تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریورماه 97

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریورماه 97

 

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۰۸۰۱ DM12893 جايگاه تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/ رمضان عبدي، سيد ابراهيم قدسي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۹۲-‎۱۱۰.
۳۰۸۰۲ DM12894 مروري بر مباني جرم شناسي بزه ديدگي کودکان/ کاظم علي پور چسلي، مرتضي کوهي لوحه سرا.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۱۱۱-‎۱۲۶.
۳۰۸۰۳ DM12895 راهکارهاي مناسب محيطي در پيشگيري از جرم در شهرک هاي اقماري/ پرستو غراياق زندي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۱۲۷-‎۱۴۰.
۳۰۸۰۴ DM12896 مبنا و هدف دادرسي مدني در حقوق ايران/ مهوش فتحي، بهرام لطفي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۱۴۱-‎۱۵۴.
۳۰۸۰۵ DM12897 تبيين جرم آلودگي محيط زيست با تاملي بر ماده ي 688 قانون مجازات اسلامي/ سيد ابراهيم قدسي، حسين گلدوزيان.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۱۸۵-‎۱۹۵.
۳۰۸۰۶ DM12898 مسئوليت مدني قضات/ محمدرضا محمدي فتيده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۱۹۶-‎۲۰۷.
۳۰۸۰۷ DM12899 بررسي رويکردهاي حمايتي از اتباع بيگانه ي بزه ديده/ ليلا نعمتي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎9، بهار و تابستان: ص. ۲۰۸-‎۲۲۴.
۳۰۸۰۸ DM12900 بررسي مجازات تکميلي و تطبيق آن با نهادهاي کيفري مشابه/ مريم اپکچيان عسکري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۷-‎۲۸.
۳۰۸۰۹ DM12901 بررسي فقهي و حقوقي شروط باطل و تاثير آن در عقود/ نورا احسانگر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۲۹-‎۵۱.
۳۰۸۱۰ DM12902 مرتکب جرم تحصيل مال نامشروع/ امير البوعلي، سيد ابراهيم قدسي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۵۲-‎۶۲.
۳۰۸۱۱ DM12903 تحليل قاچاق انسان به عنوان جرم سازمان يافته فراملي در پرتو کنوانسيون پالرمو و مقايسه اجمالي آن با قانون مبارزه با قاچاق انسان/ احمد پورابراهيم.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۸۲-‎۹۳.
۳۰۸۱۲ DM12904 مقابله با بزهکاري با استمداد از پيشرفت هاي نوين تکنولوژيک/ سيد ياسين حسيني، اسماعيل اسماعيل پور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۱۲۴-‎۱۳۵.
۳۰۸۱۳ DM12905 عوامل موثر در بزه ديدگي زنان و راه هاي پيشگيري از آن/ ايمان داداش خواه.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۶-‎۱۴۶.
۳۰۸۱۴ DM12906 ارزيابي جرم مزاحمت تلفني در سياست کيفري ايران/ اعظم السادات دانشخواه.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۷-‎۱۵۷.
۳۰۸۱۵ DM12907 بررسي قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد با تکيه بر قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ محمود درويش ترابي، کيومرث کلانتري، فاطمه خدادادي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۱۵۸-‎۱۶۷.
۳۰۸۱۶ DM12908 تئوري تجاوز از حق در نظام قضائي ايران/ ماجد رشادي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۸-‎۱۷۳.
۳۰۸۱۷ DM12909 تاملي در کيفرهاي رايج درعصر قاجار/ محمد سعيدي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۱۷۴-‎۱۸۸.
۳۰۸۱۸ DM12910 بررسي فقهي و حقوقي زوجه حکمي/ فاطمه شادپور.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۹-‎۲۰۹.
۳۰۸۱۹ DM12911 امکان سنجي تاثير يا عدم تاثير جهل حکمي بر مسئوليت کيفري مديرمسئول در جرايم مطبوعاتي با تاکيد بر ماده 155 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/ زهرا علي بخشي، سيد ابراهيم قدسي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۰-‎۲۲۲.
۳۰۸۲۰ DM12912 تحليل جرم شناختي گرايش به ماهواره در سکونت گاه هاي غيررسمي شهري/ ليلا نعمتي، معصومه نعمتي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۲۲۳-‎۲۳۵.
۳۰۸۲۱ DM12913 تحليلي بر ماده 227 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1۳۷۹/ سيد جعفر هاشمي، محمدحسين کريمي، مژگان پيرمحمدزاده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۲۳۶-‎۲۴۳.
۳۰۸۲۲ DM12914 اثبات مالکيت آري يا نه/ داود محمدي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎10، پاييز و زمستان: ص. ۲۴۴-‎۲۴۹.
۳۰۸۲۳ DM12915 حد فاصل دسته اموال و قراردادها در حقوق بين الملل خصوصي/ نورا احسانگر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۳-‎۲۰.
۳۰۸۲۴ DM12916 مسئوليت مدني در املاک و ساختمان ها/ بيژنگ اقدامي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۱-‎۳۴.
۳۰۸۲۶ DM12918 بررسي سن بلوغ به عنوان سن مسئوليت کيفري با تکيه بر قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲/ محمود درويش ترابي، سيد ابراهيم قدسي، فاطمه خدادادي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۵۳-‎۶۹.
۳۰۸۲۷ DM12919 بررسي عناصر متشکله تجاوز به عنف، با مروري بر سير تحولات تقنيني آن/ سميه جعفري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۷۰-‎۹۷.
۳۰۸۲۸ DM12920 مقايسه شرايط تشکيل شرکت هاي تجاري در قوانين فعلي و لايحه جديد قانون تجارت ۹۱/ نورعلي حقيقت، سيده لاحيه زاهدي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۹۸-‎۱۱۷.
۳۰۸۲۹ DM12921 بررسي مقررات اصلاحي اينکوترمز 2010 در خصوص بيمه کالا/ نورعلي حقيقت، شيوا محمودي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۱۸-‎۱۳۶.
۳۰۸۳۰ DM12922 نهادهاي خاص قانون گذاري در سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ فريور خليلي شجاعي، عليرضا عنابي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۷-‎۱۴۳.
۳۰۸۳۱ DM12923 بررسي رحم جايگزين از ديدگاه فقهي و حقوقي/ محمود صابري، معصومه پوررشيد.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۴۴-‎۱۶۵.
۳۰۸۳۲ DM12924 بررسي آموزه هاي جرم شناختي در قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ صائمه عطايي قصبه.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۶۶-‎۱۸۰.
۳۰۸۳۳ DM12925 بررسي وضعيت شرعي مرور زمان برات و سفته و چک/ عيسي مقدم.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۸۱-‎۱۹۵.
۳۰۸۳۴ DM12926 روح قانون، مرز مشترک ميان عدالت و انصاف/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۹۶-‎۲۱۶.
۳۰۸۳۵ DM12927 دادستان فعال و دادستان منفعل – ذهنيت، عملکرد، معلومات/ سيد کريم معصومي، اميرحسينک اتوزيان.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۱۷-‎۲۳۴.
۳۰۸۳۶ DM12928 استقلال بازپرس در صدور قرارها در آيين دادرسي کيفري ايران/ رضا هادي زاده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۳۵-‎۲۵۰.
۳۰۸۳۷ DM12929 بررسي تقاضاي اولياي دم در اعمال حق قصاص در قانون مجازت مصوب ۱۳۹۲/ جعفر هدهدي آبکنار، شعبانعلي رخشاي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۳، شماره ‎۱۱ و ‎۱۲، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۵۱-‎۲۶۱.
۳۰۸۳۸ DM12930 بررسي حقوقي سيستم دادرسي اساسي با نگرشي تطبيقي بر نحوه اعمال آن در سيستم حقوقي جمهوري اسلامي ايران/ فريور خليلي شجاعي، عليرضا عنابي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎13، بهار و تابستان: ص. ۱۹-‎۲۵.
۳۰۸۳۹ DM12931 مفهوم عنف از منظر فقهي/ اعظم السادات دانش خواه.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎13،بهار و تابستان: ص. ۲۶-‎۴۳.
۳۰۸۴۰ DM12932 تاملي بر امکان ابطال سند مالکيت در محاکم دادگستري/ محمد رسولي، محمد علي نژادي گورابجواري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎13،بهار و تابستان: ص. ۴۴-‎۶۹.
۳۰۸۴۱ DM12933 بررسي دو مفهوم نظام حقوقي بين المللي و نظم حقوقي بين المللي/ سيده ندا ميرفلاح نصيري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎13،بهار و تابستان: ص. ۷۰-‎۸۷.
۳۰۸۴۲ DM12934 تحليل حقوقي رويکردها و راهکارهاي مقابله با تحريم هاي اقتصادي در قراردادهاي تجاري بين المللي/ علي هاتفي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۴، سال ششم، شماره ‎13،بهار و تابستان: ص. ۸۸-‎۱۰۲.
۳۰۸۴۳ DM12935 نگاهي به وظايف و مسئوليت داوران در حقوق ورزشي/ حامد آريانفر.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره 15-‎16، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۴-‎۱۰.
