تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل

قیمت اصلی ۱۸۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۶۲.۰۰۰ تومان است.

موضوعفقرزدایی
سال چاپ1395
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه454
شابک978-600-8040-49-1

فهرست
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول ـ تحلیل مفاهیم و عوامل ایجاد فقر
گفتار اول: تحلیل مفهومی فقر
مبحث اول: تعاریف و تاریخچه فقر
الف- مفهوم لغوی فقر
ب- تاریخچه مطالعات فقر
ج: خط فقر
د- ساختار و مشخصات اقتصادی گروه‌های فقیر جامعه
مبحث دوم- گونه شناسی و انواع فقر
الف- فقر موردی و فراگیر
ب- فقر اولیه و ثانویه
ج- فقر موقعیتی و فقر نسلی
د- فقر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی
هـ- فقر درآمدی
و- فقر قابلیتی
ز- فقر شدید و غیر شدید
گفتار دوم: عوامل ایجاد فقر
مبحث اول- عوامل درونی ایجاد فقر
الف- زمامداری ضعیف و نامطلوب
ب- فقر اقتصاد محلی و ملی در ایجاد و استمرار فقر
ج- پدیده فرار مغزها
د- تولد برنامه‌ریزی نشده یا بی‌موقع و رشد سریع جمعیت
ه- درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی و بی‌ثباتی سیاسی
مبحث دوم- عوامل بیرونی موجد فقر
الف- سرمایه‌گذاری خارجی اندک
ب- بدهی زیاد به دولت‌های طلبکار
ج- جرائم سازمان‌یافته
د- تروریسم
جمع‌بندی از فصل یک
فصل دوم ـ تعهدات حقوق بشری دولت‌ها به فقرزدایی
پیشگفتار: ماهیت تعهد بین‌المللی دولت‌ها در فقرزدایی
الف- تعهدات به رفتار و نتیجه
ب- تعهدات به احترام، حمایت و ایفای
گفتار اول: تعهد به فقرزدایی در آیینه حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
مبحث اول: نقش حق بر کار در پیشگیری از فقر و فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر کار به معنای حق بر اشتغال
ب- اهمیت دسترسی به کار مولد و رابطه آن با فقرزدایی
ج- حوزه حق بر کار مناسب و معقول
د- تاکید حق بر کار در اسناد بین‌المللی
ه- اهداف کلیدی حق بر کار که موجب امحای فقر می‌گردد.
و- ویژگی‌های مهم تعهدات دولتها جهت تحقق حق بر کار
مبحث دوم: نقش حق بر غذای کافی در پیشگیری از فقر و فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر غذای کافی و رهایی از گرسنگی
ب- اهمیت حق بر غذای کافی و رابطه دوسویه آن با فقر
ج- حوزه حق بر غذای کافی و دسترسی دائمی به آن
د- حق بر غذای کافی در اسناد بین‌المللی
ه- ویژگی‌های مهم تعهدات دولتها برای تحقق حق بر غذای کافی
مبحث سوم: نقش حق بر مسکن مناسب در پیشگیری از فقر و فقرزدایی حق بر مسکن مناسب
الف- مفهوم حق بر مسکن مناسب و شاخصه‌های آن
ب- اهمیت حق بر مسکن مناسب در رابطه با زدودن فقر
ج- حوزه حق بر مسکن مناسب به معنای زیست افراد در امنیت، صلح و عزت
د- حق بر مسکن مناسب در اسناد حقوق بشری
ه- ویژگی‌های اصلی تعهدات دولتها جهت تحقق حق بر مسکن مناسب
مبحث چهارم: نقش حق بر سلامتی در پیشگیری از فقر و فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر سلامتی
ب- اهمیت حق بر سلامتی و رابطه آن با سایر حق‌های بشری
ج- حوزه حق بر سلامتی و دسترسی همگانی به امکانات و تجهیزات
د- حق بر سلامتی در اسناد حقوق بشری
ه- ویژگی‌های مهم اتخاذ رویکردی مناسب جهت تحقق حق بر سلامتی
و- تعهدات دولت‌ها در قبال حق بر سلامتی
مبحث پنجم- آموزش بمثابه حقی برای فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر آموزش بر پایه دسترسی، کیفیت و شرایط آموزشی
ب- اهمیت حق بر آموزش و ارتباط آن با سایر حق‌های بشری
ج- حوزه حق بر آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه
د- حق بر آموزش در اسناد حقوق بشری
ه- ویژگی‌های اصلی تعهدات دولت‌ها برای تحقق حق بر آموزش
گفتار دوم: فقرزدایی از رهگذر تحقق حق‌های مدنی سیاسی
مبحث اول- نقش حق حیات در فقرزدایی
الف- مفهوم حق حیات
ب- اهمیت حق حیات و رابطه آن با فقرزدایی
ج- حق حیات در اسناد حقوق بشری
د- ویژگی‌های تعهدات دولتها جهت تحقق حق حیات
مبحث دوم- نقش حق بر دسترسی برابر به عدالت در پیشگیری از فقر و فقرزدایی
