خانه / آرشیو تازه‌های کتابخانه تخصصی / تازه‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۹۸

تازه‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۹۸

تازه‌های کتاب‌های فارسی مرداد ۹۸

 

رکورد

رده‌بندي کنگره

عنوان – پديدآور – وضعيت نشر

۱۰۱۸۸KMH‎ ۵۰۰‎ /م‎۸۴‎ح‎۷حقوق مدني پيشرفته/ تاليف سيدمصطفي مومني.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۵ -.
۱۰۱۸۹KMH‎ ۲۷۲۰‎ /م‎۸‎د‎۴درآمدي بر حقوق اداري/ تاليف ابراهيم موسي زاده.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۰KMH‎ ۳۴۰۷‎ /ح‎۵‎م‎۳مجموعه قوانين کاربردي حاکم بر صادرات و واردات و امور گمرکي/ تدوين کنندگان عليرضا حسني، محمد غلامي بهنميري، رضا بيک پور.- تهران: مجد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۹۱K‎ ۳۲۲۴‎ /ف‎۴‎ت‎۲تابعيت و تابعيت مضاعف از منظر حقوق بين الملل و رويه قضايي ايران/ مولف محمدصادق فرحدوست.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۹۲KMH‎ ۴۴۰‎ /ر‎۷‎آ‎۴آراي وحدت رويه شکلي هيات عمومي ديوان عدالت اداري (تا پايان مرداد ۱۳۹۷)/ تهيه و تدوين محمدرضا رفيعي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۳KZ‎ ۱۳۰۱‎ /ش‎۲‎الف‎۳اجرا و تفسير قواعد بين المللي در محاکم ملي/ گردآوري و تدوين پژوهشکده مطالعات پايه؛ نويسنده سوده شاملو.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۴KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ع‎۴‎م‎۳محشاي مجموعه قوانين و مقررات مجازات اسلامي/ گردآوري و تاليف بهزاد عزتي لطف، جلال طالبي؛ ويراستار حسين رازاني.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۸.
۱۰۱۹۵KMH‎ ۲۷۶۴‎ /ع‎۲‎ر‎۲راهکارهاي ارتقاي رسيدگي عادلانه در مراجع اختصاصي غيرقضايي/ تهيه و تدوين اميد عبدالهيان، محمدرضا رفيعي؛ ويراستار احمد مرکزمالميري.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۶KMH‎ ۴۰۵۰‎ /م‎۳‎ت‎۵تسبيب در قتل غيرعمد/ تهيه و تدوين مرکز آموزشهاي تخصصي فقه؛ محقق عبدالله محمودي.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۱۹۷KMH‎ ۳۷۹۳‎ /۸ /ل‎۹‎م‎۳مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري کاربردي/ گردآوري و تدوين مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاييه؛ همکاران ليلا لولاچي، افشين عبداللهي؛ ويراستار حسين رازاني.- تهران: قوه قضائيه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۰۴JC‎ ۱۱‎ /م‎۷‎د‎۴درآمدي بر حکمراني خوب: توسعه، دموکراسي، جهاني شدن/ ترجمه و تاليف مهدي مقدري.- تهران: جنگل، کاوشيار، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۰۵KMH‎ ۴۶۱۰‎ /ج‎۹‎د‎۲دادرسي هاي اختصاصي کيفري/ مولف بهروز جوانمرد.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۰۶HF‎ ۱۳۷۱‎ /الف‎۲‎ن‎۸نمونه توافق نامه محرمانگي ICC به همراه نمونه شرط محرمانگي ICC/ [اتاق بازرگاني بين المللي ]؛ ترجمه محسن ايزانلو.- تهران: جنگل؛ اتاق بازرگاني بين‌المللي، کميته ايراني، انتشارات، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۰۷HF‎ ۱۳۸۵‎ /آ‎۴‎ح‎۸حل اختلافات تجاري در سازمان تجارت جهاني/ مولفان مهران آرامش، اميد مقدسي فر، پدرام آرامش.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۰۸RA‎ ۱۰۵۱‎ /ش‎۷‎آ‎۸آناتومي کاربردي براي قضات با نگاهي به قانون مجازات اسلامي/ مولفين سعيد شعباني، سارا سجادي، سپيده محبي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۰۹K‎ ۱۰۶۰‎ /۸ /ز‎۲‎ب‎۴بررسي پرداخت هاي بين المللي از طريق اعتبارات اسنادي با نگرشي به جايگاه اين اسناد در حقوق ايران/ مولفان راضيه زارع زرديني، فاطمه عزيززاده.