بیمه سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست

قیمت اصلی ۱۵۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۳۵.۰۰۰ تومان است.

نویسنده
موضوعحقوق محیط زیست
سال چاپ1398
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه356
شابک978-600-475-059-2

بخش اول:
حفاظت از محیط‌زیست در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی
فصل اول: حفاظت از محیط‌زیست در حقوق بین‌الملل
گفتار اول: حقوق محیط‌زیست
بند اول: حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
بند دوم: حق برخورداری از محیط‌زیست سالم به‌عنوان یک حق بشری
بند سوم: حفاظت از محیط‌زیست در اسناد بین‌المللی
بند چهارم: جبران خسارت در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
بند پنجم: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در نقض موازین زیست‌محیطی
بند ششم: آلودگی زیست‌محیطی و مسئولیت بین‌المللی
گفتار دوم: حدود الزام‌آوری حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
بند اول: معاهدات زیست‌محیطی
بند دوم: عرف در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
1-عنصر مادی در تشکیل عرف بین‌المللی زیست‌محیطی
2-عنصر معنوی در تشکیل عرف بین‌المللی زیست‌محیطی
بند سوم: اصول کلی حقوقی و اصول حقوق محیط‌زیست
1-اصل ضرورت
2- اصل پیشگیری
3-اصل احتیاط
4-اصل ارزیابی زیست‌محیطی
5-اصل اطلاع‌رسانی
6-اصل استفاده غیرزیان‌بار از سرزمین
بند چهارم: حقوق نرم محیط‌زیست
1-تعامل معاهدات و حقوق نرم
2-تأثیر حقوق نرم محیط‌زیست در ایجاد عرف بین‌المللی
3-اجرای حقوق نرم محیط‌زیست
یافته‌ها
فصل دوم: توسعه، سرمایه‌گذاری پایدار و حفاظت از محیط‌زیست
گفتار اول: نیاز به توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست
گفتار دوم: توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از محیط‌زیست
گفتار سوم: سرمایه‌گذاری پایدار
بند اول: نقش سرمایه‌گذاری پایدار در نیل به توسعه پایدار
بند دوم: نقش حقوق بین‌الملل در سرمایه‌گذاری پایدار
1-پیدایش رژیم حقوقی درخصوص سرمایه‌گذاری پایدار مرتبط با منابع طبیعی
2-سرمایه‌گذاری پایدار، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست
گفتار چهارم: رویکرد توسعه پایدار در ایران
یافته‌ها
فصل سوم: تزاحم حقوق سرمایه‌گذاری خارجی و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست از تئوری تا رویه داوری
گفتار اول: اولویت هنجاری در حقوق بین‌الملل و قواعد عام حل تزاحم
بند اول: رویکرد «اعمال ترتیبی»
بند دوم: قاعده برتر
بند سوم: قاعده خاص
گفتار دوم: قواعد خاص حل تزاحم و موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری خارجی
بند اول: لحاظ مقررات زیست‌محیطی در معاهدات سرمایه‌گذاری
بند دوم: توجه به معاهدات زیست‌محیطی در معاهدات سرمایه‌گذاری
1-حمایت متقابل
2-استانداردهای غیرکاهشی
بند سوم: استثنائات کلی
گفتار سوم: اولویت هنجاری در رویه دیوان‌های بین‌المللی
گفتار چهارم: سلب مالکیت زیست‌محیطی در رویه داوری بین‌المللی
بند اول: سلب مالکیت در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی
بند دوم: نگرانی‌های زیست‌محیطی به‌عنوان مبنایی برای سلب مالکیت
بند سوم: رویه دیوان‌های داوری در بررسی سلب مالکیت زیست‌محیطی
1-قضیه شرکت متالکید به طرفیت مکزیک
2- قضیه «سنتا النا» به طرفیت جمهوری کاستاریکا
3- قضیه تکمد به طرفیت مکزیک
4-قضیه شرکت «امتیدی» به طرفیت جمهوری شیلی
5-قضیه «چمتورا» به طرفیت کانادا
6-قضیه متانکس به طرفیت ایالات متحده آمریکا
یافته‌ها
بخش دوم:
بیمه سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از محیط‌زیست
فصل اول: اصول بیمه و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار اول: تعریف بیمه
بند اول: تعریف بیمه در نظام کامن لا
1-انگلستان
2-ایالات متحده آمریکا
3-رویه در سایر نظام‌های کامن‌لا
3-1سنگاپور
3-2هنگ‌کنگ
3-3استرالیا
بند دوم: تعریف بیمه در نظام «حقوق مدون»
1-یونان
2-ایتالیا
3-اسپانیا
4-ژاپن
5- ایران
گفتار دوم: نقش بیمه در توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری
گفتار سوم: حقوق بیمه و حفاظت از محیط‌زیست
بند اول: تشدید خطر
بند دوم: پرداخت دیرهنگام
بند سوم: تبعیض
بند چهارم: ادعاهای متقلبانه
1-تأثیر ادعاهای متقلبانه
2-ادعاهای متقلبانه بنیادین
بند پنجم: منافع قابل‌ِبیمه
گفتار چهارم: قرارداد بیمه
بند اول: قواعد اساسی حاکم بر قرارداد بیمه
1-وجود منافع قابل‌ِبیمه
2-افشای اطلاعات
3-حداکثر حُسن نیت
4- اصل جایگزینی
5-قاعده نسبی سرمایه
بند دوم: تعهدات پیش از انعقاد قرارداد بیمه
یافته‌ها
فصل دوم: بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار اول: شرایط خطر موضوع بیمه در سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار دوم: مخاطرات سیاسی و بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار سوم: حمایت و بیمه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
گفتار چهارم: بازیگران فعال در عرصه بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
بند اول: بیمه‌گران دولتی
بند دوم: بیمه‌گران خصوصی
بند سوم: سازمان‌ها و سایر نهادهای بین‌المللی
یافته‌ها
فصل سوم: بیمه سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از محیط‌زیست در اتحادیه اروپا
گفتار اول: صلاحیت اتحادیه اروپایی در بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
گفتار دوم: تأثیر حقوق اتحادیه اروپا در موجودیت و عملکرد سیستم‌های بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
بند اول: بیمه سرمایه‌گذاری خارجی و تمایل به هماهنگ‌سازی
بند دوم: انعقاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مرتبط با بیمه سرمایه‌گذاری
1-شروط جانشینی (قائم‌مقامی) در معاهدات سرمایه‌گذاری خارجی
2-موقعیت اتحادیه اروپا و دول عضو وفق میگا
گفتار سوم: بیمه سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپایی و الزامات زیست‌محیطی
یافته‌ها
فصل چهارم: بیمه سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا و حفاظت از محیط‌زیست
گفتار اول: سازمان‌دهی و شرایط پوشش بیمه‌ای
بند اول: پوشش بیمه‌ای
بند دوم: شرایط پوشش بیمه‌ای
1-شرایط بیمه‌گذار
2-کشورهای مرتبط
3-سرمایه‌گذاری
4-مالکیت پروژه
5- معیارهای زیست‌محیطی و اقتصادی
گفتار دوم: رویکرد اپیک مرتبط با پایداری
گفتار سوم: الزامات زیست‌محیطی در عملکرد و کتاب راهنمای زیست‌محیطی اپیک
گفتار چهارم: دستورالعمل سیاست‌گذاری اجتماعی و زیست‌محیطی
بند اول: تعهدات زیست‌محیطی اپیک
بند دوم: آیین عملکرد در طبقه‌بندی پروژه‌ها برمبنای موقعیت زیست‌محیطی
گفتار پنجم: مسئولیت‌های متقاضی و اپیک در بررسی زیست‌محیطی و اجتماعی
بند اول: الزامات زیست‌محیطی در چهارچوب استانداردهای اجرایی
بند دوم: اهداف اجتماعی و زیست‌محیطی در قراردادهای منعقده
بند سوم: افشاء، مشاوره عمومی و مدیریت زیست‌محیطی و اجتماعی پروژه
بند چهارم: اقدامات نظارتی
