اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی – کتاب دوم : مبانی تجاری

قیمت اصلی ۲۲۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹۸.۰۰۰ تومان است.

سال چاپ1402
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه224
شابک978-600-475-196-4

موجود


فصل نخست: مفهوم و جایگاه شخصیت حقوقی

مبحث اول: فلسفه ایجاد شخصیت حقوقی

مبحث دوم: جایگاه قانونی شخصیت حقوقی

مبحث سوم: شرکت‌های بدون شخصیت حقوقی مستقل و خطرات آن

مبحث چهارم: شرکت‌های واجد شخصیت حقوقی مستقل

فصل دوم: انواع شخصیت حقوقی

مبحث اول: شرکت‌های تجاری

گفتار اول: شرکت‌های سهامی

بند اول: مراحل ایجاد و تشکیل

اول: مراحل تشکیل شرکت‌های سهامی عام

دوم: مراحل تشکیل شرکت‌های سهامی خاص

بند دوم: سهام و موضوعات آن

اول: سهام

دوم: انتقال سهام در شرکت‌های سهامی

سوم: انواع سهام در شرکت‌های سهامی

بند سوم: اوراق قرضه و مشارکت

اول: اوراق قرضه

دوم: اوراق مشارکت

بند چهارم: ارکان شرکت

الف) رکن تصمیم گیرنده

ب) رکن اداره کننده

پ) رکن نظارتی

اول: بررسی حساب ها

دوم: اطلاع رسانی

سوم: وظایف خاص دیگر بازرس

بند پنجم: وضعیت قرارداد مدیران با شرکت

بند ششم: افزایش و کاهش سرمایه

اول: افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی

دوم: کاهش سرمایه شرکت‌های سهامی

بند هفتم: تقسیم سود

بند هشتم: انحلال شرکت

گفتار دوم: شرکت‌های با مسئولیت محدود

بند اول: زمان ایجاد و تشکیل

بند دوم: ماهیت

بند سوم: ارکان شرکت

الف) رکن تصمیم گیرنده

ب) رکن اداره کننده

بند چهارم: انحلال شرکت

گفتار سوم: شرکت‌های تضامنی

گفتار چهارم: شرکت‌های نسبی

گفتار پنجم: شرکت‌های مختلط

بند اول: شرکت‌های مختلط سهامی

بند دوم: شرکت‌های مختلط غیرسهامی

گفتار ششم: شرکت‌های تعاونی

بند اول: مفهوم و وجه تمایز تعاونی از شرکت تجاری محض

بند دوم: اصول بنیادی حقوق تعاون

بند سوم: تعاون در قوانین و مقررات داخلی

بند چهارم: تعاونی در قانون تجارت و اصلاحات بعدی

بند پنجم: الگوی اساس نامه‌های تعاونی در ایران

مبحث دوم: تشکیلات و موسسات غیرتجاری

مبحث سوم: تشکیلات و موسسات دولتی

مبحث چهارم: تشکیلات و موسسات مردمی

مبحث پنجم: موقوفات

فصل سوم: برات

مبحث اول: شرایط شکلی اعتبار برات

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط شکلی برات

مبحث سوم: قبولی برات

مبحث چهارم: آثار قبولی برات

مبحث پنجم: نکول برات

مبحث ششم: آثار نکول برات

مبحث هفتم: ظهرنویسی برات

مبحث هشتم: مسئولیت در نتیجه عدم پرداخت برات

مبحث نهم: ضمانت در اسناد تجاری

فصل چهارم: سفته

مبحث اول: مندرجات سفته

مبحث دوم: سایر مسائل مرتبط با سفته

فصل پنجم: چک

مبحث اول: کلیات چک

گفتار اول: صورت چک

گفتار دوم: مندرجات چک

الف- دستور پرداخت

ب- قید محل صدور

پ- قید تاریخ صدور

ت- وجود امضا صادرکنندۀ ۀچک

ث- قید نام پرداخت کننده

ج- وجود نام دارنده

گفتار سوم: ماهیت حقوقی چک

گفتار چهارم: وضعیت چک وعده دار و چک سفید امضاء

گفتار پنجم: ضرورت وجود محل چک

مبحث دوم: مختصات ویژه چک

گفتار اول: مهلت‌های قانونی برایمسئولیت ظهرنویسان و ضامن‌های ظهرنویس

گفتار دوم: مهلت قانونی اقامه دعوی حقوقی

گفتار سوم: اقامه دعوی کیفری در موعد قانونی

گفتار چهارم: مهلت مربوط به مرور زمان چک

گفتار پنجم: روش انتقال چک به دیگران

گفتار ششم: ظهرنویسی و ضمانت در قانون صدور چک جدید

بند اول: ظهرنویسی

بند دوم: ضمانت

گفتار هفتم: مقررات راجع به مفقودی چک

گفتار هشتم: صدور چک

بند اول: اعطای دسته چک

الف) سقف اعتبار مجاز صدور دسته چک

ب) اشخاصی که نمی‌توانند دسته چک دریافت کنند

بند دوم: وظایف صادرکننده حین صدور چک

الف) لزوم ثبت مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده چک در سامانه صیاد

