراي نقض تعهدات حقوق بشري دولت ها در حقوق بين الملل با رويکردي به فقه جزا/ محسن اصلاني، سيدقاسم زماني، مسعود راعي.- فقه جزاي تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۰-‎۷۲.
۴۳۱۲۱ DM24596 تاثير سن بلوغ شرعي دختران ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسي بر صلاحيت مراجع قضايي کيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي جنايات ارتکابي/ الميرا نقي زاده باقي … [و ديگران].- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۵-‎۲۴.
۴۳۱۲۲ DM24597 اعتبار شرط همتايي دين و مذهب در نکاح در حقوق ايران، مصر و لبنان/ نفيسه سادات شريعتي، سيدمصطفي محقق داماد، محمد روشن.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۲۵-‎۵۰.
۴۳۱۲۳ DM24598 روش شناسي تاصيل اصول حاکم بر خانواده با تطبيق بر روش اکتشاف شهيد صدر/ فاطمه محمدقلي ها، صديقه مهدوي کني، محدثه نقي زاده خواجکيني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۵۱-‎۷۷.
۴۳۱۲۴ DM24599 معناشناسي وعده و تعهد و تاثير آن بر تفسير ماده ۱۰۳۵ قانون مدني ايران/ منصوره سادات ميرباقري، مريم السادات محقق داماد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۷۹-‎۱۰۴.
۴۳۱۲۵ DM24600 واکاوي فقهي تاثير جنسيت بر پذيرش سمت داوري/ حسين هوشمند فيروزآبادي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۱۰۵-‎۱۳۶.
۴۳۱۲۶ DM24601 تحليل فقهي – حقوقي اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع/ رضا دهقان نژاد، فرج الله هدايت نيا.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۱۴۱-‎۱۶۳.
۴۳۱۲۷ DM24602 گستره و مباني حق آموزش کودکان داراي معلوليت در فقه، حقوق و اسناد بين المللي/ انسيه نوراحمدي، احمد رضواني مفرد.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۹۴.
۴۳۱۲۸ DM24603 مباني فقهي تشريفات ثبت رسمي ازدواج و طلاق با تاکيد بر قاعده نفي اختلال در نظام/ محبوبه ملکي، امرالله نيکومنش، هادي عظيمي گرکاني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۲۰۵-‎۲۲۵.
۴۳۱۲۹ DM24604 اطاعت فرزندان از والدين مبتلا به اختلال اضطراب فراگير/ مجيد قندي زاده، حميد رفيعي هنر.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۲۲۵-‎۲۵۲.
۴۳۱۳۰ DM24605 تحليل حقوقي – جرم شناختي تاثير پاندمي کوويد ۱۹ بر خشونت خانگي (مورد مطالعه: زنان مشهد)/ حميدرضا دانش ناري، اکرم خبيري نوغاني.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۲۵۳-‎۲۸۲.
۴۳۱۳۱ DM24606 بازخواني قلمروي ولايت مادر در فقه اسلامي/ سيدنقي موسوي، ياسر نادرعلي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۲۸۳-‎۲۹۷.
۴۳۱۳۲ DM24607 بررسي مباني فقهي موافقان و مخالفان حضور زنان در ورزشگاه/ زهره حاجيان فروشاني، محمدرضا حميدي، فاطمه سواعدي.- فقه و حقوق خانواده. ‎۱۴۰۱، سال بيست و هفتم، شماره ‎77، پاييز و زمستان: ص ۲۹۱-‎۳۱۸.
۴۳۱۳۳ DM24608 تغيير خواسته و لزوم اخذ توضيح درباره خواسته غير منجز (نقد و بررسي دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۵۴۱1 مورخ ۸/۲۸/۱۳۹۳ شعبه ۱۰ ديوان عالي کشور)/ حسن محسني، نرگس حيدري.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎104، زمستان: ص ۱-‎۹.
۴۳۱۳۴ DM24609 يکپارچه سازي نهادهاي کارشناسي، يک ضرورت فوري/ محمدرسول آهنگران، جمال الدين ناصري.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎104، زمستان: ص ۱۱-‎۲۸.
