قوانین

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

قوانین دهه دوم اسفند ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/12/11 لغايت 1402/12/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   قانون الحاق يک بند به تبصره…

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

قوانین دهه اول دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/01 لغايت 1402/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون تسهیل تکالیف مؤدیان…

قوانین دهه دوم آذر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/09/11 لغايت 1402/09/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اصلاح بند (۱) ماده…

قوانین دهه سوم آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/21 لغايت 1402/08/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون شوراهای حل اختلاف..   قانون شوراهای…

قوانین دهه اول آبان ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/08/01 لغايت 1402/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون تمدید قانون برنامه پنج‌ساله…

قوانین دهه سوم مهر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/07/21 لغايت 1402/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون تصویب معاهده (کنوانسیون)…

قوانین دهه دوم مهر ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/07/11 لغايت 1402/07/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اصلاح ماده (۵) قانون…
keyboard_arrow_up