آیین دادرسی مالیاتی: دادرسی اداری مالیاتی (مراجع اداری حل اختلاف مالیاتی، دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی) (جلد دوم)

۴۲.۵۰۰ تومان

موضوعآیین دادرسی مالیاتی
سال چاپ1394
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه394
شابک978-600-8040-00-2

ناموجودبند نخست: ادارۀ امور مالیاتی
الف- تعریف ادارۀ امور مالیاتی و جایگاه حقوقی آن
ب- اهمّیت ادارۀ امور مالیاتی در رفع اختلافات مالیاتی
ج- کندوکاو حقوقی در شیوۀ رسیدگی ادارۀ امور مالیاتی به اعتراض مؤدی
د- بایسته‌های حقوقی حل اختلافات مالیاتی توسط ادارۀ امور مالیاتی
آزادی عمل مقام مالیاتی برای سازش و توافق با مؤدی-
بی طرفی و استقلال مأموران ادارۀ امور مالیاتی-
قانون مداری-
اصل تفسیر مضیّق قوانین مالیاتی-
بند دوم: هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی
الف- پیشینۀ حقوقی و قانونی
ب- جایگاه قانونی
ج- ساختار سازمانی
د- صلاحیّت هیأت
هـ – مندرجات برگ اعتراض مؤدی و چگونکی تسلیم آن به هیأت
و – شرایط وکالت در هیأت
ز – اوقات رسیدگی در هیأت‌هاح – امکان صدور قرارهای مالیاتی از سوی هیأت
ط-1- قرار تحقّیق و بررسی (کارشناسی) توسط مأموران مالیاتی
ط – 2 – قرار کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری
ط – 3 – حقوق مؤدی مالیاتی پس از صدور و اجرای قرار کارشناسی
ط – 4 – قرار تأمین مالیات
ط – 5 – قرار إناطهی مالیاتی
ی – صدور و انشای رأی در هیأت حل اختلاف مالیاتی
ی – 1 – تعریف و مفهوم رأی هیأت
ی – 2 – آیا « رأی» هیأت را می‌توان « حُکْمْ» نامید؟
ی – 3 – ماهیّت حقوقی عمل صدور رأی از سوی هیأت
ی – 4 – انشای رأی هیأت
زمان انشای رأی –
مفهوم انشای رأی-
ک – ویژگی‌‌های شکلی و ماهوی رأی هیأت
ک – 1 – موجّه و مدلّل بودن رأی
ک – 2- خود داری از صدور آرای عامّ وکلّی
ک – 3 – مندرجات و محتوای رأی هیأت
ک – 4 – اصلاح رأی
ک – 5 – تکلیف هیأت در موارد استرداد اعتراض
ی – موارد رد اعضای هیأت
ک – ابلاغ رأی هیأت
ک – 1 – تکلیف در ابلاغ سریع رأی
ک – 2 – تعریف ابلاغ
ک – 3 – گونه‌های ابلاغ در حقوق مالیاتی ایران
ک – 4 – اهمّیت ابلاغ اوراق مالیاتی و پیوند آن با حقوق مؤدی
ک – 5 – ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدیان حقیقی
ک – 6- ابلاغ اوراق مالیاتی به مؤدیان حقوقی
مؤدی حقوقی دولتی-
مؤدی حقوقی خصوصی-
مؤدی حقوقی منحل شده و ورشکسته-
ابلاغ در مورد مؤدیان مالیات مستغَلات-
ک – 7 – مسئوولیت مؤدی در اعلام محل ابلاغ اوراق مالیاتی
ک – 8 – شیوه‌های ابلاغ اوراق مالیاتی
ابلاغ توسط مأمور ابلاغ-
ابلاغ توسط مأمور پست-
ابلاغ در روزنامه-
ابلاغ الکترونیکی و اینترنتی اوراق مالیاتی-
ک – 9 – گسترۀ زمانی قوانین و مقرّرات مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی
ک – 10 – گسترۀ سرزمینی قوانین و مقرّرات مربوط به ابلاغ اوراق مالیاتی
بند 3 – هیأت تجدید نظر حل اختلاف مالیاتی
الف – جایگاه حقّ تجدیدنظرخواهی مالیاتی در نظام‌های حقوق مالیاتی
ب – تجدیدنظرخواهی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران
ج – ضرورت پرداخت مالیات مورد قبول مؤدی در مرحلۀ تجدیدنظر در حقوق مالیاتی ایران و حقوق تطبیقی مالیاتی
