Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های کتاب‌های فارسی مرداد 98

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۰۱۸۸ KMH‎ ۵۰۰‎ /م‎۸4‎ح‎۷ حقوق مدني پيشرفته/ تاليف سيدمصطفي مومني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵ -.
۱۰۱۸۹ KMH‎ ۲۷۲۰‎ /م‎۸‎د‎۴ درآمدي بر حقوق اداري/ تاليف ابراهيم موسي زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۰ KMH‎ ۳۴۰۷‎ /ح‎۵‎م‎۳ مجموعه قوانين کاربردي حاکم بر صادرات و واردات و امور گمرکي/ تدوين کنندگان عليرضا حسني، محمد غلامي بهنميري، رضا بيک پور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۹۱ K‎ ۳۲۲۴‎ /ف‎۴‎ت‎۲ تابعيت و تابعيت مضاعف از منظر حقوق بين الملل و رويه قضايي ايران/ مولف محمدصادق فرحدوست.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۹۲ KMH‎ ۴۴۰‎ /ر‎۷‎آ‎۴ آراي وحدت رويه شکلي هيات عمومي ديوان عدالت اداري (تا پايان مرداد ۱۳۹۷)/ تهيه و تدوين محمدرضا رفيعي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۳ KZ‎ ۱۳۰۱‎ /ش‎۲‎الف‎۳ اجرا و تفسير قواعد بين المللي در محاکم ملي/ گردآوري و تدوين پژوهشکده مطالعات پايه؛ نويسنده سوده شاملو.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۴ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ع‎۴‎م‎۳ محشاي مجموعه قوانين و مقررات مجازات اسلامي/ گردآوري و تاليف بهزاد عزتي لطف، جلال طالبي؛ ويراستار حسين رازاني.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۹۵ KMH‎ ۲۷۶۴‎ /ع‎۲‎ر‎۲ راهکارهاي ارتقاي رسيدگي عادلانه در مراجع اختصاصي غيرقضايي/ تهيه و تدوين اميد عبدالهيان، محمدرضا رفيعي؛ ويراستار احمد مرکزمالميري.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۶ KMH‎ ۴۰۵۰‎ /م‎۳‎ت‎۵ تسبيب در قتل غيرعمد/ تهيه و تدوين مرکز آموزشهاي تخصصي فقه؛ محقق عبدالله محمودي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۷ KMH‎ ۳۷۹۳‎ /۸ /ل‎۹‎م‎۳ مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري کاربردي/ گردآوري و تدوين مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه؛ همکاران ليلا لولاچي، افشين عبداللهي؛ ويراستار حسين رازاني.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۰۴ JC‎ ۱۱‎ /م‎۷‎د‎۴ درآمدي بر حکمراني خوب: توسعه، دموکراسي، جهاني شدن/ ترجمه و تاليف مهدي مقدري.- تهران: جنگل، کاوشيار، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۰۵ KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ج‎۹‎د‎۲ دادرسي هاي اختصاصي کيفري/ مولف بهروز جوانمرد.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۰۶ HF‎ ۱۳۷۱‎ /الف‎۲‎ن‎۸ نمونه توافق نامه محرمانگي ICC به همراه نمونه شرط محرمانگي ICC/ [اتاق بازرگاني بين المللي ]؛ ترجمه محسن ايزانلو.- تهران: جنگل؛ اتاق بازرگاني بين‌المللي، کميته ايراني، انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۰۷ HF‎ ۱۳۸۵‎ /آ‎۴‎ح‎۸ حل اختلافات تجاري در سازمان تجارت جهاني/ مولفان مهران آرامش، اميد مقدسي فر، پدرام آرامش.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۰۸ RA‎ ۱۰۵۱‎ /ش‎۷‎آ‎۸ آناتومي کاربردي براي قضات با نگاهي به قانون مجازات اسلامي/ مولفين سعيد شعباني، سارا سجادي، سپيده محبي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۰۹ K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ز‎۲‎ب‎۴ بررسي پرداخت هاي بين المللي از طريق اعتبارات اسنادي با نگرشي به جايگاه اين اسناد در حقوق ايران/ مولفان راضيه زارع زرديني، فاطمه عزيززاده.