تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی
  3. آرشیو تازه های پایان نامه های فارسی
  4. تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱

 

شماره رساله

عنوان – پديدآور – مشخصات

۵۶۶ بررسي جايگاه حقوق شهروندي در قوانين و مقررات ناجا (با تاکيد بر منشور حقوق شهروندي مصوب ۱۳۹۵)/ ابوالفضل سلماني.- به راهنمايي محمد مظهري با مشاوره سيدحسين ملکوتي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تبريز، پرديس، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۶۷ اجراي حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه با تاکيد بر حقوق بيگانگان/ سيدمجتبي حسيني.- به راهنمايي مصطفي فضائلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۹.
۵۶۸ اصول و مباني حقوق عمومي در نهج البلاغه/ احمد اکبرزاده.- به راهنمايي سيدمحمد صدري با مشاوره عليرضا دل افکار.- دکتري (دانشگاه پيام نور، مرکز تهران جنوب‌گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، رشته الهيات) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۶۹ اعتبار نظريه هاي تفسيري نهاد هاي بين المللي حقوق بشري از منظر حقوق بين الملل/ آيسان امامي داريان.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره حسين شريفي طرازکوهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۷۰ انساني شدن حقوق بين الملل و تاثير آن بر ساختار حقوق بين الدول/ رضا حميدزاده.- به راهنمايي سيدهادي محمودي با مشاوره سيدمحمد قاري سيدفاطمي؛ اسدالله ياوري.- دکتري (دانشگاه شهيد بهشتي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۷۱ آثار متقابل حقوق مالي و معنوي پديدآورنده/ محمد شريفي.- به راهنمايي پژمان محمدي با مشاوره حسين آقايي جنت مکان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده اقتصاد و عولم اجتماعي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۲.
۵۷۲ بررسي پديده مهاجرت از منظر حقوق بشر و حقوق شهروندي با مطالعه موردي آلمان/ پريسا زرين قبايي.- به راهنمايي مجتبي انصاريان با مشاوره بهاره حيدري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، مرکز پاکدشت، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۷۳ بررسي تطبيقي حقوق زوجه بر زوج در حقوق بشر با حقوق ايران/ جعفر سلطان عليپور حسين بگلو.- به راهنمايي صفدر محمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اروميه، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته فقه و حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۷۴ بررسي جايگاه زنان در پرتو رهيافت هاي حقوق شهروندي/ زهرا پرويزي.- به راهنمايي راحله سيدمرتضي حسيني با مشاوره بهرام تقي پور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه خوارزمي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته مطالعات زنان) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۷۵ بررسي حقوق متقابل والدين و فرزندان از منظر اسلام و حقوق بين الملل/ سلمان ترابي.- به راهنمايي مسعود راعي دهقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامي و حقوق، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۳.
۵۷۶ بررسي مباني و ادله حقوق غير قابل اسقاط زوجين/ سيدمحمدحسن رمضاني.- به راهنمايي سيدحسين آل طاها با مشاوره خسرو نشان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده الهيات و معارف اسلامي، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۷۷ بررسي نقش کميسيون حقوق بين الملل در تدوين و توسعه تدريجي حقوق بين الملل/ سيداميررضا زوار.- به راهنمايي حسين نواده توپچي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پرديس هاي منطقه اي، پرديس البرز، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۷۸ بررسي حقوق مالي زوجين در حقوق ايران با نگرش در حقوق افغانستان.- به راهنمايي التفات واحدي زاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه ازاد اسلامي، واحد گرمي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۷۹ بيع حقوق معنوي در فقه اماميه و حقوق موضوعه/ سعيد مويد.- به راهنمايي احمد اسمعيل تبار.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علوم قضايي و حقوق اداري، دانشکده حقوق قضايي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۸۰ بيوتروريسم در حقوق ايران و حقوق بين المللي کيفري/ زهرا تهراني.- به راهنمايي مهدي مومني با مشاوره حاتم صادقي زيازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، واحد تهران جنوب، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۸۱ تاثير حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در حقوق محيط زيست/ احمد ميرجمالي.- به راهنمايي علي قاسمي با مشاوره مصطفي تقي زاده انصاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۳.