۳۰۸۴۴ DM12936 بررسي وضعيت برات، سفته و چک مشروط، در حقوق ايران و کنوانسيون هاي ژنو و آنسيترال/ ستايش حاجي سبحاني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره 15-‎16، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۱-‎۲۵.
۳۰۸۴۵ DM12937 تاملي بر مفهوم و جايگاه دليل در مقررات آيين دادرسي کار/ محمد علي نژادي گورابجواري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره 15-‎16، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۲۶-‎۳۶.
۳۰۸۴۶ DM12938 تحولات برات در لايحه جديد قانون تجارت با نگاهي به کنوانسيون ژنو ۱۹۳۰/ محسن فرشاد، علي رفيعي مقدم.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره 15-‎16، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۴۷-‎۶۵.
۳۰۸۴۷ DM12939 ونداليسم و بررسي حقوقي آن در قانون مجازات اسلامي/ سميه قديم زاده.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره 15-‎16، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۶۶-‎۷۵.
۳۰۸۴۸ DM12940 مطالعه تطبيقي وحدت و تعدد در نظام مسئوليت مدني ايران و فرانسه/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره 15-‎16، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۷۶-‎۱۰۶.
۳۰۸۴۹ DM12941 تعارض اصل تناسب جرم و مجازات با اهداف مجازات ها با نگاهي به فقه اماميه و حقوق کيفري/ سهيلا محمدي، محمد جوان بخت.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره 15-‎16، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۰۷-‎۱۲۵.
۳۰۸۵۰ DM12942 نقد يک راي در باب اختلاس/ ليلا نعمتي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۵، سال هشتم. شماره 15-‎16، بهار و تابستان، پاييز و زمستان: ص. ۱۳۹-‎۱۵۴.
۳۰۸۵۱ DM12943 اعتراض به عمليات اجرايي ثبت/ ابوذر علي اکبري سفيد داربن.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص. ۳-‎۱۶.
۳۰۸۵۲ DM12944 بررسي تطبيقي تعهدات به وسيله و تعهدات به نتيجه در فقه و حقوق ايران/ سيد محمد حسيني، حديث شفيعي، عباس تفرشي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص. ۱۷-‎۳۸.
۳۰۸۵۳ DM12945 آزادي مشروط جايگزيني براي مجازات حبس/ جهانگير شهرودباري، مجتبي مرزبان مقيمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص. ۳۹-‎۴۶.
۳۰۸۵۴ DM12946 بررسي امکان الزام موجر به تجديد بناي عين مستاجره در اماکن تجاري/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص. ۴۷-‎۶۸.
۳۰۸۵۵ DM12947 منع اشتغال زوجه/ نادر محمدي بندبني، وحيد محمدي بندبني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص. ۶۹-‎۸۰.
۳۰۸۵۶ DM12948 بررسي تعارض اسناد در معاملات معارض/ مريم صفري روشن.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص. ۸۱-‎۱۰۰.
۳۰۸۵۷ DM12949 اصول حاکم بر ضمانت اجرا/ مليحه حسني پور فلاح.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎17، بهار و تابستان: ص. ۱۰۱-‎۱۱۴.
۳۰۸۵۸ DM12950 حدود صلاحيت مجامع عمومي و مديران در شرکت هاي سهامي/ عليرضا قنبري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎18،پاييز و زمستان: ص. ۱۶-‎۳۴.
۳۰۸۵۹ DM12951 ماهيت قرارداد تامين مالي فاکتورينگ در حقوق ايران/ هادي قائمي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎18،پاييز و زمستان: ص. ۳۵-‎۵۱.
۳۰۸۶۰ DM12952 اصل حداقلي بودن حقوق جزا در پرتو قاعده لاضرر/ سجاد شهسواري.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎18،پاييز و زمستان: ص. ۵۲-‎۶۴.
۳۰۸۶۱ DM12953 اهداي جنين و بررسي ارث جنين آزمايشگاهي در فقه و حقوق ايران/ رضا مقصودي، حديث شفيعي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎18،پاييز و زمستان: ص. ۶۵-‎۹۱.
۳۰۸۶۲ DM12954 زمان اخذ آخرين دفاع در دادگاه تجديدنظر استان/ محمود اخوان.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎18،پاييز و زمستان: ص. ۹۲-‎۹۸.
۳۰۸۶۳ DM12955 قلمرو صلاحيت کارآموزان وکالت/ نادر محمدي بندبني، وحيد محمدي بندبني.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎18،پاييز و زمستان: ص. ۹۹-‎۱۰۷.
۳۰۸۶۴ DM12956 جلوه هاي اصل حداقلي بودن حقوق جزا در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲/ حميدرضا مهربخش.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎18،پاييز و زمستان: ص. ۱۰۸-‎۱۲۲.
۳۰۸۶۵ DM12957 بررسي دفاع مشروع در جرايم منافي عفت/ جعفر هدهدي، شعبانعلي رخشاي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎18،پاييز و زمستان: ص. ۱۲۳-‎۱۴۰.
۳۰۸۶۶ DM12958 نگاهي بر مجازات هاي جايگزين زندان در قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲/ محمدرضا خليلي.- راه وکالت. ‎۱۳۹۶، سال نهم، شماره ‎18،پاييز و زمستان: ص. ۱۴۱-‎۱۵۶.
۳۰۸۶۷ DM12959 بررسي موارد تناقض ميان قوانين ناظر بر تدارکات دولتي و موافقتنامه تدارکات دولتي سازمان جهاني تجارت/ سميرا گلکاران مقدم.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۳، سال دوازدهم، شماره ‎66، مرداد و شهريور: ص. ۱-‎۸.
۳۰۸۶۸ DM12960 نقد و بررسي مواد قانوني راجع به استاندارد و مراجع رسيدگي به دعاوي مربوط به استاندارد/ فروغ مصطفي منقمي.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۳، سال دوازدهم، شماره ‎67، مهر و آبان: ص. ۵۷-‎۷۱.
۳۰۸۶۹ DM12961 نظام ملي کسب و کار و عضويت در سازمان جهاني تجارت مطالعه موردي: کشور چين/ مسعود کمالي اردکاني.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎70، فروردين و ارديبهشت: ص. ۱-‎۱۱.
۳۰۸۷۰ DM12962 مفهوم محل تجارت در عهدنامه ارتباطات الکترونيکي آنسيترال/ علي رضائي.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎70، فروردين و ارديبهشت: ص. ۱-‎۱۵.
۳۰۸۷۱ DM12963 تدوين راهبردهاي حقوق مالکيت فکري جمهوري اسلامي ايران/ امير هوشنگ فتحي زاده.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎72، مرداد و شهريور: ص. ۱۵-‎۲۹.
۳۰۸۷۲ DM12964 مقررات حاکم بر ادغام بنگاه ها در حقوق رقابت کره جنوبي با تاکيد بر سياست حمايت از شکل گيري بنگاه هاي بزرگ/ بهنام غفاري فارساني.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎73، مهر و آبان: ص. ۱-‎۱۹.
۳۰۸۷۳ DM12965 تبعات موافقت نامه تجارت آزاد دو سويه اقيانوس اطلس بر صادرات ايران به اتحاديه اروپا/ ميترا رحماني، حسن ثاقب.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۴، سال سيزدهم، شماره ‎73، مهر و آبان: ص. ۲۰-‎۳۲.
۳۰۸۷۴ DM12966 اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهاي تجارتي بين المللي مصوب ۲۰۱۵/ محسن صادقي، شراره دستمالچي.- بررسي هاي بازرگاني. ‎۱۳۹۵، سال چهاردهم، شماره ‎76، فروردين و ارديبهشت: ص. ۵۴-‎۵۸.
۳۰۸۷۵ DM12967 اقامه دعوا عليه شهرداري مناطق و پاسخگوئي به دعاوي از سوي شهرداري مناطق/ مهدي فتاحي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۱۷-‎۳۴.
۳۰۸۷۶ DM12968 درنگي پيرامون مواد 22، 46 ،47 و 48 قانون ثبت به بهانه نظريه جديد شوراي نگهبان/ اکبر ميرزانژاد جويباري.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۳۵-‎۷۳.
۳۰۸۷۷ DM12969 تحميل مسئوليت بر اصيل واقعي وراي حجاب شخصيت حقوقي شرکت تجاري در يک راي قضايي/ مجيد ميرزايي امغاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۷۵-‎۹۱.
۳۰۸۷۸ DM12970 بررسي امکان اعمال حق حبس در اقاله/ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۹۳-‎۱۰۲.
۳۰۸۷۹ DM12971 حضانت فرزند بالغ/ علي رضائي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۱۰۳-‎۱۱۲.
۳۰۸۸۰ DM12972 صدور حکم برائت در صورت عدم احراز بزه توسط دادگاه/ نجمه غفاري الهي کاشاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۱۱۳-‎۱۱۶.
۳۰۸۸۱ DM12973 وحدت و تهافت رويه قضائي نزد دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران در حقوق تجارت (پاييز و زمستان 1391)/ مهدي شريفي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۱۱۷-‎۱۲۳.
