اصول قراردادهای تجاری بين‌المللی (2010)

موضوعقراردادهاي تجاري بين‌المللي
سال چاپ1396
نوبت چاپ6
قطعوزیری
نوع جلدگالینگور
تیراژ500
تعداد صفحه874
شابک978-600-7077-14-6

۴۸۰.۰۰۰ تومان

موجود


از دست ندهید

دیباچه ویرایش 2010
پیش‌گفتار ویرایش 2010
شورای اجرایی یونیدُروا (2013-2009)
اعضای گروه كاری برای آماده كردن اصول یونیدُروا 2010
سخن ناشر
گواهی ترجمه و انتشار اصول یونیدروا 1994
خوشامدگویی به ترجمه فارسی
پیش‌گفتار مترجمان در چاپ اول
موافقت‌نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول یونیدُروا 2004 به زبان فارسی
پیش‌گفتار مترجمان در ویرایش دوم
گواهی ترجمه و انتشار اصول یونیدروا 2010
موافقت‌نامه راجع به ترجمه و انتشار اصول یونیدُروا 2010 به زبان فارسی
پیش‌گفتار مترجمان بر چاپ و ویرایش سوم
دستاوردهای اخیر مؤسسه بین‌المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی: اصول
قراردادهای تجاری بین‌المللی مؤسسه
جدول مقایسه و تطبیق مواد ویرایش‌های 1994، 2004 و 2010 اصول یونیدُروا
مقدمه
فصل 1 : مقررات عمومی
ماده 1-1 (اصل آزادی قراردادها)
ماده 2-1 (نیازمند نبودن به شكلی خاص)
ماده 3-1 (مشخصه الزام‌آور قرارداد)
ماده 4-1 (قواعد امری)
ماده 5-1 (مستثنا كردن یا اصلاح كردن از سوی طرفین)
ماده 6-1 (تفسیر و تكمیل اصول)
ماده 7-1 (حسن نیت و معامله منصفانه)
ماده 8-1 (رفتار ناهماهنگ)
ماده 9-1 (عرفهای تجاری و رویه‌ها)
ماده 10-1 (اخطاریه)
ماده 11-1 (تعاریف)
ماده 12-1 (محاسبه زمان مقرر شده توسط طرفین)
فصل 2 : تشكیل قرارداد و اختیارات نمایندگان
قسمت 1: تشكیل قرارداد
ماده 1-1-2 (نحوه تشكیل قرارداد)
ماده 2-1-2 (تعریف ایجاب)
ماده 3-1-2 (پس گرفتن ایجاب)
ماده 4-1-2 (رجوع از ایجاب)
ماده 5-1-2 (رد ایجاب)
ماده 6-1-2 (نحوه قبول)
ماده 7-1-2 (زمان قبولی)
ماده 8-1-2 (قبول در مهلت مشخص)
ماده 9-1-2 (قبول پس از موعد – تأخیر در انتقال)
ماده 10-1-2 (پس گرفتن قبول)
ماده 11-1-2 (قبولی اصلاح شده)
ماده 12-1-2 (نوشته‌های تأیید كننده قرارداد)
ماده 13-1-2 (انعقاد قرارداد منوط به توافق بر موضوعات مشخص یا توافق
به شكلی مشخص) 69
ماده 14-1-2 (قرارداد حاوی شروطی است كه به عمد باز و غیرقطعی باقی مانده‌اند)
ماده 15-1-2 (مذاكرات همراه با سوءنیت)
ماده 16-1-2 (وظیفه محرمانه نگاه داشتن [اطلاعات])
ماده 17-1-2 (قیود ادغام)
ماده 18-1-2 (اصلاحات به شكلی مشخص)
ماده 19-1-2 (انعقاد قرارداد تحت شروط استاندارد)
ماده 20-1-2 (شروط غیرمنتظره)
ماده 21-1-2 (تعارض بین شروط استاندارد و غیراستاندارد)
ماده 22-1-2 (نبرد فرم ها)
قسمت 2: اختیارات نمایندگان
ماده 1-2-2 (قلمرو این قسمت)
ماده 2-2-2 (تحقق یافتن اختیارات نماینده و محدوده آن)
ماده 3-2-2 (نمایندگی افشا شده)
ماده 4-2-2 (نمایندگی افشا نشده)
ماده 5-2-2 (اقدام نماینده بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده اختیارات)
ماده 6-2-2 (مسؤولیت نماینده‌ای كه بدون داشتن اختیارات یا فراتر از محدوده
اختیاراتش اقدام می‌كند) 109
ماده 7-2-2 (تعارض منافع)
ماده 8-2-2 (نمایندگی فرعی)
ماده 9-2-2 (تنفیذ)
ماده 10-2-2 (خاتمه یافتن اختیارات)
فصل 3 : اعتبار
قسمت 1: مقررات عمومی
ماده 1-1-3 (موضوعات غیرمشمول)
ماده 2-1-3 (اعتبارِ صرفِ توافق)
ماده 3-1-3 (عدم امكان ابتدایی)
ماده 4-1-3 (مشخصه امری مقررات)
قسمت 2: مبانی ابطال قرارداد
مادۀ 1-2-3 (تعریف اشتباه)
ماده 2-2-3 (اشتباه مؤثر)
ماده 3-2-3 (اشتباه در بیان یا انتقال مطلب دیگری)
ماده 4-2-3 (طرق جبران عدم اجرای تعهد)
ماده 5-2-3 (فریب)
ماده 6-2-3 (تهدید)
ماده 7-2-3 (اختلاف فاحش)
ماده 8-2-3 (اشخاص ثالث)
ماده 9-2-3 (تنفیذ)
ماده 10-2-3 (از دست دادن حق ابطال)
ماده 11-2-3 (اخطار ابطال)
ماده 12-2-3 (مواعد)
ماده 13-2-3 (ابطال جزئی)
ماده 14-2-3 (اثر عطف بماسبق شونده ابطال)
ماده 15-2-3 (استرداد)
ماده 16-2-3 (خسارات)
ماده 17-2-3 (اعلا م‌های یكجانبه)
قسمت 3: عدم مشروعیت
مادۀ 1-3-3 (قراردادهای ناقض قواعد امری)
مادۀ 2-3-3 (استرداد)
فصل 4 : تفسیر
ماده 1-4 (قصد طرفین)
ماده 2-4 (تفسیر اظهارات و رفتارهای دیگر)
ماده 3-4 (اوضاع و احوال مرتبط)
ماده 4-4 (ارجاع به قرارداد یا به یك عبارت در كلیتش)
ماده 5-4 (اثر حقوقی دادن به تمامی شروط)
ماده 6-4 (قاعده تقدم تفسیر به زیان تنظیم كننده قرارداد)
ماده 7-4 (ناهماهنگی‌های زبانی)
ماده 8-4 (فراهم آوردن یك شرط مسكوت مانده)
فصل 5 : محتوای قرارداد، حقوق طرف‌های ثالث و شروط قراردادی
قسمت 1: محتوای قرارداد
ماده 1-1-5 (تعهدات صریح و ضمنی)
ماده 2-1-5 (تعهدات ضمنی)
ماده 3-1-5 (همكاری بین طرفین)
ماده 4-1-5 (وظیفه دستیابی به نتیجه‌ای مشخص- وظیفه انجام حداكثر كوشش)
ماده 5-1-5 (تعیین نوع وظیفه ذی مدخل)
ماده 6-1-5 (تعیین كیفیت اجرای تعهد)
ماده 7-1-5 (تعیین مبلغ قرارداد)
ماده 8-1-5 (قرارداد برای یك مدت نامعین)
ماده 9-1-5 (ابراء به وسیله توافق)
قسمت 2: حقوق طرف‌های ثالث
ماده 1-2-5 (قراردادهای به نفع طرف‌های ثالث)
ماده 2-2-5 (طرف ثالثِ قابل تعیین)
ماده 3-2-5 (قیود رفع یا محدود ساختن مسؤولیت)
ماده 4-2-5 (ایرادها)
ماده 5-2-5 (لغو حق)
ماده 6-2-5 (اعراض)
قسمت 3: شروط
ماده 1-3-5 (انواع شروط)
ماده 2-3-5 (آثار شروط)
ماده 3-3-5 (مداخله در شروط)
ماده 4-3-5 (وظیفه حفظ و مراقبت از حقوق)
ماده 5-3-5 (استرداد در صورت تحقق یك شرط فاسخ)
فصل 6 : اجرای تعهدات
قسمت 1: اجرای تعهدات به طور كلی
ماده 1-1-6 (زمان اجرای تعهد)
ماده 2-1-6 (اجرای تعهد در زمانی واحد یا به دفعات)
ماده 3-1-6 (اجرای جزئی تعهدات)
ماده 4-1-6 (ترتیب اجرای تعهدات)
ماده 5-1-6 (اجرای پیش از موعد تعهدات)
ماده 6-1-6 (محل اجرای تعهد)