ب) لزوم ثبت علت (بابت) صدور چک در سامانه صیاد

بند سوم: وظایف گیرنده حین قبول چک

بند چهارم: صدور چک به نمایندگی

مبحث سوم: اقسام چک

الف- چک در وجه حامل

ب- چک در وجه شخص معین

پ- چک به حواله کِرد

گفتار اول: چک عادی

بند اول: غیرصیادی

بند دوم: صیادی طرح قدیم

بند سوم: صیادی طرح جدید

بند چهارم: چک موردی

بند پنجم: چک الکترونیکی

گفتار دوم: چک تائید شده

گفتار سوم: چک تضمین شده

گفتار چهارم: چک مسافرتی

مبحث چهارم: وصول و برگشت چک

گفتار اول: شرایط جدید وصول چک

بند اول: وصول مبلغ چک از سایر حساب‌های صادرکننده در همان بانک

بند دوم: وصول مبلغ موجود و برگشت زدن چک به میزان کسری

گفتار دوم: برگشت خوردن چک

گفتار سوم: سوءاثر چک برگشتی

گفتار چهارم: شرایط جدید رفع سوءاثر چک برگشتی

گفتار پنجم: گواهی عدم پرداخت

مبحث پنجم: روش‌های مطالبه وجه چک برگشتی

گفتار اول: طرح شکایت کیفری

بند اول: شرایط شکلی تعقیب کیفری صادرکنندۀ چک بلامحل

بند دوم: ثمره ی تعقیب کیفری

بند سوم: زوال وصف کیفری چک

گفتار دوم: اجرائیه اداره ثبت

الف: فوائد اجرا از طریق اداره ثبت

ب- معایب اجرا از طریق اجرای ثبت

گفتار سوم: اجرائیه دادگاه

گفتار چهارم: دعوی حقوقی

فصل ششم: ورشکستگی بازرگانان

مبحث اول: شرایط ضروری تحقق ورشکستگی

گفتار اول: تاجر بودن

گفتار دوم: توقف در پرداخت وجوه

مبحث دوم: مدعیان ورشکستگی

گفتار اول: خود تاجر

گفتار دوم: طبلکاران

گفتار سوم: دادستان

مبحث سوم: ماهیت حکم ورشکستگی

مبحث چهارم: آثار حکم ورشکستگی

گفتار اول: منع مداخله ورشکسته در اموال خود

گفتار دوم: تعلیق دعاوی له و علیه ورشکسته

گفتار سوم: حال شدن دیون ورشکسته

گفتار چهارم: عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه پس از توقف

مبحث پنجم: وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته

گفتار اول: دوره نخست، قبل از تاریخ توقف

گفتار دوم: دوره دوم، از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی

گفتار سوم: دور سوم، بعد از صدور حکم ورشکستگی

مبحث ششم: انواع ورشکستگی

گفتار اول: ورشکستگی عادی

گفتار دوم: ورشکستگی به تقصیر

گفتار سوم: ورشکستگی به تقلب

فصل هفتم: تصفیه امور ورشکستگی

مبحث اول: تقاضای استرداد اموال نزد ورشکسته

مبحث دوم: نحوه تقسیم اموال ورشکسته بین طلبکاران

گفتار اول: طلبکاران با حق وثیقه

گفتار دوم: طلبکاران با حق رجحان

مبحث سوم: قراردادهای ارفاقی

گفتار اول: اثر قرارداد ارفاقی

اول: نسبت به طلبکاران

دوم: نسبت به تاجر ورشکسته

سوم: نسبت به اشخاص ثالث

گفتار دوم: زوال قرارداد ارفاقی

مبحث چهارم: ختم ورشکستگی

مبحث پنجم: اعاده اعتبار ورشکسته

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع عربی