۴۳۱۳۵ DM24610 جبران خسارت معنوي ناشي از تاخير در پرواز، در آراي محاکم/ عباس ميرشکاري، رسول ملکوتي.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎104، زمستان: ص ۲۹-‎۵۱.
۴۳۱۳۶ DM24611 جايگاه قرارداد در حقوق ورزشي و مسئوليت هاي ناشي از آن/ احمد يوسفي صادقلو، الهام رجبي.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎104، زمستان: ص ۵۳-‎۷۴.
۴۳۱۳۷ DM24612 اقرار به نسب در حقوق مدني ايران و فقه اسلامي، با نگاهي به رويه قضايي/ اسماعيل نوبخت، علي اصغر آقايي.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎104، زمستان: ص ۷۵-‎۹۹.
۴۳۱۳۸ DM24613 شناسايي مرجع قضايي صالح در رسيدگي به جرم نقض حقوق دارندگان نام و علامت تجاري با تاکيد بر رويه قضايي/ حميد افکار.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎104، زمستان: ص ۱۰۱-‎۱۲۳.
۴۳۱۳۹ DM24614 بررسي تحليلي ماهيت و آثار عقود زنجيره اي (شبکه هاي قراردادي) در حقوق ايران، فقه و حقوق تجارت بين المللي/ لطف الله گنجي، محسن حاتمي پور.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎104، زمستان: ص ۱۲۵-‎۱۵۱.
۴۳۱۴۰ DM24615 آثار انحلال وکالت بر روابط موکل، وکيل و وکلاي تفويضي/ محمدعلي جعفري ندوشن.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 187-‎188، پاييز: ص ۲۳-‎۵۹.
۴۳۱۴۱ DM24616 تنظيم سند نسبت به انتقال اراضي که سند مالکيت آن پس از انقلاب صادر گرديده در آينه آرا دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 187-‎188، پاييز: ص ۶۱-‎۶۶.
۴۳۱۴۲ DM24617 تفاوت رهن با معاملات با حق استرداد با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک/ زهرا تابش.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 187-‎188، پاييز: ص ۶۷-‎۹۹.
۴۳۱۴۳ DM24618 تنظيم اسناد صلح مشروط و خياري اموال غيرمنقول و حق انتفاع در دفاتر اسناد رسمي/ ايرج نجفي.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 187-‎188، پاييز: ص ۱۰۱-‎۱۱۰.
۴۳۱۴۴ DM24619 چالش هاي اصل حسن نيت در برابر فرصت طلبي در دوره پيش قراردادي/ حسين کاويار، محمد صادقي.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 187-‎188، پاييز: ص ۱۱۱-‎۱۵۱.
۴۳۱۴۵ DM24620 عدم اجرا و رفع تعليق ماده ۱۳ قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۳۵۴/ علي اصغر نظري نژاد.- کانون. ‎۱۴۰۱، سال شصت و يکم، دوره دوم، شماره 187-‎188، پاييز: ص ۱۵۳-‎۱۶۵.
۴۳۱۴۶ DM24621 چالش هاي فقهي – حقوقي مراکز مشاوره دادگاه هاي خانواده/ فرج الله هدايت نيا.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎95، بهار: ص ۷-‎۳۰.
۴۳۱۴۷ DM24622 بررسي تحليلي – انتقادي جريان سازي جنسيتي در رويه نهادهاي بين المللي/ هاله حسيني اکبرنژاد.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎95، بهار: ص ۳۱-‎۶۱.
۴۳۱۴۸ DM24623 ظرفيت سنجي نظام حقوق اساسي ايران جهت اجراي سند ملي حقوق کودک و نوجوان مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي/ سيدمحمدمهدي غمامي، حميد فعلي، وحيد حيدري.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎95، بهار: ص ۶۳-‎۸۲.
۴۳۱۴۹ DM24624 حقوق کودک، قواعد اسلامي فرزندپروري ديجيتال و ضمانت اجراي آن در قوانين ايران/ محدثه معيني فر.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎95، بهار: ص ۸۳-‎۱۰۷.
