تفسیر حقوق کودک در آئینه نظریه های کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد

۲۷۰.۰۰۰ تومان

موضوعحقوق کودک
سال چاپ1398
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه790
شابک978-600-475-057-8

مقدمه
نظریه عمومی شماره 1 (2001)‌: بند یک ماده 29 (اهداف آموزش)
گفتار اول: بند یک ماده 29 کنوانسیون حقوق کودک
گفتار دوم: نظریه عمومی شماره 1 (2001)؛ اهداف آموزش
مبحث اول: اهمیت بند یک ماده 29
مبحث دوم: عملکردهای بند یک ماده 29
مبحث سوم: آموزش حقوق بشر
مبحث چهارم: اجرا، نظارت و بازنگری
نظریه عمومی شماره 2 (2002): نقش نهادهای مستقل ملی حقوق بشری در ارتقاء و حمایت از حقوق کودکان
گفتار اول: مأموریت و اختیارات
گفتار دوم: فرایند تأسیس
گفتار سوم: منابع
گفتار چهارم: نمایندگی جمعی
گفتار پنجم: ارائه راه‌حل در قبال نقض حقوق کودکان
گفتار ششم: قابلیت دسترسی و مشارکت
گفتار هفتم: فعالیت‌های پیشنهادی
گفتار هشتم: گزارش به کمیته حقوق کودک و همکاری بین نهادهای ملی حقوق بشری و آژانس‌های سازمان ملل و سازوکارهای حقوق بشر
گفتار نهم: نهادهای ملی حقوق بشر و دولت‌های عضو
گفتار دهم: نهادهای ملی حقوق بشر و سازمان‌های مردم‌نهاد
گفتار یازدهم: همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای
نظریه عمومی شماره 3 (2003): اچ‌آی‌وی و ایدز و حقوق کودک
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اهداف نظریه عمومی
گفتار سوم: دیدگاه‌های کنوانسیون درباره اچ‌آی‌وی و ایدز؛ رویکرد جامع مبتنی‌بر حقوق کودک
مبحث اول: حق عدم‌ِتبعیض‌ (ماده 2)
مبحث دوم: منافع عالیه کودکان (ماده 3)
مبحث سوم: حق حیات، بقا و رشد (ماده 6)
مبحث چهارم: حق بیان نظرات و توجه به آنها (ماده 12)
مبحث پنجم: موانع
گفتار چهارم: پیشگیری، مراقبت، درمان و حمایت
مبحث اول: اطلاعات مرتبط با پیشگیری از اچ‌آی‌وی و افزایش آگاهی
مبحث دوم: نقش آموزش
مبحث سوم: خدمات بهداشتی خاص کودکان و نوجوانان
مبحث چهارم: مشاوره و آزمایش اچ‌آی‌وی
مبحث پنجم: انتقال از مادر به فرزند
مبحث ششم: درمان و مراقبت
مبحث هفتم: مشارکت کودکان در تحقیق
گفتار پنجم: آسیب‌پذیری و کودکان نیازمند حمایت‌های ویژه
مبحث اول: کودکان آسیب‌دیده و یتیم شده به‌واسطه ایدز و اچ‌آی‌وی
مبحث دوم: قربانیان بهره‌کشی جنسی و اقتصادی
مبحث سوم: قربانیان خشونت و سوءاستفاده
گفتار ششم: توصیه‌ها
نظریه عمومی شماره 4 (2003)‌: سلامت و رشد نوجوانان در متن کنوانسیون حقوق کودک
گفتار اول: اصول بنیادین و دیگر تعهدات دولت‌های عضو
مبحث اول: حق عدم‌ِتبعیض‌
مبحث دوم: رهنمودهای مناسب در رابطه با اعمال حقوق
مبحث سوم: احترام به دیدگاه‌های کودک
مبحث چهارم: اقدامات و فرایندهای قانونی و قضایی
مبحث پنجم: حقوق و آزادی‌های مدنی
مبحث ششم: حمایت در برابر تمامی اشکال سوءاستفاده، اهمال، خشونت و بهره‌کشی
مبحث هفتم: جمع‌آوری اطلاعات
گفتار دوم: ایجاد محیط ایمن و حمایتی
گفتار سوم: اطلاعات، رشد مهارت‌ها، مشاوره و خدمات بهداشتی
گفتار چهارم: آسیب‌پذیری و ریسک
گفتار پنجم: ماهیت تعهدات کشورها
نظریه عمومی شماره 5 (2003): معیارهای کلی اجرای کنوانسیون حقوق کودک (مواد 4، 42 و بند شش ماده 44)
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: مروری بر حق شرط‌ها
گفتار سوم: تصویب دیگر اسناد مهم حقوق بشر بین‌المللی
گفتار چهارم: اقدامات تقنینی
گفتار پنجم: قابلیت دادخواهی حقوق در دادگاه
گفتار ششم: اقدامات اجرایی و سایر تدابیر