ماده 7-1-6 (پرداخت با چك یا سند دیگر)
ماده 8-1-6 (پرداخت از طریق انتقال وجوه)
ماده 9-1-6 (پول پرداخت)
ماده 10-1-6 (پول تصریح نشده)
ماده 11-1-6 (هزینه‌های اجرای تعهد)
ماده 12-1-6 (انتساب پرداخت ها)
ماده 13-1-6 (انتساب [اجرای] تعهدات غیرپولی)
ماده 14-1-6 (درخواست مجوز عمومی)
ماده 15-1-6 (روال درخواست مجوز)
ماده 16-1-6 (عدم اعطا یا عدم رد اعطای مجوز)
ماده 17-1-6 (رد اعطای مجوز)
قسمت 2: عسر و حرج
ماده 1-2-6 (قراردادی كه رعایت آن الزامی است)
ماده 2-2-6 (تعریف عسر و حرج)
ماده 3-2-6 (آثار عسر و حرج)
فصل 7 : عدم اجرای تعهدات
قسمت 1: عدم اجرای تعهد به طور كلی
ماده 1-1-7 (عدم اجرای تعریف شده)
ماده 2-1-7 (مداخله طرف دیگر)
ماده 3-1-7 (خودداری از اجرای تعهد [حق حبس])
ماده 4-1-7 (جبران [عدم اجرای تعهد] از سوی طرف مسؤول عدم اجرا)
ماده 5-1-7 (مدت زمان اضافی برای اجرای تعهد)
ماده 6-1-7 (قیود معافیت)
ماده 7-1-7 (قوه قهریه)
قسمت2 : حق الزام اجرای تعهد
ماده 1-2-7 (اجرای تعهد پولی)
ماده 2-2-7 (اجرای تعهدات غیرپولی)
ماده 3-2-7 (برطرف كردن عیب و نقص و جایگزین كردن برای اجرای معیوب و ناقص)
ماده 4-2-7 (جریمه قضایی)
ماده 5-2-7 (تغییر طریق جبران)
قسمت 3: خاتمه یافتن
ماده 1-3-7 (حق خاتمه دادن به قرارداد)
ماده 2-3-7 (اخطارخاتمه دادن به قرارداد)
ماده 3-3-7 (عدم اجرای پیش‌بینی شده)
ماده 4-3-7 (تضمین مناسب اجرای مقرر شده)
ماده 5-3-7 (آثار كلی خاتمه دادن به قرارداد)
ماده 6-3-7 (استرداد در قراردادهایی كه به صورت آنی اجرا می‌شوند)
ماده 7-3-7 (استرداد در قراردادهایی كه اجرای آن‌ها برای مدت زمانی ادامه می‌یابد)
قسمت 4: خسارات
ماده 1-4-7 (حق مطالبه خسارات)
ماده 2-4-7 (غرامت كامل)
ماده 3-4-7 (قطعیت صدمه)
ماده 4-4-7 (قابل پیش‌بینی بودن صدمه)
ماده 5-4-7 (اثبات صدمه در مورد معامله جایگزین)
ماده 6-4-7 (اثبات میزان صدمه به مبلغ رایج)
ماده 7-4-7 (صدمه‌ای كه جزئاً ناشی از طرف زیان دیده باشد)
ماده 8-4-7 (تقلیل صدمه)
ماده 9-4-7 (بهره كوتاهی در پرداخت پول)
ماده 10-4-7 (بهره خسارات)
ماده 11-4-7 (نحوه جبران پولی)
ماده 12-4-7 (پولی كه خسارات به آن محاسبه می‌شود)
ماده 13-4-7 (پرداخت توافق شده برای عدم اجرای تعهد)
فصل 8 : تهاتر
ماده 1-8 (شرایط تهاتر)
ماده 2-8 (تهاتر ارزی)
ماده 3-8 (تهاتر با ارسال اخطار)
ماده 4-8 (محتوای اخطار)
ماده 5-8 (اثر تهاتر)
فصل 9 : واگذاری حقوق، انتقال تعهدات، واگذاری قراردادها
قسمت 1: واگذاری حقوق
ماده 1-1-9 (تعاریف)
ماده 2-1-9 (مستثنیات)
ماده 3-1-9 (قابلیت واگذاری حقوق غیرپولی)
ماده 4-1-9 (واگذاری جزئی)
ماده 5-1-9 (حقوق مؤجل)
ماده 6-1-9 (حقوق واگذار شده بدون مشخص كردن یك به یك آن‌ها)
ماده 7-1-9 (توافق بین واگذارنده و طرف واگذاری كافی است)
ماده 8-1-9 (هزینه‌های اضافی متعهد)
ماده 9-1-9 (شروط عدم واگذاری)
