اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی – کتاب اول : مبانی مدنی

۲۱۶.۰۰۰ تومان

سال چاپ1402
نوبت چاپاول
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه238
شابک978-600-475-192-6

موجود


بخش نخست: منابع حقوق
فصل نخست: منابع حقوق مسلمانان
مبحث نخست: قرآن کریم
مبحث دوم: سنت
مبحث سوم: اجماع
مبحث چهارم: عقل
فصل دوم: منابع حقوق داخلی
مبحث نخست: قواعد آمره
مبحث دوم: قواعد عرفی
مبحث سوم: قواعد تکمیلی
فصل سوم: منابع حقوق بازرگانی بین‌المللی
مبحث نخست: کنوانسیون ها
مبحث دوم: رویه تجاری بین‌المللی
مبحث سوم: حقوق عرفی بازرگانی
بخش دوم: حقوق قراردادها
فصل چهارم: قراردادهای داخلی
مبحث نخست: تعریف و اقسام قرارداد
گفتار نخست: مفهوم عقد
گفتار دوم: انواع قراردادهای از جهت صحت و بطلان
بند نخست: قرارداد صحیح
بند دوم: قرارداد باطل
بند سوم: قرارداد غیر نافذ
گفتار سوم: انواع قراردادها به اعتبار ماهیت آن‌ها
بند نخست: عقد لازم و عقد جایز
بند دوم: عقد منجّز و معلّق
بند سوم: عقود تملیکی و عقود عهدی
بند چهارم: عقود فوری و عقود مستمر
گفتار چهارم: تقسیمات عقود با توجّه به تشریفات، سادگی و گستردگی و نام آن‌ها
بند نخست: عقود رضایی و عقود تشریفاتی
بند دوم: عقود با نام و بی‌نام (عقود معین و غیر معین)
بند سوم: عقود بسیط و مرکب
مبحث دوم: تشکیل قرارداد
گفتار نخست: شرایط اساسی صحت معاملات
بند اول: قصد و رضای طرفین
بند دوم: اهلیت
بند سوم: مورد معامله
بند چهارم: جهت معامله
مبحث سوم: آثار قرارداد
گفتار نخست: آثار قراردادها نسبت به طرفین قرارداد
گفتار دوم: آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث
بند نخست: اصل نسبی بودن و استثنائات آن
الف) قائم مقامی
ب) تعهد به نفع شخص ثالث
بند دوم: نمایندگی ها
الف) وکالت
ب) دلالی
پ) حق العمل کاری
ت) قائم مقام تجاری
مبحث چهارم: قراردادهای مرتبط با امور بازرگانی
گفتار نخست: قرارداد خرید و فروش کالا
گفتار دوم: قرارداد حمل و نقل کالا
گفتار سوم: قرارداد خرید و فروش خدمات
گفتار چهارم: قرارداد انجام فعالیت‌های مالی
گفتار پنجم: قراردادهای اعطای امتیازِ استفاده یا بهره‌برداری یا حتی واگذاری مالکیت‌های فکری
گفتار ششم: قراردادهای سرمایه‌گذاری و تشکیل مشارکت‌ها و همکاری‌های اقتصادی و فنی
فصل پنجم: قراردادهای تجاری بین‌المللی
مبحث نخست: اصول کلی حاکم بر قراردادهای تجاری بین‌المللی
مبحث دوم: قراردادهای خرید و فروش بین‌المللی
گفتار نخست: کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا
بند نخست: قلمرو اجرای کنوانسیون
بند دوم: تشکیل قرارداد بیع
گفتار دوم : اجرای قرارداد بیع بین‌الملل کالا
بند نخست: نقض اساسی قرارداد
بند دوم: اخطار فسخ
بند سوم: قاعده ارسال
بند چهارم: امکان یا عدم امکان اجرای قرارداد
بند پنجم: اصلاح قرارداد
بند ششم: وظایف و تعهدات فروشنده
بند هفتم: وظایف و تعهدات خریدار
بند هشتم: حقوق فروشنده در صورت نقض قرارداد توسط خریدار
بند نهم: ریسک کالا و انتقال ضمان معاوضی
بند دهم: نقض احتمالی
بند یازدهم: قراردادهای اقساطی
بند دوازدهم: شیوه‌های جبران خسارات
بند سیزدهم: موارد معافیت از مسئولیت
بند چهاردهم: اثر فسخ قرارداد