مبحث اول: تدوین راهبرد ملی جامع بر مبنای کنوانسیون
مبحث دوم: ایجاد هماهنگی در اجرای حقوق کودکان
مبحث سوم: تمرکززدایی، فدرال‌سازی و تفویض اختیارات
مبحث چهارم: خصوصی‌سازی
مبحث پنجم: نظارت بر اجرا؛ ضرورت ارزیابی و سنجش تأثیر آنها بر کودکان
مبحث ششم: گردآوری و تحلیل داده‌ها و تهیه شاخص
مبحث هفتم: مشخص نمودن سهم کودکان در بودجه
مبحث هشتم: آموزش و ظرفیت‌سازی
مبحث نهم: همکاری با جامعه مدنی
مبحث دهم: همکاری بین‌المللی
مبحث یازدهم: نهادهای مستقل حقوق بشر
تصویب سایر اسناد مهم بین‌المللی حقوق بشر
نظریه عمومی شماره 6 (2005): رفتار با کودکان بدون همراه و جداشده در خارج از کشور زادگاه خود
گفتار اول: اهداف این نظریه عمومی
گفتار دوم: ساختار و دامنه نظریه عمومی
گفتار سوم: تعاریف
گفتار چهارم: اصول قابل‌اجرا
مبحث اول: تعهدات قانونی دولت‌های عضو در قبال تمام کودکان جداشده یا بدون‌ همراه در قلمرو مربوطه و اقدامات برای اجرای آن‌ها
مبحث دوم: عدم‌ِتبعیض‌ (ماده 2)
مبحث سوم: منافع عالیه کودک به‌عنوان ملاحظه اولیه در جستجوی راهکارهای کوتاه و بلندمدت (ماده 3)
مبحث چهارم: حق حیات، بقا و رشد (ماده 6)
مبحث پنجم: حق کودکان برای بیان آزادانه نظرات خود (ماده 12)
مبحث ششم: رعایت اصل عدم‌ِبازگشت اجباری
مبحث هفتم: محرمانگی
گفتار پنجم: پاسخ به نیازهای عمومی و خاص حمایتی
مبحث اول: ارزیابی و اقدامات اولیه
مبحث دوم: انتصاب قیم یا مشاور و نماینده حقوقی (بند دو ماده 18 و بند یک ماده 20)
مبحث سوم: ترتیبات نگهداری و اسکان (مواد 20 و 22)
مبحث چهارم: دسترسی کامل به آموزش (ماده 28، شق ج بند یک ماده 29، مواد 30 و 32)
مبحث پنجم: حق برخورداری از زندگی باکیفیت (ماده 27)
مبحث ششم: حق برخورداری از عالی‌ترین استاندارد ممکن بهداشت و امکانات درمان بیماری و بازپروری سلامتی (مواد 23، 24 و 39)
مبحث هفتم: مبارزه با قاچاق و بهره‌کشی جنسی و اشکال دیگر آن، سوءاستفاده و خشونت (مواد 34، 35 و 36)
مبحث هشتم: جلوگیری از به‌کارگیری نظامی و حمایت در برابر اثرات جنگ مواد 38 و 39)
بند یک: جلوگیری از به‌کارگیری
بند دو: تدابیر مراقبتی
بند سه: کودک‌سربازان سابق
بند چهار: عدم‌ِبازگشت اجباری
بند پنج: اشکال و نمودهای تعقیب قضایی ویژه کودک‌
بند شش: بازپروری و بازیابی
مبحث نهم: جلوگیری از سلب آزادی و برخوردهای مرتبط با آن
گفتار ششم: دسترسی به رویه پناه‌جویی، تضمین‌های قانونی و حقوق پناه‌جویی
مبحث اول: کلیات
مبحث دوم: دسترسی به رویه پناهندگی صرف‌نظر از سن
مبحث سوم: تضمین‌های رویه‌ای و اقدامات حمایتی (بند سه ماده 3)
مبحث چهارم: ارزیابی کودک‌محور نیازهای حمایتی همراه با لحاظ آزار و اذیت با ماهیت ویژه کودک‌
مبحث پنجم: برخورداری کامل کودکانی که به‌عنوان پناهنده شناخته شده‌اند از حقوق بشر و حقوق پناهندگی بین‌المللی (ماده 22)
مبحث ششم: کودکان و انتفاع از اشکال تکمیلی حمایت‌
گفتار هفتم: پیوند مجدد خانواده، بازگشت یا دیگر انواع راه‌حل‌های پایدار
مبحث اول: کلیات
مبحث دوم: پیوند مجدد خانواده
مبحث سوم: بازگشت به کشور زادگاه
مبحث چهارم: یکپارچه‌سازی محلی
مبحث پنجم: فرزندخواندگی میان‌کشوری
مبحث ششم: اسکان مجدد در کشور ثالث
گفتار هشتم: آموزش، داده‌ها و آمار
مبحث اول: آموزش کارکنانی که با کودکان جداشده و بدون‌ همراه تعامل دارند
مبحث دوم: داده‌ها و آمارهای کودکان بدون‌ همراه و جداشده
نظریه عمومی شماره 7 (2005): اجرای حقوق کودک در دوران خردسالی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اهداف نظریه عمومی
