مصوبات شوراها دهه اول دی ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات شوراها

منتشره از تاریخ

1401/10/01 لغایت 1401/10/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

شورای‌عالی شهرسازی و معماری

 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون کاربری‌های تثبیت‌شده خدماتی در طرح تفصیلی تهران

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران 

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیرامون اصلاح و تکمیل مصوبه 1400/5/4 آئین‌نامه ماده ۵۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث شهرک مسکونی در غرب شهر یزد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی با سیاست‌های ابلاغی در خصوص حریم شهر سردرود

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای بوکان و مهاباد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون کاربری‌های تثبیت‌شده خدماتی در طرح تفصیلی تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22657-1401/10/08

شماره 66783/300-۱۴۰۱/۵/۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران

شهردار محترم تهران

رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۰ پیرو مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۹ خود، ضمن استماع گزارش معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران پیرامون کاربری‌های تثبیت‌شده خدماتی طرح تفصیلی شهر تهران، مهلت زمانی مربوط به “تثبیت کاربری‌های خدماتی موضوع بند ۴ پیوست شماره ۵ طرح جامع شهر تهران و پارکینگ‌های عمومی” را تا سال ۱۴۰۵ (افق طرح جامع) تمدید نمود. ضمناً مقرر شد دستورالعمل نحوه اقدام در خصوص آن بخش از کاربری‌های خدماتی و عمومی که تاکنون محقق نشده‌اند، توسط شهرداری تهران تهیه و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج شهر تهران به شورای‌عالی ارائه شود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22657-1401/10/08

شماره 66813/300-۱۴۰۰/۶/۳

استانداران محترم کلیه استان‌ها

به استحضار می‌رساند: شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ خود آیین‌نامه ماده ۵۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران را بر اساس اختیارات تفویض شده هیأت‌وزیران در ماده ۵۳ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، با عنوان “آیین‌نامه چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران” با عنایت به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مورد بررسی قرار داده به شرح متن پیوست مصوب نمود.

یادآور می‌گردد که:

این آیین‌نامه به منظور تبیین و بهنگام‌سازی وظایف کلیه دستگاه‌های اجرایی مسئول در حوزه‌های اجرا و نظارت بر اجرای طرح‌های توسعه و عمران موضوع ماده (۱) و همچنین مقررات شهرسازی و معماری موضوع ماده (۲) “آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور” و بر اساس آخرین استنادات قانونی تدوین شده است.

زمینه‌سازی برای تضمین و تسریع در تحقق اهداف طرح‌های توسعه و عمران از طریق ساماندهی و تنظیم روابط فی‌مابین دستگاه‌ها و تعیین ساز و کارهای همکاری دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی و خصوصی در جهت پایش و ارزیابی مستمر طرح‌ها و مقررات موجود، از دیگر اهداف مهم این آیین‌نامه می‌باشد.

در این آیین‌نامه سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای پایش و ارزیابی طرح‌ها متناسب با ویژگی‌های هر دسته از طرح‌ها (فرا شهری، شهری و روستایی)، در یک مجموعه هماهنگ و یکپارچه از پایین‌ترین سطوح (محل اجرای طرح‌ها) آغاز و در یک سلسله‌مراتب سازمان‌یافته، به بالاترین سطح (مرکز پایش و ارزیابی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) متصل می‌گردد.