۳۰۸۸۲ DM12974 ابطال سند رسمي مالکيت به استناد سند عادي بيع با تاريخ مقدم (نقد راي دادگاه تجديدنظر استان تهران)/ محمد عبدالصالح شاهنوش فروشاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۱۲۵-‎۱۴۴.
۳۰۸۸۳ DM12975 طرق اسقاط حق عزل وکيل و اثر آن بر ماهيت عقد وکالت/ مهدي فتاحي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۱۷-‎۳۶.
۳۰۸۸۴ DM12976 خسارت قابل جبران در صورت مستحق للغير در آمدن مبيع/ محمد صادقي، راحله خان محمدزاده.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان.
۳۰۸۸۵ DM12977 عدم قائم مقامي خواهان در دعواي مطالبه خسارت/ ميثم رامشي، محمد مهدي زارعي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۵۳-‎۶۲.
۳۰۸۸۶ DM12978 اصل عدم تبرع و ادعاي پرداخت مهريه/ زکيه نعيمي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۶۷-‎۸۱.
۳۰۸۸۷ DM12979 فرزنددار نشدن زوجين و نقش اهداء جنين در تحقق آن/ سعيد محجوب.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۸۳-‎۹۱.
۳۰۸۸۸ DM12980 نگاهي به راي شوراي دولتي در مورد ممنوعيت پوشش شناي زنان مسلمان در سواحل فرانسه/ ميثا کامياب.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۹۳-‎۱۱۰.
۳۰۸۸۹ DM12981 يادداشتي بر صلاحيت مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثيقه/ مريم ممنون.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۱۱۱-‎۱۱۶.
۳۰۸۹۰ DM12982 دعواي فسخ قرارداد با استناد به مواد کنوانسيون بيع بين المللي کالا مصوب سال 1980 ميلادي: شرحي بر پرونده شرکت عرضه و بازاريابي والرو عليه شرکت گريني او و شرکت تجاري گريني او/ معين فروغي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۱۱۷-‎۱۳۱.
۳۰۸۹۱ DM12983 گزارش وحدت و تهافت رويه قضايي در امور تجاري ( سال 1392) قسمت اول/ پژوهشکده استخراج و مطالعات رويه قضايي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۱۳۰-‎۱۴۰.
۳۰۸۹۲ DM12984 بررسي ادله اثبات جرم زنا (آزمايشDNA)/ پژوهشگاه قوه قضاييه.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎15، تابستان: ص. ۱۴۱-‎۱۶۰.
۳۰۸۹۳ DM12985 تاملي بر اصل استمرار خدمات عمومي در پرتو قوانين و آراي ديوان عدالت اداري ايران/ محمد جمالي، فروغ حيدري.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۱۷-‎۳۳.
۳۰۸۹۴ DM12986 منع ملاقات با فرزند مشترک در تقابل با مصلحت کودک/ سيد حميدرضا جلالي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۳۵-‎۵۵.
۳۰۸۹۵ DM12987 نقش فرزند آوري از طريق دريافت جنين: بررسي حق طلاق زوجه در خصوص، بند 10 سند ازدواج/ سيد احسان رفيعي علوي، محمدصادق ذوقي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۵۷-‎۷۵.
۳۰۸۹۶ DM12988 اخراج کارگر به دليل ادعاي وضع بد اقتصادي/ آزاده السادات طاهري.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۷۷-‎۸۴.
۳۰۸۹۷ DM12989 اثر قيد عند الاستطاعه بودن مهريه بر حق حبس زوجه/ محمدعبدالصالح شاهنوش فروشاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۸۵-‎۹۳.
۳۰۸۹۸ DM12990 بزه اختلاس توام با جعل در پرتو نقد يک راي/ ابولفضل يوسفي، طاهره دهقاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۹۵-‎۱۰۵.
۳۰۸۹۹ DM12991 يادداشتي بر صلاحيت مرجع رسيدگي به جرايم حمل، نگهداري و خريد و فروش سلاح غير مجاز/ مريم ممنون.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۱۰۷-‎۱۱۱.
۳۰۹۰۰ DM12992 اصل لزوم ارائه تمامي جهات قانوني در دعوا در رويه قضايي فرانسه/ اسماعيل شايگان.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۱۱۳-‎۱۱۹.
۳۰۹۰۱ DM12993 گزارش وحدت و تهافت رويه قضايي در امور تجاري (سال 1392) قسمت دوم/ مهدي شريفي.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۱۲۱-‎۱۲۷.
۳۰۹۰۲ DM12994 گزارش نشست قضائي با موضوع: ذي نفع دعواي ابطال گواهينامه اختراع با نگاه به رويه قضائي/ مهدي کارچاني.- راي. ‎۱۳۹۵، سال پنجم، شماره ‎16، پاييز: ص. ۱۲۹-‎۱۴۴.
۳۰۹۰۳ DM12995 چالش سياسي تروريسم و دولت کانادا: مطالعه موردي روابط کانادا با ايران/ رضا موسي زاده، محمود گنج بخش.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۶، سال سوم، شماره ‎10، بهار: ص. ۱۴۷-‎۱۸۳.
۳۰۹۰۴ DM12996 بررسي ماهيت کنش گري داعش از منظر مفاهيم روابط بين الملل/ الهام رسولي ثاني آبادي.- دولت پژوهي. ‎۱۳۹۷، سال چهارم، شماره ‎13، بهار: ص. ۳۱-‎۶۸.
۳۰۹۰۵ DM12997 تحليل پيشگيري از جرايم زيست محيطي در پرتو دستورالعمل هاي سازمان ملل متحد و اصل اخلاقي پيشگيري از ضرر/ عليرضا ميرکمالي، امين حاجي وند.- اخلاق زيستي. ‎۱۳۹۶، سال هفتم، شماره ‎26، زمستان: ص. ۶۲-‎۷۵.
۳۰۹۰۶ DM13010 اقدامات شورشيان بوکوحرام از منظر حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه/ رضا اسلامي، سيد کاظم محمدپور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۴۳-‎۲۶۰.
۳۰۹۰۷ DM13011 قابليت تحقق سايبر تروريسم و ارتباط آن با حق ذاتي دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد/ سيد باقر ميرعباسي، مجيد کورکي نژاد قرايي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص .۲۶۱-‎۲۸۰.
۳۰۹۰۸ DM13012 اعمال نظارت ناپذير قضايي در نظام حقوقي مشروطه و جمهوري اسلامي ايران/ سيد محمد مهدي غمامي، کمال کدخدامرادي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۲۸۱-‎۳۰۰.
۳۰۹۰۹ DM13013 نقش صنعت نفت و گاز در تحديد حقوق مردم بومي نسبت به زمين ها و دارايي هاي فرهنگي/ جعفر نوري، زهره تيموري.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۰۱-‎۳۱۷.
۳۰۹۱۰ DM13014 نسبت ميان شرط مارتنس و حقوق بشر در نظم حقوقي بين المللي جديد/ شهرام زرنشان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۱۹-‎۳۳۸.
۳۰۹۱۱ DM13015 تاملي در خصوص اثر ابطال مقررات مغاير با قانون/ مسلم آقايي طوق.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۳۹-‎۳۵۶.
۳۰۹۱۲ DM13016 رژيم بين المللي مسئوليت ناشي از آلودگي فعاليت هاي حفاري فراساحلي/ عبدالحسين شيروي، فريده شعباني جهرمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۵۷-‎۳۷۷.
۳۰۹۱۳ DM13017 استقلال قضايي در دادگاه قانون اساسي هند/ هدي غفاري، مازيار خادمي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۷۹-‎۳۹۸.
۳۰۹۱۴ DM13018 نگراني هاي مشترک بشري: از پديداري تا تکامل در حقوق بين الملل محيط زيست/ شيما عرب اسدي، اميرحسين رنجبريان.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۳۹۹-‎۴۱۸.
۳۰۹۱۵ DM13019 عمليات سايبري به مثابه توسل به زور/ فريده شايگان، سيد حامد صفوي کوهساره.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۴۱۹-‎۴۴۱.
۳۰۹۱۶ DM13020 نابودسازي فرهنگي از منظر حقوق بين الملل با تاکيد بر اقدامات اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي/ ميثم حق سرشت، عليرضا آرش پور.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۴۴۳-‎۴۶۲.
۳۰۹۱۷ DM13021 چالش هاي حقوقي حفاظت از ميراث فرهنگي زير آب در منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره/ محمد رضوي راد، ژانت اليزابت بلک، سيد قاسم زماني، مهران محمودي.- مطالعات حقوق عمومي. ‎۱۳۹۷، دوره چهل و هشتم، شماره ‎۲، تابستان: ص. ۴۶۳-‎۴۸۲.
۳۰۹۱۸ DM12998 بررسي عوامل محيطي موثر بر پيشگيري از سرقت منزل/ سيد علي عبادي نژاد، محمد باهوش.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۱، سال چهارم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۱۰۵-‎۱۲۵.