۵۸۲ تاثير منشور حقوق شهروندي بر احقاق حقوق عمومي با تاکيد بر دادرسي منصفانه/ کاظم بهمني نژاد.- به راهنمايي ايما غلام نژاد.- کارشناسي يارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۸۳ تاثيرات جهاني شدن بر حقوق خانواده در ايران/ مريم شريفي.- به راهنمايي مرتضي طبيبي؛ محمود جلالي؛ مهدي شهابي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداري و اقتصادي، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۰.
۵۸۴ تحليل مباني نظري يگانگي و دوگانگي حقوق عمومي و حقوق خصوصي/ محمد سلگي.- به راهنمايي مهدي هداوند با مشاوره حسين وکيليان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۸۵ تعامل حقوق بشر و حقوق کيفري در فرايند دادرسي عادلانه/ علي ادراکي.- به راهنمايي جعفر کوشا با مشاوره محمدعلي مهدوي ثابت.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۱.
۵۸۶ تعامل حقوق رسانه و حقوق مخاطب/ منصوره فصيح رامندي.- به راهنمايي غفور خوئيني با مشاوره محمد روشن.- دکتري (دانشگاه خوارزمي، دانشکده دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۸۷ جايگاه اخلاق در حقوق اداري/ عطاءالله چوکار.- به راهنمايي رضا نيکخواه سرنقي با مشاوره محمدحسن جاويدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اروميه، دانشکده علوم انساني، رشته فقه و حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۸۸ جايگاه حقوق شخصيت در حقوق ايران/ زهرا شيرمهد.- به راهنمايي پژمان محمدي با مشاوره حسين آقايي جنت مکان؛ عطاءاله رحماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيدچمران اهواز، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۱.
۵۸۹ جايگاه حقوق طبيعي در اسلام و ليبراليسم/ اسماعيل غني کله لو.- به راهنمايي سيدمجتبي واعظي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شيراز، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۳.
۵۹۰ جايگاه مصلحت در حقوق مدني/ قاسم آئين پرست.- به راهنمايي شهرام حق پرست با مشاوره رضا ولويون.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۹۱ چگونگي تاثير متقابل حقوق بين الملل و حقوق اساسي کشورها بر يکديگر از منظر نظام بين المللي حقوق بشر/ داريوش فلاح.- به راهنمايي عليرضا باقري ابيانه با مشاوره عباس باقري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور قزوين، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۸.
۵۹۲ حقوق اقليت ها در حقوق بين الملل با تاکيد بر حقوق ارامنه در ايران/ سهراب رضازاده بهادران.- به راهنمايي رضا سيمير؛ مهين سبحاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه گيلان، پرديس دانشگاهي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۹۳ حقوق بزه ديده در حقوق ايران و عراق با نگاهي به اسناد بين المللي/ انعام محمد محي الفتلاوي.- به راهنمايي سيدحسين حسيني با مشاوره سيدمهدي سيدزاده ثاني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده حقوق، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۵۹۴ حقوق بنيادين بشر و ابزارهاي بين المللي حمايت از آن/ مريم نوروزي.- به راهنمايي جمشيد ممتاز با مشاوره محمدجواد ظريف.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي) ؛ ‎۱۳۸۰.
۵۹۵ حقوق جنسي زنان در فقه و حقوق موضوعه/ طيبه ابراهيميان.- به راهنمايي مجيد وزيري با مشاوره جمشيد معصومي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۰.
۵۹۶ حقوق سياسي اقليت هاي مذهبي در فقه اماميه و نظام بين المللي حقوق بشر/ الهه کريمي.- به راهنمايي امير مقامي با مشاوره مصطفي نجاري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني، دانشکده حقوق و الهيات، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۹۷ حقوق شهروندي در دادرسي قضايي و چالش هاي آن/ ساناز ضيافر.- به راهنمايي محمدابراهيم پيشنمازي رستمکلائي با مشاوره ام البنين رمضان زاده بادلي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بهشهر، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۷.
۵۹۸ حقوق فرهنگي زنان در اسناد بين المللي و منطقه اي با تکيه بر قانون ايران/ معصومه حقيقي.- به راهنمايي احمدرضا توجيدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۵.
