آیین دادرسی مالیاتی: مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی (جلد اول)

۴۰.۵۰۰ تومان

موضوعآیین دادرسی مالیاتی
سال چاپ1394
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه353
شابک978-600-7077-91-7

ناموجودنمایه
سخن ناشر
نشانچه‌‌‌ها
دیباچه‌‌‌ نویسنده
بخش نخست: مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی
گفتار نخست: تعریف و مفهوم اختلاف مالیاتی
بند نخست: اختلاف
بند دوم: مالیات
الف: از دیدگاه اقتصاد دانان
ب: از دیدگاه حقوق‌دانان و فیلسوفان سیاسی
ج: از دیدگاه فیلسوفان سیاسی نئوکانتی (جان راولز و رابرت نوزیک)
بند سوم: تعریف اختلاف مالیاتی و بُنپارهای آن در حقوق دادرسی‌های مالیاتی
بند چهارم: تعریف دادرسی
گفتار دوم: گونه‌‌‌های اختلاف مالیاتی
بند نخست: از حیث گونه‌‌‌های مالیات
الف: مالیات‌های مستقیم
ب: مالیات‌های غیرمستقیم
بند دوم: از حیث مراحل مالیات
الف: مرحلۀ وضع قانون و مقرّرات‌گذاری مالیاتی
1- در حقوق اساسی و مالیاتی ایران
2- دادرسی اساسی مالیاتی در کشورهای دارای دادگاه قانون اساسی
3- دادرسی اساسی مالیاتی و معاهدات بین‌المللی و حقوق بشری
4- مقرّرات‌‌‌گذاری مالیاتی و امکان إبطال آن در دیوان عدالت اداری
ب: مرحلۀ اجرای قوانین و مقرّرات مالیاتی
1- اختلاف در گسترۀ زمانی اجرای قانون مالیاتی
2- اختلاف در گسترۀ مکانی اجرای قانون مالیاتی
3- اختلاف در صلاحیّت سازمان دولتی تشخیص، تعیین و وصول‌کنندۀ مالیات
4- اختلاف در مرحلۀ شناسایی مؤدی مالیاتی
5- اختلاف در مرحلۀ تشخیص و تعیین مالیات
6- اختلاف در مرحلۀ وصول مالیات
7- اختلاف در مرحلۀ دادرسی مالیاتی
بند سوم- از حیث پایه و منبع مالیاتی
الف: پایه‌ی مالیاتی
ب: مفهوم «منبع» در حقوق مالیاتی داخلی و حقوق بین‌الملل مالیاتی
ج: مالیات سبز؛ منبع مالیاتی نوین در حقوق مالیاتی داخلی و حقوق بین‌الملل‌ مالیاتی
بند چهارم: از حیث آرمان مالیات
الف: تأمین درآمد برای هزینه‌‌‌های دولت
ب: بر پایی عدالت
بند پنجم: پیامدهای حقوقی دسته‌‌‌بندی اختلاف‌‌های مالیاتی
گفتار سوم: تفاوت بین اختلاف مالیاتی با دعوای مالیاتی
بند نخست: اختلاف مالیاتی؛ وضعیت غیرقطعی حقوقی
بند دوم: مفهوم دعوا در دکترین‌‌‌های حقوقی ایران
الف: مفهوم اخصّ‌‌ دعوا
ب: مفهوم اعمّ‌‌ دعوا
بند سوم: جنبه‌‌‌های دعوای مالیاتی
بند چهارم: پیامد حقوقی دسته‌بندی دعاوی مالیاتی و ارکان حقوقی آن
بند پنجم: ریشه‌‌‌های پیدایی اختلاف و دعوای مالیاتی
گفتار چهارم: حقّ بشری مؤدی بردادخواهی و گونه‌های دادخواهی مالیاتی
بند نخست: حقّ بشری داد‌‌‌خواهی مؤدیان مالیاتی
بند دوم: جایگاه حقّ بر دادخواهی مالیاتی در منشور بین‌المللی حقوق بشر
بند سوم: جایگاه حقّ بر دادخواهی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران
بند چهارم: گونه‌‌‌های دادخواهی مالیاتی
طرح موضوع
الف: دادخواهی و حل اختلاف اداری
1-دادخواهی انفرادی و گروهی تالی و عالی
2- دادخواهی انتظامی مالیاتی
ب: دادخواهی و حل اختلاف غیر اداری مالیاتی
1- دادخواهی‌‌‌های قضایی، سیاسی و اجتماعی
2- دادخواهی از طریق نظارت آمبودزمان‌‌‌های تخصّصی مالیاتی
ریشه داشتن نظارت آمبودزمانی در پیشینۀ حقوق ایران باستان
دیوان مظالم در فقه عمومی اسلام ؛ نهاد نظارت آمبودزمانی
چگونگی راه‌یابی دیوان مظالم ایران و ممالک اسلامی به حقوق عمومی در اروپا
تعریف آمبودزمان
جای خالی آمبودزمان تخصّصی مالیاتی در ایران
بند پنجم: دادخواهی کیفری و دادخواهی مدنی مالیاتی
الف: داد خواهی کیفری
ب: دادخواهی مدنی مالیاتی
بند ششم: طرق وشیوه‌‌‌های رسیدگی به دادخواهی مالیاتی
الف: رسیدگی عادی
ب: رسیدگی فوق‌العاده‌ی مالیاتی
ج: دادرسی اختصاری
د: دادرسی فوری مالیاتی
گفتار پنجم: موارد و مصادیق اختلاف با توجّه به اصل تفکیک منابع مالیاتی طرح موضوع
1- اختلاف مالیاتی با توجّه به منبع سرزمینی درآمد و دارایی مشمول مالیات و اصل مبدأ و مقصد
2- موارد و مصادیق اختلاف با توجّه به منابع مالیاتی مقرّر در ق.م.م.