۳۰۹۱۹ DM12999 تعامل برازنده پليس با مديران مدارس راهنمايي تهران به منظور ارائه راهبرد پيشگيري از بزهکاري و بزه ديدگي دانش آموزان/ محمدرضا بهرنگي، حميدرضا آراسته، عبدالرحيم نوه ابراهيم، سيدسعيد کشفي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۷-‎۳۴.
۳۰۹۲۰ DM13000 تبيين نقش ساختار سازماني، فناوري و جو سازماني بر پيشگيري از جرائم در کوپها (مطالعه موردي کوپهاي شهرستان کرج)/ محمدجواد کاملي، صياد درويشي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۸۹-‎۱۱۶.
۳۰۹۲۱ DM13001 نقش پيشگيري اجتماعي در کاهش جرايم و مفاسد کلان اقتصادي/ علي اکبر زماني، عبدالرضا باياري.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۱، سال چهارم، شماره ‎4، زمستان: ص. ۱۳۳-‎۱۶۳.
۳۰۹۲۲ DM13002 رابطه بين ساختار محله اي و ترس از جرم (مورد مطالعه: شهر کرج)/ حبيب احمدي، علي عربي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص. ۳۷-‎۵۹.
۳۰۹۲۳ DM13003 تاثير مسئوليت مدني ناشي از فعل روساي کلانتري ها و مامورين تحت امر آنان بر انجام وظايف ضابطين/ بختيار عباسلو، عزيز مراد مرادي، حسن مصطفي نژاد.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۴۳-‎۱۷۶.
۳۰۹۲۴ DM13004 تاثير مجاورت محل سکونت بر انتخاب مکان جرم (مطالعه موردي جرم سرقت در شهر تهران)/ فيروز محمودي جانکي، فاطمه وحيد دستجردي، محمد باراني.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۶۷-‎۸۷.
۳۰۹۲۵ DM13005 تاثير رسيدگي به شکايات و گزارش هاي مردمي در رعايت حقوق شهروندي (در بين کارکنان کلانتري هاي ناجا)/ خسرو اسکندري، مرتضي صالحي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۱۳-‎۱۳۶.
۳۰۹۲۶ DM13006 بررسي تاثير حاشيه نشيني بر جرايم اجتماعي (مطالعه موردي شهرستان مشهد)/ تقي بختياري، حميد هاشمي، سيد عباس سيدي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۳۷-‎۱۶۱.
۳۰۹۲۷ DM13007 پيشگيري غيرکيفري در سياست جنايي اسلام/ اکبر وروايي، ابوذر علي اکبري سفيد داربن، حسين سميعي زنوز.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎2، تابستان: ص. ۱۶۳-‎۱۸۷.
۳۰۹۲۸ DM13008 نقش بزه ديدگان در کشف جرم و حمايت پليس از آنان/ سيد عظيم قوام.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاييز: ص. ۱۱۱-‎۱۴۴.
۳۰۹۲۹ DM13009 علل ارتکاب جرايم اقتصادي و راهکارها/ مهدي يوسفي مراغه، علي سعادت، قادر زارع مهدوي.- پژوهش هاي انتظام اجتماعي. ‎۱۳۹۲، سال پنجم، شماره ‎3، پاييز: ص.۱۴۵-‎۱۶۹.
۳۰۹۳۰ DM13022 بررسي عنصر رواني جرم بين المللي نسل زدايي در فقه و حقوق/ پويان بيگلري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱-‎۳۰.
۳۰۹۳۱ DM13023 انتقال دادرسي کيفري در حقوق اتحاديه اروپا و امکان سنجي پذيرش آن در حقوق ايران؛ با نگاهي به مباني فقهي/ حسن پوربافراني، حسن بدري.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص. ۳۱-‎۵۶.
۳۰۹۳۲ DM13024 مباني قانون گذاري در مکتب ليبراليسم و مذهب اماميه/ عليرضا دبيرنيا، فاطمه سادات نقوي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص. ۵۹-‎۸۴.
۳۰۹۳۳ DM13025 توسعه مفهوم و مصاديق مال در فضاي مجازي (مطالعه تطبيقي ماليت داده هاي رايانه اي در حقوق اسلام، ايران و کامن لا)/ ابراهيم عبدي پور فرد، مرتضي وصالي ناصح.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص. ۸۵-‎۱۱۲.
۳۰۹۳۴ DM13026 حمايت از اقليت هاي مذهبي در نظام حقوقي اسلام و نظام بين المللي حقوق بشر/ مصطفي فضائلي، موسي کرمي، ثريا اسدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۱۳-‎۱۴۲.
۳۰۹۳۵ DM13027 بررسي تطبيقي مسئوليت مدني سازندگان ساختمان در حقوق اسلام و نظام‌هاي حقوقي رومي ژرمني و کامن لا/ جمشيد ميرزايي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص.۱۴۳-‎۱۷۲.
۳۰۹۳۶ DM13028 برنامه هاي عمل ده ساله سازمان همکاري اسلامي، صلح و امنيت بين المللي/ سبد مصطفي ميرمحمدي.- پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎1، بهار: ص. ۱۷۳-‎۲۰۲.
۳۰۹۳۷ DM13029 فرايندهاي مشورت عمومي و نظرخواهي در مورد مقررات بررسي تطبيقي و وضعيت ايران/ مسلم آقايي طوق.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۹-‎۳۰.
۳۰۹۳۸ DM13030 بررسي ارتباط رعايت حقوق دفاعي و کرامت انساني افراد در حقوق اداري ايران و فرانسه/ سعيد خاني والي زاده.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۳۱-‎۵۳.
۳۰۹۳۹ DM13031 اثبات نفع در دعواي حقوق عمومي/ احمد رنجبر.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۵۵-‎۷۶.
۳۰۹۴۰ DM13032 بررسي قابليت حقوق مالکيت ادبي و هنري در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه/ زينب غفوري.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۷۷-‎۱۰۲.
۳۰۹۴۱ DM13033 ساز و کارهاي موجود در نظام حقوق مالکيت صنعتي براي حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه/ حميد عزيزي مرادپور.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۱۰۳-‎۱۳۹.
۳۰۹۴۲ DM13034 آسيب شناسي سياست هاي تقنيني ايران در حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه (با تاکيد بر پيش نويس لايحه حمايت از نمودهاي فرهنگ عامه)/ محسن خدمتگزار.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۱۴۱-‎۱۵۹.
۳۰۹۴۳ DM13035 تسري رقابت غيرمنصفانه به نمودهاي فرهنگ عامه/ محمدمهدي حسن پور.- حقوق اداري. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎14، بهار: ص. ۱۶۱-‎۱۸۷.
۳۰۹۴۴ نقش رويه ديوان اروپايي حقوق بشر در تفسير پوياي معاهدات حقوق بشري/ محسن محبي، اسماعيل سماوي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۷-‎۳۰.
۳۰۹۴۵ قابليت داوري دعاوي حقوق مالکيت فکري نيازمند ثبت/ محمدعلي بهمئي، حسني شيخ عطار.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۳۱-‎۶۴.
۳۰۹۴۶ قاعده سازي در ديوان بين المللي دادگستري از مجراي تفسير پويا/ محمد حبيبي مجنده، ساناز کاميار راد.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۶۵-‎۸۸.
۳۰۹۴۷ نگرشي تحليلي و انتقادي به اسناد بين المللي نظام مسئوليت و جبران خسارت در آلودگي هاي نفتي ناشي از حمل و نقل دريايي/ حسن باديني، محمود جعفري چالشتري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۸۹-‎۱۱۳.
۳۰۹۴۸ مشروعيت مجازات سلب تابعيت از منظر حقوق بين الملل با واکاوي اقدام دولت بحرين/ رضا موسي زاده، حامد گليجاني مقدم.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۱۱۵-‎۱۵۲.
۳۰۹۴۹ تخريب ميراث فرهنگي سوريه توسط داعش و راهکارهاي مقابله با آن در حقوق بين الملل/ پوريا عسکري، حميد مسعودي کوشک.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۱۵۳-‎۱۸۴.
۳۰۹۵۰ جايگاه منطق در تفسير قرارداد در داوري تجاري بين المللي/ همايون مافي، حسام کديور.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۴.
۳۰۹۵۱ مشروعيت مداخله نيروهاي ائتلاف عليه داعش در عراق و سوريه در چارچوب حقوق بين الملل/ محمدحسين رمضاني قوام آبادي، حيدر پيري.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۲۱۵-‎۲۳۸.
۳۰۹۵۲ تحليل قواعد شفافيت آنسيترال در داوري هاي سرمايه گذاري/ علي رضائي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۷۲.
۳۰۹۵۳ انواع راي در داوري تجاري بين المللي با تاکيد بر حقوق ايران/ مصطفي بختياروند، ميترا احمدي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۲۷۳-‎۲۹۸.
۳۰۹۵۴ ضرورت الحاق به کنوانسيون بيع بين المللي کالا/ بيژن حاجي عزيزي، بيژن بيات.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۲۹۹-‎۳۲۸.
۳۰۹۵۵ ماهيت اصول کلي حقوقي و کارکردهاي آن در حقوق بين الملل/ زهرا محمودي کردي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۳۹۷، سال سي و پنجم، شماره ‎58، بهار – تابستان: ص ۳۲۹-‎۳۶۴.