۵۹۹ حقوق مشتري در بانکداري الکترونيکي/ احمد فرهمند آذر.- به راهنمايي ابراهيم عبدي پور با مشاوره يعقوب فرجامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده آموزش هاي الکترونيکي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۸۹.
۶۰۰ حقوق و آزادي هاي افراد غير مسلمان در جامعه اسلامي/ امير نجاتي درچه.- به راهنمايي محسن صادقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۶۰۱ حقوق و تعهدات حاکم بر سهامدار/ صفورا هنري.- به راهنمايي مرضيه قبادي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شاهرود، دانشکده علوم انساني) ؛ ‎۱۳۹۶.
۶۰۲ رابطه حقوق بين الملل محيط زيست و حقوق بشر/ محمدجواد رضايي.- به راهنمايي عيرضا آرش پور با مشاوره ليلا رييسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۱.
۶۰۳ ضرورت حمايت از حقوق اقشار آسيب پذير در پرتو حقوق بنيادين بشر/ نسرين اسلامي.- به راهنمايي حسين شريفي طرازکوهي با مشاوره حاتم صادقي زيازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، واحد تهران مرکز، دانشکده علوم انساني) ؛ ‎۱۳۹۱.
۶۰۴ طواري ناشي از دعاوي طاري در حقوق ايران و تطبيق آن با حقوق آمريکا/ حيدر توکلي زنگير.- به راهنمايي بهرام درخشان.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمي، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۶.
۶۰۵ بررسي حقوق سياسي – اجتماعي بنيادين زن در فقه و حقوق موضوعه/ مهين خراساني.- به راهنمايي مهدي صالحي با مشاوره رضا نيکخواه سرنقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اروميه، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته فقه و حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۳.
۶۰۶ حقوق اقليت هاي نامرئي در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران و اسناد بين المللي حقوق بشر/ محمدرضا دانش شهرکي.- به راهنمايي حسين رحمت الهي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، پرديس فارابي، دانشکده مديريت و حسابداري، رشته حقوق عمومي) ؛ ‎۱۳۹۵.
۶۰۷ حقوق زندانيان در قوانين کيفري ايران و افغانستان/ عبدالرب مجيدي.- به راهنمايي مسعود البرزي ورکي با مشاوره محمدعلي بابايي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بين المللي امام خميني، دانشکده علوم اجتماعي، رشته حقوق جزا و جرم شناسي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۶۰۸ حقوق شهروندي از منظر فقه و اخلاق/ امير عباسي قلعه شاهي.- به راهنمايي ابوالقاسم فنايي.- کارشناس يارشد (دانشگاه اديان و مذاهب، دانشکده فلسفه، رشته فلسفه اخلاق) ؛ ‎۱۳۹۸.
۶۰۹ حقوق و وظايف حکومت اسلامي نسبت به مخالفان از منظر فقه اسلامي/ محمد اسلم مغول.- به راهنمايي علي ملکوتي با مشاوره قاسم شبان نيا.- دکتري (دانشگاه جامعه المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي فقه، مدرسه عالي فقه و اصول، رشته فقه و حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۶۱۰ مباني و اصول اخلاقي حقوق کودک از نگاه اخلاق اسلامي و حقوق بشر/ الهام السادات مجلسي نيا.- به راهنمايي مهدي زماني با مشاوره فاطمه عليپور.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، مرکز تهران، دانشکده الهيات و معرف اسلامي، رشته فلسفه اخلاق) ؛ ‎۱۳۹۰.
۶۱۱ محدود سازي شبکه هاي اجتماعي بر خط از ديدگاه حقوق بشر/ اميد سليمي بني.- به راهنمايي نادر ميرزاده کوهشاهي با مشاوره خيراله پروين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ‎۱۳۹۷.
۶۱۲ مطالعه تطبيقي حق تعيين سرنوشت در حقوق ايران و حقوق بين الملل/ حوري السادات افتخاري.- به راهنمايي الهام نامداري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دماوند، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۷.
۶۱۳ معيار تشخيص سو استفاده از حق در حقوق ايران/ سيدمرتضي حسيني.- به راهنمايي راضيه عبدالصمدي با مشاوره مصطفي نفري.- کارشناسي ارشد (دانشگاه شهيد اشرفي اصفهاني، دانشکده حقوق و الهيات، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۷.
۶۱۴ مقايسه حقوق اتباع بيگانه با حقوق شهروندي/ عليرضا عباسي.- به راهنمايي الياس محمودي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق و علوم سياسي) ؛ ‎۱۳۹۳.
۶۱۵ مقايسه حقوق ناشي از حقوق مالکيت صنعتي و حقوق ناشي از حق مولف/ زينب دست آويز.- به راهنمايي محمود صادقي با مشاوره مريم شيخي.- کارشناس يارشد (دانشگاه تربيت مدرس، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق مالکيت فکري) ؛ ‎۱۳۹۴.
