تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت 1400

 

رکورد

شماره مقاله

عنوان – پديدآور – مأخذ

۳۶۹۲۰ مروري بر؛ ميراث زوجه از اموال غير منقول و نحوه استيفاي آن در قانون مدني و ثبت/ صابر ناظمي پول.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، شماره 173-‎174: ص ۱۵-‎۵۶.
۳۶۹۲۱ تحليل فقهي حقوقي مهايات يا تقسيم منافع اموال مشترک/ محمود احمدي، محمدکاظم رحمان ستايش.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، شماره 173-‎174: ص ۵۷-‎۷۴.
۳۶۹۲۲ صدور گواهي علت عدم انجام معامله در آينه آراي دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران/ محمد عظيميان.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، شماره 173-‎174: ص ۷۵-‎۷۹.
۳۶۹۲۳ شيوه احراز مالکيت خودرو بر اساس قوانين ايران/ مهديه صالحي.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، شماره 173-‎174: ص ۸۱-‎۱۰۳.
۳۶۹۲۴ تکاليف دستگاه هاي کاشف از منظر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ رضا سلامت، زکيه برزکار، غلامحسين حيدري.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، شماره 173-‎174: ص ۱۰۵-‎۱۲۵.
۳۶۹۲۵ بررسي تلف مال توقيف شده در قرار تامين خواسته/ مهرزاد جوادي، محمدکاظم عمادزاده.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، شماره 173-‎174: ص ۱۲۹-‎۱۴۶.
۳۶۹۲۶ بررسي جايگاه واقعي دفترياران درجه دو قانون ۱۳۱۶/ محمود محمدزاده.- کانون. ‎۱۳۹۹، سال پنجاه و نهم، دوره دوم، شماره 173-‎174: ص ۱۴۹-‎۱۵۵.
۳۶۹۲۷ چالش تعريف جرم در قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۲/ فريدون جعفري.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۹-‎۲۲.
۳۶۹۲۸ پيشگيري از تکرار جرم با حفظ کرامت انساني بزهکار با نگاهي به آموزه هاي جرم شناختي/ سيدابراهيم قدسي، بهروز قليزاده، عاطفه شيخ اسلامي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۲۵-‎۵۴.
۳۶۹۲۹ بررسي تطبيقي ماهيت و آثار معامله فضولي در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار/ محمدحسام طاووسي، رسول پروين.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۵۷-‎۷۰.
۳۶۹۳۰ مفهوم و ارکان کار شايسته/ زهره رحماني.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۷۳-‎۹۴.
۳۶۹۳۱ بررسي تطبيقي مفهوم آزادي و مصاديق آن در منشور حقوق شهروندي و اعلاميه جهاني حقوق بشر/ علي اسلامي، زهرا جهانگير، محمدکاظم کاوه پيشقدم.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۹۷-‎۱۲۳.
۳۶۹۳۲ جستاري بر هم پوشاني محاربه و افساد في الارض در مواجهه با اعمال تروريسم هسته اي/ سيدمصطفي مشکات.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۱۲۷-‎۱۴۷.
۳۶۹۳۳ بررسي عوامل محيطي موثر بر اعتياد به مواد مخدر صنعتي (مطالعه موردي: شهر زنجان)/ رضا احدي، شهرام محمدي، حسن طغرانگار.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۱۵۱-‎۱۸۱.
۳۶۹۳۴ پيشگيري از جرايم مالي و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتي/ راضيه سبزه علي، سميه صرامي، محمود اشرافي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۱۸۵-‎۲۰۸.
۳۶۹۳۵ عوارض حق مرغوبيت ناشي از اجراي طرح هاي عمومي-عمراني و تفکيک اراضي/ فاطمه حسن زاده، غلامرضا کاميار، اميد محمدي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۲۱۱-‎۲۳۱.
۳۶۹۳۶ چالش هاي ابزارهاي واقعيت مجازي در حوزه بازي هاي رايانه اي (مطالعه اي تطبيقي در نظام حقوقي ايران و آمريکا)/ حسين صادقي، مهدي ناصر.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۲۳۵-‎۲۵۶.
۳۶۹۳۷ مصاديق عدول از قواعد دادرسي در دعواي فروش ترکه با نگرش به رويه قضايي/ احسان بهرامي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۲۵۹-‎۲۷۴.
۳۶۹۳۸ مواضع سازمان هاي بين المللي غير دولتي حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرايم مواد مخدر در قوانين داخلي دولت ها/ ستار عزيزي، کيوان اقبالي.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۲۷۷-‎۲۹۷.
۳۶۹۳۹ نقش و جايگاه گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در نظام حقوق بين الملل/ حبيب الله حبيبي، شهرام زرنشان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۳۰۱-‎۳۲۲.