۳۰۹۵۶ DM13066 بررسي فرزندخواندگي در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران/ امين خنجري علي آبادي، يعقوب سيفي علمي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱-‎۳۳.
۳۰۹۵۷ DM13067 حقوق معاهدات و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران/ سيدمنصور توکلي ثاني … [و ديگران].- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۳۵-‎۵۲.
۳۰۹۵۸ DM13068 دادرسي کيفري ويژه اطفال در حقوق ايران/ علي بدري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۵۳-‎۷۰.
۳۰۹۵۹ DM13069 بررسي تقسيط کيفر جزاي نقدي در نظام حقوقي ايران/ بيژن نجفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۷۱-‎۸۰.
۳۰۹۶۰ DM13070 تحليل و بررسي ويژگيهاي بطلان در قراردادها/ سونيا چقا ميرزا.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۸۱-‎۱۰۰.
۳۰۹۶۱ DM13071 بررسي حقوقي اجراي تعهد با نگاهي به شرط قدرت/ سعيد پزشکي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۱۸.
۳۰۹۶۲ DM13072 بررسي نقش رسانه ها در ارتکاب جرايم/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۳۸.
۳۰۹۶۳ DM13073 مباني، ارکان و ماهيت جرائم جهاني/ ميلاد ميوه يان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۳۹-‎۱۵۴.
۳۰۹۶۴ DM13074 بررسي و تفسير خيار تخلف از شرط/ حسن جعفري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۵۵-‎۱۷۴.
۳۰۹۶۵ DM13075 بررسي کيفري و جزايي توصيف جرم/ مختار فتاحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ۱۷۵-‎۱۸۸.
۳۰۹۶۶ DM13076 بررسي نسل کشي در عرصه بين الملل/ فاطمه عبدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۱۸۹-‎۲۰۴.
۳۰۹۶۷ DM13077 سرقت مسلحانه کشتي ها در درياي آزاد يا بين الملل/ عليرضا رضائي سيابيدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۱۶.
۳۰۹۶۸ DM13078 عسر و حرج به درخواست زوجه/ صادق عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎1، بهار: ص ۲۱۷-‎۲۳۳.
۳۰۹۶۹ DM13079 آثار و شرايط توقيف، تاخير، تعطيل و قطع اجراي حکم در حقوق ايران و عراق/ ابوالفضل اکبر پورشالي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۱-‎۲۲.
۳۰۹۷۰ DM13080 بررسي و تبيين شرايط حاکم از منظر فقها و فلاسفه اسلامي/ راحله قديري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳-‎۶۶.
۳۰۹۷۱ DM13081 بررسي بزه سقط جنين در حقوق ايران/ سعيد شاه پور جاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۶۷-‎۷۹.
۳۰۹۷۲ DM13082 مطالعه تطبيقي حقوق معنوي مولف/ عرفان اکبري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۸۱-‎۱۰۰.
۳۰۹۷۳ DM13083 الزامات قانوني قيد قواعد زيست محيطي در قراردادهاي نفتي/ حسين فروغي نيا، محمد ولي پور، مهرآسا شيخي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۰۱-‎۱۳۳.
۳۰۹۷۴ DM13084 وضعيت معاملات ممنوعه قانوني در نظام حقوقي ايران/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۹۸.
۳۰۹۷۵ DM13085 مقايسه عدالت کلاسيک با عدالت ترميمي/ ميرحيدر ميرنقي زاده، اکبر صفري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۱۹۹-‎۲۱۹.
۳۰۹۷۶ DM13086 عزل و فوت يکي از وکلا در فرض اجتماع/ آمنه حسيني مرادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۲۱-‎۲۳۳.
۳۰۹۷۷ DM13087 بررسي مباني، آثار و شرايط انواع عفو با نگاهي به قانون مجازات جديد/ اکبر شهرياري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۳۵-‎۲۵۷.
۳۰۹۷۸ DM13088 بررسي مباني و اصول مسئوليت مدني معمار در نظام حقوقي ايران/ کيانوش يوسفيان، مريم فرهادي مسترخاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎2، تابستان: ص ۲۵۹-‎۲۷۶.
۳۰۹۷۹ DM13089 مطالعه اصل حق تعيين سرنوشت با تکيه بر اسناد و قضايا/ محمد کاوياني طالقاني مقدم، عباس کوچ نژاد.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱-‎۲۷.
۳۰۹۸۰ DM13090 بررسي علل جهاني افزايش خشونت سايبري عليه زنان/ مريم فتاحيان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۹-‎۴۸.
۳۰۹۸۱ DM13091 مسئوليت کيفري اطلاعات و داده هاي مجرمانه در فضاي سايبر/ الهام بيگلري فرد.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۴۹-‎۷۳.
۳۰۹۸۲ DM13092 بايدها و نبايدهاي مشروعيت جدايي استقلال اقليم کردستان در حقوق بين الملل/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۷۵-‎۹۸.
۳۰۹۸۳ DM13093 تطبيق مشروعيت قصاص نفس در نظام جزايي ايران و اسلام با مصلحت اجتماعي/ سيدمحمد کيان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۱۹-‎۱۲۴.
۳۰۹۸۴ DM13094 بررسي حقوقي ادله الکترونيکي در نظام کنوني/ نصرت اله حيدري نژاد.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۲۵-‎۱۴۰.
۳۰۹۸۵ DM13095 بررسي آثار حکم موت فرضي در حقوق موضوعه ايران/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۴۱-‎۱۶۰.
۳۰۹۸۶ DM13096 آثار و احکام تصرف در مورد معامله قبل از انحلال قرارداد/ ابوالفضل اکبرپور شالي، فرهاد ادريسي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۶۱-‎۱۷۳.
۳۰۹۸۷ DM13097 بررسي نحوه انتقال سهام در شرکت هاي تجاري/ مجيد رهايي، فرامرز عباسي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۱۷۵-‎۱۹۹.
۳۰۹۸۸ DM13098 اعتبار داده پيام در قراردادهاي داخلي و بين المللي در تجارت الکترونيک/ محسن علي نژادي، زهرا علي نژادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۰۱-‎۲۱۹.
۳۰۹۸۹ DM13099 چرايي نظارت مستمر بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي/ سيدروح الله مصباح نسب، ابراهيم موسي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۲۱-‎۲۴۰.
۳۰۹۹۰ DM13100 مطالعه تطبيقي جايگاه اعتبارنامه در نظام حقوقي ايران و انگليس/ آيدا عميدي، محمدهامون اماني.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۴۱-‎۲۵۶.
۳۰۹۹۱ DM13101 اعمال قواعد عمومي قراردادها بر نهاد استصناع در نظام بانکي کشور/ سيدرضا موسوي، علي اصغر احمدي، سيداکبر موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎3، پاييز: ص ۲۵۷-‎۲۹۰.
۳۰۹۹۲ DM13102 بررسي قراردادهاي ساخت و ساز در نظام دولتي/ وحيد خسروي، افشين جعفري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۰۹۹۳ DM13103 حقوق شهداي ترور از منظر ايران و حقوق بين الملل/ فروزان لطفي، فاطمه آريافر.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۳۳-‎۴۸.
۳۰۹۹۴ DM13104 عقد صلح در مقام بيع/ سيدابراهيم موسوي، محسن علي نژادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۴۹-‎۶۰.
۳۰۹۹۵ DM13105 نقش فرهنگ در پيشگيري از جرم/ سعيد شاه جهان پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۶۱-‎۷۲.
۳۰۹۹۶ DM13106 حقوق ديپلماتيک در اسلام/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۷۳-‎۹۲.
۳۰۹۹۷ DM13107 جايگاه حقوقي قوه قضاييه در پيشگيري اجتماعي/ محمد صبح دل.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۹۳-‎۱۰۸.
۳۰۹۹۸ DM13108 ابهامات و موانع قانوني حقوق شهروندي/ اکبر شهرياري.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۰۹-‎۱۳۰.
۳۰۹۹۹ DM13109 ديوان بين المللي دادگستري، مسائل انتخاب شده مسئوليت دولت/ محمد کاوياني طالقاني مقدم.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۳۱-‎۱۴۴.
۳۱۰۰۰ DM13110 راه هاي مقابله و جلوگيري از فرار مالياتي/ محمد رضائي سيابيدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۴۵-‎۱۵۹.
۳۱۰۰۱ DM13111 دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران/ عليرضا رضايي سيابيدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۶۱-‎۱۷۴.
۳۱۰۰۲ DM13112 استنباط احکام قصص از شرايع گذشته/ شکوفه رضايي سيابيدي، عبدالله غلامي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۷۵-‎۱۹۵.
۳۱۰۰۳ DM13113 عوامل موثر جرم زا در ارتکاب جرم قاچاق کالا/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۱۹۷-‎۲۰۸.
۳۱۰۰۴ DM13114 مسئوليت دولت ها و جرائم بين المللي/ آيدا برزگر.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۰۹-‎۲۲۷.