۴۳۱۵۰ DM24625 بازانديشي تعارض يا عدم تعارض شرط خيار با ماهيت نکاح در فقه اسلامي و حقوق ايران/ سيدجلال موسوي نسب، عابدين مومني، نادر مختاري افراکتي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎95، بهار: ص ۱۰۹-‎۱۳۲.
۴۳۱۵۱ DM24626 تاملي بر جايگاه عنصر کراهت در طلاق خلع با تاکيد بر فتاوي امام خميني (ره)/ مريم مهاجري، احمدرضا موسوي.- مطالعات راهبردي زنان. ‎۱۴۰۱، سال بيست و چهارم، شماره ‎95، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۴۵.
۴۳۱۵۲ DM24627 محرمانگي رابطه وکيل – موکل از منظر الگوهاي اخلاق حرفه اي/ مجتبي جاني پور.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎158، فروردين: ص ۱۹-‎۲۴.
۴۳۱۵۳ DM24628 وصف تجريدي چک در بوته عمل/ منصور انجم شعاع.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎158، فروردين: ص ۲۵-‎۳۰.
۴۳۱۵۴ DM24629 شباهت ها و تفاوت هاي پيش فروش آپارتمان با بيع/ علي عباسي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎158، فروردين: ص ۳۱-‎۴۶.
۴۳۱۵۵ DM24630 مسووليت مدني خسارات ناشي از توليد کالاي معيوب/ سيما سليماني، آرمان زينلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎158، فروردين: ص ۴۷-‎۷۷.
۴۳۱۵۶ DM24631 بررسي فقهي و حقوقي حق سرقفلي/ مريم السادات موسوي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎158، فروردين: ص ۷۸-‎۱۱۶.
۴۳۱۵۷ DM24632 طرح دعوي و درخواست و تعيين صلاحيت ها در امور حسبي/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎158، فروردين: ص ۱۱۸-‎۱۲۲.
۴۳۱۵۸ DM24633 پايداري و پويايي پديدار حقوقي در انديشه استاد هدايت الله فلسفي/ محمدحسين لطيفيان.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎159، ارديبهشت: ص ۱۰-‎۹۰.
۴۳۱۵۹ DM24634 دعواي اصلاح سند ملک به دليل وجود راه عمومي در آن/ حسن جعفري تبار.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎159، ارديبهشت: ص ۹۱-‎۹۵.
۴۳۱۶۰ DM24635 تاملي در طلاق؛ به دليل عجز زوج در پرداخت نفقه/ محمد اميني، سيدمحمدصادق طباطبايي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎159، ارديبهشت: ص ۹۶-‎۱۰۲.
۴۳۱۶۱ DM24636 معرفي يک سامانه کاربردي در تحرير يک لايحه محققانه/ سيدوحيد صادقي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎159، ارديبهشت: ص ۱۰۳-‎۱۱۰.
۴۳۱۶۲ DM24637 موارد و احکام تعيين و ضم امين و ناظر در امور حسبي و مدني/ حسن وثيق زاده انصاري.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎159، ارديبهشت: ص ۱۱۱-‎۱۱۶.
۴۳۱۶۳ DM24638 شروط باطل و مبطل عقد/ محمدمهدي توکلي.- مدرسه حقوق. ‎۱۴۰۱، سال هفدهم، شماره ‎159، ارديبهشت: ص ۱۱۸-‎۱۲۶.
۴۳۱۶۴ DM24639 مسئوليت مدني آمر در قبال اقدامات نماينده تجاري با تاکيد بر اختيارات ظاهري و اصيل پنهان؛ مقايسه تطبيقي حقوق ايران، انگلستان و اسناد بين المللي/ محمدعلي اعلايي فرد.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۵۹-‎۴۷۳.
۴۳۱۶۵ DM24640 ابعاد حقوقي فراخوان خودرو با مطالعه در حقوق امريکا/ ناهيد پارسا.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۷۵-‎۴۹۲.