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۰ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ر‎۵‎الف‎۴ ادله اثبات در مقام دعوا در امور مدني و کيفري: قوانين ماهوي و شکلي همراه با نکات کاربردي/ نعمت رستمي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۱ KMH‎ ۵۴۰‎ /ه‎۴‎گ‎۴ گزيده آراي امور و دعاوي در صلاحيت محاکم خانواده: گردشکار پرونده ها در محاکم عالي و تالي/ نسيم هرسمي نژاد پورفاضل.- جاودانه، جنگل: تهران، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۲ KMH‎ ۴۴۱۵‎ /و‎۲‎ج‎۴ جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي/ مولف محمدرضا واعظي نژاد.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۱۳ KMH‎ ۴۴۱۵‎ /ب‎۹‎ش‎۴ شرحي انتقادي بر قانون جرم سياسي مصوب ۰۲/۲۰/۱۳۹۵ به همراه قوانين، طرح ها و لوايح مرتبط/ تاليف مهرزاد بوستاني.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۴ KMH‎ ۳۸۷۸‎ /پ‎۹‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي: مجرم و مسئوليت کيفري/ حسن پوربافراني.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۱۵ BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /ن‎۳‎ب‎۴ بررسي تطبيقي تعزيرات در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي/ نويسندگان راضيه نجفي، محدثه يحيي پور.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۱۶ KMH‎ ۱۶۱۰‎ /د‎۲‎ج‎۲ جايگاه علم قاضي به عنوان دليل اثبات دعوي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ مولف جمال الدين دانشگر (عصمتي).- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۷ HG‎ ۳۸۸۱‎ /الف‎2‎الف‎۶ اصول تامين مالي تجاري/ [ اتاق بازرگاني بين المللي، گروه ولفسبرگ، انجمن بانکداري براي امور مالي و تجارت]؛ مترجم فريده تذهيبي.- تهران: جنگل؛ اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۱۸ KMH‎ ۱۷۸۷‎ /ک‎۴‎آ‎۴ آراي دادگاه هاي انتظامي قضات: امور کيفري؛ آراء دادگاه هاي عالي انتظامي قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده هاي کيفري و تعليق قضات/ تدوين و تاليف احمد کريم زاده.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۴.
۱۰۲۱۹ KMH‎ ۸۸۶‎ /۳ /ف‎۶‎ت‎۳ تحليلي بر سير قانون اجاره/ تاليف عبدالسعيد فضلي؛ ويراستار ساسان فضلي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۰ KMH‎ ۱۸۴۶‎ /م‎۶‎ت‎۵ تشريفات ثبت رسمي و الکترونيکي ازدواج و طلاق/ مولف علي مظفري.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۱ BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /م‎۴‎ن‎۶ نظرات غير مشهور در جرايم حدي و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ مولف احسان مرادزاده.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۴.
۱۰۲۲۲ K‎ ۴۳۰۷‎ /ج‎۸‎ح‎۷ حقوق بشر و امنيت فرهنگي تحت چالش ماهواره/ تاليف عسکر جلاليان، اعظم ايل زکي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۳ KMH‎ ۵۵۰‎ /و‎۸‎م‎۵ مستندات در حقوق خانواده مهريه : مشتمل بر ۱- اقسام مهريه ۲- مهريه در نکاح دايم ۳ – مهريه در نکاح موقت ۴- حق حبس ۵-  نحوه محاسبه و مطالبه مهريه ۶- اعسار و مستثنيات دين/ مولفين رحمان ولي زاده، نعمت رستمي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۲۴ KMH‎ ۸۹۳‎ /الف‎۵‎ش‎۴ شرح تفصيلي پيمان/ ابراهيم اسماعيلي هريسي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۵ KMH‎ ۳۰۴۶‎ /۷ /ن‎۶ نظام حاکم بر حقوق کاربردي آب: چاه، قنات، چشمه، رودخانه، انهار، آب هاي عمومي، آبرساني آب هاي کشاورزي، چاه هاي بدون مجوز، آب هاي زيرزميني، پروانه آب کميسيون ها، تملک منابع آبي، فروش آب، حق النظاره، حقابه، تاسيسات، کانال ها و شبکه هاي (سنتي و مدرن) آبياري، تجاوز به تاسيسات آبي، سرقت آب و…/ تدوين و تاليف عباس بشيري… [و ديگران].- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۴.
