مجلات منتشره مؤسسه

  1. خانه
  2. آرشیو منشورات مؤسسه
  3. مجلات منتشره مؤسسه
جلد فارسی مجله پژوهشهای حقوقی شماره 50- سایت

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۵۰

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیستم و دوم- شماره ۵۰ تابستان ۱۴۰۱ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی سخن سردبیر:   به نام خداوند جان و…
جلد-فارسی-مجله-پژوهشهای-حقوقی-49-سایت

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۹

مجله پژوهشهای حقوقی (فصلنامه علمی) سال بیستم و یکم – شماره ۴۹ بهار ۱۴۰۱ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی   فهرست عناوین رژیم حقوقی دریای خزر،…
مجله-پژوهشهای-حقوقی48

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۸

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره ۴۸ زمستان ۱۴۰۰ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی   فهرست عناوین اقدامات قهری یک‌جانبه آمريكا علیه ایران…
جلد-فارسی-مجله-پژوهشهای-حقوقی-47-تبلیغات

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۷

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره ۴۷ پاییز ۱۴۰۰ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی فهرست عناوین مبارزه با قاچاق اعضای بدن در ایران…
مجله پژوهشهای حقوقی شماره 46 - پژوهشکده حقوق شهر دانش

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۶

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره ۴۶ تابستان ۱۴۰۰ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی     فهرست عناوین نوآوری‌های قانون اصلاح صدور چک…
مجله پژوهشهای حقوقی شماره 45

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۵

مجله پژوهشهای حقوقی (نشریه علمی) سال بیستم – شماره ۴۵ بهار ۱۴۰۰ مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی       فهرست عناوین چالش تعریف جرم در…