۴۳۱۶۶ DM24641 مطالعه تطبيقي شناسايي و اجراي احکام محاکم خارجي در کنوانسيون ۲۰۱۹ احکام لاهه و حقوق ايران/ محمدحسين تقي پور درزي نقيبي، علي سليماني اندرور.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۴۹۳-‎۵۱۴.
۴۳۱۶۷ DM24642 حدود تعهدات و آثار بيلمنت در مقايسه با نهاد يد اماني/ محمدهادي دارائي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۱۵-‎۵۳۰.
۴۳۱۶۸ DM24643 حمايت از مالکيت فکري فناوري هاي ناملموس وسايل نقليه خودران با تمرکز بر الگوريتم؛ مطالعه تطبيقي در ايران، امريکا و اتحاديه اروپا/ سبحان دهقان پور فراشاه، نويد رهبر.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۳۱-‎۵۵۱.
۴۳۱۶۹ DM24644 بررسي تطبيقي اصل تعداد محدود در حقوق مالکيت فکري/ مهدي زاهدي، ابراهيم چاوشي لاهرود.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۵۳-‎۵۷۵.
۴۳۱۷۰ DM24645 مطالعه انتقادي کثرت گرايي و برخي نظريات کثرت گرا در حوزه مباني فلسفي مسئوليت مدني/ سيدنورالله شاهرخي، حبيب الله رحيمي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۵۷۷-‎۶۰۱.
۴۳۱۷۱ DM24646 ادغام جريان هاي داوري: مطالعه اي تطبيقي در حقوق داوري داخلي و بين المللي/ ابراهيم شعاريان، پريا رام.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۰۳-‎۶۳۲.
۴۳۱۷۲ DM24647 ساختار مالي مشارکت ميان شرکت هاي ملي و شرکت هاي بين المللي در عمليات اکتشاف بالادستي نفتي/ عبدالحسين شيروي، مهدي عباسي وفائي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۳۳-‎۶۵۱.
۴۳۱۷۳ DM24648 تشريفات سنتي تنظيم وصيت نامه و جايگاه آن در وصيت الکترونيکي؛ مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و امريکا/ بختيار عباسلو، احسان بهرامي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۵۳-‎۶۷۴.
۴۳۱۷۴ DM24649 مطالعه تطبيقي رويکردهاي ملي و بين المللي به داوري در غياب خوانده/ مجيد غمامي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۷۵-‎۶۹۴.
۴۳۱۷۵ DM24650 مطالعه تطبيقي تقابل دکترين پيامد افراطي و دکترين ابطال به واسطه ابهام در رويه قضايي ديوان عالي ايالات متحده امريکا/ مريم فرحي، مهدي هوشيار، امير ايروانيان.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۶۹۵-‎۷۱۴.
۴۳۱۷۶ DM24651 مطالعه تطبيقي ضوابط احاله در نظام هاي کيفري ايران و فرانسه/ سيدرضا فقيهي، اسماعيل هادي تبار، سيدابراهيم قدسي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۱۵-‎۷۳۶.
۴۳۱۷۷ DM24652 استقلال و بي طرفي قضايي جلوه اي از دادرسي منصفانه در جهت حفظ حقوق شهروندي؛ سيستم حقوقي ايران در مقايسه با جمهوري خلق چين/ فاطمه فلاح نژاد.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۳۷-‎۷۷۵.
۴۳۱۷۸ DM24653 ماهيت حق مولف در نظام هاي حقوق نوشته/ حسن قاسمي، مسعود البرزي ورکي، علي اصغر عربيان.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۷۷-‎۷۹۵.
۴۳۱۷۹ DM24654 بررسي و تحليل اصل اعلام در نظام توثيق اموال (مفهوم، مباني، کارکرد و ابزار)/ حميد کبيري شاه آباد.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۷۹۷-‎۸۱۷.
۴۳۱۸۰ DM24655 نقش وارسي کالا و اعلام خسارت در کنوانسيون CMR و حقوق ايران/ سعيد محسني، فائزه تيموري مقدم، مهسا رباطي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۱۹-‎۸۳۷.