گفتار سوم: حقوق بشر و کودکان خردسال
گفتار چهارم: اصول و حقوق عمومی در دوران خردسالی
گفتار پنجم: مسئولیت‌های والدین و مساعدت‌های دولت‌های عضو
گفتار ششم: سیاست‌ها و برنامه‌های جامع برای دوران خردسالی به‌ویژه برای کودکان آسیب‌پذیر
گفتار هفتم: کودکان خردسال نیازمند حمایت ویژه
گفتار هشتم: ظرفیت‌سازی در دوران خردسالی
نظریه عمومی شماره 8 (2006): حق کودک مبنی‌بر برخورداری از حمایت در برابر اشکال تنبیه بدنی
گفتار اول: اهداف
گفتار دوم: پیشینه
گفتار سوم: تعاریف
گفتار چهارم: استانداردهای حقوق بشر و مجازات بدنی کودکان
گفتار پنجم: اقدامات و سازوکارهای لازم برای ریشه‌کن‌سازی تنبیه بدنی و دیگر اشکال تنبیه بی‌رحمانه یا تحقیر‌آمیز
مبحث اول: اقدامات تقنینی
مبحث دوم: اعمال ممنوعیت تنبیه بدنی و دیگر اشکال تنبیه بی‌رحمانه و تحقیر‌آمیز
مبحث سوم: اقدامات آموزشی و دیگر اقدامات
مبحث چهارم: نظارت و ارزیابی
گفتار ششم: الزامات گزارش‌دهی بر اساس کنوانسیون
نظریه عمومی شماره 9 (2006): حقوق کودکان دارای معلولیت
گفتار اول: مقدمه
مبحث اول: ضرورت اختصاص یک نظریه عمومی به کودکان دارای معلولیت چیست؟
مبحث دوم: تعریف
گفتار دوم: مفاد مهم برای کودکان دارای معلولیت (مواد 2 و 23)
مبحث اول: ماده 2
مبحث دوم: ماده 23
گفتار سوم: معیارهای عمومی اجرا (مواد 4، 42 و بند شش ماده 44)
مبحث اول: قانون‌گذاری
مبحث دوم: برنامه‌های اجرایی و سیاست‌های ملی
مبحث سوم: داده‌ها و آمار‌ها
مبحث چهارم: بودجه
مبحث پنجم: نهاد هماهنگی: «نقطه کانونی برای معلولیت‌ها»
مبحث ششم: همکاری بین‌المللی و مساعدت فنی
مبحث هفتم: نظارت مستقل
مبحث هشتم: جامعه مدنی
مبحث نهم: انتشار دانش و آموزش کارشناسان متخصص
گفتار چهارم: اصول عمومی
مبحث اول: ماده 2- عدم‌ِتبعیض‌
مبحث دوم: ماده 3- منافع عالیه کودک
مبحث سوم: ماده 6- حق حیات، بقا و رشد
مبحث چهارم: ماده 12- احترام به نظرات کودک
گفتار پنجم: حقوق و آزادی‌های مدنی (مواد 7، 8، 17-13 و شق الف ماده 37)
مبحث اول: ثبت تولد
مبحث دوم: دسترسی به اطلاعات مقتضی و رسانه‌های جمعی
مبحث سوم: دسترسی به حمل‌ونقل و امکانات عمومی
گفتار ششم: محیط خانواده و مراقبت‌های جایگزین (مواد 5، بندهای یک و دو ماده 18، 11-9، 21-19، 25، بند چهار ماده 27 و ماده 39)
مبحث اول: حمایت‌ خانواده و مسئولیت‌های والدین
مبحث دوم: خشونت، سوءاستفاده و اهمال
مبحث سوم: مراقب‌های جایگزین از نوع خانوادگی
مبحث چهارم: مؤسسات
مبحث پنجم: بررسی دوره‌ای اسکان کودک
گفتار هفتم: سلامت و رفاه بنیادین (ماده 6، بند سه ماده 8، مواد 23،24، 26 و بندهای یک تا سه ماده 27)
مبحث اول: حق سلامت
مبحث دوم: پیشگیری
مبحث سوم: تشخیص زودهنگام
مبحث چهارم: مراقبت‌های چندگانه
مبحث پنجم: سلامت و رشد نوجوانان
مبحث ششم: تحقیق
گفتار هشتم: آموزش و سرگرمی (مواد 28، 29 و 31)
مبحث اول: آموزش باکیفیت
مبحث دوم: عزت نفس و خوداتکایی
مبحث سوم: آموزش در نظام مدرسه
مبحث چهارم: آموزش فراگیر
مبحث پنجم: آموزش شغلی و فنی و حرفه‌ای
مبحث ششم: فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی
مبحث هفتم: ورزش
گفتار نهم: اقدامات حمایتی ویژه (مواد 22، 38، 39،40 و قسمت‌های ب، ج، د ماده 37 و مواد 36-32)
مبحث اول: نظام عدالت برای نوجوانان
مبحث دوم: بهره‌کشی اقتصادی
مبحث سوم: کودکان خیابانی
مبحث چهارم: بهره‌کشی جنسی
مبحث پنجم: کودکان در منازعات مسلحانه
