پایان نامه و رساله

  1. خانه
  2. باشگاه اندیشه های حقوقی
  3. پایان نامه و رساله

مطالعه معرفت شناختی تعهد

آقای محمدرضا پنداشته پور، دانش آموخته دوره دکتری حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران، تاریخ دفاع: 30/11/1397، نمره:…