۶۱۶ ملي کردن اموال از منظر حقوق خصوصي ايران و حقوق بين الملل/ سيدمرتضي سيدجليلي.- به راهنمايي فريبا مشيرپور با مشاوره ابوالفضل احمدزاده.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرقدس، دانشکده حقوق، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۵.
۶۱۷ نقش نهادهاي غيردولتي در حمايت و ارتقا حقوق بشر و حقوق شهروندي/ مصطفي حضوري.- به راهنمايي توکل حبيب زاده با مشاوره محمدجواد جاويد.- کارشناسي ارشد (دانشگاه امام صادق، دانشکده معارف اسلامي و حقوق، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۳.
۶۱۸ بررسي تطبيقي تلازم حق و تکليف در حقوق بين الملل بشر و حقوق اسلامي/ فاطمه احمدي.- به راهنمايي مهدي صالحي با مشاوره رضا نيکخواه سرنقي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه اروميه، دانشکده ادبيات و علوم انساني، رشته فقه و حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۱.
۶۱۹ بررسي تطبيقي قاعده الزام در حقوق ايران و مصر/ مصطفي گلصنملو.- به راهنمايي حيدر باقري اصل.- کارشناسي ارشد (دانشگاه تبريز، پرديس بين المللي ارس، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۳.
۶۲۰ حقوق مبتلايان به بيماري هاي صعب العلاج مسري/ فرانک شيخ پور سيگارودي.- به راهنمايي ناهيد جوانمرادي با مشاوره فرهاد پروين.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي) ؛ ‎۱۳۹۵.
۶۲۱ کاربرد سلاح هارپ از منظر حقوق بين الملل/ بهروز قادري.- به راهنمايي يوسف فرزانه با مشاوره رضا جلالي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد صفادشت، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۷.
۶۲۲ بررسي تطبيقي حقوق رقابت بين ايران و انگلستان/ زهرا ميرزا عباسپور.- به راهنمايي محمدتقي کريم پور آل هاشم با مشاوره مصطفي راشدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه آموزش عالي شفق تنکابن، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۹.
۶۲۳ بررسي حقوق غيرمالي زوجين در فقه اسلامي و حقوق موضوعه/ سهيلا پوراحمديان.- به راهنمايي محمدحسن جوادي با مشاوره حامد رحماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه موسسه آموزش عالي آفاق اروميه، دانشکده اقتصاد و علوم انساني، رشته فقه و حقوق) ؛ ‎۱۳۹۷.
۶۲۴ جايگاه تابعيت در حقوق افغانستان و نظام بين الملل حقوق بشر/ رحيم حسين حسيني.- به راهنمايي فضائلي، مصطفي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه قم، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۹.
۶۲۵ حقوق مهاجر در فقه اهل بيت، حقوق ايران و افغانستان/ سيدمحمد حسيني دره صوفي.- به راهنمايي محمدمهدي کريمي نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه جامعه المصطفي العالميه، مجتمع آموزش عالي فقه، مدرسه عالي فقه تخصصي، رشته فقه و حقوق قضايي) ؛ ‎۱۳۹۷.
۶۲۶ مباني رابطه حقوق پديدآورنده اثر فکري و حقوق مصرف کنندگان/ علي عسکري نجف آبادي.- به راهنمايي ناهيد جوانمردي با مشاوره هادي ميرشمسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق) ؛ ‎۱۳۹۲.
۶۲۷ ارتقاي حقوق شهروندي در پرتوي حکمراني مطلوب/ مهسا طيلابي.- به راهنمايي حسين شريفي با مشاوره حاتم علي آزمايش.- کارشناسي ارشد (دانشگاه پيام نور، واحد تهران جنوب، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۴.
۶۲۸ بررسي تطبيقي حقوق جنين در فقه مذاهب اسلامي/ ربابه طريقتي آراسته.- به راهنمايي قدرت الله نيازي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه بوعلي سينا، دانشکده زبان و ادبيات فارسي، رشته فقه و مباني حقوق اسلامي) ؛ ‎۱۳۹۵.
۶۲۹ تحول حقوق بين الملل از منظر اصالت فرد/ مصطفي فتاحي افشار.- به راهنمايي عليرضا اميني با مشاوره سيدباقر ميرعباسي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، دانشکده حقوق، رشته حقوق بين الملل) ؛ ‎۱۳۹۲.
۶۳۰ حقوق مدني حمايتي زن بعد از فوت شوهر/ علي زارع.- به راهنمايي محمدباقر عامري نيا.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت، دانشکده علوم انساني، رشته حقوق خصوصي) ؛ ‎۱۳۹۸.
۶۳۱ حمايت کيفري از حقوق اقليت ها در اسلام و حقوق بين الملل/ هاشم حيدري.- به راهنمايي عبدالحکيم سليمي با مشاوره خداداد احمدي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه جامعه المصطفي العالميه، رشته فقه و حقوق قضايي) ؛ ‎۱۳۹۸.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