مبحث ششم: کودکان پناهنده و آواره داخلی، کودکان متعلق به اقلیت‌ها و کودکان بومی
نظریه عمومی شماره 10 (2007): حقوق کودکان در نظام عدالت برای نوجوانان
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اهداف نظریه عمومی حاضر
گفتار سوم: عدالت برای نوجوانان؛ اصول راهنمای برنامه جامع
مبحث اول: عدم‌ِتبعیض‌ (ماده 2)
مبحث دوم: منافع عالیه کودک (ماده 3)
مبحث سوم: حق حیات، بقا و رشد (ماده 6)
مبحث چهارم: حق استماع (ماده 12)
مبحث پنجم: کرامت (بند یک ماده 40)
گفتار چهارم: عدالت برای نوجوانان؛ عناصر اصلی برنامه جامع
مبحث اول: پیشگیری از بزه‌کاری نوجوانان
مبحث دوم: مداخلات/ تبدیل
بند یک: مداخله بدون توسل به دادرسی قضایی
بند دو: مداخله در چهارچوب رسیدگی قضایی
مبحث سوم: سن کودکان معارض قانون
بند یک: حداقل سن مسئولیت کیفری
بند دو: محدودیت سنی بالاتر برای عدالت نوجوانان
مبحث چهارم: ضمانت‌های محاکمه منصفانه
بند یک: عطف بماسبق نشدن عدالت برای نوجوانان (شق الف بند دو ماده 40)
بند دو: فرض برائت (گزاره یک شق ب بند دو ماده 40)
بند سه: حق استماع (ماده 12)
بند چهار: حق مشارکت مؤثر در دادرسی قضایی (گزاره چهار بند ب ماده 40)
بند پنج: اطلاع فوری و مستقیم درباره اتهام (اتهامات) (گزاره سه شق ب بند دو ماده 40)
بند شش: معاضدت حقوقی یا سایر کمک‌های لازم (گزاره دو شق ب بند دو ماده 40)
بند هفت: صدور احکام بدون تأخیر و با مشارکت والدین (گزاره سه شق ب بند دو ماده 40)
بند هشت: آزادی از اقرار اجباری (گزاره سه شق ب بند 2 ماده 40)
بند نه: حضور و سؤال از شاهدان (گزاره چهار شق ب بند دو ماده 40)
بند ده: حق تجدیدنظرخواهی (گزاره پنج شق ب بند دوم ماده 40)
بند یازده: معاضدت رایگان مترجم (گزاره ششِ بند دو ماده 40)
بند دوازده: رعایت کامل حریم خصوصی (گزاره هفت شق ب بند دو ماده 40)
مبحث پنجم: تدابیر
بند یک: جایگزین‌‌های پیش از محاکمه
بند دو: تعیین تکلیف توسط دادگاه یا قاضی نوجوانان
بند سه: ممنوعیت مجازات سلب حیات
بند چهار: عدم‌ِاعمال حبس ابد بدون عفو مشروط
مبحث ششم: محرومیت از آزادی، شامل بازداشت پیش از محاکمه و حبس پس از دادگاه
بند یک: اصول اساسی
بند دو: حقوق شکلی (شق د ماده 37)
بند سه: نحوه برخورد و شرایط (شق ج ماده 37)
گفتار پنجم: سازمان‌دهی عدالت برای نوجوانان
گفتار ششم: افزایش آگاهی و آموزش
گفتار هفتم: گردآوری داده‌ها، ارزیابی و تحقیق
نظریه عمومی شماره 11 (2009): کودکان بومی و حقوق آنها بر اساس کنوانسیون
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اهداف و ساختار
گفتار سوم: ماده 30 و تعهدات عمومی دولت‌ها
گفتار چهارم: اصول عمومی (مواد 2، 3، 6 و 12 کنوانسیون)
مبحث اول: عدم‌ِتبعیض‌
مبحث دوم: منافع عالیه کودکان
مبحث سوم: حق حیات، بقا و رشد
مبحث چهارم: احترام به دیدگاه کودکان
گفتار پنجم: حقوق و آزادی‌های مدنی (مواد 7 و 8، 17-13 و شق الف ماده 37 کنوانسیون)
مبحث اول: دسترسی به اطلاعات
مبحث دوم: ثبت تولد، تابعیت و هویت
گفتار ششم: محیط خانواده و مراقبت‌های جایگزین (ماده 5، بندهای یک و دو ماده 18، مواد 11-9، 21-19، 25، بند چهار ماده 27 و ماده 39 کنوانسیون)
گفتار هفتم: سلامت و رفاه بنیادین (مواد 6، بند سه ماده 18، 23، 24، 26، بندهای یک تا سه ماده 27 کنوانسیون)
گفتار هشتم: آموزش (مواد 28، 29 و 31 کنوانسیون)
گفتار نهم: اقدامات حمایتی خاص (مواد 22، 30، 40-38، قسمت‌«ب-د» ماده 37، 36-32 کنوانسیون)