۳۱۰۰۵ DM13115 نقش پليس در پيشگيري از جرائم/ عباس درويشي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۲۹-‎۲۶۳.
۳۱۰۰۶ DM13116 تحليل حقوق بين الملل درياها با نگاهي بر جايگاه ايران در زمينه بين الملل/ فريده صوفي.- قانون يار. ‎۱۳۹۶، دوره اول، شماره ‎4، زمستان: ص ۲۶۵-‎۲۷۷.
۳۱۰۰۷ DM13117 ابتکارات و نوآوري هاي قانون آيين دادرسي کيفري جديد/ مختار فتاحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۱-‎۳۲.
۳۱۰۰۸ DM13118 اعتبارات اسنادي داخلي – ريالي (ساختار، ماهيت و مبناي عقدي)/ بهمن افشار، سيدرضا موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۳۳-‎۵۹.
۳۱۰۰۹ DM13119 بررسي آثار جرم کلاهبرداري رايانه اي در تجارت الکترونيک/ محسن علي نژادي، زهرا علي نژادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۶۱-‎۷۴.
۳۱۰۱۰ DM13120 بررسي حقوقي اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها با نگاهي به قانون اساسي ايران/ سيروس کاظم پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۷۵-‎۸۵.
۳۱۰۱۱ DM13121 حدود وظيفه مراقبت و مهارت وکيل در حقوق ايران و کامن لو ( آمريکا)/ سعيد چگيني.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۸۷-‎۱۰۰.
۳۱۰۱۲ DM13122 رسانه ها و جرم/ علي رزمان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۰۱-‎۱۱۸.
۳۱۰۱۳ DM13123 پيشرفت صنعتي جوامع و ارتباط آن با جرم/ سعيد شاه پورجاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۳۱.
۳۱۰۱۴ DM13124 مطالبه خسارت معنوي و عدم النفع از سوي بيمار در صورت اخذ برائت پزشک/ مريم اشرف زاده فرسنگي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۳۳-‎۱۴۷.
۳۱۰۱۵ DM13125 کنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي و امکان تعقيب کيفري مرتکيبن در ICC/ اميد امامي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۱.
۳۱۰۱۶ DM13126 عوامل عملي و نظري ناکارآمدي کيفر حبس/ قاسم مرادي، محمدحسين مرادي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۷۳-‎۱۹۲.
۳۱۰۱۷ DM13127 بررسي فقهي و حقوقي عقد مزارعه با نگاهي به عقد مساقات در قانون مدني/ نصرالله حيدري نژاد.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۱۹۳-‎۲۱۲.
۳۱۰۱۸ DM13128 نقض مقررات حقوق بشر به واسطه استفاده از سلاح هاي کشتارجمعي/ ميلاد ميوه يان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲۱۳-‎۲۲۶.
۳۱۰۱۹ DM13129 قرار تامين کيفري در حقوق داخلي/ کيانوش نصرتي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲۲۷-‎۲۴۳.
۳۱۰۲۰ DM13130 سياست تقنيني قانونگذار ايران در قبال اصل تساوي سلاح در مرحله تحقيقات مقدماتي در قانون جديد آيين دادرسي کيفري با نگرشي بر قانون آيين دادرسي فرانسه/ رامين رستمي، شهرام چراغي، سارا موسوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲۴۵-‎۲۶۰.
۳۱۰۲۱ DM13131 بحران هاي مالي و دلايل ثبات مالي نسبي بانکداري اسلامي در سطح بين المللي/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲۶۱-‎۲۷۶.
۳۱۰۲۲ DM13132 جايگاه احزاب در کشورهاي توسعه يافته/ سيدمهدي بخارايي زاده.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲۷۷-‎۲۹۴.
۳۱۰۲۳ DM13133 بررسي مدني و کيفري ورزشکاران در حقوق کنوني/ ژيلا محمودي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۲۹۵-‎۳۰۷.
۳۱۰۲۴ DM13134 قاچاق کالا و ارز در نظام جزايي ايران/ مهدي شهرکي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۳۰۹-‎۳۲۱.
۳۱۰۲۵ DM13135 بررسي تدابير پيشگيري اجتماعي در پيشگيري از قاچاق و مصرف مشروبات الکلي/ سحر اميري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۳۲۳-‎۳۳۴.
۳۱۰۲۶ DM13136 تطبيق حقوق فرد متهم جرم زنا در فقه شيعه و حقوق ايران/ سيدمحمد کيان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۳۳۵-‎۳۴۵.
۳۱۰۲۷ DM13137 وجوه افتراق تامين خواسته و دستور موقت/ سيدمحسن اسماعيلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎5، بهار: ص ۳۴۷-‎۳۷۲.
۳۱۰۲۸ DM13138 نقش پليس محله محور در پيشگيري از جرم/ مختار دهقان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۹-‎۲۸.
۳۱۰۲۹ DM13139 پيشگيري وضعي در جرايم سايبري از منظر حقوق کيفري ايران و جهان/ نصراله حيدري نژاد.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۲۹-‎۴۳.
۳۱۰۳۰ DM13140 آيين رسيدگي به خسارات دادرسي با تاکيد بر رويه قضايي/ نشاط حبيبي قباديان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۴۵-‎۶۷.
۳۱۰۳۱ DM13141 بررسي جزايي ميانجيگري در دادرسي کيفري/ ميلاد ميوه يان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۶۹-‎۷۷.
۳۱۰۳۲ DM13142 بررسي مباني و مستندات فقهي و حقوقي قاعده تقليل خسارت/ ميرحيدر مير نقي زاده، علي چراغي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۷۹-‎۹۷.
۳۱۰۳۳ DM13143 بررسي عناصر تشکيل دهنده مادي و معنوي مصاديق جرايم رايانه اي/ مختار فتاحي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۹۹-‎۱۲۰.
۳۱۰۳۴ DM13144 مطالعه و بررسي مسووليت کيفري و مدني کودکان و نوجوانان/ محبوبه کهزادي باصري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۲۱-‎۱۴۷.
۳۱۰۳۵ DM13145 بررسي نحوه تعديل مجازات هاي بدني در حقوق بين الملل و بهينه سازي حقوق کيفري ايران/ مژگان کثيري، گلاويژ الماسي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۴۹-‎۱۷۲.
۳۱۰۳۶ DM13146 بيطرفي در جنگ هاي هوايي/ مهناز غضنفري، رضا نقوي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۷۳-‎۱۸۴.
۳۱۰۳۷ DM13147 سياست خارجي ايران در قبال سوريه و تاثير آن بر مناسبات با ترکيه از 2010 تاکنون/ سيدمحسن اسماعيلي، نساء زاهدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۱۸۵-‎۲۱۰.
۳۱۰۳۸ DM13148 بررسي جزايي تکرار جرم و روند حرفه اي شدن بزهکار در نظام کنوني ايران/ محمدرضا سلطاني.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۲۱۱-‎۲۳۸.
۳۱۰۳۹ DM13149 سير تحولي حقوق پزشکي در ايران/ ژيلا محمودي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۲۳۹-‎۲۵۹.
۳۱۰۴۰ DM13150 بررسي مسئوليت کيفري عرضه کنندگان محصولات صنعتي در حقوق ايران/ ميثم رضوانيان.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۲۶۱-‎۲۷۸.
۳۱۰۴۱ DM13151 تحولات کيفرشناسي در قانون جزايي ايران/ مهدي شهرکي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۲۷۹-‎۲۹۵.
۳۱۰۴۲ DM13152 بررسي مسئوليت کيفري اطفال و مجانين در فقه اماميه/ راضيه نجفي، محدثه يحيي پور.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۲۹۷-‎۳۲۳.
۳۱۰۴۳ DM13153 بررسي مالکيت اراضي نفتي تعارض حقوق عمومي و حقوق خصوصي/ سيده الهام طاهاني نژاد نوبري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۳۲۵-‎۳۳۹.
۳۱۰۴۴ DM13154 سياست هاي قانوني فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه آموزش و دانش در نظام آموزشي کشور/ محسن احمدي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۳۴۱-‎۳۵۷.
۳۱۰۴۵ DM13155 بررسي حقوقي تعارض تصرف کنوني و مالکيت سابق/ محمدرسول نصرتي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۳۵۹-‎۳۸۵.
۳۱۰۴۶ DM13156 شيوه مقابله قانون گذار کيفري ايران با مبتلايان به اختلالات رواني خطرناک/ محمد ثمري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۳۸۷-‎۴۱۸.
۳۱۰۴۷ DM13157 سياست کيفري ايران در رابطه با آزار جنسي، مقابله و پيشگيري/ نفيسه باقري.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۴۱۹-‎۴۳۳.
۳۱۰۴۸ DM13158 حقوق متهم نزد ضابطين دادگستري در قانون آيين دادرسي کيفري سال 1392/ الهام قمي اويلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۴۳۵-‎۴۵۵.
۳۱۰۴۹ DM13159 شناسايي از ديدگاه حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر/ آريا عزيزي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۴۵۷-‎۴۸۳.
۳۱۰۵۰ DM13160 بررسي خيار شرط در قانون مدني و فقه اماميه/ رضا روزبه.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۴۸۵-‎۵۰۰.