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۰KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ر‎۵‎الف‎۴ادله اثبات در مقام دعوا در امور مدني و کيفري: قوانين ماهوي و شکلي همراه با نکات کاربردي/ نعمت رستمي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۱KMH‎ ۵۴۰‎ /ه‎۴‎گ‎۴گزيده آراي امور و دعاوي در صلاحيت محاکم خانواده: گردشکار پرونده ها در محاکم عالي و تالي/ نسيم هرسمي نژاد پورفاضل.- جاودانه، جنگل: تهران، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۲KMH‎ ۴۴۱۵‎ /و‎۲‎ج‎۴جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي/ مولف محمدرضا واعظي نژاد.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۱۳KMH‎ ۴۴۱۵‎ /ب‎۹‎ش‎۴شرحي انتقادي بر قانون جرم سياسي مصوب ۰۲/۲۰/۱۳۹۵ به همراه قوانين، طرح ها و لوايح مرتبط/ تاليف مهرزاد بوستاني.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۴KMH‎ ۳۸۷۸‎ /پ‎۹‎ح‎۷حقوق جزاي عمومي: مجرم و مسئوليت کيفري/ حسن پوربافراني.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۱۵BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /ن‎۳‎ب‎۴بررسي تطبيقي تعزيرات در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي/ نويسندگان راضيه نجفي، محدثه يحيي پور.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۱۶KMH‎ ۱۶۱۰‎ /د‎۲‎ج‎۲جايگاه علم قاضي به عنوان دليل اثبات دعوي در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ مولف جمال الدين دانشگر (عصمتي).- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۱۷HG‎ ۳۸۸۱‎ /الف‎۲‎الف‎۶اصول تامين مالي تجاري/ [ اتاق بازرگاني بين المللي، گروه ولفسبرگ، انجمن بانکداري براي امور مالي و تجارت]؛ مترجم فريده تذهيبي.- تهران: جنگل؛ اتاق بازرگاني بين المللي، کميته ايراني، انتشارات، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۱۸KMH‎ ۱۷۸۷‎ /ک‎۴‎آ‎۴آراي دادگاه هاي انتظامي قضات: امور کيفري؛ آراء دادگاه هاي عالي انتظامي قضات در رابطه با تخلفات قضات در پرونده هاي کيفري و تعليق قضات/ تدوين و تاليف احمد کريم زاده.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۴.
۱۰۲۱۹KMH‎ ۸۸۶‎ /۳ /ف‎۶‎ت‎۳تحليلي بر سير قانون اجاره/ تاليف عبدالسعيد فضلي؛ ويراستار ساسان فضلي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۰KMH‎ ۱۸۴۶‎ /م‎۶‎ت‎۵تشريفات ثبت رسمي و الکترونيکي ازدواج و طلاق/ مولف علي مظفري.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۱BP‎ ۱۹۵‎ /۶ /م‎۴‎ن‎۶نظرات غير مشهور در جرايم حدي و تطبيق آن با قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ مولف احسان مرادزاده.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۴.
۱۰۲۲۲K‎ ۴۳۰۷‎ /ج‎۸‎ح‎۷حقوق بشر و امنيت فرهنگي تحت چالش ماهواره/ تاليف عسکر جلاليان، اعظم ايل زکي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۳KMH‎ ۵۵۰‎ /و‎۸‎م‎۵مستندات در حقوق خانواده مهريه : مشتمل بر ۱- اقسام مهريه ۲- مهريه در نکاح دايم ۳ – مهريه در نکاح موقت ۴- حق حبس ۵-  نحوه محاسبه و مطالبه مهريه ۶- اعسار و مستثنيات دين/ مولفين رحمان ولي زاده، نعمت رستمي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۲۴KMH‎ ۸۹۳‎ /الف‎۵‎ش‎۴شرح تفصيلي پيمان/ ابراهيم اسماعيلي هريسي.- تهران: دادگستر، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۵KMH‎ ۳۰۴۶‎ /۷ /ن‎۶نظام حاکم بر حقوق کاربردي آب: چاه، قنات، چشمه، رودخانه، انهار، آب هاي عمومي، آبرساني آب هاي کشاورزي، چاه هاي بدون مجوز، آب هاي زيرزميني، پروانه آب کميسيون ها، تملک منابع آبي، فروش آب، حق النظاره، حقابه، تاسيسات، کانال ها و شبکه هاي (سنتي و مدرن) آبياري، تجاوز به تاسيسات آبي، سرقت آب و…/ تدوين و تاليف عباس بشيري… [و ديگران].- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۴.