۴۳۱۸۱ DM24656 اعمال نظم عمومي در ابطال آراي داوري و اثر آن در عدم شناسايي و اجراي آراي داوري ابطال شده/ رضا مسعودي.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۳۹-‎۸۶۵.
۴۳۱۸۲ DM24657 تبيين کشاکش کارآمدي و سهولت، در مطالعه تطبيقي مباني و ضوابط تعيين تقدم وثيقه/ محمدحسين وکيلي مقدم.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۶۷-‎۸۸۵.
۴۳۱۸۳ DM24658 در سوداي مسئوليت پذيري قانون گذار: درنگي بر مسئوليت مدني ناشي از اعمال تقنيني/ علي ولايي، اسدالله ياوري، علي اکبر گرجي ازندرياني.- مطالعات حقوق تطبيقي. ‎۱۴۰۱، دوره سيزدهم، شماره ‎2، پاييز و زمستان: ص ۸۸۷-‎۹۱۲.
۴۳۱۸۴ DM24659 طرح موازي دعاوي معاهداتي و قراردادي در اختلافات سرمايه گذاري خارجي/ ليلا رضوي طوسي، سيدجمال سيفي، محسن محبي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۵۱-‎۱۶۷۶.
۴۳۱۸۵ DM24660 تحليل نقض ماهوي مندرج در ماده ۶۰ کنوانسيون ۱۹۶۹ وين در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رويه ديوان بين المللي دادگستري/ سيدفضل الله موسوي، راضيه حکمت آراء.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۷۷-‎۱۶۹۵.
۴۳۱۸۶ DM24661 تحليل حقوقي نظام حاکم بر صندوق هاي بازنشستگي در اتحاديه اروپا/ آيدين باقري حامد، محمدرضا مجتهدي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۹۷-‎۱۷۱۶.
۴۳۱۸۷ DM24662 بازخواني انتقادي مفهوم امنيت جمعي در نظام کنوني بين الملل/ پريا پلاسعيدي، اميرحسين رنجبريان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۱۷-‎۱۷۳۷.
۴۳۱۸۸ DM24663 نظام قضايي و انديشه حقوقي در کلام سعدي/ محمد اسحاقي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۳۹-‎۱۷۵۵.
۴۳۱۸۹ DM24664 رسيدگي قضايي به دعاوي فردي کار؛ در ايران، فرانسه و آمريکا/ عباس کريمي، فاطمه رحمتي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۵۷-‎۱۷۷۸.
۴۳۱۹۰ DM24665 اخراج غيرقانوني کارگران در مقررات کار استراليا/ نيلوفر سليماني، محمدجواد جعفري، ايرج رنجبر.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۷۹-‎۱۷۹۸.
۴۳۱۹۱ DM24666 تعامل و تقابل توسعه پايدار با معيار رفتار منصفانه در رويه داوري هاي سرمايه گذاري بين المللي/ مهدي پيري، ياسمن آزادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۹۹-‎۱۸۱۷.
۴۳۱۹۲ DM24667 مفهوم امتياز در شرکت هاي امتيازي در بستر حقوق عمومي/ آرزو رنگچيان، سيدعرفان لاجوردي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۸۱۹-‎۱۸۴۲.
۴۳۱۹۳ DM24668 انتساب مسئوليت بين المللي سازمان ها در پرتو قضيه بوسفروس/ احمد مومني راد، باقر روزبهاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۸۴۳-‎۱۸۶۳.
۴۳۱۹۴ DM24669 قرائت هايدگر از انسان شناسي و تاثير آن بر فلسفه حقوق عمومي/ علي مشهدي، مرواريد آهورري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۸۶۵-‎۱۸۸۰.
۴۳۱۹۵ DM24670 جايگاه و ويژگي هاي تعهد مالياتي در نظام حقوقي تعهدات/ احمد شهنيايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۸۸۱-‎۱۹۰۳.