الف: مالیات بر ارث
ب: حقّ تمبر
مالیات بر درآمد املاک
د – مالیات بر درآمد کشاورزی
هـ – مالیات بر درآمد حقوق
و – مالیات بر در‌‌‌آمد مشاغل
ز- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
ز- 1- اختلاف مالیاتی اشخاص حقوقی در قراردادهای بین‌المللی نفتی و ضرورت توجّه سیاست تقنینی مالیاتی ایران
گفتار ششم: تبیین مفهومی آیین دادرسی مالیاتی
بند اول- تعریف و مفهوم آیین دادرسی مالیاتی
بند دوم – آرمان‌‌‌های آیین دادرسی مالیاتی
بند سوم – محتوا و ماهیّت آیین دادرسی مالیاتی
بند چهارم – ویژگی‌‌‌های قواعد و قوانین مربوط به آیین دادرسی مالیاتی
الف – آمره بودن قواعد آیین دادرسی مالیاتی
ب – امکان عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به آیین دادرسی مالیاتی
ج – واگذاری صلاحیّت ترافعی به مراجع دادرسی مالیاتی
د – تضمین حقوق مؤدیان مالیاتی و دستگاه مالیات‌ستانی دولت
هـ- قوانین آیین دادرسی مالیاتی؛ بیانگر قدرت و اقتدار مالیاتی دولت
گفتار هفتم مفهوم و گونه‌‌‌های صلاحیّت در رسیدگی و دادرسی مالیاتی
بند اول- مفهوم صلاحیّت و پیامد‌‌‌های آن در آیین دادرسی مالیاتی
بند دوم- گونه‌‌‌های صلاحیّت در آیین دادرسی مالیاتی
الف – صلاحیّت ذاتی (Competence Of Court Reation Materiae)
ب ـ- صلاحیّت نسبی (Local Competence )
ج – صلاحیّت محلّی ( Domestic jurisdiction)
د – صلاحیّت کشوری و ملّی ( National Competence )
هـ- صلاحیّت بین‌المللی (International/Global/World Competence )
و- صلاحیّت ماهوی (Meritorious / Substantive Competence )
ز – صلاحیّت شکلی ( Procedural/ Formal Cmpetence)
ح – صلاحیّت سازمانی ( Institutional Cmpetence )
ط – صلاحیّت اختصاصی و فنّی مالیاتی (Tax Special And Technical Competence)
ی – صلاحیّت صنفی (Corporate Competence)
بند سوم – اختلاف در صلاحیّت مراجع دادرسی مالیاتی
الف – حقّ بر دادخواهی و رجوع به دادگاه صالح
ب – گونه‌‌‌های اختلاف در صلاحیّت
ج- اختلاف در صلاحیّت اثباتی بین هیأت عالی انتظامی مالیاتی و هیأت رسیدگی به تخلّفات اداری
د – اختلاف در صلاحیّت بین مراجع قضایی و مراجع اداری دادرسی مالیاتی
بند چهارم – حل اختلاف صلاحیّت بین مراجع قضایی و مراجع اداری دادرسی مالیاتی
الف – اهمّیت حل اختلاف صلاحیّت مراجع دادرسی مالیاتی
ب – مراجع قانونی حل اختلاف در صلاحیّت
ج- کاستی‌‌‌های مقرّرات حل اختلاف در صلاحیّت ق.آ.د.م. در دادرسی مالیاتی
گفتار هشتم: منابع آیین دادرسی مالیاتی
بند اول – پیروی آیین دادرسی مالیاتی از منابع کلّی دانش حقوق
بند دوم – تعریف مبانی و منابع
الف – مبانی
ب – منابع
بند سوم – منابع آیین دادرسی مالیاتی
الف – قانون
1- تعریف قانون
2- قانون اساسی
3- قانون عادی
4-نظام‌‌‌نامه‌های دولتی مالیاتی
ب – عرف custom
1- تعریف و جایگاه عرف
2- رد پای عرف در حقوق مالیاتی ایران
ج- رویّه‌‌‌های اداری و قضایی
د – دکترین
هـ – اصول کلّی حقوقی
1- معنای واژگانی و مفهوم اصطلاحی اصل
2-نمونه ای از اصول کلّی حقوقی در دادرسی‌‌‌های مالیاتی
و- اعمال حقوقی
1- تعریف عمل حقوقی
2- پیامد تفکیک عمل حقوقی از واقعۀ حقوقی در حقوق مالیاتی ایران
3- گونه‌‌‌های اعمال حقوقی و پیامدهای حقوقی مالیاتی آن
ز – حقوق صنفی
1- تعریف حقوق صنفی
2- جایگاه حقوق صنفی در حقوق مالیاتی ایران