۱۰۲۲۶KD‎ ۷۸۶۹‎ /ک‎۸‎ح‎۷حقوق جزاي اختصاصي انگلستان و نقش حقوق جزا در جامعه/ کريستوفر کلارکسون؛ مترجم حسين مير محمد صادقي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۲۷HV‎ ۶۷۷۳‎ /الف‎۸‎ج‎۵جستارهايي از حقوق جزا در فضاي سايبر: با تکيه بر جرايم خاص فضاي سايبر و بررسي جرم شناسي اينترنت ملي (شبکه ملي اطلاعات)، به انضمام سه مقاله ترجمه شده از زبان آلماني، قانون مجازات جرايم رايانه اي، متن کنوانسيون جرايم سايبري(بوداپست)، قانون تجارت الکترونيکي/ عباس اميري.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۸KMH‎ ۷۷۰‎ /ن‎۹‎چ‎۲چالش هاي مقررات ارث در نظام حقوقي ايران/ مولف فاطمه نوري.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۲۹KMH‎ ۹۲۰‎ /ز‎۲‎الف‎۵اسرار تجاري در دنياي مجازي/ تاليف علي زارع، مهدي رضائي فر، هادي شفيعي.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۳۰K‎ ۱۲۴۱‎ /ک‎۵‎ت‎۳تحليل حقوقي و اقتصادي نفع قابل بيمه/ نويسندگان حسن کشاورزي، نويد برومند، محمد جواد محمدي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۳۱KMH‎ ۹۴۰‎ /الف‎۹‎م‎۲۲مباحث کاربردي وکالتنامه، عقود، اجراييه، ورشکستگي، اعسار، اشخاص و قراردادهاي بانکي/ مولف محمدرضا ايران نژاد.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۲PE‎ ۱۱۲۷‎ /ح‎۷‎ک‎۸متون حقوقي جزايي و آيين دادرسي کيفري/ تاليف و ترجمه علي کميلي پور.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۳PE‎ ۱۱۲۷‎ /ح‎۷‎ک‎۸۹متون حقوقي آيين دادرسي مدني و داوري/ تاليف و ترجمه علي کميلي پور.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۴PE‎ ۱۱۲۷‎ /ح‎۷‎ک‎۸۷متون حقوقي حقوق تجارت بين الملل/ تاليف و ترجمه علي کميلي پور.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۵KMH‎ ۳۸۰۰‎ /ج‎۷‎ح‎۷حقوق جزاي عمومي بر مبناي قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ مولف ابراهيم جعفري کليشادي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۶KMH‎ ۴۵۱۴‎ /الف‎۶‎ن‎۶نظام تخلفات اداري و انتظامي: تحليل و تطبيق قانون رسيدگي به تخلفات اداري کارکنان دولت، قانون مقررات انتظامي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي کشور/ محسن اصغري.- تهران: جاودانه، جنگل، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۳۷KMH‎ ۱۲۲‎ /ط‎۲‎ن‎۶نظام جزايي ايران در عصر هخامنشيان/ مولفين علي طالع زاري، ماريا تاش شمس آبادي.- تهران: جنگل، جاودانه، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۳۸JN‎ ۳۰‎ /م‎۳‎س‎۲سازمان امنيت و همکاري اروپا: چالش هاي دروني و نشانه هايي از بروز جنگ سرد/ محمدمهدي مختاري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۳۹K‎ ۷۷۸‎ /ش‎۷‎ر‎۹رهن اموال آينده و دارايي در گردش: راهکاري نوين براي حمايت از بانک ها و شرکت هاي تجاري/ هادي شعباني کندسري؛ با ديباچه عباس کريمي، محمدرضا پاسبان.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۵.
۱۰۲۴۰KMH‎ ۱۷۸۰‎ /ي‎۹‎الف‎۴ادله/ مرتضي يوسف زاده.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۱KJC‎ ۱۶۴۶‎ /ح‎۷حقوق شخصيت و حقوق مسئوليت مدني در اروپا/ [ويراستاران گرت بروگماير، اورلياکولمبي سياکي، پاتريک اوکلاهان]؛ [تاليف و ترجمه] عباس ميرشکاري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۶.
