آرای وحدت رویه

آرای وحدت رویه دهه اول بهمن ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۱۰۲۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اثر ابطال مصوبه ابطال‌شده در رأی شماره ۵۵۹ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۸ هیئت‌عمومی، از زمان تصویب مصوبه به زمان صدور مصوبه تغییر می‌یابد رأی شماره ۱۰۲۸ هیئت‌عمومی …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم دی ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره‌های ۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم دی ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۸۵۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول دی ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره‌های ۹۹۶ و ۹۹۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ نظر به اینکه صنعت نفت پس از اتمام مدت تحصیل، تعهدی بر استخدام فارغ‌التحصیلان دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه تحصیلی نداشته و استخدام …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم آذر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره‌های ۹۷۸ و ۹۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم آذر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۸۴۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۵/۹۶/۱۹۶۴۶/ش ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶، ۵/۹۷/۸۴۶۵/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۹۷ و تبصره ۱۵ شماره ۵/۹۷/۲۳۰۰۰/ش ـ ۲۶/۱۲/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر مشهد   رأی شماره‌های ۸۴۴ و …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول آذر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۸۴۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه هیئت چهارنفره استان البرز پیوست نامه شماره ۱۳۹۸/۶۵۷۱۵ـ ۸/۱۰/۱۳۹۸ و نامه شماره ۱۳۹۸/۷۰۰۶۱ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۸ و جداول پیوست مبنی بر تعیین درصد …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه سوم آبان ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۹ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۰ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۱ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری شماره ۸۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه دوم آبان ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۶ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۹۷ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۸۱۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ نسبت به بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه …

بیشتر بخوانید »

آرای وحدت رویه دهه اول آبان ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي  منتشره از ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری رأی شماره ۸۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض در زمان لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری و شروع قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری …

بیشتر بخوانید »