3- راه‌‌‌های نفوذ حقوق صنفی در حقوق مالیاتی
4- نمونه‌ای از کاربرد قواعد حقوق صنفی در آیین دادرسی مالیاتی ایران
ح – قواعد انصاف و عدالت
1- جایگاه انصاف در نظام‌های حقوقی
2- مفهوم حقوقی انصاف و جایگاه آن در حقوق مالیاتی ایران
3- نمونه‌‌‌هایی از کاربرد قواعد انصاف در ق.م.م
کاربرد انصاف در دادرسی‌‌‌های کیفری و انتظامی مالیاتی و عدالت ترمیمی
مالیاتی
5- جایگاه قواعد «انصاف» و «عدالت» در حقوق بین‌الملل مالیاتی
ط – منابع شرعی و فقهی
1- جایگاه فقه در نظام حقوقی ایران
2- انطباق و عدم مغایرت قوانین مالیاتی کنونی با موازین و احکام اسلامی
3- نمونه‌‌‌هایی از تأثیرگذاری قواعد و موازین شرعی و فقهی در ق.م.م
4- نمونه‌‌‌ای از حکم حکومتی مالیاتی در ق.م.م
– تعریف حکم حکومتی
– تفاوت حکم حکومتی با فتوای فقها
– مبنای صدور حکم حکومتی در امور مالیاتی
– تحلیل حقوقی یک حکم حکومتی در ق.م.م. و سنجش آن با اصول برابری، عدم تبعیض، عدالت و حاکمیّت قانون مالیاتی
گفتار نهم: پیوند آیین دادرسی مالیاتی بادیگر شاخه‌‌‌های دانش حقوق
بند اول – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق عمومی و حقوق خصوصی
بند دوم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق اساسی
بند سوم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق مدنی
بند چهارم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق تجارت
بند پنجم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق کیفری
بند ششم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق اداری
بند هفتم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق بین‌الملل
نمونه‌‌‌ای از جنبه‌‌‌های بین‌المللی مالیات در حقوق مالیاتی ایران
بند هشتم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق بشر
بند نهم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حسابداری و حسابرسی
بند دهم- پیوند بین آیین دادرسی مالیاتی با اقتصاد و حقوق اقتصادی
بند یازدهم – پیوند آیین دادرسی مالیاتی با حقوق قضای مجازی
الف- اهمّیت فناوری‌‌‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در رابطه با عدالت الکترونیکی مالیاتی
ب – تعریف و مفهوم فضای مجازی
ج – تعریف حقوق فضای مجازی
د – پیشنهادی برای عدالت الکترونیکی مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی ایران
گفتار دهم: الگوهای حقوقی دادرسی مالیاتی
بند اول – الگوی انگلیسی یا یگانگی
الف – دادگاه‌‌‌های اداری مالیاتی در انگلستان
ب – چگونگی رسیدگی به شکایات مالیاتی در انگلستان
بند دوم – الگوی فرانسوی یا دوگانگی
الف – نظام حقوقی دادگاه‌‌‌های اداری در فرانسه
ب – چگونگی رسیدگی به اعتراض‌‌‌ها و اختلافات مالیاتی در نظام حقوقی فرانسه
1- روش رسیدگی
2- درخواست‌ها و اعتراض‌‌‌های مؤدیان
3- پیامدهای حقوقی رأی دادگاه اداری مالیاتی
4- روش تجدید نظر از رأی دادگاه اداری مالیاتی
5- رسیدگی در شورای دولتی، اجرای رأی و ختم دعوای مالیاتی
بند سوم- الگوی آلمانی یا هم‌‌‌آمیخته (مختلط یا تلفیقی)
بند چهارم – الگوی ایران

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آیین دادرسی مالیاتی: مبانی حقوقی اختلاف، دادخواهی و دادرسی مالیاتی (جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up