۱۰۲۴۲KMH‎ ۸۵۸‎ /م‎۹‎ر‎۵رساله عملي در حقوق قراردادها/ عباس ميرشکاري.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۶ -.
۱۰۲۴۳KJC‎ ۱۶۶۳‎ /م‎۹‎الف‎۶اصول اروپايي حقوق مسؤوليت مدني/ تاليف و ترجمه عباس ميرشکاري، افروز صمدي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۴۴KMH‎ ۳۰۴۰‎ /۵ /ک‎۴‎ح‎۷حقوق اداري اموال: (اموال عمومي)/ حامد کرمي.- تهران: شرکت سهامي انتشار، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۴۵KMH‎ ۵۰۰‎ /ب‎۹‎ش‎۴شرح جامع قانون مدني: براساس نظريات علماي برجسته حقوق، آراي شعب و هيئت عمومي ديوان عالي کشور، نظريات و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، نظريات مشورتي اداره کل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه، نظريات شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ مولفان فرهاد بيات، شيرين بيات.- [ويراست‎۹].- تهران: انتشارات ارشد، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۶KMH‎ ۴۲۸۶‎ /ن‎۹‎آ‎۹آيين دادرسي کيفري اقتصادي/ اميرحسن نيازپور.- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۷KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۲‎ن‎۸نکاتي از حقوق جزاي اختصاصي (۱)/ گردآوري و تدوين و تاليف اسماعيل ساولاني.- تهران: مشاهير دادآفرين، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۸KMH‎ ۳۸۰۰‎ /س‎۲‎ن‎۸۳نکاتي از حقوق جزاي اختصاصي (۲)/ گردآوري و تدوين و تاليف اسماعيل ساولاني.- ويرايش ‎۲؟.- تهران: مشاهير دادآفرين، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۴۹PIR‎ ۲۰۵۱‎ /م‎۴‎م‎۲ماديان هزار دادستان (هزار راي حقوقي)/ [گردآورنده] فرخ مرد بهرامان؛ مقدمه، ترجمه و آوانوشت متن پهلوي، يادداشت ها، واژه نامه پژوهش سعيد عريان.- تهران: نشر علمي، ‎۱۳۹۱.
۱۰۲۵۰KMH‎ ۸۳۹‎ /ص‎۷‎م‎۵مسئوليت مدني (الزامات خارج از قرارداد)/ سيدحسين صفايي، حبيب الله رحيمي.- ويرايش ‎۴.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقيق و توسعه علوم انساني، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۵۱KZ‎ ۳۴۱۰‎ /ک‎۲‎آ‎۹آينده حقوق بين الملل: تحقق آرمان شهر/ ويراسته آنتونيو کاسسه؛ به اهتمام و ويرايش ولي اله نوري، امير محمودي، مهدي عبدالمالکي؛ با ديباچه سيدقاسم زماني.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸-.
۱۰۲۵۲K‎ ۴۸۷‎ /الف‎۷‎گ‎۴تفاوت تفکر حقوقي در دو سوي آتلانتيک: مقايسه مکتب آمريکايي حقوق و اقتصاد با مکتب دکتريناليسم حقوقي آلمان/ نويسندگان کريستوفل گريچنيگ، مارتين گلتر؛ مترجم ماشاءاله بناء نياسري.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش، ‎۱۳۹۸.
۱۰۲۵۳BP‎ ۱۶۹‎ /الف‎۳‎ن‎۷نقش ايرانيان مسلمان در فقه اسلامي و مباحثي چند در قباله و قباله نويسي در ايران/ تاليف محمدعلي اختري.- تهران: کانون سردفتران و دفتر ياران، ‎۱۳۸۲.
۱۰۲۵۴م PJ‎ ۶۶۳۶‎ /ف‎۲‎ح‎۵قاموس الفارسيه: فارسي/عربي/ تاليف عبدالنعيم محمد حسنين.- بيروت: دارالکتاب اللبناني، ۱۴۰۲ =‎۱۳۶۱.
۱۰۲۵۵HV‎ ۶۰۲۸‎ /ن‎۳‎د‎۲دايره المعارف علوم جنايي (مجموعه مقاله هاي تازه هاي علوم جنايي): علوم جنايي حقوقي: کتاب سوم/ زير نظر علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ نويسندگان حسين آقايي جنت مکان… [و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۷.
۱۰۲۵۶HV‎ ۶۰۲۸‎ /ن‎۳‎د‎۲دايره المعارف علوم جنايي: علوم جنايي تجربي: کتاب چهارم/ زير نظر علي حسين نجفي ابرندآبادي؛ نويسندگان افشين آذري متين … [و ديگران].- تهران: نشر ميزان، ‎۱۳۹۸.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *