آرشیو تازه های پایان نامه های فارسی

  1. خانه
  2. آرشیو تازه های کتابخانه تخصصی
  3. آرشیو تازه های پایان نامه های فارسی
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-تیر-1401شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۱   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۶۳۲ اسباب تملک در حقوق ايران و آمريکا/ زينب فرزي زاده.- به راهنمايي محمدرضا مرندي.- کارشناسي ارشد…
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-خرداد-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۱   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۵۶۶ بررسي جايگاه حقوق شهروندي در قوانين و مقررات ناجا (با تاکيد بر منشور حقوق شهروندي مصوب…
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-اردیبهشت-1401شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اردیبهشت ۱۴۰۱   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۵۴۶ جاي گاه حقوق طبيعي در اسلام و ليبراليسم/ اسماعيل غني کله لو.- به راهنمايي سيدمجتبي واعظي.-…
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-فروردین-1401شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین ۱۴۰۱

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی فروردین ۱۴۰۱   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۵۲۱ حقوق کودک نامشروع از ديدگاه فقه و حقوق/ ابوذر رضواني.- به راهنمايي مجيد وزيري با مشاوره…
تازه-های-کتاب-های-فارسی-اسفند-1400

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اسفند ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی اسفند ۱۴۰۰     شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۵۱۱ ضمان در فقه اسلام و حقوق جديد/ اردوان ارژنگ.- به راهنمايي عبدالکريم عبداللهي نژاد با…
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-بهمن-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی بهمن ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی بهمن ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۷۱ تحول مفهومي شناسائي دولت در حقوق بين الملل/ محمدمهدي صادقي.- به راهنمايي مسعود راعي دهقي با…
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-ابان-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی ابان ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی ابان ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۴۹۵ اعتبار امر مختومه در نظام اروپايي حقوق بشر/ سيده طاهره حسيني.- به راهنمايي مهريار داشاب با…
تازه‌های-پایان‌نامه‌های-فارسی-مهر-1400شهر-دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی مهر ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی مهر ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۷۰ نقش جامعه مدني در اجراي تعهدات بين المللي حقوق بشري دولت افغانستان/ احمد حنيف حنيف.- به…
تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی تیر ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۸ اصل شفافيت در مبادلات پولي و مالي از منظر حقوق بين الملل اقتصادي/ سيدعلي حسيني آزاد.-…
تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد 1400 - شهر دانش

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰

تازه‌های پایان‌نامه‌های فارسی خرداد ۱۴۰۰   شماره رساله عنوان – پديدآور – مشخصات ۹۶۵ حمايت بين المللي از اشخاص داراي معلوليت با تاکيد بر اقدامات اتحاديه اروپا و شوراي اروپا/…