خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۹۸

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۹۸

تازه‌های کتاب‌های فارسی آبان ۹۸

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۰۴۹۵KMH‎ ۱۷۱۰‎ /م‎۹‎د‎۹دوره جديد مبسوط در آيين دادرسي مدني/ علي مهاجري.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۴۹۶KMH‎ ۱۷۸۳‎ /الف‎۸‎م‎۶مصاديق قانوني اماره قضايي/ نفيسه امام.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۴۹۷م K‎ ۳۴۰۰‎ /م‎۵‎ف‎۴فرهنگ اصطلاحات حقوق اداري/ علي مشهدي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷.
۱۰۴۹۸K‎ ۲۴۰۰‎ /خ‎۴‎ح‎۷حقوق دعاوي: بايسته هاي حقوق داوري تطبيقي/ عبدالله خدابخشي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷.
۱۰۴۹۹KMH‎ ۱۷۸۷‎ /خ‎۴‎ح‎۷حقوق دعاوي: تحليل ها و متخب آراي قضايي/ عبدالله خدابخشي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۰۰KMH‎ ۱۸۲۹‎ /پ‎۹‎م‎۴مدت داوري آثار و احکام آن/ تاليف محمد پور طهماسبي فرد.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۰۱BP‎ ۱۹۸‎ /د‎۹‎ح‎۹حيله در دادرسي مدني: با تاکيد بر تجارب قضايي در دادگستري شهرستان ميبد/ حسين دهقاني فيروزآبادي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۰۲KMH‎ ۴۲۰۰‎ /س‎۸‎ج‎۵جستارهايي بر مباني جرم انگاري جرايم منافي عفت در سياست کيفري ايران/ ميررضا سليمي، فرزانه ترک چناري.- تهران: آيت عقل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۵۰۳KMH‎ ۱۶۲۶‎ /ر‎۷‎م‎۳مجموعه کامل قوانين و مقررات و وظايف قانوني کارشناسان رسمي دادگستري و اهميت نظريه کارشناسي در امور قضايي/ علي رفيعي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۶.
۱۰۵۰۴KMH‎ ۵۰۰‎ /ق‎۸‎د‎۴درسنامه حقوق مدني: شامل خلاصه اي از مباحث دسته بندي مدني ۱ تا ۸/ محمود قلعه نوي.- تهران: فکرسازان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۵۰۵KMH‎ ۳۱۱۶‎ /پ‎۹‎س‎۹سياست جنايي در زمينه سلول هاي بنيادي/ تاليف احمد پور ابراهيم.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۰۶BP‎ ۱۹۵‎ /۱ /م‎۹‎ح‎۴حدود اختيارات قاضي ماذون در فقه و حقوق ايران/ فرشته موقر.- تهران: آيت عقل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۵۰۷KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۸‎م‎۲مبسوط در قانون مجازات اسلامي/ ميررضا سليمي، فرزانه ترک چناري.- تهران: آيت عقل، ‎۱۳۹۷ -.
۱۰۵۰۸KMH‎ ۳۴۴۰‎ /ح‎۵‎ح‎۷حقوق و تعهدات ارسال کننده کالا در حمل و نقل/ راحله السادات حسيني، بهزاد شهسواري.- تهران: آيت عقل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۵۰۹K‎ ۵۰۱۵‎ /م‎۹‎گ‎۷گفتمان هاي بين المللي حقوق کيفري معاصر/ تاليف سيد محمدرضا موسوي فرد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۰BP‎ ۲۳۰‎ /۱۷ /ب‎۶‎م‎۲مباني فقهي و حقوقي حق فرزندآوري زوجين/ تاليف داود بصارتي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۱KMH‎ ۴۶۱۰‎ /د‎۲‎م‎۴مدل سازي در دادرسي هاي کيفري بر مبناي قدرت و آزادي/ تاليف الهه دبيرزاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۲BP‎ ۱۹۸‎ /۶ /ق‎۴‎آ‎۹قراردادهاي الکترونيکي انعقاد تا انحلال (مطالعه ي تطبيقي در فقه اسلامي، حقوق ايران و کنوانسيون ژنو ۲۰۰۵)/ مولفان محمدرسول آهنگران، امير احمدي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۳BP‎ ۱۸۳‎ /۵ /م‎۳‎ع‎۹۹عناوين الفقه (از وصيت تا قصاص)/ مولفان عبدالله مختاري، علي الواري، مهدي طاهري دلخوش.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۴BP‎ ۱۸۳‎ /۵ /م‎۳‎ع‎۹۳عناوين الفقه (از اول جهاد تا آخر جعاله)/ مولفان عبدالله مختاري، علي الواري، مهدي طاهري دلخوش.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۵KMH‎ ۵۴۰‎ /م‎۹‎د‎۲داوري در حقوق خانواده در فقه و حقوق ايران/ تاليف سيد حسن ميرزايي.