دامنه شمول این آیین‌نامه، حوزه‌های اجرا و نظارت بر اجرای کلیه طرح‌های توسعه و عمران اعم از طرح‌های ناحیه‌ای‌، منطقه‌ای، جامع، تفصیلی، هادی و همچنین مقررات شهرسازی و معماری موضوع ماده (۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب می‌باشد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری پیرامون اصلاح و تکمیل مصوبه 1400/5/4 آئین‌نامه ماده ۵۴ آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22657-1401/10/08

شماره 109671/300-۱۴۰۱/۷/۱۱

استاندار محترم استان هرمزگان

به استحضار می‌رساند شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ خود، ضمن استماع گزارش دبیرخانه شورای‌عالی پیرامون لزوم تسهیل تهیه طرح‌های تفصیلی برای شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

پیرو تبصره ذیل ماده ۱۲ آیین‌نامه ماده ۵۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۴ شورای‌عالی در خصوص مجوز مشارکت شهرداری شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر در تهیه طرح‌های تفصیلی شهرهای مذکور، با توجه به ضرورت‌های موجود برای مشارکت مدیریت شهری در تهیه طرح‌های تفصیلی در ادامه طرح جامع و نیز تسریع در تهیه طرح‌های مذکور، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با تعمیم مجوز مذکور به شهرهای با جمعیت بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر با تشخیص، نظارت و هدایت معاونت شهرسازی و معماری موافقت نمود.

دستورالعمل اجرایی این مصوبه توسط دبیر شورای‌عالی ابلاغ شده و ملاک عمل خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون احداث شهرک مسکونی در غرب شهر یزد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22657-1401/10/08

شماره 96482/300- ۱۴۰۱/۶/۱۶

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد

معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ پیرو مباحث مطروحه در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ نحوه تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن در شهر یزد را مجدداً مورد بررسی قرار داد و ضمن توجه به مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۴ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد در خصوص اصلاح خط حریم شهر یزد و کاهش مساحت حریم به میزان ۳۷۷ هکتار و متعاقباً ایجاد شهرک مسکونی در خارج از حریم شهر یزد در راستای تأمین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن و صورت‌جلسه ۱۴۰۱/۵/۸ کمیته فنی به شرح زیر اتخاد تصمیم نمود:

۱ ـ کل اراضی مورد بحث به منظور انطباق با دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی (مصوب مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران) در سطحی معادل ۳۷۷ هکتار از حریم شهر یزد خارج گردد و با رعایت سقف جمعیتی ۳۰ هزار نفر طرح جامع اراضی در قالب یک یا دو شهرک مسکونی (بسته به ظرفیت جمعیتی‌پذیری اراضی) با اولویت استقرار در شمالی‌ترین قسمت زمین و در حداکثر فاصله از کارخانه فولاد با رعایت چهارچوب زیر تهیه و به تائید ستاد شهرسازی رسانده شود.

۱ ـ ۱ ـ حداکثر تعداد طبقات مجاز در کاربری‌های مسکونی طرح ۴ طبقه خواهد بود.

۱ ـ ۲ ـ تأمین سرانه‌های خدمات حداقل به میزان سرانه‌های مذکور در مصوبه تدقیق سرانه‌ها الزامیست.

۱ ـ ۳ ـ حریم جاده خضرآباد به میزان 122/5 متر از محدوده شهرک حذف شود.

۱ ـ ۴ ـ حریم آب راهه‌ها، مسیل، قنات شحنه، خط انتقال پساب، خط انتقال انرژی (برق) بر اساس اعلام‌نظر مراجع مرتبط در طرح منعکس شود.

۱ ـ ۵ ـ نقشه جمع‌آوری و مدیریت آب‌های سطحی و کنترل سیلاب تهیه و به تائید شرکت آب منطقه‌ای رسانده شود.

۱ ـ ۶ ـ نظر شرکت شهرک‌های صنعتی در خصوص عدم اخلال در عملکرد شرکت یا ناحیه صنعتی احتمالی مصوب هیأت‌وزیران (اجرا نشده) در مجاورت این اراضی اخذ شود.

