مصوبات شوراها

  1. خانه
  2. آخرین قوانین و مقررات کشور
  3. مصوبات شوراها

مصوبات شوراها دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی اداری تصویب‌نامه…

مصوبات شوراها دهه دوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/11 لغایت 1401/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ شورای عالی…

مصوبات شوراها دهه اول دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/01 لغایت 1401/10/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شورای‌عالی شهرسازی و معماری…

مصوبات شوراها دهه سوم آذر۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/09/21 لغایت 1401/09/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي شهرسازی و معماری…

مصوبات شوراها دهه اول آذر ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/09/01 لغایت 1401/09/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی…

مصوبات شوراها دهه دوم آبان ۱۴۰۱

مصوبات شوراها 1401/08/11 لغايت 1401/08/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه انتخاب دو عضو…

مصوبات شوراها دهه اول آبان ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/08/1 لغایت 1401/08/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه…

مصوبات شوراها دهه سوم مهر ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/07/21 لغایت 1401/07/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه…

مصوبات شوراها دهه دوم مهر ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/07/11 لغایت 1401/07/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   شوراي‌عالي انقلاب فرهنگی مصوبه…