پنج شنبه , اردیبهشت ۲۳ ۱۴۰۰
faen

مقالات حقوقی

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۹

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۹   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه اندیشه های حقوق عمومی ۲ (پیاپی ۱۷) سال نهم ۱۳۹۹ بهار و تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه نقد و بررسي نظريه هاي دموکراسي نوين و عدالت اجتماعي در دولت حقوقي با تکيه بر آموزه هاي هايک فاطمه افشاري دموکراسي، عدالت اجتماعي، دولت حقوقي،هايک، …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۹

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۹   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل ماه اخلاق زیستی ۳۴ سال نهم ۱۳۹۸ زمستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه تاثير مبناي هنجاري کرامت انساني بر حق بر سلامت به عنوان يک حق بشري: از نظر تا عمل حسين رضازاده، زهراسادات شارق کرامت انساني، حق بر سلامت، مراقبت سلامت، حقوق بشر مطالعه …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۹

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۹   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل اندیشه های حقوق عمومی ۱ (پیاپی ۱۶) سال نهم ۱۳۹۸ پاییز و زمستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه تطبيق داوري اجباري با اصول قانون اساسي و نظام حقوقي ايران ولي رستمي، فهيمه آشتياني داوري اختياري، داوري اجباري، دادگاه، قانون اساسي نسبت سنجي قوانين و شرعيات …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۸

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۸   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل اندیشه های حقوق عمومی ۱ (پیاپی ۱۳) سال هشتم ۱۳۹۷ بهار و تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه تصوير بهنگام سازي عصري و مصري تعزيرات در آبگينه حکم حکومتي علي غلامي، يونس پورسعدي، عليرضا نصراللهي نصرآباد مقتضيات زمان و مکان، ولايت مطلقه فقيه، تعزيرات، حکم …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۸

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۸   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل اخلاق پزشکی ۴۴ سال سیزدهم ۱۳۹۸   عنوان‏ نویسنده کلیدواژه رابطه داروساز و بيمار از ديدگاه اخلاق و حقوق کورش دل پسند، سعيد نظري توکلي، حميد محمدي کجيدي رابطه داروساز و بيمار، تاريخچه ارتباط داروساز با بيمار، نقش داروساز در حق سلامت عنوان …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۸

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۸   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل آموزه های حقوق کیفری ۱۶   ۱۳۹۷ پاییز و زمستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه مسئوليت مبتني بر فعاليت مجرمانه مشترک در حقوق بين الملل کيفري عارف رشنودي، محمدعلي اردبيلي شيوه هاي مسئوليت کيفري، فعاليت مجرمانه مشترک، جنايات بين المللي، انتقاد علمي و قضايي، حقوق …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۸

مقالات حقوقی منتشره در کشور – بهار ۹۸   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل آموزه های فقه مدنی ۱۸   ۱۳۹۷ بهار و تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه بررسي فقهي حکم درآمدهاي ناشي از رانت با استناد به آيه تجارت شيخ الاسلامي، محمد علي رانت، رانت خواري، اکل مال به باطل، باطل عرفي نقدي بر انگاره مشهور فقيهان …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – زمستان ۹۷   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل آموزه هاي حقوق کيفري شماره ۱۵   ۱۳۹۷ بهار و تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه ارتباط و همزيستي دادگاه هاي مختلط (بين المللي شده) با ديوان کيفري بين المللي و محاکم ملي حسين ميرمحمدصادقي، علي رحمتي دادگاه هاي مختلط، ديوان کيفري بين المللي، محاکم …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – پاییز ۹۷   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل آموزه های فقه مدنی شماره ۱۷ سال هفتم ۱۳۹۷ بهار و تابستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه تبيين مقتضاي عقد و قاعده سياق با نگاهي ويژه به شرط توارث در عقد منقطع مريم صباغي ندوشن، محمدحسن حائري، حسين صابري توارث، شرط، مقتضاي عقد، عقد منقطع، …

بیشتر بخوانید »

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۷

مقالات حقوقی منتشره در کشور – تابستان ۹۷   عنوان نشریه شماره دوره دوره سال سال فصل اخلاق زیستی شماره ۲۶ سال هفتم ۱۳۹۶ زمستان عنوان‏ نویسنده کلیدواژه تحليل پيشگيري از جرايم زيست محيطي در پرتو دستورالعمل هاي سازمان ملل متحد و اصل اخلاقي پيشگيري از ضرر عليرضا ميرکمالي، امين حاجي وند پيشگيري، جرايم زيست محيطي، سازمان ملل متحد، حقوق …

بیشتر بخوانید »