۳۱۰۵۱ DM13161 جايگاه مشارکت مدني در پيشگيري از بزه ديدگي ثانويه/ الهام قمي اويلي.- قانون يار. ‎۱۳۹۷، دوره دوم، شماره ‎6، تابستان: ص ۵۰۱-‎۵۱۳.
۳۱۰۵۲ DM13036 مفهوم استقلال و بي طرفي داور/ اميد احمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎22، فروردين: ص. ۲۲-‎۲۷.
۳۱۰۵۳ DM13037 بحثي در مباني معرفتي تفاوت ربا و بهره بانکي/ موسي غني نژاد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎22، فروردين: ص. ۴۴-‎۵۵.
۳۱۰۵۴ DM13038 بررسي ازدواج موقت در دايره المعارف ليدن/ محمدمهدي کريمي نيا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎22، فروردين: ص. ۸۷-‎۷۶.
۳۱۰۵۵ DM13039 بررسي فقهي و حقوقي تنصيف ديه زنان/ الهام رهگذر.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎22، فروردين: ص. ۸۸-‎۹۵.
۳۱۰۵۶ DM13040 آثار اشتباه در موضوع معامله/ ليلا اسدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎23، ارديبهشت: ص. ۴-‎۱۹.
۳۱۰۵۷ DM13041 مباني لزوم و جواز، در عقد رهن و آثار مترتب بر آن در عقد رهن و آثار مترتب بر آن/ فريده سادات احمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎23، ارديبهشت: ص. ۲۰-‎۲۵.
۳۱۰۵۸ DM13042 حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي/ جمشيد نور شرق.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎23، ارديبهشت: ص. ۲۶-‎۳۱.
۳۱۰۵۹ DM13043 مباني مجازات در آينه برخي باورهاي ديني و کيفرهاي شرعي/ عيسي معيني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎23، ارديبهشت: ص. ۳۲-‎۳۷.
۳۱۰۶۰ DM13044 بازداشت موقت؛ بيم ها و اميدها، چالش ها و راهکارها/ محمد آشوري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎23، ارديبهشت: ص. ۴۲-‎۵۵.
۳۱۰۶۱ DM13045 بهره بانکي و ربا/ يوسف قرضاوي؛ مترجم نصرالله خليلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎23، ارديبهشت: ص. ۵۶-‎۶۹.
۳۱۰۶۲ DM13046 تحليل نهادي شوراي عالي بورس/ شهرزاد حدادي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎23، ارديبهشت: ص. ۷۰-‎۷۷.
۳۱۰۶۳ DM13047 پيشگيري غيرکيفري از بزه ديدگي اطفال/ حسنعلي موذنزادگان، سعاد خيري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎23، ارديبهشت: ص. ۸۴-‎۹۵.
۳۱۰۶۴ DM13048 اخلاق و حقوق/ ناصر کاتوزيان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎24، خرداد: ص. ۱۲-‎۱۶.
۳۱۰۶۵ DM13049 بررسي تطبيقي شرايط اعمال حق فسخ در قانون مدني ايران و شرايط اعمال حق انصراف در قانون تجارت الکترونيک/ کريم عليزاده، سعيد رضا عيوضي نژاد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎24، خرداد: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۰۶۶ DM13050 بررسي فقهي حقوقي قراردادهاي آتي در ايران.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎24، خرداد: ص. ۳۳-‎۳۹.
۳۱۰۶۷ DM13051 حقوق و تکاليف زن از ديدگاه اسلام/ مرتضي محمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎24، خرداد: ص. ۴۰-‎۴۸.
۳۱۰۶۸ DM13052 مستندات فقهي جرم پولشويي/ حميد سليماني، عبدالکريم عبد الهي نژاد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎24، خرداد: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۰۶۹ DM13053 زندان و تاثيرات آن بر زنداني و مجرمان/ علي کامراني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎24، خرداد: ص. ۶۵-‎۸۷.
۳۱۰۷۰ DM13054 مقايسه حق کسب و پيشه يا تجارت در قانون روابط موجر و مستاجر/ سيد جعفر حسيني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎24، خرداد: ص. ۸۸-‎۹۵.
۳۱۰۷۱ DM13055 نگاهي بر قانون منع اشتغال زوجه موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدني/ ليلا جهانيان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎25، تير: ص. ۴-‎۱۰.
۳۱۰۷۲ DM13056 بررسي رابطه ي ويژگي هاي شخصيتي با نوع جرم در زنان زنداني/ غفار محمدي، سحر صادقيان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎25، تير: ص. ۱۱-‎۱۶.
۳۱۰۷۳ DM13057 بررسي اختيارات ضابطان دادگستري از منظر قانون آئين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲/ مجيد افسري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎25، تير: ص. ۱۷-‎۲۶.
۳۱۰۷۴ DM13058 از فساد در دولت تا فساد دولت/ سيد علي کاظمي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎25، تير: ص. ۲۷-‎۳۱.
۳۱۰۷۵ DM13059 مروري بر اصول حقوقي حاکم بر رفاه و تامين اجتماعي در ايران/ سيد بهروز هاشمي مطلق، يونس آزرده ملک آبادي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎25، تير: ص. ۳۳-‎۴۳.
۳۱۰۷۶ DM13060 رابطه ي سبک هاي هويت با احساس آنومي در نوجوانان بزهکار/ علي نوريان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎25، تير: ص. ۴۴-‎۴۷.
۳۱۰۷۷ DM13061 مجازات جرم منازعه/ مهرزاد رستمي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎25، تير: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۰۷۸ DM13062 رويکرد قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ در قبال کار عام المنفعه به عنوان جايگزين حبس/ سيد محمد آقا ميري راد، سيد محمد حسيني نسب، محمد آجرلو.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎25، تير: ص. ۶۵-‎۸۴.
۳۱۰۷۹ DM13063 مسووليت مدني ناشي از اضرار به مالکيت فکري/ محمد عيسي تفرشي، محمود حکمت نيا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎25، تير: ص. ۸۵-‎۹۵.
۳۱۰۸۰ DM13064 جايگاه و صلاحيت هاي ديوان محاسبات کشور در چرخه نظارت بر سياست هاي کلي نظام/ محمد مهدي رضواني فر.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎26، مرداد: ص. ۴-‎۱۶.
۳۱۰۸۱ DM13065 اصول و قواعد استرداد مجرمين و انتقال محکومين با تاملي بر قراردادهاي ايران با ساير کشورها/ احمد خوش اندام.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎26، مرداد: ص. ۱۷-‎۲۲.
۳۱۰۸۲ DM13212 بررسي بهترين راهکار پيشگيري وضعي از وقوع جرم سرقت در شهرستان زرنديه-استان مرکزي/ سيد محمد حسيني نسب، سيد محمد آقا ميري راد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎26، مرداد: ص. ۲۳-‎۴۳.
۳۱۰۸۳ DM13213 واکاواي نکاتي از لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتکل اختياري منضم به کنوانسيون بين المللي ايران به پروتکل اختياري منضم به کنوانسيون بين المللي/ زهرا جعفري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎26، مرداد: ص. ۴۴-‎۵۵۲.
۳۱۰۸۴ DM13214 قاعده نفي غرر در معاملات/ ابوالقاسم عليدوست.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎26، مرداد: ص. ۶۵-‎۷۵.
۳۱۰۸۵ DM13215 صلاحيت و حدود اختيارات ديوان عدالت اداري/ ستار شيروبي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎26، مرداد: ص. ۸۶-‎۹۵.
۳۱۰۸۶ DM13216 بررسي حقوق دفاعي متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در ايران و ميثاق حقوق مدني و سياسي ۱۹۶۶/ احمد خوش اندام.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎27، شهريور: ص. ۶-‎۱۸.
۳۱۰۸۷ DM13217 هرزه نگاري و جرايم مربوط به توليد و نشر صور قبيحه در اسناد بين اللملي و حقوق ملي ايران/ مصطفي نوري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎27، شهريور: ص. ۱۹-‎۳۴.
۳۱۰۸۸ DM13218 حقوق فناوري اطلاعات/ اميد مصطفوي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎27، شهريور: ص. ۳۵-‎۴۰.
۳۱۰۸۹ DM13219 کپي رايت در فضاي مجازي/ زهرا اسدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎27، شهريور: ص. ۶۷-‎۷۷.
۳۱۰۹۰ DM13220 بررسي دستور و حکم تخليه و تفاوت آن/ فاطمه احمدي فرد.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎27، شهريور: ص. ۷۸-‎۹۰.
۳۱۰۹۱ DM13221 سلب مالکيت از اراضي خصوصي در جهت منافع عمومي/ سيد بهروز هاشمي مطلق، سيد بهمن هاشمي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎27، شهريور: ص. ۹۱-‎۹۷.
۳۱۰۹۲ DM13222 راهکار هاي عملي مقابله با پديده زمين خواري در ايران/ سيد بهروز هاشمي مطلق، علي فلاح، محمد رضا محمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎28، مهر: ص. ۴-‎۱۵.