تازه-های-کتاب-های-فارسی-آبان-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۶ KZ‎ ۷۰۰۰‎ /ص‎۲‎الف‎۶ اصل حاکميت قانون در رويه دادگاه هاي کيفري بين المللي اختصاصي…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-مهر-1401

تازه‌ های کتاب‌ های فارسی مهر ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی مهر ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۷۴ K‎ ۳۹۸۱‎ /ه‎۸ همايش حل و فصل اختلافات در صنعت انرژي (مجموعه مقالات)/ به…
تازه‌های-مقالات-شهریور-1401

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های مقالات فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد عنوان – پديدآور – مأخذ ۱۳۸۱۳ يکنواخت سازي قراردادهاي بانکي توسط بانک مرکزي: مطالعه موردي قراردادهاي مشارکت/ اناشه ملکميان.- حقوق بانکي. ‎۱۴۰۰، سال…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-شهریور-1401

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱

تازه‌های کتاب‌های فارسی شهریور ۱۴۰۱   رکورد رده‌بندي کنگره عنوان – پديدآور – وضعيت نشر ۱۰۹۶۲ K‎ ۳۲۵۹/۵‎ /ظ‎۲‎ج‎۹ جنسيت و منع تبعيض در آموزش رويکرد نظام بين المللي حقوق…