۳۶۹۴۰ اساسي سازي دادرسي کيفري در فرانسه و ايالات متحده/ نگارنده ژان سدرا؛ مترجم عليرضا نوريان.- پژوهشهاي حقوقي. ‎۱۴۰۰، سال بيستم، شماره ‎45، بهار: ص ۳۲۵-‎۳۳۸.
۳۶۹۴۱ DM18541 قاعده درء در سنجه نظريه استراتژي دوگانه کيفرشناسي نوين/ فاطمه احدي، بابک پورقهرماني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎62، زمستان: ص ۱۱-‎۲۶.
۳۶۹۴۲ DM18542 بررسي فقهي حقوقي راهکارهاي محروم کردن ورثه از ترکه/ محمدمهدي الشريف، سيدوحيد صادقي، سيدمجيد صادقي.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎62، زمستان: ص ۲۷-‎۵۰.
۳۶۹۴۳ DM18543 بررسي فقهي و حقوقي حکم شهادت بر سرقت پيشين پس از اجراي مجازات حدي/ احمد حاجي ده آبادي، محمدعلي افشاري، مرضيه گنجعلي داراني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎62، زمستان: ص ۵۱-‎۷۲.
۳۶۹۴۴ DM18544 مجازات سرقت ميوه در فقه اماميه/ سيدمحتبي حسين نژاد.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎62، زمستان: ص ۷۳-‎۹۸.
۳۶۹۴۵ DM18545 واکاوي جريان خيارات در اوراق صکوک اجاره/ عليرضا حميسي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎62، زمستان: ص ۹۹-‎۱۱۸.
۳۶۹۴۶ DM18546 تطور اصل برائت از ديدگاه اصوليون/ حسين رحيمي واسکسي … [و ديگران].- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎62، زمستان: ص ۱۱۹-‎۱۳۴.
۳۶۹۴۷ DM18547 جايگاه فقهي حقوقي اکراه در جنايت عليه تماميت جسماني در حقوق کيفري ايران و فرانسه/ سيدابراهيم قدسي، عبدالله پرستش.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎62، زمستان: ص ۱۳۵-‎۱۵۴.
۳۶۹۴۸ DM18548 ولايت حاکم بر کودکان بدون ولي خاص/ امير مهاجر ميلاني.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎62، زمستان: ص ۱۵۵-‎۱۸۲.
۳۶۹۴۹ DM18549 بررسي فقهي – حقوقي زمان احتساب خسارت تاخير تاديه در جرايم داراي رد مال پولي/ علي اکبر يوسفي راد، سيدحسين سادات حسيني، رمضان دهقان.- پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامي. ‎۱۳۹۹، سال شانزدهم، شماره ‎62، زمستان: ص ۱۸۳-‎۲۰۰.
۳۶۹۵۰ DM18550 مهار سونامي اختلافات در پي بحران شيوع ويروس کويد-19، با توسعه حل و فصل اختلافات به روش هاي الکترونيکي غيرقضايي/ محمدحسن ابوترابي زارچي، سيدنصرالله ابراهيمي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎46، زمستان: ص ۱۱-‎۳۳.
۳۶۹۵۱ DM18551 بررسي تحليلي گفتمان، ذهنيت و قدرت در جرم شناسي فمينيسم پست مدرن/ فرزانه واحد … [و ديگران].- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎46، زمستان: ص ۳۵-‎۶۳.
۳۶۹۵۲ DM18552 ضرورت تنظيم حقوق و قوانين در توسعه پايدار حمل و نقل بين المللي دريايي ايران/ صفا قائم مقامي، محسن محبي، صابر نياوراني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎46، زمستان: ص ۶۵-‎۸۸.
۳۶۹۵۳ DM18553 نقش رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني و اصول موافقت نامه تريپس در تضمين حقوق مالکيت فکري/ علي کميلي پور، ليلا رئيسي، مسعود راعي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎46، زمستان: ص ۸۹-‎۱۱۰.
۳۶۹۵۴ DM18554 نقض تعهد و الزام به تعهدات پولي و غير پولي در حقوق ايران در مقايسه با اصول قرارداد تجاري اروپا و اصول قراردادهاي تجاري بين المللي/ معصومه قديريان، مظفر باشکوه، عليرضا لطفي دودران.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎46، زمستان: ص ۱۱۱-‎۱۳۲.
۳۶۹۵۵ DM18555 تبيين مولفه هاي نمايندگي حقوقي به مثابه نمايندگي قانوني با واسطه/ نادر پورارشد.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎46، زمستان: ص ۱۳۳-‎۱۵۲.