۱۰۲۲۶ KD‎ ۷۸۶۹‎ /ک‎۸‎ح‎۷ حقوق جزاي اختصاصي انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه/ کريستوفر کلارکسون؛ مترجم حسين مير محمد صادقي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۲۷ HV‎ ۶۷۷۳‎ /الف‎۸‎ج‎۵ جستارهايي از حقوق جزا در فضاي سايبر: با تکيه بر جرايم خاص فضاي سايبر و بررسي جرم شناسي اينترنت ملي (شبکه ملي اطلاعات)، به انضمام سه مقاله ترجمه شده از زبان آلماني، قانون مجازات جرايم رايانه اي، متن کنوانسيون جرايم سايبري(بوداپست)، قانون تجارت الکترونيکي/ عباس اميري.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۸ KMH‎ ۷۷۰‎ /ن‎۹‎چ‎۲ چالش هاي مقررات ارث در نظام حقوقي ايران/ مولف فاطمه نوري.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۹ KMH‎ ۹۲۰‎ /ز‎۲‎الف‎۵ اسرار تجاري در دنياي مجازي/ تاليف علي زارع، مهدي رضائي فر، هادي شفيعي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۳۰ K‎ ۱۲۴۱‎ /ک‎۵‎ت‎۳ تحليل حقوقي و اقتصادي نفع قابل بيمه/ نويسندگان حسن کشاورزي، نويد برومند، محمد جواد محمدي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۳۱ KMH‎ ۹۴۰‎ /الف‎۹‎م‎۲2 مباحث کاربردي وکالتنامه، عقود، اجراييه، ورشکستگي، اعسار، اشخاص و قراردادهاي بانکي/ مولف محمدرضا ايران نژاد.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۲ PE‎ ۱۱۲۷‎ /ح‎۷‎ک‎۸ متون حقوقي جزايي و آيين دادرسي کيفري/ تاليف و ترجمه علي کميلي پور.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۳ PE‎ ۱۱۲۷‎ /ح‎۷‎ک‎۸۹ متون حقوقي آيين دادرسي مدني و داوري/ تاليف و ترجمه علي کميلي پور.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۴ PE‎ ۱۱۲۷‎ /ح‎۷‎ک‎۸۷ متون حقوقي حقوق تجارت بين الملل/ تاليف و ترجمه علي کميلي پور.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۵ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ج‎۷‎ح‎۷ حقوق جزاي عمومي بر مبناي قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ مولف ابراهيم جعفري کليشادي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۶ KMH‎ ۴۵۱۴‎ /الف‎۶‎ن‎۶ نظام تخلفات اداري و انتظامي: تحليل و تطبيق قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت، قانون مقررات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور/ محسن اصغري.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۷ KMH‎ ۱۲۲‎ /ط‎۲‎ن‎۶ نظام جزايي ايران در عصر هخامنشيان/ مولفين علي طالع زاري، ماريا تاش شمس آبادي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۳۸ JN‎ ۳۰‎ /م‎۳‎س‎۲ سازمان امنيت و همکاري اروپا: چالش هاي دروني و نشانه هايي از بروز جنگ سرد/ محمدمهدي مختاري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۳۹ K‎ ۷۷۸‎ /ش‎7‎ر‎۹ رهن اموال آينده و دارايي در گردش: راهکاري نوين براي حمايت از بانک ها و شرکت هاي تجاري/ هادي شعباني کندسري؛ با ديباچه عباس کريمي، محمدرضا پاسبان.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۴۰ KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ي‎۹‎الف‎۴ ادله/ مرتضي يوسف زاده.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۱ KJC‎ ۱۶۴۶‎ /ح‎۷ حقوق شخصيت و حقوق مسئوليت مدني در اروپا/ [ويراستاران گرت بروگماير، اورلياکولمبي سياکي، پاتريک اوکلاهان]؛ [تاليف و ترجمه] عباس ميرشکاري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۴۲ KMH‎ ۸۵۸‎ /م‎۹‎ر‎۵ رساله عملي در حقوق قراردادها/ عباس ميرشکاري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۶ -.