مبحث اول: کودکان در منازعات مسلحانه و کودکان پناهنده
مبحث دوم: بهره‌کشی اقتصادی
مبحث سوم: بهره‌کشی جنسی و قاچاق
مبحث چهارم: عدالت برای نوجوانان
گفتار دهم: تعهدات دولت‌های عضو و نظارت بر اجرای کنوانسیون
نظریه عمومی شماره 12 (2009)‌: حق استماع کودک
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اهداف
گفتار سوم: حق شنیده شدن؛ حق هر کودک و حق گروه‌های کودکان
مبحث اول: تحلیل حقوقی
بند یک: تحلیل بر اساس نص ماده 12
بند دو: اقدامات لازم برای ایفای حق استماع
بند سه: تعهدات دولت‌های عضو
مبحث دوم: حق استماع و ارتباط با مواد دیگر کنوانسیون
بند یک: مواد 12 و 3
بند دو: مواد 2، 6 و 12
بند سه: مواد 12، 13 و 17
بند چهار: مواد 5 و 12
بند پنج: ماده 12 و اجرای حقوق کودک به‌صورت کلی
مبحث سوم: اجرای حق استماع در ترتیبات و شرایط مختلف
بند یک: در خانواده
بند دو: مراقبت‌های جایگزین
بند سه: در مراقبت‌های درمانی
بند چهار: در آموزش و مدرسه
بند پنج: در بازی، ورزش و فعالیت‌های فرهنگی
بند هفت: در شرایط خشونت
بند هشت: در خلال تهیه و تنظیم راهبردهای پیشگیری
بند نه: در رویه‌های مهاجرت و پناهندگی
بند ده: در شرایط اضطراری
بند یازده: در محیطهای ملی و بین‌المللی
مبحث چهارم: الزامات اساسی اجرای حق استماع
مبحث پنجم: نتایج
نظریه عمومی شماره 13 (2011): حق کودک برای رهایی از تمامی اشکال خشونت
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اهداف
گفتار سوم: خشونت در زندگی کودکان
گفتار چهارم: تحلیل حقوقی ماده 19
مبحث اول: بند یک ماده 19
مبحث دوم: بند دو ماده 19
گفتار پنجم: تفسیر ماده 19 در چهارچوب وسیع‌تر کنوانسیون
گفتار ششم: چهارچوب هماهنگی ملی درباره خشونت علیه کودکان
گفتار هفتم: منابع اجرا و ضرورت همکاری بین‌المللی
نظریه عمومی شماره 14 (2013): حق کودک برای در نظر گرفتن منافع عالیه وی به‌عنوان یک ملاحظه اولیه (بند یک ماده 3)
گفتار اول: مقدمه
مبحث اول: منافع عالیه کودک؛ یک حق، یک اصل و یک قانون آیین دادرسی
مبحث دوم: ساختار
گفتار دوم: اهداف
گفتار سوم: ماهیت و دامنه تعهدات دولت‌های عضو
گفتار چهارم: تحلیل حقوقی و ارتباطات با اصول عمومی کنوانسیون
مبحث اول: تحلیل حقوقی بند یک ماده 3
بند یک: «در تمامی اقدامات در رابطه با کودکان »
بند دو: «توسط نهادهای رفاه اجتماعی دولتی و خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اداری یا نهادهای تقنینی»
بند سه: «منافع عالیه کودک»
بند چهار: «باید یک ملاحظه اولیه باشد»
مبحث دوم: منافع عالیه کودک و ارتباط آن با دیگر اصول عمومی کنوانسیون
بند یک: منافع عالیه کودک و حق عدم‌ِتبعیض‌ (ماده 2)
بند دو: منافع عالیه کودک و حق حیات، بقا و رشد (ماده 6)
بند سه: منافع عالیه کودک و حق شنیده شدن (ماده 12)
گفتار پنجم: اجرا، ارزیابی و تعیین منافع عالیه کودک
مبحث اول: ارزیابی و تعیین منافع عالیه
بند یک: عناصری که باید در جریان ارزیابی منافع عالیه کودک لحاظ گردند
بند دو: موازنه عناصر در ارزیابی منافع عالیه
مبحث دوم: ضمانت‌های رویه‌ای برای ضمانت ایفای منافع عالیه کودک
بند یک: حق کودک برای بیان دیدگاه‌های خود
بند دو: ثبت حقایق
بند سه: درک زمان
بند چهار: کارشناسان دارای صلاحیت
بند پنج: نماینده حقوقی
بند شش: استدلال حقوقی
بند هفت: سازوکارهای بازنگری یا تجدیدنظر در تصمیمات
بند هشت: ارزیابی تأثیر حقوق کودک (CRIA)
گفتار ششم: انتشار
نظریه عمومی شماره 15 (2013): حق کودک برای انتفاع از عالی‌ترین استاندارد ممکن سلامت (ماده 24)