بند 4 – شورای عالی مالیاتی
الف – پیشینۀ قانونی شورای عالی مالیاتی
الف – 1- پیش از سال 1345
الف – 2- شورای عالی مالیاتی در ق.م.م. سال 1345
الف – 3- پس از سال 1366
ب – صلاحیّت
ج – تنزّل جایگاه شورا
د – اعضای شورا و شرایط آن‌ها در ق.م.م. سال 1345 و 1380
هـ – بررسی حقوقی دورۀ عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی
و – ساختار شعب شورا
ز – کندوکاو حقوقی در صلاحیّت‌های شورا
بند – 5 – هیأت موضوع مادۀ(257) ق.م.م. (هیأت هم‌عرض)
الف – جایگاه قانونی
ب – صلاحیّت
ج – عدم پذیرش اعتراض نسبت به رأی هیأت هم‌عرض در شورای عالی مالیاتی
بند6 – هیأت موضوع مادۀ (251)مکرّر ق.م.م
الف – پیشینۀ حقوقی و قانونی
ب – جایگاه قانونی
ج – شرایط و ویژگی‌های رسیدگی در هیأت مادۀ (251) مکرّر
د – کندوکاو حقوقی در دادنامۀ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بارۀ اختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی بر پایۀ «اصل انتظار مشروع»
د – کاستی‌های حقوقی مادۀ (251) مکرّر ق.م.م
بند 7- دیگر هیأت‌ها و کمیسیون‌های مالیاتی خاص(ویژه)
الف – هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی ویژه در مرحلۀ تشخیص و تعیین مالیات
الف – 1 – هیأت ویژۀ موضوع مادۀ 22 ق.م.م. و امکان ورود ثالث سازمان امور مالیاتی کشور در مراجع قضایی
الف – 2 – هیأت موضوع مادۀ 37 ق.م.م. و حقّ اعتراض ثالث سازمان امور مالیاتی کشور در مراجع قضایی
الف – 3 – هیأت موضوع تبصرۀ (3) مادۀ (154) ق.م.م
الف – 4- هیأت موضوع دستورالعمل مادۀ 272 ق
جایگاه قانونی
سنجش مادۀ (272) ق.م.م. با مسئولیت‌های شخصی صادرکنندۀ برگ تشخیص مالیات
رویّۀ قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به نظام‌نامه‌‌های دولتی موضوع مادۀ (272) ق.م.م
ب – هیأت‌های ویژۀ حسابرسی و کنترل دفاتر و اسناد مدارک مؤدیان
ب ـ 1 ـ هیأت موضوع بند (3) مادۀ (97) ق.م.م
ب-2- هیأت موضوع مادۀ 181 ق.م.م
ج – کمیسیون‌ها و هیأت‌های ویژۀ ارزش‌گذاری مالیاتی
ج – 1- کمیسیون تقویم املاک
ج – 2 – کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی
د – مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی در مرحلۀ وصول و اجرای مالیات
د – 1 – عملیات اجرایی؛ قدرت و اقتدار مالیاتی
د – 2 – هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع مادۀ (216) ق.م.م
هـ – مرجع رسیدگی به اختلاف دربارۀ وصول مالیات از غیرمؤدی و اضافه پرداخت مالیات
هـ – 1 – هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصرۀ مادۀ (157) ق.م.م. و بررسی حقوقی آن از دیدگاه حقوق اساسی، حقوق بشر و حقوق مدنی
هـ – 2 – هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی به درخواست استرداد مالیات
کندوکاو حقوقی در اضافه پرداخت و استرداد مالیاتی
سنجش مادۀ (242) ق.م.م. با تبصرۀ (2) مادۀ (49) قانون محاسبات عمومی
استرداد مالیات در رویّۀ قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رویّۀ اداری هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
گفتار دوم: دادرسی انتظامی مالیاتی
بند 1 – طرح موضوع؛ مبانی تأسیس نهاد دادرسی انتظامی مالیاتی