۱۰۲۴۳ KJC‎ ۱۶۶۳‎ /م‎۹‎الف‎۶ اصول اروپايي حقوق مسؤوليت مدني/ تاليف و ترجمه عباس ميرشکاري، افروز صمدي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۴۴ KMH‎ ۳۰۴۰‎ /۵ /ک‎۴‎ح‎۷ حقوق اداري اموال: (اموال عمومي)/ حامد کرمي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۴۵ KMH‎ ۵۰۰‎ /ب‎۹‎ش‎۴ شرح جامع قانون مدني: براساس نظريات علماي برجسته حقوق، آراي شعب و هيئت عمومي ديوان عالي کشور، نظريات و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظريات مشورتي اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه، نظريات شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مولفان فرهاد بيات، شيرين بيات.- [ويراست‎۹].- تهران: انتشارات ارشد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۶ KMH‎ ۴۲۸۶‎ /ن‎۹‎آ‎۹ آيين دادرسي کيفري اقتصادي/ اميرحسن نيازپور.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۷ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۲‎ن‎۸ نکاتي از حقوق جزاي اختصاصي (۱)/ گردآوري و تدوين و تاليف اسماعيل ساولاني.- تهران: مشاهير دادآفرين، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۸ KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۲‎ن‎۸۳ نکاتي از حقوق جزاي اختصاصي (۲)/ گردآوري و تدوين و تاليف اسماعيل ساولاني.- ويرايش ‎۲؟.- تهران: مشاهير دادآفرين، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۹ PIR‎ ۲۰۵۱‎ /م‎۴‎م‎۲ ماديان هزار دادستان (هزار راي حقوقي)/ [گردآورنده] فرخ مرد بهرامان؛ مقدمه، ترجمه و آوانوشت متن پهلوي، يادداشت ها، واژه نامه پژوهش سعيد عريان.- تهران: نشر علمي، ‎۱۳۹۱.
۱۰۲۵۰ KMH‎ ۸۳۹‎ /ص‎۷‎م‎۵ مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد)/ سيدحسين صفايي، حبيب الله رحيمي.- ويرايش ‎۴.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۵۱ KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ک‎2‎آ‎9 آينده حقوق بين الملل: تحقق آرمان شهر/ ويراسته آنتونيو کاسسه؛ به اهتمام و ويرايش ولي اله نوري، امير محمودي، مهدي عبدالمالکي؛ با ديباچه سيدقاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸-.
۱۰۲۵۲ K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎گ‎۴ تفاوت تفکر حقوقي در دو سوي آتلانتيک: مقايسه مکتب آمريکايي حقوق و اقتصاد با مکتب دکتريناليسم حقوقي آلمان/ نويسندگان کريستوفل گريچنيگ، مارتين گلتر؛ مترجم ماشاءاله بناء نياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۵۳ BP‎ ۱۶۹‎ /الف‎۳‎ن‎۷ نقش ايرانيان مسلمان در فقه اسلامي و مباحثي چند در قباله و قباله نويسي در ايران/ تاليف محمدعلي اختري.- تهران: کانون سردفتران و دفتر ياران، ‎۱۳۸۲.
۱۰۲۵۴ م PJ‎ ۶۶۳۶‎ /ف‎۲‎ح‎۵ قاموس الفارسيه: فارسي/عربي/ تاليف عبدالنعيم محمد حسنين.- بيروت: دارالکتاب اللبناني، ۱۴۰۲ =‎۱۳۶۱.
۱۰۲۵۵ HV‎ ۶۰۲۸‎ /ن‎۳‎د‎۲ دايره المعارف علوم جنايي (مجموعه مقاله هاي تازه هاي علوم جنايي): علوم جنايي حقوقي: کتاب سوم/ زير نظر علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ نويسندگان حسين آقايي جنت مکان… [و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۵۶ HV‎ ۶۰۲۸‎ /ن‎۳‎د‎۲ دايره المعارف علوم جنايي: علوم جنايي تجربي: کتاب چهارم/ زير نظر علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ نويسندگان افشين آذري متين … [و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up