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اصول و مقدمات ایفای حق کودک درزمینه سلامت
مبحث اول: تفکیک‌ناپذیری و ارتباط متقابل حقوق کودکان
مبحث دوم: حق عدم‌ِتبعیض‌
مبحث سوم: منافع عالیه کودک
مبحث چهارم: حق حیات، بقا و رشد و عوامل تعیین‌کننده سلامت کودک
مبحث پنجم: حق استماع
مبحث ششم: ظرفیت‌های تکاملی و دوره زندگی کودک
گفتار سوم: مضمون قاعده‌ای ماده 24
مبحث اول: بند یک ماده 24
بند یک: «دولت‌های عضو حق کودک برای انتفاع از عالی‌ترین سطح ممکن سلامت را شناسایی می‌کنند»
بند دو: «دولت‌های عضو حق کودک برای انتقاع از مراکز درمان بیماری و بازیابی سلامت/ توانبخشی را شناسایی میکنند»
بند سه: «دولت‌های عضو باید در راستای عدمِ‌محرومیت هیچ کودکی از حق دسترسی به خدمات مراقبتی ـ درمانی تلاش کنند»
مبحث دوم: بند دو ماده 24
بند یک: شقّ الف بند دو ماده 24 «کاهش مرگ‌ومیر نوزادان و کودکان»
بند دو: شقّ ب بند دو ماده 24 «تضمین تأمین مساعدت درمانی و مراقبت بهداشتی ضروری برای تمامی کودکان همراه با تأکید بر توسعه مراقبت‌های درمانی اولیه»
بند سه: شق ج بند دو ماده 24: «مبارزه با بیماری و سوءتغذیه، به‌عنوان‌مثال در چهارچوب مراقبت‌های درمانی اولیه ازجمله در قالب به‌کارگیری فناوری‌های سهل‌الوصول و تأمین مواد غذایی کافی و آب آشامیدنی مناسب، همراه با ملاحظه خطرات و ریسک‌های آلودگی زیست‌محیطی»
بند چهار: شقّ د بند دو ماده 24: «تضمین مراقبت‌های درمانی پیش و پس از تولد برای مادران»
بند پنج: شقّ هـ بند دو ماده 24 «تضمین اینکه تمامی بخش‌های جامعه به‌خصوص والدین و کودکان مطلع هستند، به آموزش دسترسی دارند و درزمینه استفاده دانش پایه سلامت و تغذیه کودکان، مزایای تغذیه با شیر مادر، بهداشت و اصول بهداشت محیطی و پیشگیری از سوانح حمایت می‌گردند»
بند شش: شقّ «و» بند دو ماده 24: «تدوین و طراحی خدمات درمانی پیشگیرانه، رهنمودهایی برای والدین و آموزش و خدمات تنظیم خانواده»
گفتار چهارم: تعهدات و مسئولیت‌ها
مبحث اول: تعهد دولت‌های عضو به رعایت، حمایت و اجرا
مبحث دوم: مسئولیت‌های فعالان غیردولتی
بند یک: مسئولیت‌های والدین و دیگر سرپرستان
بند دو: خدمت‌گزاران غیردولتی و دیگر بازیگران غیردولتی
گفتار پنجم: همکاری بین‌المللی
گفتار ششم: چهارچوب اجرا و پاسخگویی
مبحث اول: ارتقای دانش حق سلامت کودکان (ماده 42)
مبحث دوم: اقدامات تقنینی
مبحث سوم: حاکمیت و هماهنگی
بند یک: نقش مجالس در پاسخگویی ملی
بند دو: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در پاسخگویی ملی
مبحث چهارم: سرمایه‌گذاری در سلامت کودکان
مبحث پنجم: چرخه عملیاتی
بند یک: برنامه‌ریزی
بند دو: معیارهای عملکرد و اجرا
بند سه: نظارت و ارزیابی
مبحث ششم: جبران در قبال نقض حق سلامت
گفتار هفتم: انتشار
نظریه عمومی شماره 16 (2013): تعهدات دولت در قبال اثرات بخش تجاری بر حقوق کودکان
گفتار اول: مقدمه و اهداف
گفتار دوم: دامنه و اجرا
گفتار سوم: اصول عمومی کنوانسیون و ارتباط آنها با فعالیت‌های تجاری
مبحث اول: حق عدم‌ِتبعیض‌ (ماده 2)
مبحث دوم: منافع عالیه کودکان (بند یک ماده 3)
مبحث سوم: حق حیات، بقا و رشد (ماده 6)
مبحث چهارم: حق کودک برای شنیده شدن (ماده 12)
گفتار چهارم: ماهیت و دامنه تعهدات دولتی
مبحث اول: تعهدات عمومی
مبحث دوم: تعهد احترام، حمایت و اجرا
بند یک: تعهد به احترام
بند دو: تعهد به حمایت
بند سه: تعهد تأمین/ اجرا
بند چهار: جبران خسارت و غرامت