۳۶۹۵۶ DM18556 ناکارآمدي و عدم حاکميت قانون در عرصه قوانين کيفري کار در نظام حقوقي ايران/ محمدحسن پاک سرشت، داريوش بابايي، علي مشهدي.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۳۹۹، دوره شانزدهم، شماره ‎46، زمستان: ص ۱۵۳-‎۱۷۸.
۳۶۹۵۷ DM18557 مصاديق حقوق بيماران در پرتو سلسله مراتب هنجاري حقوق بين الملل/ زهرا ضيافتي صباغ.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۶۹۵۸ DM18558 بررسي فقهي حقوقي مسووليت مدني پزشک در جراحي هاي زيبايي با تاکيدي ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲/ حسن اسدي، محسن کردبچه حسين آباد.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۶۹۵۹ DM18559 سياست جنايي بزه ديده مدارانه در خصوص بيماران مبتلا به ايدز با نگاهي به قوانين آمريکا/ نوشين لقماني، سيدرضا احسان پور، علي عباسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۶۹۶۰ DM18560 تحولات حق بر سلامت در ايران و بين الملل (با تاکيد بر حقوق شهروندي و کوويد 19)/ سارا رستمي، افشين جعفري، سودابه رستمي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۵.
۳۶۹۶۱ DM18561 امکان سنجي تدوين قانون در رابطه با کاهش جنين (با رويکرد فقهي و حقوقي)/ مريم السادات محقق داماد، رکسانا بوعذار.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۳۶۹۶۲ DM18562 ضرورت گذر پزشک از اجراي انفرادي به اجراي مشارکتي (با بهره گيري از آورده هاي حقوق تطبيقي)/ سيدعباس سيدي آراني.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۶۹۶۳ DM18563 هرزه نگاري رايانه اي در مفهوم بيماري (انحراف): معيارها و دلايل/ صالح غفاري چراتي، اسماعيل هادي تبار، سيدابراهيم قدسي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۶۹۶۴ DM18564 چالش هاي زيست فناوري از منظر حق بر دانستن/ نويد زمانه قديم، حسن خسروي، مريم افشاري.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۷.
۳۶۹۶۵ DM18565 بررسي جايگاه خدمات درماني و پزشکي در بستر حقوق تامين اجتماعي ايران/ مهدي صابري … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۶۹۶۶ DM18566 چالش هاي پيش روي حقوق کيفري و پزشکي قانوني در قبال اسباب زمينه اي دخيل در جنايت/ رحيم عزيزي … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۲۰.
۳۶۹۶۷ DM18567 تحليل حقوقي شکايات انتظامي از دندانپزشکان استان قم در سازمان نظام پزشکي طي سال هاي ۱۳۹۶-۱۳۹۲/ محمد مهدي زاده … [و ديگران].- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۳.
۳۶۹۶۸ DM18568 بررسي خسارات ناشي از آسيب بدني در حقوق مدني ايران/ بابک محمدرضاپور اوزان، حجت نصرارکن، يوسف مولايي.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۲.
۳۶۹۶۹ DM18569 مباني فقهي حقوقي تکاليف دولت در وجوب پيشگيري و کنترل بيماري هاي مسري (مطالعه موردي کرونا)/ سيدمهدي جوکار.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۶.
۳۶۹۷۰ DM18570 سازمان پزشکان بدون مرز و حق بهره مندي عادلانه از خدمات بهداشتي و پزشکي: آسيب شناسي ساختارهاي حقوقي و ايدئولوژيک/ آيدين زنديان، حسن سليماني، احمدرضا بهنيافر.- حقوق پزشکي. ‎۱۴۰۰، سال پانزدهم، شماره ‎56، بهار: ص ۱-‎۱۴.
۳۶۹۷۱ DM18571 مطالعه حقوقي خصوصي سازي در نظام بانکي/ امين جعفري، مصطفي بيکران بهشت.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۱-‎۲۸.
۳۶۹۷۲ DM18572 بررسي حقوقي محدوديت هاي سرمايه گذاري خارجي و تامين مالي پروژه در قالب اجراي قراردادهاي مهندسي، تامين کالا، ساخت با شرط تعهد پيمانکار به تامين مالي (EPCF)/ مهسا بهادران باغبادراني، احمد محمدي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۲۹-‎۷۹.
۳۶۹۷۳ DM18573 تحليل مباني اقتصادي اصل حصري بودن حقوق مالکيت/ حسن باديني، فرناز فروزان بروجني.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۸۱-‎۱۰۲.
۳۶۹۷۴ DM18574 نهاد بازسازي؛ ماهيت و مدل ها در نظام بانکي ايران/ فاطمه کيائي، سيامک رهپيک، محمود باقري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۱۰۳-‎۱۲۸.