الف- مفهوم حق بر دسترسی برابر به عدالت در قالب حقوق رویه‌ای
ب- اهمیت حق بر دسترسی برابر به عدالت و استفاده فقرا از ابزار دادگاه
ج- حوزه حق بر دسترسی برابر به عدالت و مصادیق آن
د- حق بر دسترسی برابر به عدالت در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
ه- ویژگی‌های مهم تعهدات دولتها جهت حق بر دسترسی برابر به عدالت
مبحث سوم- نقش برخی از حقوق و آزادی‌های سیاسی نظیر مشارکت سیاسی در فقرزدایی
الف- مفهوم حقوق و آزادی‌های سیاسی و تعاریف متعدد آن
ب- اهمیت حقوق و آزادی‌های سیاسی و رابطه علت و معلولی آن با فقر
ج- حوزه حقوق و آزادی‌های سیاسی در فرآیند فقرزدایی
د- ویژگی‌های اصلی تعهدات دولت‌ها جهت تحقق حقوق و آزادی‌های سیاسی
مبحث چهارم: نقش حق بر امنیت شخصی و حریم خصوصی در فقرزدایی
الف- مفهوم امنیت شخصی و حریم خصوصی
ب- اهمیت حق بر امنیت شخصی و حریم خصوصی
ج- حوزه حق بر امنیت شخصی و حریم خصوصی
د- حق بر امنیت شخصی و حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی
گفتار سوم- فقرزدایی از منظر حق‌های نسل سوم
مبحث اول- مفهوم حقوق نسل سوم و مصادیق آن
الف- مفهوم حقوق نسل سوم
ب- مصادیق حقوق نسل سوم
ج- ویژگی‌های حقوق نسل سوم
مبحث دوم: نقش حق بر محیط‌ زیست در فقرزدایی
الف- نقش فقر در تخریب محیط ‌زیست
ب ـ حفظ محیط‌ زیست و فقرزدایی در اسناد بین‌المللی
ج- ویژگی‌های مهم تعهدات دولت‌ها جهت تحقق حق بر محیط‌ زیست سالم
مبحث سوم- نقش حق بر صلح و رابطه میان امنیت جهانی و فقرزدایی
الف- نقش صلح و امنیت جهانی در فقرزدایی
ب-امنیت انسانی و رابطه آن با فقرزدایی
ج- رابطه مستقیم بین جنگ و فقر
مبحث چهارم- نقش حق بر توسعه در فقرزدایی
الف- تعریف و مفهوم توسعه
ب- حق توسعه در اسناد بین‌المللی
ج- توسعه به‌مثابه عاملی برای امحای فقر
جمع‌بندی از فصل دو
فصل سوم ـ کلید فرار از دام فقر
گفتار اول- مسئولیت اولیه کشورهای فقیر
مبحث اول- شناسایی فقرا
مبحث دوم- تأمین ابزارهای لازم از سوی دولت‌ها در جهت فقرزدایی
الف- دسترسی به زیرساخت‌های اساسی
ب- سرمایه انسانی کافی
ج- تحقق حقوق بنیادین سیاسی اجتماعی و اقتصادی
مبحث سوم- اولویت‌های اساسی در برنامه‌های ملی
الف- گروه‌های هشتگانه نیازمند سرمایه‌گذاری به‌ منظور زدودن فقر
ب – اولویت سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف فقیرنشین جهان
گفتار دوم- مسئولیت کشورهای توسعه‌یافته
مبحث اول: مشکلات اصلی جامعه بین‌المللی در فقرزدایی
مبحث دوم- کمک‌های کشورهای توسعه‌یافته
الف- تفكیك حمایت‌های اهداکنندگان بر اساس نیازهای كشوری
ب- گسترش بخشش بدهی ها و کمکهای بلاعوض بجای وام
ج- تجارت جهانی و نقش آن در فقرزدایی
گفتار سوم- تلاش‌های بین‌المللی در خصوص فقرزدایی
مبحث اول- اسناد بین‌المللی مرتبط با فقرزدایی
الف- اسناد الزام‌آور در خصوص فقرزدایی
ب- اسناد غیر الزام‌آور یا هنجاری
مبحث دوم- اقدامات سازمان ملل در خصوص فقرزدایی
الف- مجموعه های نظارتی در قالب سازمان ملل
ب- نقش نهادهای وابسته به سازمان ملل در خصوص فقرزدایی
گفتار چهارم- نقش جامعه مدنی و بازیگران خصوصی در فقرزدایی
الف- تعاریف و مفاهیم
ب- اهمیت جامعه مدنی در فقرزدایی
ج- جایگاه سازمان‌های جامعه مدنی در زمینه فقرزدایی
د- چالش‌های موجود در گسترش نقش سازمان‌های جامعه مدنی
گفتار پنجم- نقش توسعه به‌مثابه کلید حل معضل فقر
مبحث اول- اصول اساسی و شاخص‌های توسعه
الف- رویکرد توسعه اقتصادی به برنامه‌های فقرزدایی
ب- رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه‌های فقرزدایی
مبحث دو- رابطه توسعه و فقرزدایی
مبحث سه- توسعه حق محور
الف- توسعه و حقوق بشر در اسناد بین‌المللی
ب- رهیافت حق محوری به توسعه
ج- ویژگی توسعه حق محور در فقرزدایی
مبحث چهارم- روش‌های اجرایی برای کمک به فقیران
مبحث پنجم- شش واقعیت کلیدی درباره فقرا و شش راه‌حل برای فقرزدایی
جمع‌بندی از فصل سه
نتیجه‌گیری
منابع فارسی

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تعهد به فقرزدایی در حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up