آرشیو تازه های مقالات فارسی الکترونیک

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۱۴۰۱

تازه‌‌های-مقالات-فارسی-چاپی-و-الکترونیک-اردیبهشت-1401

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اردیبهشت ۱۴۰۱   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۹۷۰۱ DM21214 بررسي کيفري فرآيند پيشگيري از جرم از ديدگاه اسلام و نظام هاي کيفري/ آرش علي ين.- قانون يار. ‎۱۴۰۰، دوره پنجم، شماره ‎۱۸، تابستان: ص ۱-‎۲۹. ۳۹۷۰۲ DM21215 احکام آرايشگري از منظر فقه اماميه/ خليل الله احمدوند، فريده صيدي پور.- قانون …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ۱۴۰۱

تازه‌‌های-مقالات-فارسی-چاپی-و-الکترونیک-فروردین-1401

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک فروردین ۱۴۰۱   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۹۴۸۲ DM20996 بررسي تطبيقي مشروعيت حيل ربا در مذاهب اسلامي/ هاشم فرج زاده جبدرقي ، عليرضا صابريان ، رضا کهساري.- پژوهش هاي فقهي. ‎۱۴۰۰، سال هفدهم، شماره ‎۲، بهار: ص ۴۰۹-‎۴۳۳. ۳۹۴۸۳ DM20995 اندازه هاي شرعي، تطبيق دقيق يا تسهيل در تطبيق/ حسين …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۱۴۰۰

تازه‌‌های-مقالات-فارسی-چاپی-و-الکترونیک-اسفند-1400---شهر-دانش

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک اسفند ۱۴۰۰     رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۹۲۷۳ DM20785 واکاوي مفهوم درک موضوع ماده ‎۹۱ ق.م.ا.: تحليل ميان رشته اي حقوق و علوم اعصاب شناختي/ آرين پتفت، محمود عباسي، عليرضا زالي.- آموزه هاي حقوق کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هجدهم، شماره ‎۲۱، بهار – تابستان: ص ۳-‎۲۸. ۳۹۲۷۴ DM20786 جرم انگاري …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۱۴۰۰

تازه‌‌های-مقالات-فارسی-چاپی-و-الکترونیک-بهمن-1400

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک بهمن ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۸۹۰۳ DM20415 آزادي مطبوعات و قابليت شکايت راي برائت دادگاه نخستين در جرايم مطبوعاتي (نقد و بررسي مباني راي شماره ۱۱- ۲۷/۴/‎۱۳۹۶ هيات عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور)/ حسن محسني، فاطمه صفري.- قضاوت. ‎۱۳۹۹، سال بيستم، شماره ‎۱۰۲، تابستان: ص ۱-‎۱۴. ۳۸۹۰۴ …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۱۴۰۰

تازه‌‌های-مقالات-فارسی-چاپی-و-الکترونیک-دی-1400

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک دی ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۸۷۳۰ واکاوي مفهوم عدالت بين نسلي در حقوق بين الملل محيط زيست/ محسن محبي، فرانک فيض الهي.- حقوقي بين المللي. ‎۱۴۰۰، سال سي و هشتم، شماره ‎۶۵، پاييز – زمستان: ص ۷-‎۳۰. ۳۸۷۳۱ رويکردهاي فعال و منفعل در سياست قضايي ديوان بين المللي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۱۴۰۰

تازه‌‌های-مقالات-فارسی-چاپی-و-الکترونیک-اذر-1400

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آذر ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۸۳۳۷ DM19892 ملاحظات زيست محيطي در قراردادهاي نفتي/ عباس اسفندياري خالدي، محمود جلالي.- مطالعات حقوق انرژي. ‎۱۳۹۹، دوره ششم، شماره ‎۲، پاييز و زمستان: ص ۲۳۱-‎۲۴۶. ۳۸۳۳۸ DM19893 نگاهي به زواياي حقوق بين الملل کيفري …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۱۴۰۰

تازه__های-مقالات-فارسی-چاپی-و-الکترونیکاآبان-1400---شهر-دانش-

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک آبان ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۸۱۳۴ DM19695 ثمرات سياسي قاعده الزام (تعامل حکومت اسلامي با اديان، مذاهب و ديگر حکومت ها)/ علي صالحي منش، سيدسجاد ايزدهي.- فقه نظام. ‎۱۴۰۰، سال اول، شماره ‎۱، بهار و تابستان: ص ۱۳۱-‎۱۵۳. ۳۸۱۳۵ DM19696 بررسي فقهي شرط عدالت در صلاحيت نامزدهاي نمايندگي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۱۴۰۰

تازه‌‌های-مقالات-فارسی-چاپی-و-الکترونیک-مهر-1400

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مهر ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۷۹۰۳ DM19453 داوري بر خط در روزگار کرونا/ حسن کيا، حسن محسني.- تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري. ‎۱۴۰۰، دوره هفدهم، شماره ‎۴۷، بهار: ص ۱۱-‎۳۰. ۳۷۹۰۴ DM19454 رابطه ميان قدرت و جرم انگاري بر پايه رويکرد تحليل گفتمان انتقادي نورمن فرکلاف (مطالعه موردي …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور ۱۴۰۰

تازه__های-مقالات-فارسی-چاپی-و-الکترونیک-شهریور-1400---شهر-دانش

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک شهریور ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۷۶۸۹ تدابير پيشگيري وضعي از جرايم و تخلفات رانندگي و آسيب شناسي آن ها/ مهدي آقائي، نسرين مهرا.- حقوقي دادگستري. ‎۱۳۹۹، سال هشتاد و  چهارم، شماره ‎۱۱۲، زمستان: ص ۱-‎۲۳. ۳۷۶۹۰ اعتبار طريقي يا موضوعي اقرار کيفري در حقوق کشورهاي اسلامي با تاکيد …

بیشتر بخوانید »

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۱۴۰۰

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد 1400

تازه‌‌های مقالات فارسی چاپی و الکترونیک مرداد ۱۴۰۰   رکورد شماره مقاله عنوان – پديدآور – مأخذ ۳۷۵۱۳ DM19079 کودک کار سنتي و مدرن در حقوق موضوعه ايران و کنوانسيون بين المللي حقوق کودک/ سيد پدرام خنداني، مهرويه شجاع سنگچولي.- حقوق و مطالعات نوين. ‎۱۳۹۹، دوره اول، شماره ‎۱، زمستان: ص ۱-‎۲۱. ۳۷۵۱۴ DM19080 سابقه تاريخي حقوق حيوانات در انديشه …

بیشتر بخوانید »