۳۱۰۹۳ DM13223 معافيت از قصاص در قتل فرزندان (از نظرگاه فقه اسلامي)/ نوروز کارگري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎28، مهر: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۰۹۴ DM13224 بررسي فقر از منظر جرم شناسي/ امير پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎28، مهر: ص. ۶۱-‎۶۴.
۳۱۰۹۵ DM13225 پرونده شخصيت/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎28، مهر: ص. ۸-‎۸۵.
۳۱۰۹۶ DM13226 پولشويي/ مهرداد پارسا، فاطمه پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎28، مهر: ص. ۸۶-‎۹۵.
۳۱۰۹۷ DM13162 جايگاه سرمايه ي اجتماعي در تحولات قانون مجازات اسلامي/ محمد نبي پور، غفار محمدي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎30، آذر: ص. ۱۷-‎۲۸.
۳۱۰۹۸ DM13163 اجاره مال مشاع/ امير پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎30، آذر: ص. ۳۳-‎۴۳.
۳۱۰۹۹ DM13164 اهداف استراتژيک در تجارت الکترونيک/ شهريار عزيزي، حسن قرباني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎30، آذر: ص. ۴۴-‎۴۸.
۳۱۱۰۰ DM13165 بررسي مساله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎30، آذر: ص. ۴۹-‎۶۳.
۳۱۱۰۱ DM13166 حقوق شهروندي در سيره نبوي و حقوق ايران/ فرهاد پروين.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎30، آذر: ص. ۸۱-‎۹۵.
۳۱۱۰۲ DM13167 نقش سازمان کشورهاي آمريکايي در توسعه و تدوين حقوق بين الملل/ بهزاد خويي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎30، آذر: ص. ۶۵-‎۸۰.
۳۱۱۰۳ DM13168 ضمان معاوضي/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎31، دي: ص. ۶-‎۱۶.
۳۱۱۰۴ DM13169 بررسي وضعيت اتانازي يا قتل از روي ترحم در قوانين ايران/ شيما محمد عليزاده.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎31، دي: ص. ۱۷-‎۲۴.
۳۱۱۰۵ DM13170 امنيت/ عبدالرحمن حسني فر.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎31، دي: ص. ۲۵-‎۳۲.
۳۱۱۰۶ DM13171 بررسي قيمت عادله و تملک دستگاه هاي اجرايي/ محمد مسعود عليزاده خرازي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎31، دي: ص. ۳۳-‎۴۱.
۳۱۱۰۷ DM13172 حقوق کودکان و وظايف والدين از ديدگاه/ محمد علي انيسي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎31، دي: ص. ۴۲-‎۴۸.
۳۱۱۰۸ DM13173 تقابل گونه هاي تماميت خواه پيشگيري از جرم با حريم خصوصي شهروندي/ محمد شمعي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎31، دي: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۱۰۹ DM13174 ماهيت و آثار حقوقي قرارداد بيمه عمر/ مسعود زنگنه.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎31، دي: ص. ۶۵-‎۸۰.
۳۱۱۱۰ DM13175 نگاهي به شخصيت و حقوق زن در اسلام و ساير ملل/ محمد فاضل.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎31، دي: ص. ۸۱-‎۹۳.
۳۱۱۱۱ DM13176 تعليق اجراي مجازات/ علي ملاح.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎32، بهمن: ص. ۴-‎۱۵.
۳۱۱۱۲ DM13177 نگاهي به قانون حاکم بر احوال شخصيه خارجيان مقيم ايران/ فاطمه پارسا، امير پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎32، بهمن: ص. ۳۳-‎۴۸.
۳۱۱۱۳ DM13178 بررسي تطبيقي حقوق کودک در قرآن و کنوانسيون حقوق کودک/ جواد ايرواني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎32، بهمن: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۱۱۴ DM13179 نقش مديريت شهري در پيشگيري از جرم/ حيدر منصوري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎32، بهمن: ص. ۶۵-‎۷۹.
۳۱۱۱۵ DM13180 کاربرد دي ان اي در اثبات جرايم/ محمد آصف ظفري.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎32، بهمن: ص. ۸۱-‎۹۵.
۳۱۱۱۶ DM13181 کفالت/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎32، بهمن: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۱۷ DM13182 امنيت فردي در نظام حقوقي قرآن/ محمد بهرامي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎33، اسفند: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۱۸ DM13184 مباني اعلاميه حقوق بشر در ترازوي قرآن/ سيد موسي صدر.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎33، اسفند: ص. ۵۸-‎۶۴.
۳۱۱۱۹ DM13186 بررسي ابعاد حقوقي فرزند خواندگي و تحويل اطفال به ديگري/ علي نوريان.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎33، اسفند: ص. ۴۹-‎۵۷.
۳۱۱۲۰ DM13187 تحليلي بر قوانين ورشکستگي در ايران/ عليرضا اميني.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎33، اسفند: ص. ۸۱-‎۹۰.
۳۱۱۲۱ DM13188 مفهوم عقد در قانون مدني/ فاطمه پارسا، مهرداد پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎33، اسفند: ص. ۹۱-‎۹۵.
۳۱۱۲۲ DM13189 عدم النفع/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۶، سال چهارم، شماره ‎33، اسفند: ص. ۴-‎۱۶.
۳۱۱۲۳ DM13190 بررسي حقوقي جرايم رايانه اي در حقوق جزاي عمومي/ حيدر منصوري.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎34، فروردين: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۲۴ DM13191 غرر از منظر فقه و حقوق/ سيد علي طباطبايي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎34، فروردين: ص. ۴۹-‎۵۴.
۳۱۱۲۵ DM13192 تاثير مجازات هاي جايگزين حبس در صيانت از سرمايه ي اجتماعي مجرمين/ غفار محمدي، محمد نبي پور.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎34، فروردين: ص. ۵۵-‎۶۴.
۳۱۱۲۶ DM13194 تاثير علم اجمالي در تعيين قاتل/ حسين رنجبر، قدرت شکري.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎35، ارديبهشت: ص. ۱۷-‎۲۴.
۳۱۱۲۷ DM13195 اعمال اصول قراردادهاي تجاري بين المللي توسط ديوان داوري به عنوان قانون حاکم بر دعوا/ حميد رضا نيکبخت.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎35، ارديبهشت: ص. ۲۵-‎۳۲.
۳۱۱۲۸ DM13196 بررسي مباني فقهي پولشويي/ حميد سليماني، عبدالکريم عبدالهي نژاد.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎35، ارديبهشت: ص.۳۳-‎۴۸.
۳۱۱۲۹ DM13197 جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎35، ارديبهشت: ص. ۴۹-‎۶۴.
۳۱۱۳۰ DM13198 مقايسه بزه تعرض به اسرار نوشتاري در قانون مجازات ايران و فرانسه/ رضا ندائي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎35، ارديبهشت: ص. ۶۵-‎۷۹.
۳۱۱۳۱ DM13199 وکالت در قانون مدني و فقه اسلامي/ حميده حسيني.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎36، خرداد: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۳۲ DM13200 بررسي فقهي و حقوقي ميراث زوجه از عقار (اموال غير منقول) و تطبيق آن با ساير نظام هاي حقوقي/ نبي اله نعمتي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎36، خرداد: ص. ۳۳-‎۴۸.
۳۱۱۳۳ DM13201 بررسي حقوقي سفته/ امير پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎36، خرداد: ص. ۴۹-‎۵۴.
۳۱۱۳۴ DM13202 تعهدات اصلي وکيل در برابر موکل: تعهدات اصلي و کلي در برابر موکل/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎36، خرداد: ص. ۷۵-‎۸۰.
۳۱۱۳۵ DM13203 تابعيت در حقوق ايران/ حسن غفاري نوين.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎36، خرداد: ص. ۴-‎۱۶.
۳۱۱۳۶ DM13204 دزدي دريايي و جايگاه آن درحقوق جزاي بين الملل/ فاطمه پارسا.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎36، خرداد: ص. ۸۱-‎۹۵.
۳۱۱۳۷ DM13205 سوء قصد در حقوق کيفري ايران/ صادق قادري.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎37، تير: ص. ۱۷-‎۳۲.
۳۱۱۳۸ DM13206 دعواي تقابل در نظام حقوقي ايران/ شهلا گل پرور.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎37، تير: ص. ۴-‎۱۰.
۳۱۱۳۹ DM13207 کميت جزيه و کيفيت وضع آن/ ابراهيم سلامي فر.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎37، تير: ص. ۱۱-‎۱۶.
۳۱۱۴۰ DM13208 بررسي حقوقي قراردادهاي حقوق کار/ محمد وثاقتي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎37، تير: ص. ۳۳-‎۴۸.
۳۱۱۴۱ DM13209 ديه متفاوت و کفاره متساوي/ علي توکلي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎37، تير: ص.۴۹-‎۵۸.
۳۱۱۴۲ DM13210 گزارش اصلاحي و ابطال/ اسماعيل قاسمي نصر آبادي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎37، تير: ص. ۷۲-‎۷۹.
۳۱۱۴۳ DM13211 مهريه/ ستار شيرويي.- وکيل. ‎۱۳۹۷، سال پنجم، شماره ‎37، تير: ص. ۵۹-‎۶۴.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up