بند پانزدهم: حفظ و نگهداری کالا
مبحث سوم: قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی
گفتار نخست: حمل و نقل دریایی
گفتار دوم: حمل و نقل جاده‌ای و ریلی
گفتار سوم: حمل و نقل هوایی
فصل ششم: قراردادهای تجارت الکترونیک
مبحث نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک
گفتار نخست: اهلیت انعقاد قرارداد
گفتار دوم: موضوع قرارداد
گفتار سوم: رضایت
بخش سوم: حقوق مسئولیت مدنی
فصل هفتم: کلیات مسئولیت مدنی
مبحث نخست: مفهوم و قلمرو مسئولیت قانونی
مبحث دوم: مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی
گفتار نخست: وجود قرارداد معتبر
گفتار دوم: تخلف از تمام یا یکی از تعهدات ناشی از همان قرارداد
گفتار سوم: ورود ضرر توسط خوانده قرارداد به خواهان
گفتار چهارم: وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده
فصل هشتم: ارکان مسئولیت مدنی
مبحث نخست: وجود ضرر
گفتار نخست: مفهوم و انواع ضرر
بند نخست: خسارات مادی
بند دوم: خسارات معنوی
گفتار دوم: ضرر قابل مطالبه
بند نخست: مشروع بودن
بند دوم: قطعی بودن
بند سوم: مستقیم بودن عرفی
بند چهارم: قبلاً جبران نشده باشد
مبحث دوم: اقدام ناروای زیانبار
گفتار نخست: مفهوم و شرایط اقدام ناروا زیانبار
گفتار دوم: اسباب رافع مسئولیت
بند نخست: دفاع مشروع
بند دوم: حکم قانون یا امر آمر قانونی
بند سوم: رضایت زیان‌دیده
بند چهارم: سایر موارد مباح کننده
مبحث سوم: رابطه سببیت
گفتار نخست: اجتماع سبب و شرط
گفتار دوم: اجتماع سبب و مباشر
گفتار سوم: اجتماع اسباب
گفتار چهارم: اثر قوای بیرونی
بند نخست: قوه قاهره
بند دوم: فعل شخص ثالث
بند سوم: اقدام زیانبار مشارکتی زیان‌دیده
بخش چهارم: ادله اثبات دعوا و حل و فصل اختلافات
فصل نهم: ادله اثبات دعوا (شیوه‌های اثبات مسئولیت)
مبحث نخست: اقرار
گفتار نخست: شرایط صحت اقرار
گفتار دوم: سند
بند نخست: سند رسمی
بند دوم: سند عادی
الف: سند عادی تجاری
ب: سند عادی غیرتجاری
بند سوم: تفاوت سند رسمی و عادی
بند چهارم: تفاوت سند دارای اعتبار اسناد رسمی با سند در حکم سند رسمی
بند پنجم: مشترکات مهم اسناد
مبحث سوم: شهادت شهود
گفتار نخست: شرایط شهادت
گفتار دوم: شرایط شهود
مبحث چهارم: سوگند و قسامه
گفتار نخست: شرایط سوگند
گفتار دوم: قسامه
مبحث پنجم: اماره
مبحث ششم: کارشناسی
مبحث هفتم: معاینه و تحقیق محلی
مبحث هشتم: علم قاضی
فصل دهم: دادرسی و داوری
مبحث نخست: دادرسی با مراجعه به دادگاه‌های کشور
مبحث دوم: داوری از طریق نهادها و سازمان‌های خصوصی
گفتار نخست: اهمیت داوری و مزایای آن
گفتار دوم: معایب داوری
گفتار سوم: انواع داوری
بند نخست: موردی یا شخصی
بند دوم: سازمانی
گفتار چهارم: آیین داوری
بند نخست: در داوری داخلی
بند دوم: در داوری تجاری بین‌المللی
گفتار پنجم: مساعدت دادگاه‌ها در روند داوری
گفتار ششم: مسائل متفرقه داوری
فصل یازدهم: روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات
مبحث نخست: مذاکره و سازش
مبحث دوم: میانجیگری
نمایه واژگان حقوقی
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع عربی
فهرست منابع لاتین
آیین نامه ها، قوانین، آرای وحدت رویه و…
آیات، احادیث و قواعد فقهی
الف: آیات
ب: احادیث
پ: قواعد فقهی