بند پنجم: تغییرات آب‌وهوایی و انرژی‌های تجدیدپذیر
بند ششم: نقش اپیک مرتبط با واسطه‌های مالی و پروژه‌های خاص
1-سرمایه‌گذاری‌های گسترده
2-فعالیت‌های توسعه‌ای
3-پروژه‌های جنگلی
4-مراقبت از سلامتی
5-پروژه‌های مرتبط با سوخت‌های تجدیدشدنی
یافته‌ها
فصل پنجم: رویکرد نهادهای بین‌المللی در بیمه سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از محیط‌زیست با تأکید بر میگا
گفتار اول: نقش سازمان‌های بین‌المللی در تنظیم مقررات صنعت بیمه
بند اول: بانک جهانی
بند دوم: صندوق بین‌المللی پول
بند سوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
بند چهارم: سازمان جهانی تجارت
بند پنجم: سازمان ملل متحد
بند ششم: بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی
بند هفتم: گروه جی 7، جی 8 و جی 20
بند هشتم: مجمع ثبات مالی و هیئت ثبات مالی
گفتار دوم: نهادهای استانداردساز بین‌المللی
بند اول: انجمن بین‌المللی ناظران بر بیمه
بند دوم: کمیته بازل
گفتار سوم: رویکرد آژانس تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه در حفاظت از محیط‌زیست
بند اول: رسالت زیست‌محیطی و حقوق بشری میگا در بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
بند دوم: عملکرد میگا مرتبط با پایداری زیست‌محیطی
بند سوم: نقش میگا در حفاظت از محیط‌زیست و بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
بند چهارم: شرایط اعطای بیمه و مقتضیات زیست‌محیطی
بند پنجم: رویکرد مشورتی و همکاری میگا درخصوص آثار زیست‌محیطی پروژه موضوع بیمه
بند ششم: طبقه‌بندی زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌ها
بند هفتم: «سیاست دسترسی به اطلاعات» و «افشای اطلاعات» زیست‌محیطی
بند هشتم: تعامل ایران و میگا در بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
یافته‌ها
فصل ششم: مسئولیت اجتماعی نهاد بیمه‌گر و حفاظت از محیط‌زیست
گفتار اول: شخصیت حقوقی بین‌المللی نهاد بیمه‌گر در قالب بنگاه چندملیتی
گفتار دوم: مبانی مسئولیت اجتماعی شرکت
بند اول: استانداردهای مسئولیت اجتماعی شرکت
بند دوم: منابع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
1-اسناد بین‌المللی مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها
2-راهبرد سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی درخصوص مسئولیت اجتماعی شرکت
3- کدهای رفتاری
4-قانون‌گذاری داخلی
بند سوم: اصول مسئولیت اجتماعی
1-حقوق بشر
2-حقوق کار
3-حقوق محیط‌زیست و توسعه پایدار
گفتار سوم: ابعاد اجرایی مسئولیت اجتماعی شرکت
بند اول: گزارش‌دهی داوطلبانه اجتماعی
بند دوم: مدیریت مسئولیت اجتماعی شرکت
بند سوم: رویکرد بازاریابی نسبت به انطباق داوطلبانه
بند چهارم: دادخواهی به طرفیت بنگاه‌های چندملیتی و دادگاه غیرمناسب
بند پنجم: مشکلات در صنایع استخراجی
گفتار چهارم: اعمال مسئولیت اجتماعی در بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
بند اول: رویکرد بین‌المللی
بند دوم: جمع مسئولیت اجتماعی و بیمه سرمایه‌گذاری خارجی
1-رویکرد حقوق نرم
2-رویکرد حقوق سخت
یافته‌ها
نتیجه
پیوست شماره 1: پروژه‌های موضوع افشای زیست‌محیطی و اجتماعی اپیک
پیوست شماره 2: شرح سیاست زیست‌محیطی و اجتماعی اپیک، 15 اکتبر 2010
پیوست شماره 3: شرح سیاست زیست‌محیطی و اجتماعی ژانویه 2017
منابع

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بیمه سرمایه گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up