مصوبات هیئت دولت دهه دوم فروردین 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

مصوبات هیئت دولت منتشره از

1400/01/11 لغايت 1400/01/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت ۵۸۰۶۸ هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹

اصلاح تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ موضوع بند (۱) تصویب‌نامه ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷      

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۷۴/ت ۵۸۳۱۷ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹

 

 

اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت ۵۸۰۶۸ هـ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22146 ـ 11/01/1400

شماره ۱۵۳۷۲۶/ت ۵۸۵۸۹ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۵۶۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

متن زیر به عنوان تبصره (۲) به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۸۳۱۱۰/ت ۵۸۰۶۸ هـ

مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ و اصلاحات بعدی آن اضافه و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می‌شود:

تبصره ۲ ـ به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجازه داده می‌شود تا با تأیید سازمان برنامه‌وبودجه کشور و پس از پادار نمودن اعتبار در موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای خود، رأساً نسبت به پرداخت حق عضویت مندرج در ردیف (۱۳) جدول پیوست موضوع این بند اقدام نماید.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ موضوع بند (۱) تصویب‌نامه ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22146 ـ 11 فروردین 1399

شماره ۱۵۵۳۲۶/ت ۵۸۱۰۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ـ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره 60/173240 مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ در تبصره (۳) الحاقی به بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ موضوع بند (۱) تصویب‌نامه ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ عبارت “پرداخت آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد باشد” به عبارت “پرداخت آنها تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و بعد از آن باشد” اصلاح و بعد از عبارت “منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.” عبارت “برای مواردی که سررسید پرداخت اعتبار اسنادی از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ لغایت ۱۳۹۷/۵/۱۶ قرار گرفته باشد نیز فارغ از نوع تأمین ارز در زمان گشایش (ارز متقاضی/ ارز اشخاص) تأمین ارز مشمول مفاد این تبصره خواهد بود.” اضافه می‌شود.

۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به بند (۱) مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه اضافه می‌شود:

تبصره ۴ ـ تسویه اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس) و بازتامین (ریفایناس) مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید و مواد اولیه که سررسید پرداخت آنها بین تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ لغایت ۱۳۹۷/۵/۱۶ بوده و واردکننده معادل ریالی اعتبارات اسنادی مذکور را در سررسید به حساب بانک واریز و از طریق بانک با فروشنده نیز تسویه شده است، به نرخ رسمی مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ خواهد بود.

۳ ـ بار مالی این تصویب‌نامه از محل منابع در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین می‌شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۷۴/ت ۵۸۳۱۷ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22146 ـ 11/01/1400

شماره ۱۵۳۷۱۳/ت ۵۸۶۱۷ هـ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ به پیشنهاد شماره 62/205366 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۲۷۴/ت ۵۸۳۱۷ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ در بند (۱)، واژه “معادل” به واژه “حداکثر” اصلاح می‌شود.

۲ ـ در ردیف (۷) جدول موضوع بند (۱)، عدد “(3/89)” به عدد “(3/899)” اصلاح می‌شود.

۳ ـ بند (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

“۲ ـ قیمت سهام موضوع این تصویب‌نامه معادل قیمت پایانی سهام موضوع واگذاری (خرید نقدی و تهاتری به تناسب) در روزهای پرداخت وجه نقد توسط بانک‌ها خواهد بود. در صورت کسری ارزش سهام مندرج در بند (۱) این تصویب‌نامه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های بیمه البرز، بیمه اتکایی امین، ایران‌خودرو و ایران ترانسفو را نیز به تناسب کسری مزبور به قیمت تعیین-شده در این بند به بانک‌های یادشده واگذار کند.”

۴ ـ در بند (۴) عبارت “معادل دویست و نود هزار میلیارد (290000000000000000) ریال” به عبارت “حداکثر دویست و نود هزار میلیارد (290000000000000) ریال” اصلاح می‌شود.

۵ ـ متن زیر به انتهای بند (۷) اضافه می‌شود:

“سهام جایزه ناشی از افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۳۹۹/۹/۸ شرکت ایران ترانسفو در ردیف (۷) جدول موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه به انتقال‌گیرندگان تعلق دارد.”

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up