موضوع این کتاب چیست ؟
این کتاب با نگاهی نو به بررسی مبانی مدنی معاملات بازرگانی می¬پردازد. صرف نظر از فلسفه تجارت داخلی یا خارجی، در این نوشتار، هدف بیان رویه¬هایی است که دادگاه¬ها با توجه به اجرای قوانین داخلی در کشور اعمال می‌نمایند یا شیوه¬های عملی که در روند معاملات و حل و فصل اختلافات بازرگانی در سطح جهانی مورد استفاده¬ی مراجع قضایی یا دیوان های داوری قرار می‌گیرد. پس از بررسی به¬روز تحولات قراردادهای بازرگانی داخلی، به مطالعه قراردادهای تجاری بین¬المللی اعم از: خرید و فروش بین¬المللی و طرق مختلف حمل و نقل بین¬المللی و آخرین تحولات تجارت الکترونیک، به عنوان یک نیاز، پرداخته می-شود. وقایعی که ممکن است بدون قرارداد یا خارج از آن برای بازرگانان ایجاد مسئولیت نماید، بخش دیگری از این کتاب را به خود اختصاص می¬دهد. شیوه¬های اثبات مسئولیت بازرگانان، در مراجع رسیدگی و روش¬های جایگزین حل و فصل اختلافات اعم از: داوری، میانجی¬گری و سازش با محوریت عرف تجارت (Lex mercatoria)، آخرین بحث کتاب است.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
این کتاب فقط برای حقوقدانان، وکلا و دانشجویان حقوق نوشته نشده است؛ بلکه صاحبان سرمایه، بازرگانان، مدیران شرکت-های تجاری و دانشجویان غیرحقوقی برای گذراندن دروس مرتبط نیز می¬تواند از این نوشتار استفاده نمایند.

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
این کتاب مجلد نخست از یک دوره دوجلدی است که با همگام¬سازی دو عنصر اساسی: تجربیات کارآمد عملی و نگاه دقیق علمی، به مطالعه کاربردی مبانی مدنی معاملات با رویکرد بازرگانی می¬پردازد. در حقیقت هر بخش آمیزه¬ای از حقوق و اقتصاد است که برای گشایش امور تجارتی بکار گرفته شده است.

قسمتی از کتاب
در حقوق ایران دو نوع مقررات مدنی و تجاری حاکم بر معاملات بازرگانی است. این دو نوع عبارتند از: الف) قوانین مدنی که برخواسته از فقه اسلامی است؛ ب) قوانین تجاری که ترجمه¬ی قوانین قدیمی کشورهای اروپایی (بلژیک و فرانسه) می‌باشد. اهداف و مقاصد و شیوه¬های این دو، البته، با یکدیگر متفاوت است. لیکن حقوقدان ایرانی چاره¬ای جز تلاش برای هماهنگی و هم¬خوانی این دو در سایه¬ی قواعد عمومی و مقررات عام کشور ندارد. به همین علت، قواعد عمومی مرتبط با حقوق تجارت، همراه و همگام با قواعد عمومی مربوط به معاملات بازرگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، تا بحث های کتاب حاضر از دایره ی عملکرد واقعی سیستم حقوقی ایران و مقررات و رویه های تجاری بین المللی خروج غیر ضروری نداشته باشد.
قراردادهای داخلی و خارجی، به بیع کالا و ارائه¬ی خدمات محدود نمی‌شوند و دایره¬ی وسیعی از معاملات مرتبط با حمل و نقل، انجام فعالیت¬های مالی، اعطای امتیاز استفاده یا بهره¬برداری یا حتی واگذاری مالکیت فکری، تکنولوژی، دانش فنی، سرمایه-گذاری، سرمایه¬پذیری، مشارکت¬ها و همکاری¬های فنی را نیز در بر می‌گیرد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی – کتاب اول : مبانی مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up