بند 2- تعریف و تبیین مفهوم دادرسی انتظامی مالیاتی
الف – تعریف دادرسی انتظامی مالیاتی
ب – تخلّف مالیاتی؛ نقض حقوق مؤدیان
ج – دادرسی انتظامی ؛ نظارت انضباطی
بند 3 – سیستم‌‌های حقوقی تعقیب مقامات دولتی
الف – سیستم أخذ مجوّز از دولت
ب – سیستم أخذ مجوّز از پارلمان (مجلس
ج – سیستم آگاهی‌رسانی قبلی به اداره و دولت
د – تعقیب با آگاهی رساندن به مجلس
هـ – تعقیب برابر
بند 4 – پیشینه و منابع رسیدگی به تخلّفات مأموران مالیاتی
الف – در ایران باستان
ب – پس از یورش تازی‌‌ها؛ دیوان مظالم برگرفته از دورۀ ساسانی
ج – از انقلاب مشروطه تا سال 1345
ج – 1 – قانون استخدام کشوری مصوّب 1301
ج – 2 – دیوان جزای عمّال دولت (دیوان کارکنان دولت)
ج – 3- نظام نامۀ محاکمات اداری
ج -4- قانون استخدام کشوری مصوّب 1345/3/31
د – از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1345 تا سال 1366
د – 1 – قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب 1345/12/28
د – 2 – آیین‌نامۀ دادرسی اداری مصوّب 1346
د- 3- قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداری‌‌ها مصوّب 1345
د – 4- دیگر قوانین مرتبط از سال 1357 تا سال 1366
هـ- از سال 1366 تا امروز
هـ – 1 – قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 1371/4/9
هـ – 2 – قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 1372/9/7
هـ-3- آیین‌نامۀ اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 1372/12/24 هیأت وزیران
هـ – 4 – آیین‌نامۀ اجرایی قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب
1373/7/27
هـ -5- دستورالعمل رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب 1378/8/4
هـ – 6 – قانون مجازات اسلامی
هـ – 7 – قانون تشدید مجازات مرتکبین إرتشا و اختلاس و کلاهبر داری مصوّب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام
هـ – 8 – قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب 1379/1/21
هـ – 9 – قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 28/6/ 1378 و 1392/12/4
هـ – 10 – قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386/7/8
هـ – 11 – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب 1392
هـ – 12 – قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1358 و بازنگری شده مصوّب 1368
د – رویّۀ قضایی
بند 5 – مقامات و مراجع دادرسی انتظامی مالیاتی
الف – دادستان و دادستانی انتظامی مالیاتی
الف – 1 – تعریف دادستان
الف -2 – گونه‌های دادستان در نظام حقوقی ایران
الف – 3 – جایگاه حقوقی و قانونی دادستان و دادستانی انتظامی مالیاتی
الف – 4 – ساختار و سازمان دادستانی انتظامی مالیاتی
الف – 5 – وظایف کلّی و انحصاری دادستان انتظامی مالیاتی2
الف – 6 – دیگر وظایف و اختیارات جزیی دادستان انتظامی مالیاتی
الف – 7 – جهات رسیدگی دادستانی انتظامی مالیاتی
الف – 8 – لزوم تعدیل « قاعدۀ اجباری بودن تعقیب» توسط دادستان انتظامی مالیاتی
الف – 9 – پیشنهادی برای واگذاری اختیار«تعلیق تعقیب متّهم» به دادستان انتظامی مالیاتی
الف – 10 – مراجع صالح رسیدگی به گزارش، ادّعانامه و دعاوی داستان