گفتار پنجم: تعهدات دولت در حوزه‌های خاص
مبحث اول: تأمین خدمات برای بهره‌مندی از حقوق کودکان
مبحث دوم: اقتصاد غیررسمی
مبحث سوم: حقوق کودکان و عملیات جهانی تجارت
مبحث چهارم: سازمان‌های بین‌المللی
مبحث پنجم: موارد اضطراری و وضعیت‌های متعارض
گفتار ششم: چهارچوب اجرا
مبحث اول: اقدامات تقنینی، تنظیمی و تنفیذی
بند یک: قانون‌گذاری و تنظیم
بند دو: اقدامات اجرایی
بند سه: حقوق کودکان و عطف توجه کافی توسط پروژه‌های تجاری
مبحث دوم: اقدامات جبرانی
مبحث سوم: اقدامات سیاسی
مبحث چهارم: هماهنگی و اقدامات نظارتی
بند یک: هماهنگی
بند دو: نظارت
بند سه: ارزیابی تأثیر بر حقوق کودکان
بند چهار: اقدامات مشارکتی و افزایش آگاهی
گفتار هفتم: انتشار
نظریه عمومی شماره 17 (2013): حق استراحت، سرگرمی، بازی، فعالیت‌های تفریحی، حیات فرهنگی و هنرهای کودک (ماده 31)
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اهداف
گفتار سوم: اهمیت ماده 31 در حیات کودکان
گفتار چهارم: تحلیل حقوقی ماده 31
مبحث اول: بند یک ماده 31
مبحث دوم: بند دو ماده 31
گفتار پنجم: ماده 31 در بافت وسیع‌تر کنوانسیون
مبحث اول: ارتباطات با اصول کلی کنوانسیون
مبحث دوم: ارتباط‌ها با سایر حقوق مرتبط
گفتار ششم: ایجاد بافت برای تحقق ماده 31
مبحث اول: عوامل محیط مطلوب
مبحث دوم: چالش‌هایی که باید در راه تحقق ماده 31 رسیدگی شوند
گفتار هفتم: کودکانی که برای استیفای حقوق مصرّح در ماده 31 نیازمند رسیدگی ویژه هستند
گفتار هشتم: تعهدات دولت‌های عضو
گفتار نهم: انتشار
توصیه عمومی مشترک شماره 31 کمیته حذف تبعیض علیه زنان/ نظریه عمومی شماره 18 کمیته در خصوص حقوق کودک در رویه‌های زیان‌آور
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: هدف و دامنه شمول توصیه /نظریه عمومی مشترک
گفتار سوم: دلیل توصیه/نظریه عمومی مشترک
گفتار چهارم: مضمون هنجاری کنوانسیون حذف تمامی ‌اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک
گفتار پنجم: معیارهای تعیین رویه‌های زیان‌آور
گفتار ششم: دلایل، اشکال و نمودهای رویه‌های زیان‌آور
مبحث اول: ختنه زنان
مبحث دوم: ازدواج کودک و یا ازدواج اجباری
مبحث سوم: چندهمسری
مبحث چهارم: جنایاتی که به نام ناموس صورت می‌گیرند
گفتار هفتم: چهارچوب کلی‌نگرانی برای رسیدگی به رویه‌های زیان‌آور
مبحث اول: گردآوری داده‌ها و نظارت
مبحث دوم: قانون‌گذاری و اجرای آن
مبحث سوم: پیشگیری از رویه‌های زیان‌آور
بند یک: هنجارهای حق‌بنیان اجتماعی و فرهنگی
بند دو: توانمندسازی زنان و دختران
بند سه: ظرفیت‌سازی در تمامی سطوح
بند چهار: افزایش آگاهی، گفتمان عمومی و نمودهای تعهد
مبحث چهارم: اقدامات حمایتی و خدمات پاسخگو
گفتار هشتم: انتشار و استفاده از توصیه/نظریه عمومی مشترک و گزارش‌دهی
گفتار نهم: تصویب یا الحاق معاهده و اعمال حق شرط
نظریه عمومی شماره 19 (2016): بودجه‌بندی عمومی برای تحقق حقوق کودکان (ماده 4)
گفتار اول: مقدمه
مبحث اول: پیشینه
مبحث دوم: دلیل
مبحث سوم: هدف
گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماده 4 در رابطه با بودجه‌های عمومی
مبحث اول: الزامات دولت‌های عضو
مبحث دوم: «تمامی اقدامات تقنینی، اداری و دیگر اقدامات متناسب»
مبحث سوم: «در راستای اجرای حقوق شناسایی‌شده در این کنوانسیون»
مبحث چهارم: «دولت‌های عضو در باب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید چنین اقداماتی را تا حداکثر منابع موجود، اتخاذ نمایند.»
