تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل

۱۵۳.۰۰۰ تومان

موضوعفقرزدایی
سال چاپ1395
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه454
شابک978-600-8040-49-1

فهرست
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ تحلیل مفاهیم و عوامل ایجاد فقر
گفتار اول: تحلیل مفهومی فقر
مبحث اول: تعاریف و تاریخچه فقر
الف- مفهوم لغوی فقر
ب- تاریخچه مطالعات فقر
ج: خط فقر
د- ساختار و مشخصات اقتصادی گروه‌های فقیر جامعه
مبحث دوم- گونه شناسی و انواع فقر
الف- فقر موردی و فراگیر
ب- فقر اولیه و ثانویه
ج- فقر موقعیتی و فقر نسلی
د- فقر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
هـ- فقر درآمدی
و- فقر قابلیتی
ز- فقر شدید و غیر شدید
گفتار دوم: عوامل ایجاد فقر
مبحث اول- عوامل درونی ایجاد فقر
الف- زمامداری ضعیف و نامطلوب
ب- فقر اقتصاد محلی و ملی در ایجاد و استمرار فقر
ج- پدیده فرار مغزها
د- تولد برنامه‌ریزی نشده یا بی‌موقع و رشد سریع جمعیت
ه- درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی سیاسی
مبحث دوم- عوامل بیرونی موجد فقر
الف- سرمایه‌گذاری خارجی اندک
ب- بدهی زیاد به دولت‌های طلبکار
ج- جرائم سازمان‌یافته
د- تروریسم
جمع‌بندی از فصل یک
فصل دوم ـ تعهدات حقوق بشری دولت‌ها به فقرزدایی
پیشگفتار: ماهیت تعهد بین‌المللی دولت‌ها در فقرزدایی
الف- تعهدات به رفتار و نتیجه
ب- تعهدات به احترام، حمایت و ایفای
گفتار اول: تعهد به فقرزدایی در آیینه حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مبحث اول: نقش حق بر کار در پیشگیری از فقر و فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر کار به معنای حق بر اشتغال
ب- اهمیت دسترسی به کار مولد و رابطه آن با فقرزدایی
ج- حوزه حق بر کار مناسب و معقول
د- تاکید حق بر کار در اسناد بین‌المللی
ه- اهداف کلیدی حق بر کار که موجب امحای فقر می‌گردد.
و- ویژگی‌های مهم تعهدات دولتها جهت تحقق حق بر کار
مبحث دوم: نقش حق بر غذای کافی در پیشگیری از فقر و فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر غذای کافی و رهایی از گرسنگی
ب- اهمیت حق بر غذای کافی و رابطه دوسویه آن با فقر
ج- حوزه حق بر غذای کافی و دسترسی دائمی به آن
د- حق بر غذای کافی در اسناد بین‌المللی
ه- ویژگی‌های مهم تعهدات دولتها برای تحقق حق بر غذای کافی
مبحث سوم: نقش حق بر مسکن مناسب در پیشگیری از فقر و فقرزدایی حق بر مسکن مناسب
الف- مفهوم حق بر مسکن مناسب و شاخصه‌های آن
ب- اهمیت حق بر مسکن مناسب در رابطه با زدودن فقر
ج- حوزه حق بر مسکن مناسب به معنای زیست افراد در امنیت، صلح و عزت
د- حق بر مسکن مناسب در اسناد حقوق بشری
ه- ویژگی‌های اصلی تعهدات دولتها جهت تحقق حق بر مسکن مناسب
مبحث چهارم: نقش حق بر سلامتی در پیشگیری از فقر و فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر سلامتی
ب- اهمیت حق بر سلامتی و رابطه آن با سایر حق‌های بشری
ج- حوزه حق بر سلامتی و دسترسی همگانی به امکانات و تجهیزات
د- حق بر سلامتی در اسناد حقوق بشری
ه- ویژگی‌های مهم اتخاذ رویکردی مناسب جهت تحقق حق بر سلامتی
و- تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی
مبحث پنجم- آموزش بمثابه حقی برای فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر آموزش بر پایه دسترسی، کیفیت و شرایط آموزشی
ب- اهمیت حق بر آموزش و ارتباط آن با سایر حق‌های بشری
ج- حوزه حق بر آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه
د- حق بر آموزش در اسناد حقوق بشری
ه- ویژگی‌های اصلی تعهدات دولت‌ها برای تحقق حق بر آموزش
گفتار دوم: فقرزدایی از رهگذر تحقق حق‌های مدنی سیاسی
مبحث اول- نقش حق حیات در فقرزدایی
الف- مفهوم حق حیات
ب- اهمیت حق حیات و رابطه آن با فقرزدایی
ج- حق حیات در اسناد حقوق بشری
د- ویژگی‌های تعهدات دولتها جهت تحقق حق حیات
مبحث دوم- نقش حق بر دسترسی برابر به عدالت در پیشگیری از فقر و فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر دسترسی برابر به عدالت در قالب حقوق رویه‌ای