فهرست منابع لاتین

آیین نامه ها، قوانین، آرای وحدت رویه و…

آیات، احادیث و قواعد فقهی

الف: آیات

ب: احادیث

پ: قواعد فقهی

موضوع این کتاب چیست ؟
در عرف مردم، تبادل کالا و خدمات تجار در داخل کشور از طریق انعقاد معاملات، به عنوان بازرگانی داخلی نامیده می‌شود و با گذر آن ها از فراسوی مرزها به عنوان بازرگانی خارجی شناخته شده است. غالب این قوانین و مقررات مدیون عرف و روّیه¬های تجار و بازرگانان بوده که در قالب قواعد و مقررات جلوه کرده است. این کتاب با نگاهی نو به بررسی مبانی تجاری معاملات بازرگانی می¬پردازد. پس از بررسی آخرین تحولات شرکت-های تجاری در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن در قالب عام شخصیت حقوقی، این نوشتار به مطالعه حقوق اسناد تجاری اعم از: برات به عنوان سند پایه، سفته و مسائل مرتبط با آن، و چک با مختصات ویژه آن به همراه تغییرات روزآمد تا 1402، به عنوان مسائل مورد نیاز کاربردی، پرداخته می¬شود. ورشکستگی بازرگانان، اعم از حقیقی و حقوقی، و تصفیه امور ایشان، آخرین بحث کتاب است.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
این کتاب فقط برای حقوقدانان، وکلا و دانشجویان گرایش¬های مختلف حقوق نوشته نشده است؛ بلکه برای صاحبان سرمایه، بازرگانان، مدیران شرکت¬های تجاری و دانشجویان سایر رشته های دانشگاهی در گذراندن دوره های دروس حقوقی مورد نیاز قابل استفاده است.
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
این کتاب مجلد دوم از یک دوره دو جلدی است که با همگام¬سازی دو عنصر اساسی: تجربیات کارآمد عملی و نگاه دقیق علمی، به مطالعه کاربردی مبانی تجاری معاملات بازرگانی می¬پردازد. مطالعه گسترده، عمیق و روزآمد، چک با آخرین اصلاحات و الحاقات قانونی، بخش¬نامه¬های بانک مرکزی، آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و … را می¬توان از برجستگی¬های این اثر دانست.

قسمتی از کتاب
سه تفاوت بین مطالبه وجه چک از طریق «اجرائیه ثبتی» و «اجرائیه دادگاه» به شرح ذیل وجود دارد:
الف) در اجرائیه ثبتی «مطابقت امضاء صادرکننده» با نمونه امضاء موجود در بانک می‌بایست در گواهی عدم پرداخت تایید شده باشد، که این شرط در اجرائیه دادگاه وجود ندارد.
ب) در خصوص چک‌هایی که دلیل صدور گواهی عدم پرداخت آنها «دستور عدم پرداخت» باشد، اجرائیه دادگاه صادر نمی‌شود، که این شرط در اجرائیه ثبتی وجود ندارد.
پ) در اجرائیه دادگاه امکان صدور «دستور جلب» و «حبس صادرکننده» وجود دارد، که چنین امکانی در اجرائیه ثبتی وجود ندارد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصول و مبانی حقوق و معاملات بازرگانی داخلی – کتاب دوم : مبانی تجاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up