ماده 10-1-9 (اخطار به متعهد)
ماده 11-1-9 (واگذار ی‌های متوالی)
ماده 12-1-9 (دلیل اثباتی مناسب برای واگذاری)
ماده 13-1-9 (ایرادها و حقوق تهاتر)
ماده 14-1-9 (حقوق مرتبط با حق واگذار شده)
ماده 15-1-9 (تعهدات واگذارنده)
قسمت 2: انتقال تعهدات
ماده 1-2-9 (طرق انتقال)
ماده 2-2-9 (مورد استثنا شده)
ماده 3-2-9 (نیاز به رضایت ذی نفع تعهد برای انتقال)
ماده 4-2-9 (رضایت پیشاپیش ذینفع تعهد)
ماده 5-2-9 (بری شدن متعهد ابتدایی از تعهدش)
ماده 6-2-9 (اجرای تعهد توسط طرف ثالث)
ماده 7-2-9 (ایرادها و حقوق تهاتر)
ماده 8-2-9 (حقوق مرتبط با تعهد انتقال یافته)
قسمت 3: واگذاری قراردادها
ماده 1-3-9 (تعاریف)
ماده 2-3-9 (مورد استثنا شده)
ماده 3-3-9 (نیاز به رضایت طرف دیگر)
ماده 4-3-9 (رضایت پیشاپیش طرف دیگر)
ماده 5-3-9 (بری شدن واگذارنده)
ماده 6-3-9 (ایرادها و حقوق تهاتر)
ماده 7-3-9 (حقوق انتقال یافته همراه با انتقال قرارداد)
فصل 10 : مدت‌های مرور زمان
ماده 1-10 (محدوده این فصل)
ماده 2-10 (مدت‌های مرور زمان)
ماده 3-10 (تغییر مدت‌های مرور زمان توسط طرفین)
ماده 4-10 (مرور زمان جدید به خاطر اقرار به آگاهی از حق)
ماده 5-10 (تعلیق مدت مرور زمان به وسیله جریان رسیدگی قضایی)
ماده 6-10 (تعلیق مدت مرور زمان به وسیله جریان رسیدگی داوری)
ماده 7-10 (طرق جایگزین حل‌وفصل دعوا)
ماده 8-10 (تعلیق مدت مرور زمان در مورد قوه قهریه، فوت یا از دست دادن اهلیت)
ماده 9-10 (آثار منقضی شدن مدت مرور زمان)
ماده 10-10 (حق تهاتر)
ماده 11-10 (بازگشت به وضعیت پیشین)
فصل 11 : تعدد طرف‌های متعهد و ذی نفع تعهد
قسمت 1: تعدد طرف‌های متعهد
ماده 1-1-11 (تعریف‌ها)
ماده 2-1-11 (امارۀ تعهد تضامنی)
ماده 3-1-11 (حقوق ذین فع تعهد در مقابل متعهدین تضامنی)
ماده 4-1-11 (در دسترس بودن ایرادها و حق تهاتر)
ماده 5-1-11 (اثر اجرای تعهد یا تهاتر)
ماده 6-1-11 (اثر ابرای ذمه یا صلح)
ماده 7-1-11 (اثر منقضی شدن یا تعلیق مدت مرور زمان)
ماده 8-1-11 (اثر حكم قضایی)
ماده 9-1-11 (تسهیم بین متعهدین تضامنی)
ماده 10-1-11 (میزان طلبِ پرداختِ سهم دین)
ماده 11-1-11 (حقوق ذینفع تعهد)
ماده 12-1-11 (ایرادهای قابل طرح نسبت به طلب‌های پرداختِ سهم دین)
ماده 13-1-11 (عدم توانایی در وصول )
قسمت 2: تعدد اشخاص ذی نفع تعهد
ماده 1-2-11 (تعریف‌ها)
ماده 2-2-11 (آثار طلب‌های تضامنی)
ماده 3-2-11 (در دسترس بودن ایرادها علیه ذینفع‌های تضامنی تعهد)
ماده 4-2-11 (تعیین سهم ذینفع‌های تضامنی تعهد)
ضمائم
پی‌نوشت‌ها
متن مواد اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به فارسی و انگلیسی
فهرست راهنما
فهرست منابع پی‌نوشت‌ها

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول قراردادهای تجاری بين‌المللی (2010)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.