۴۳۱۹۶ DM24671 تحليل کارايي اصل مسئوليت مشترک اما متفاوت در نظام حقوقي بين المللي تغيير اقليم/ احسان عزيزي، عليرضا آرش پور، ليلا رئيسي دزکي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۹۰۵-‎۱۹۲۵.
۴۳۱۹۷ DM24672 اصل حاکميت قانون و ظرفيت سازي در رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي اختصاصي/ سيدمحمد هاشمي، وحيد صالحي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۹۲۷-‎۱۹۵۲.
۴۳۱۹۸ DM24673 تضمين اختصاصي حقوق بنيادين با تمرکز بر الگوهاي خارجي و بين المللي و رفع خلاهاي نظام حقوقي ايران/ عليرضا جلالي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۹۵۳-‎۱۹۶۸.
۴۳۱۹۹ DM24674 رويکرد زيست محيطي نهادهاي بيمه کننده سرمايه گذاري خارجي/ الناز نساري، اعظم اميني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۹۶۹-‎۱۹۹۲.
۴۳۲۰۰ DM24675 برده داري جنسي در حقوق بين الملل کيفري با تاکيد بر رويه دادگاه ويژه سيرالئون/ سانازالسادات جعفري، مسعود زماني، امير مقامي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۹۹۳-‎۲۰۱۷.
۴۳۲۰۱ DM24676 تبيين چارچوب نهادي براي تمرکززدايي و موفقيت شوراهاي اسلامي در ايران/ حسن کريمي فرد.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۱۹-‎۲۰۴۰.
۴۳۲۰۲ DM24677 مسئوليت بين المللي بحرين و عربستان سعودي ناشي از نقض حقوق بشر در بحرين/ محمد ستايش پور، مهدي کيخسروي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۴۱-‎۲۰۵۶.
۴۳۲۰۳ DM24678 نگرشي بر دکترين حاشيه صلاحديد در تفسير/ اميرحسين ملکي زاده، سيدحسين موسوي فر.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۵۷-‎۲۰۷۴.
۴۳۲۰۴ DM24679 بحران پناهندگي اتحاديه اروپا در آيينه ديوان اروپايي حقوق بشر/ فرشته سادات حسيني، رضا نصيري لاريمي، کارن روحاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۷۵-‎۲۰۹۳.
۴۳۲۰۵ DM24680 دوگانگي شخصيت حقوقي شوراي شهر و شهرداري؛ آسيب شناسي ساختاري نهاد محلي در ايران/ فرهنگ فقيه لاريجاني.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۹۵-‎۲۱۰۹.
۴۳۲۰۶ DM24681 حمايت از تنوع فرهنگي در عصر جهاني شدن/ ستاره شريفان، محسن عبدالهي، مسعود راعي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۱۱۱-‎۲۱۲۶.
۴۳۲۰۷ DM24682 تاملي بر مقررات گذاري خودتنظيمي در فضاي سايبر/ سعيد رهايي، محسن متاجي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۱۲۷-‎۲۱۴۸.
۴۳۲۰۸ DM24683 بعد اقتصادي حق تعيين سرنوشت خارجي و جايگاه آن در تحقق حق بر توسعه/ کيوان اقبالي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۴۰۱، دوره پنجاه و دوم، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۱۴۹-‎۲۱۶۸.
۴۳۲۰۹ DM24684 بررسي آثار و پيامدهاي زيان بار طلاق بر ناهنجاري هاي رفتاري فرزندان/ مريم سادات شفائي نائيني، محمدامين کشاورزي.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎88، مهر: ص ۷-‎۲۶.
۴۳۲۱۰ DM24685 تحليل مولفه هاي حقوق باروري زنان در نظام حقوقي اسلامي/ شهربانو همتيان، مريم آقايي بجستاني، محسن طاهري.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎88، مهر: ص ۲۷-‎۴۴.
۴۳۲۱۱ DM24686 بررسي فقهي – حقوقي قرارداد بيمه مهريه/ مجيد صحراگرد دهکردي، محمود حائري.- وکيل. ‎۱۴۰۱، سال دهم، شماره ‎89، آبان: ص ۸۵-‎۹۷.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up