۲ ـ با توجه به عدم تکافوی اراضی دولتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای پاسخ به نیاز متقاضیان واجد شرایط و از طرف دیگر تبعات بسیار زیان‌آور ادامه روند توسعه افقی شهر یزد به عنوان کم‌تراکم‌ترین شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر و یکی از کم‌تراکم‌ترین شهر‌های کل کشور، استفاده از ظرفیت اراضی رها شده در داخل شهر از نظر شورای‌عالی اجتناب‌ناپذیر و ضروریست. لذا در راستای تصریحات قانون جهش تولید مسکن و منویات مواکد ریاست محترم جمهور، اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است با هماهنگی استاندار محترم نسبت به بازپس‌گیری اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی از جمله اراضی مازاد دانشگاه یزد، اراضی موسوم به پلاک‌گذاری، اراضی دانشگاه علوم پزشکی و…) اقدام و در اسرع وقت در چرخه استفاده در نهضت ملی مسکن قرار دهد.

۳ ـ با توجه به اینکه در سنوات قبل مجوز احداث شهرک تخصصی ـ اقامتی موسوم به کوثر در وسعتی معادل ۷۶۰ هکتار صادر گردیده است مقرر می‌گردد باقیمانده اراضی مذکور که عمدتاً در پهنه‌های طبیعی و سیل‌گیر غرب شهر واقع شده‌اند به منظور پاسخ‌گوئی به نیاز‌های متعدد آتی شهر در حوزه‌های مختلف حفاظتی و فعالیتی تحت نظارت یگان حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان در حریم شهر تثبیت و هرگونه اقدام در آن صرفاً با مجوز شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران صورت پذیرد.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی با سیاست‌های ابلاغی در خصوص حریم شهر سردرود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22657-1401/10/08

شماره 109665/300-۱۴۰۱/۷/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ خود، گزارش دبیرخانه شورای‌عالی در خصوص مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی درباره حریم شهر سردرود را در اجرای جزء (۶) بند (ب) ماده (۳۱) احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و مفاد نامه شماره 35481/94816 مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری استماع نمود و مصوبه مرجع استانی را در صورت اصلاح پهنه‌بندی حریم و انطباق کامل آن با مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ شورای‌عالی (دستورالعمل نحوه تهیه سند پهنه‌بندی حریم شهرها) و به طور مشخص اصلاح پهنه‌های صنعتی پیشنهادی در شمال حریم دارای مغایرت کلی با سیاست‌های ابلاغی تشخیص نداد. فلذا ابلاغ مصوبه مرجع استانی با لحاظ اصلاح صدرالذکر بلامانع خواهد بود.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای بوکان و مهاباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22657-1401/10/08

شماره 109668/300-۱۴۰۱/۷/۱۱

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرهای بوکان (الحاق 25/6 هکتار به محدوده طرح جامع شهر بوکان) و مهاباد (الحاق 7/6 هکتار به محدوده طرح جامع شهر مهاباد) مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۳ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی را پیرو صورت‌جلسه مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱ ـ با الحاق 25/6 هکتار به محدوده طرح جامع شهر بوکان موافقت و مقرر شد طرح تفصیلی با تأمین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و ناحیه و واحدپذیری ۲۰۰۰ واحد به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.

۲ ـ با الحاق 7/6 هکتار به محدوده طرح جامع شهر مهاباد موافقت و مقرر شد طرح تفصیلی با تأمین سرانه‌های خدماتی مقیاس محله و ناحیه و واحدپذیری ۶۱۵ واحد به تائید کمیسیون ماده ۵ برسد.

مراتب جهت استحضار و دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود. خواهشمند است دستور فرمایید نقشه خط محدوده جدید دو شهر مذکور با لحاظ الحاقات به شرح مذکور در اجرای ماده ۴۲ آئین‌نامه نحوه بررسی طرح‌ها و… جهت ابلاغ به مراجع ذی‌ربط در اختیار دبیرخانه شورای‌عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/21 لغایت 1402/04/31 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   آیین‌نامه تـسهیلات صندوق تعاون…

سایر مصوبات دهه دوم تیر ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   دستورالعمل ساماندهی نظارت و…

مصوبات شوراها دهه دوم تیر ۱۴۰۲

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1402/04/11 لغایت 1402/04/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی سازمان…
keyboard_arrow_up