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۶م K‎ ۵۲‎ /ف‎۲‎ن‎۶فرهنگ حقوقي ممتاز همراه با لغات و اصطلاحات مرتبط با واژه هاي حقوقي انگليسي به فارسي/ عباس نظيفي، توران کرمي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۷KMH‎ ۱۷۱۸‎ /م‎۸‎د‎۲۴دادرسي فوري؛ دستور موقت در حقوق ايران و حقوق تطبيقي/ سيد عباس موسوي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۸HV‎ ۶۰۱۹‎ /ر‎۳‎ر‎۹رويکردهاي نوين در جرم شناسي انتقادي و سياست جنايي/ اسمعيل رحيمي نژاد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۱۹BP‎ ۱۹۵‎ /م‎۸‎ر‎۹رويکردهاي پيشگيرانه جرم شناسي اسلامي: از مجموعه گرايش جديد جرم شناسي اسلامي در حقوق کيفري، ايران و جهان اسلام/ مولفان سيد محمدرضا موسوي فرد، مهدي طحان.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۲۰HV‎ ۸۰۷۳‎ /پ‎۹‎ر‎۹روش هاي کشف علمي جرائم/ مولفان مصطفي پيرعلي، غلامحسين بياباني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۲۱JZ‎ ۴۸۳۹‎ /م‎۸‎ن‎۸نگاهي به سازمان هاي بين المللي (رويکردهاي حقوق سياسي)/ تاليف سيد محمدرضا موسوي فرد.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۲۲HV‎ ۶۲۵۰‎ /۴ /ز‎۹‎ن‎۲مطالعه تطبيقي خشونت جنسي عليه زنان: (مروري بر قوانين، آثار رواني-اجتماعي و شيوه هاي پيشگيري)/ مولفان سميه نادري، سميرا نادري؛ با ديباچه تهمورث بشيريه.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۲۳K‎ ۳۵۷۵‎ /خ‎۲‎م‎۵مسئوليت کيفري ناشي از انتقال بيماري ايدز: (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و انگلستان)/ تاليف زهرا خاتوني پودينه.- تهران: امجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۲۴KMH‎ ۴۴۱۵‎ /س‎۸‎گ‎۴گذري بر جرايم عليه امنيت و نظم اقتصادي و اجتماعي کشور/ تاليف مهدي سليمي.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۵۲۷KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ق‎۴‎م‎۸موضوعات چالشي در حقوق جزاي عمومي بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب ۰۲/۰۱/۱۳۹۲/ سيدابراهيم قدسي.- تهران: موسسه گام حق، ‎۱۳۹۴-.
۱۰۵۲۸KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ق‎۴‎م‎۸۲موضوعات چالشي در حقوق جزاي اختصاصي بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب ۰۲/۰۱/۱۳۹۲/ سيدابراهيم قدسي.- تهران: موسسه گام حق، ‎۱۳۹۳-.
۱۰۵۲۹BP‎ ۲۴‎ /۹ /خ‎۲‎ر‎۶سبک زندگي در سيره نبوي: حقوق و وظايف خانواده/ جمال رضايي حسين آبادي.- تهران: موسسه گام حق، ‎۱۳۹۳.
۱۰۵۳۰HV‎ ۶۰۱۸‎ /ک‎۹‎ج‎۴جرم انگاري تکامل گرا با تکيه بر بنيان هاي فلسفي/ محمدعلي کولائي؛ با ديباچه تهمورث بشيريه.- تهران: موسسه گام حق، ‎۱۳۹۴.
۱۰۵۳۱KMH‎ ۸۶۴‎ /ص‎۲‎ر‎۴رد، نقد، آسيب شناسي و شرح طرح جامع پذيرش و آموزش وکالت/ سعيد صالح احمدي.- تهران: گالوس: موسسه گام حق، ‎۱۳۹۷.
۱۰۵۳۲KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ص‎۲‎الف‎۴۲ادله و ابزار اثبات دعوي در نظم حقوقي کنوني (کيفري): (تفسيري، تشريحي، انتقادي و تطبيقي)/ سعيد صالح احمدي، سحر صالح احمدي.- تهران: گالوس، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۳۳K‎ ۳۵۸۵‎ /م‎۵‎ح‎۷۲حقوق اساسي محيط زيست (مطالعه تطبيقي)/ تاليف علي مشهدي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۳۴K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ک‎۹‎ر‎۲راهنمايي براي بانکداران در پيشگيري از تقلب و کلاهبرداري و پولشويي در معاملات اعتبار اسنادي: ويژه نامه مجله مبارزه با پولشويي/ اس. لين کوئو-الن؛ مترجم ماشاء اله بناء نياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۳۵K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ل‎۹‎الف‎۸انطباق دقيق ارائه با مفاد اعتبار و ايراد تقلب: برقراري تعادل ميان منافع بازرگانان در حقوق اعتبارات اسنادي معاصر/ ريکي جي. لي؛ ماشاء اله بناء نياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۳۶HD‎ ۶۰۷۷‎ /۲ /الف‎۹‎الف‎۵حقوق زنان روستايي در پرتو اهداف توسعه پايدار/ رضا اسلامي، زهراسادات خليلي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۵۳۷K‎ ۳۸۳۰‎ /غ‎۴‎م‎۷مقالاتي در داوري سرمايه گذاري: تجارب يک داور ايراني/ حميد غروي؛ با ديباچه گودرز افتخار جهرمي، مشکان مشکور؛ مترجم مقالات انگليسي محمد کاکاوند؛ مترجم مقالات فرانسه مشکان مشکور.- تهران: سنگلج قلم، ‎۱۳۹۸.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *