آشنایی با قراردادهای نفتی

قیمت اصلی ۲۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸۰.۰۰۰ تومان است.

سال چاپ1402
نوبت چاپ3
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه243
شابک978-600-475-207-7

موجود


فهرست مطالب آشنایی با قراردادهای نفتی
سخن ناشر
فهرست اجمالی مطالب
پیشگفتار
مقدمه
قراردادهای نفتی
قراردادهای بینالمللی نفتی
طرفین قراردادهای نفتی
انواع قراردادهای نفتی
مروری بر مطالب کتاب
فصل اول: مفاهیم و مقدمات
بخش اول: مفهوم نفت
قسمت اول: اصطلاح نفت
قسمت دوم: ماهیت نفت
بخش دوم: مفهوم عملیات نفتی
قسمت اول: تشریح عملیات نفتی
الف. عملیات اکتشاف و توصیف
ب. عملیات توسعه و بهرهبرداری
ج. عملیات انتقال و فروش
د. عملیات پالایش
قسمت دوم: تعریف عملیات نفتی
قسمت سوم: تقسیم عملیات نفتی
بخش سوم: مفهوم قرارداد نفتی
بخش چهارم: مفهوم مالکیت نفت
بخش پنجم: ملی کردن و ملی بودن نفت
بخش ششم: نفت از دیدگاه فقهی
قسمت اول: منابع نفتی به عنوان معادن
قسمت دوم: نظام فقهی در خصوص معادن
بخش هفتم: شرکت‌های ملی نفت
بخش هشتم: رویکردهای انعقاد قراردادهای نفتی
بخش نهم: قراردادهای اداری
بخش دهم: قراردادهای نفتی ایران
فصل دوم: قراردادهای امتیازی
بخش اول: مفهوم قراردادهای امتیازی
قسمت اول: واژه شناسی قراردادهای امتیازی
قسمت دوم: تعریف قراردادهای امتیازی
قسمت سوم: اهمیت قراردادهای امتیازی
قسمت چهارم: زمینه قراردادهای امتیازی
بخش دوم: عناصر قراردادهای امتیازی
قسمت اول: عوض
الف. امتیاز بهرهبرداری
ب. حدود امتیاز
1- مدت امتیاز
2- منطقه موضوع امتیاز
3- انحصار
4- محصول
قسمت دوم: معوض
الف. پذیره
ب. بهره مالکانه (حقالامتیاز)
ج. اجارهبها (حقالارض یا حقالاجاره)
د. مالیات
قسمت سوم: سایر شروط و تعهدات
الف. تأمین نیاز داخلی
ب. استفاده از نیروهای بومی و تربیت نیروهای متخصص
ج. اولویت در تأمین کالا و خدمات داخلی
د. معافیت از هرگونه عوارض و گمرکات
ه. تأمین املاک و اراضی و آب
و. مالکیت اموال و تأسیسات
ز. تعیین قیمت محصولات
ح. حق فسخ قرارداد
بخش سوم: ویژگی‌های قراردادهای امتیازی
قسمت اول: خطرپذیری
قسمت دوم: اعمال صلاحدید و آزادی عمل (کنترل)
قسمت سوم: مالکیت
قسمت چهارم: انحصار
قسمت پنجم: حق تجدیدنظر
قسمت ششم: تعادل اقتصادی درآمدهای طرفین
بخش چهارم: انواع قراردادی امتیازی
قسمت اول: قراردادهای امتیازی اولیه (سنتی)
الف. تعریف
ب. شاخصهها و ویژگی‌ها
1- وسعت بسیار زیاد منطقه مورد امتیاز
2- مدت زمان بسیار طولانی امتیاز و یکپارچگی آن
3- عدم تفکیک و تعیین تعهدات صاحب امتیاز در انجام عملیات نفتی
4- پرداخت‌های اندک و مشکلساز
5- ایجاد حق مالکیت برای صاحب امتیاز
6- اقدام بر اساس صلاحدید
7- عدم مشارکت کشور میزبان
8- عدم دخالت و نظارت
9- عدم پیشبینی تعدیل قرارداد
10- نقض حاکمیت
قسمت دوم: قراردادهای امتیازی نوین (مدرن)
الف. تعریف
ب. شاخصهها و ویژگی‌ها
1- کوچک و محدود بودن مناطق موضوع امتیاز
2- کاهش مدت قرارداد و مرحلهبندی زمانی آن
3- تعیین تعهدات و تبیین جزئیات عملیات
4- افزایش درآمدهای کشور میزبان
5- تصریح به تملک نفت بر سر چاه
6- الزام صاحب امتیاز به مشارکت با میزبان
7- کاهش قدرت صاحب امتیاز در اعمال صلاحدید
8- الزام به استفاده از نیروهای بومی و تربیت نیروهای متخصص
بخش پنجم: نتیجهگیری
فصل سوم: قراردادهای مشارکت در تولید
بخش اول: مفهوم قرارداد مشارکت در تولید
قسمت اول: واژه شناسی قراردادهای مشارکت در تولید
قسمت دوم: تعریف قراردادهای مشارکت در تولید
قسمت سوم: اهمیت قراردادهای مشارکت در تولید
قسمت چهارم: زمینه قراردادهای مشارکت در تولید
قسمت پنجم: انواع قراردادهای مشارکت در تولید
قسمت ششم: قراردهای مشارکت در تولید و قراردادهای فارم‌اوت
بخش دوم: عناصر قراردادهای مشارکت در تولید
قسمت اول: عوض
الف. انجام عملیات نفتی
1- ویژگی‌های کلی انجام عملیات نفتی
2- اکتشاف
3- توسعه
4- بهرهبرداری (تولید)
ب. پرداخت‌های شرکت نفتی
1- بهره مالکانه
2- پذیره
3- حق مدیریت
4- هزینه عملیات صاحب نفت
5- اجارهبها یا حقالارض
6- هزینه اطلاعات دریافت شده
7- هزینه خدمات ارائه شده
8- مالیات بر درآمد
قسمت دوم: معوض
الف. برداشت هزینهها از نفت تولیدی (نفت هزینه)
1- هزینههای قابل جبران
2- چگونگی جبران هزینهها
ب. مشارکت در نفت باقی مانده (نفت سود)
قسمت سوم: سایر شروط و تعهدات
الف. مدیریت عملیات
ب. تعهد به بازاریابی و فروش نفت
ج. تعهدات نسبت به بازار داخلی
د. انتقال مالکیت اموال و تأسیسات
ه. لزوم تخصیص قسمتی از سود به سرمایهگذاری مجدد
بخش سوم: ویژگی‌های قراردادهای مشارکت در تولید
قسمت اول: مشارکت در مدیریت
قسمت دوم: مشارکت در نفت تولیدی
قسمت سوم: مالکیت مخزن
قسمت چهارم: محاسبه هزینهها
قسمت پنجم: سهم زیاد دولت
بخش چهارم: قراردادهای مشارکت در ایران
قسمت اول: قانون مربوط به تفحص ‌و‌ اکتشاف و استخراج نفت قاره
قسمت دوم: قراردادهای امتیازی مشارکتی
الف. تشکیل سازمان مشترک یا دستگاه مختلط
ب. اتخاذ تصمیم مشترک
ج. تأمین وجوه لازم جهت انجام عملیات
د. فروش نفت و تقسیم منفعت
ه. انحلال سازمان مشترک یا دستگاه مختلط
بخش پنجم: نتیجهگیری
فصل چهارم: قراردادهای خدمت (پیمانکاری)
بخش اول: مفهوم قراردادهای خدمت
قسمت اول: واژه شناسی قراردادهای خدمت
قسمت دوم: تعریف قراردادهای خدمت
قسمت سوم: زمینه قراردادهای خدمت
قسمت چهارم: انواع قراردادهای خدمت
بخش دوم: عناصر قراردادهای خدمت
قسمت اول: عوض
الف. ارائه خدمات فنی
1- عملیات اکتشاف
1-1- مدت عملیات اکتشاف
2-1- تعهدات عملیات اکتشاف
2 – عملیات ارزیابی و توسعه
ب. ارائه خدمات مالی
ج. ارائه خدمات بازرگانی
د. سایر پرداخت‌ها
قسمت دوم: معوض
الف. بازپرداخت هزینهها
1- هزینههای قابل جبران
2- نحوه جبران هزینهها
ب. دستمزد (حقالزحمه)
شرط یا قرارداد بیع متقابل
قسمت سوم: سایر شروط و تعهدات
الف. استرداد منطقه واگذار شده
ب. مالکیت کشور میزبان بر تأسیسات و ادوات
ج. استفاده از نیروی بومی
د. استفاده از کالاها و خدمات بومی
ه. تحصیل آب و اراضی و حقوق ارتفاقی
بخش سوم: ویژگی‌های قراردادهای خدمت
قسمت اول: خطرپذیر بودن
قسمت دوم: عدم ایجاد حق نسبت به مخزن یا نفت تولیدی
قسمت سوم: منافع حداکثری کشور میزبان
قسمت چهارم: نظارت شرکت ملی و التزام پیمانکار به تبعیت از تصمیمات آن
بخش چهارم: قراردادهای خدمت در ایران (بیع متقابل)
قسمت اول: بستر شکلگیری
قسمت دوم: ویژگی‌ها
الف. تأمین مالی و اجرا
ب. هزینهها
ج. روش بازپرداخت هزینهها و دستمزد
قسمت سوم: اشکالات
الف. عدم مشارکت در منافع ناشی از افزایش قیمت نفت و متضر شدن
ب. افزایش سقف هزینهها نسبت به هزینههای پیش‌بینی‌شده در طرح جامع توسعه میدان
ج. عدم امکان ثبت ذخایر موضوع قرارداد به عنوان سرمایههای شرکت در اسناد مالی
د. عدم مشارکت و دخالت در بهرهبرداری
ه. عدم کفایت دستمزد ثابت در قبال خطرپذیری شرکت‌های نفتی
بخش پنجم: الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران موسوم به آی پی سی
قسمت اول: شاخصههای الگوی جدید قراردادهای نفتی
الف. انواع میادین و قراردادها
ب. مدت قرارداد
ج. نحوه اجرای قرارداد
1. لزوم مشارکت با شرکت‌های ایرانی
2. نحوه اجرای عملیات
د. پرداخت‌ها به شرکت نفتی
1. هزینه‌ها
2. دستمزد
قسمت دوم: تحلیل قراردادهای جدید نفتی
بخش ششم: نتیجهگیری
فهرست تفصیلی
منابع
الف. منابع فارسی
ب. منابع انگلیسی
ج. منابع اینترنتی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آشنایی با قراردادهای نفتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up