ب- اهمیت حق بر دسترسی برابر به عدالت و استفاده فقرا از ابزار دادگاه
ج- حوزه حق بر دسترسی برابر به عدالت و مصادیق آن
د- حق بر دسترسی برابر به عدالت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
ه- ویژگی‌های مهم تعهدات دولتها جهت حق بر دسترسی برابر به عدالت
مبحث سوم- نقش برخی از حقوق و آزادی‌های سیاسی نظیر مشارکت سیاسی در فقرزدایی
الف- مفهوم حقوق و آزادی‌های سیاسی و تعاریف متعدد آن
ب- اهمیت حقوق و آزادی‌های سیاسی و رابطه علت و معلولی آن با فقر
ج- حوزه حقوق و آزادی‌های سیاسی در فرآیند فقرزدایی
د- ویژگی‌های اصلی تعهدات دولت‌ها جهت تحقق حقوق و آزادی‌های سیاسی
مبحث چهارم: نقش حق بر امنیت شخصی و حریم خصوصی در فقرزدایی
الف- مفهوم امنیت شخصی و حریم خصوصی
ب- اهمیت حق بر امنیت شخصی و حریم خصوصی
ج- حوزه حق بر امنیت شخصی و حریم خصوصی
د- حق بر امنیت شخصی و حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی
گفتار سوم- فقرزدایی از منظر حق‌های نسل سوم
مبحث اول- مفهوم حقوق نسل سوم و مصادیق آن
الف- مفهوم حقوق نسل سوم
ب- مصادیق حقوق نسل سوم
ج- ویژگی‌های حقوق نسل سوم
مبحث دوم: نقش حق بر محیط‌ زیست در فقرزدایی
الف- نقش فقر در تخریب محیط ‌زیست
ب ـ حفظ محیط‌ زیست و فقرزدایی در اسناد بین‌المللی
ج- ویژگی‌های مهم تعهدات دولت‌ها جهت تحقق حق بر محیط‌ زیست سالم
مبحث سوم- نقش حق بر صلح و رابطه میان امنیت جهانی و فقرزدایی
الف- نقش صلح و امنیت جهانی در فقرزدایی
ب-امنیت انسانی و رابطه آن با فقرزدایی
ج- رابطه مستقیم بین جنگ و فقر
مبحث چهارم- نقش حق بر توسعه در فقرزدایی
الف- تعریف و مفهوم توسعه
ب- حق توسعه در اسناد بین‌المللی
ج- توسعه به‌مثابه عاملی برای امحای فقر
جمع‌بندی از فصل دو
فصل سوم ـ کلید فرار از دام فقر
گفتار اول- مسئولیت اولیه کشورهای فقیر
مبحث اول- شناسایی فقرا
مبحث دوم- تأمین ابزارهای لازم از سوی دولت‌ها در جهت فقرزدایی
الف- دسترسی به زیرساخت‌های اساسی
ب- سرمایه انسانی کافی
ج- تحقق حقوق بنیادین سیاسی اجتماعی و اقتصادی
مبحث سوم- اولویت‌های اساسی در برنامه‌های ملی
الف- گروه‌های هشتگانه نیازمند سرمایه‌گذاری به‌ منظور زدودن فقر
ب – اولویت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف فقیرنشین جهان
گفتار دوم- مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته
مبحث اول: مشکلات اصلی جامعه بین‌المللی در فقرزدایی
مبحث دوم- کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته
الف- تفكیك حمایت‌های اهداکنندگان بر اساس نیازهای كشوری
ب- گسترش بخشش بدهی ها و کمکهای بلاعوض بجای وام
ج- تجارت جهانی و نقش آن در فقرزدایی
گفتار سوم- تلاش‌های بین‌المللی در خصوص فقرزدایی
مبحث اول- اسناد بین‌المللی مرتبط با فقرزدایی
الف- اسناد الزام‌آور در خصوص فقرزدایی
ب- اسناد غیر الزام‌آور یا هنجاری
مبحث دوم- اقدامات سازمان ملل در خصوص فقرزدایی
الف- مجموعه های نظارتی در قالب سازمان ملل
ب- نقش نهادهای وابسته به سازمان ملل در خصوص فقرزدایی
گفتار چهارم- نقش جامعه مدنی و بازیگران خصوصی در فقرزدایی
الف- تعاریف و مفاهیم
ب- اهمیت جامعه مدنی در فقرزدایی
ج- جایگاه سازمان‌های جامعه مدنی در زمینه فقرزدایی
د- چالش‌های موجود در گسترش نقش سازمان‌های جامعه مدنی
گفتار پنجم- نقش توسعه به‌مثابه کلید حل معضل فقر
مبحث اول- اصول اساسی و شاخص‌های توسعه
الف- رویکرد توسعه اقتصادی به برنامه‌های فقرزدایی
ب- رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه‌های فقرزدایی
مبحث دو- رابطه توسعه و فقرزدایی
مبحث سه- توسعه حق محور
الف- توسعه و حقوق بشر در اسناد بین‌المللی
ب- رهیافت حق محوری به توسعه
ج- ویژگی توسعه حق محور در فقرزدایی
مبحث چهارم- روش‌های اجرایی برای کمک به فقیران
مبحث پنجم- شش واقعیت کلیدی درباره فقرا و شش راه‌حل برای فقرزدایی
جمع‌بندی از فصل سه
نتیجه‌گیری
منابع فارسی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up