۳۶۹۷۵ DM18575 مطالعه تطبيقي و تحليل عناصر، آثار و ابعاد مالي – حقوقي پذيرش همزمان اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار (با تمرکز بر حقوق ايران و آمريکا)/ سعيد محمدي اقدم، ابراهيم ديانتي نسب.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۱۲۹-‎۱۶۴.
۳۶۹۷۶ DM18576 احراز رابطه سببيت در دعاوي مسئوليت مدني ناشي از نقض الزامات مربوط به افشاي اطلاعات در بازار اوراق بهادار (با مطالعه تطبيقي در حقوق آمريکا و فرانسه)/ محسن شمس الهي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۱۶۵-‎۲۰۱.
۳۶۹۷۷ DM18577 تحليل اقتصادي معامله به قصد فرار از دين در ايران/ پژمان محمدي، محبت مظفري، نرگس کشاورز بهادري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۲۰۳-‎۲۲۱.
۳۶۹۷۸ DM18578 کارکردهاي مجرمانه ارزهاي مجازي: تحليل جرم شناختي و راهکارهاي پيشگيرانه/ علي صفاري، راضيه صابري، عارف خليلي پاجي.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۲۲۳-‎۲۵۰.
۳۶۹۷۹ DM18579 لزوم نظارت بر خصوصي سازي در راستاي اصل توازن منافع سه گانه/ محسن صادقي، عاطفه آجري آيسک.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۲۵۱-‎۲۷۴.
۳۶۹۸۰ DM18580 مداخله دولت در شروط غيرمنصفانه با تکيه بر تحليل اقتصادي قراردادها/ قاسم نبي زاده کبريا.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۲۷۵-‎۲۹۴.
۳۶۹۸۱ DM18581 اصل شفافيت در مناقصات دولتي ايران در پرتو مقررات سازمان جهاني تجارت و اتحاديه اروپا/ مصطفي رضايي، اسدالله ياوري.- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۲۹۵-‎۳۲۳.
۳۶۹۸۲ DM18582 معيارهاي محاسبه خسارت در حقوق ايران، انگليس و اسناد بين المللي/ علي شهابي … [و ديگران].- دانشنامه حقوق اقتصادي. ‎۱۳۹۹، سال بيست و هفتم، شماره ‎18، پاييز و زمستان: ص ۳۲۵-‎۳۵۸.
۳۶۹۸۳ DM18583 تعهد بيمه گذار مبني بر مطلع ساختن بيمه گر در فرض افزايش ريسک: مطالعه تطبيقي حقوق بيمه ايران، چين و اصول قراردادهاي بيمه اروپا/ منصور اميني، محمدرضا حاذقي اقدم.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱-‎۲۸.
۳۶۹۸۴ DM18584 نسبت سنجي اصل ضرورت و اصل تناسب در قلمرو تحديد و تعليق حق هاي بشري/ هيوا حاجي ملا، عقيل محمدي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۹-‎۵۴.
۳۶۹۸۵ DM18585 نگرش جنسيتي به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتيک فلسفي/ نگين حسن زاده خباز، سيدمحمدجواد ساداتي، عبدالرضا جوان جعفري.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۵۵-‎۸۶.
۳۶۹۸۶ DM18586 اصل علني بودن دادرسي مدني/ سيروس حيدري، حميد حميديان.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۸۷-‎۱۱۸.
۳۶۹۸۷ DM18587 جايگاه حقوقي دستورالعمل سان رمو از منظر حقوق بين الملل عمومي/ بهزاد سيفي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۱۹-‎۱۴۸.
۳۶۹۸۸ DM18588 مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد/ علي شهابي … [و ديگران].- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۴۹-‎۱۷۵.
۳۶۹۸۹ DM18589 امکان سنجي اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوي: نگاهي به نظام حقوقي ايران، فقه شيعه و اهل سنت/ علي اکبر فرح زادي … [و ديگران].- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۱۷۷-‎۲۰۴.
۳۶۹۹۰ DM18590 ضرورت تدوين کنوانسيون بين المللي حملات سايبري/ پرويز فرشاسعيد، محمود جلالي، مهناز گودرزي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۰۵-‎۲۳۰.
۳۶۹۹۱ DM18591 مباني جرم انگاري حمايتي در قانون اجراي سياست هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي/ نسرين مهرا، کامران محموديان اصفهاني، اميد ابراهيمي.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۳۱-‎۲۵۸.
۳۶۹۹۲ DM18592 قابليت اخذ هم زمان تامين دعواي واهي و تامين اتباع بيگانه در حقوق ايران: با نگاهي به رويه قضايي/ جعفر نظام الملکي، معصومه جهانشاهلو.- مطالعات حقوقي دانشگاه شيراز. ‎۱۴۰۰، دوره سيزدهم، شماره ‎1، بهار: ص ۲۵۹-‎۲۸۵.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

keyboard_arrow_up