ب – هیأت عالی انتظامی مالیاتی
ب – 1 – جایگاه قانونی
ب – 2 – شرایط اعضای هیأت عالی انتظامی مالیاتی
ب – 3 – ساختار و سازمان هیأت عالی انتظامی مالیاتی
هیأت بدوی
هیأت تجدید نظر
هیأت مجری رأی دیوان عدالت اداری
ب – 4- وظایف و اختیارات هیأت عالی انتظامی مالیاتی
در ق.م.م. مصوّب 1345
در ق.م.م. مصوّب 1366/12/3 با اصلاحیه‌های بعدی
ب – 5 – کندوکاو حقوقی در گسترۀ صلاحیّت هیأت عالی انتظامی مالیاتی
پیامدهای حقوقی اعمال صلاحیّت هیأت عالی انتظامی مالیاتی
سنجش صلاحیّت هیأت عالی انتظامی مالیاتی با صلاحیّت هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری
صلاحیّت هیأت عالی انتظامی مالیاتی برای اعمال مجازات در آیینۀ رویّۀ قضایی دیوان عدالت اداری
ب -6- الزامات حقوقی و قانونی در رسیدگی هیأت عالی انتظامی مالیاتی
بند – 6 – مسئولیت‌‌ها و کیفرهای قانونی مأموران مالیاتی
الف – مبانی مسئولیت کارگزاران مالیاتی
ب – کیفرهای اداری – انتظامی قابل اعمال علیه مأموران مالیاتی
ج – مصادیق تخلّف و قابل جمع بودن مجازات‌‌های اداری – انتظامی با کیفرهای مدنی و جزایی
ج – 1 – کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص دادن درآمد مؤدی (بند 1 مادۀ 270 ق.م.م)
منظور از تعمّد
نقض صلاحیّت تکلیفی و مسئولیت مدنی مأموران مالیاتی
ج – 2 – مشمول مرورزمان یا غیر قابل وصول شدن مالیات مؤدی
صلاحیّت تکلیفی و مسئولیت مأمورین مالیاتی در عدم شمول مرورزمان مالیاتی
انتظار مشروع» و بر قراری مسئولیت انتظامی مالیاتی»
منظور از مسامحه و غفلت
تعریف مرور زمان در حقوق مالیاتی
جایگاه قانونی مرور زمان مالیاتی در ایران
ضرورت‌‌ها و آرمان‌‌های مرور زمان در حقوق مالیاتی و دیگر شاخه‌‌های حقوق
ضمانت اجرای مرور زمان مالیاتی
مرور زمان در حقوق مالیاتی تطبیقی
اهمّیت حقوق مالیاتی تطبیقی
مرور زمان مالیاتی در فرانسه
مرور زمان مالیاتی در آلمان
مرور زمان مالیاتی در هلند
کندوکاو حقوقی کاستی‌‌های قانونی اعمال کیفر جزایی در مرور زمان مالیاتی با توجّه به اصل (36) ق.ا
اصل قانونی بودن بزه و کیفری در حقوق کیفری مالیاتی
ج – 3 – اقدام دوبارۀ امر مختوم مالیاتی
تعریف و مفهوم امر مختوم در دادرسی‌های مدنی و کیفری
مفهوم امر مختوم در حقوق مالیاتی ایران
پیشینۀ قانونی امر مختوم مالیاتی در ایران
در ق.م.م. مصوّب 1345
ق.م.م. مصوّب 1366
شرایط اعتبار امر مختوم مالیاتی
اعتبار امر مختومۀ مالیاتی در رویّۀ قضایی هـ .ع.د.ع.ا
ضمانت اجرای عدم اعتنای به امر مختومه مالیاتی
ج – 4 – تعقیب عمدی مؤدیان بی تقصیر با ارایۀ گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی
تعریف و مفهوم گزارش خلاف واقع
کندوکاو حقوقی درگزارش خلاف واقع موضوع بند (2) مادۀ (270) ق.م.م
ج- 5 – مطالبۀ مالیات بدون مدرک مثبته
اصل اتّکا به مدارک در تشخیص و تعیین مالیات
کتمان درآمد و فعّالیت‌‌های انتفاعی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آیین دادرسی مالیاتی: دادرسی اداری مالیاتی (مراجع اداری حل اختلاف مالیاتی، دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی) (جلد دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up