مبحث پنجم: «و درصورت لزوم در چهارچوب همکاری بین‌المللی»
گفتار سوم: اصول عمومی کنوانسیون و بودجه‌های عمومی
مبحث اول: حق عدم‌ِتبعیض‌ (ماده 2)
مبحث دوم: منافع عالیه کودک (ماده 3)
مبحث سوم: حق حیات، بقا و رشد (ماده 6)
مبحث چهارم: حق استماع (ماده 12)
گفتار چهارم: اصول بودجه‌ریزی عمومی در راستای حقوق کودکان
مبحث اول: اثربخشی
مبحث دوم: کارایی
مبحث سوم: برابری
مبحث چهارم: شفافیت
مبحث پنجم: پایداری
گفتار پنجم: پیاده‌سازی حقوق کودکان در بودجه‌های عمومی
مبحث اول: برنامه‌ریزی
بند یک: ارزیابی وضعیت
بند دو: قانون‌گذاری، سیاست‌ها و برنامه‌ها
بند سه: بسیج منابع
بند چهار: تنظیم بودجه
مبحث دوم: تصویب
بند یک: دقت در لوایح بودجه توسط قانون‌گذاران
بند دو: تصویب بودجه توسط قانون‌گذاران
مبحث سوم: اجرا
بند یک: انتقال و هزینه‌کرد منابع موجود
بند دو: گزارش سالانه بودجه
بند سه: اجرای بودجه
مبحث چهارم: پیگیری
بند یک: گزارش‌های پایان سال و ارزیابی‌ها
بند دو: حسابرسی/ ممیزی
گفتار ششم: انتشار این نظریه عمومی
نظریه عمومی شماره 20 (2016): تحقق حقوق کودک در دوران نوجوانی
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: اهداف
گفتار سوم: مسئله تمرکز بر نوجوانان
گفتار چهارم: اصول عمومی کنوانسیون
مبحث اول: حق رشد
بند یک: رویکرد مثبت و کلی‌نگرانه
بند دو: احترام‌ به ظرفیت‌های تکاملی
مبحث دوم: عدم‌ِتبعیض‌
مبحث سوم: منافع عالیه
مبحث چهارم: حق استماع کودکان و مشارکت آن‌ها
گفتار پنجم: نوجوانان نیازمند توجه ویژه
گفتار ششم: معیارهای عمومی اجرا
گفتار هفتم: تعریف کودک
گفتار هشتم: حقوق و آزادی‌های مدنی
گفتار نهم: خشونت علیه کودکان
گفتار دهم: محیط خانواده و مراقبت‌های جایگزین
گفتار یازدهم: بهداشت و رفاه پایه
گفتار دوازدهم: آموزش، تفریح و فعالیت‌های فرهنگی
گفتار سیزدهم: اقدامات ویژه حمایتی
گفتار چهاردهم: همکاری بین‌المللی
گفتار پانزدهم: انتشار
نظریه عمومی شماره 21 (2017): کودکان خیابانی
گفتار اول: مقدمه؛ «داستان ما را تغییر دهید»
گفتار دوم: زمینه کلی
مبحث اول: هدف
مبحث دوم: مشاوره
مبحث سوم: ترمینولوژی
مبحث چهارم: ملاحظات اساسی
گفتار سوم: اهداف
گفتار چهارم: راهبردهای بلندمدت کلی‌نگرانه مبتنی بر رویکرد حقوق کودکان
مبحث اول: رویکرد حقوق کودکان
بند یک: شرح
بند دو: اهمیت توجه به کودکان شرایط خیابانی
مبحث دوم: راهبردهای ملی
بند یک: مرور
بند دو: بازنگری قوانین و سیاست‌ها
بند سه: نقش دولت و مسئولیت‌ها، مقررات و هماهنگی با بازیگران غیردولتی
بند چهار: رسیدگی به معضلات
بند پنج: نظام‌های حمایت جامع از کودک
بند شش: ظرفیت‌سازی در افراد متعامل با کودکان
بند هفت: تأمین خدمات
بند هشت: اجرا در سطح ملی
بند نه: نظارت و پاسخگویی
بند ده: دسترسی به دادگاه و جبران‌ خسارت
بند یازده: جمع‌آوری داده‌ها و تحقیق
گفتار پنجم: مواد کلیدی کنوانسیون در رابطه با کودکان شرایط خیابانی
مبحث اول: مهم ترین مواد در رویکرد حقوق کودکان
بند یک: ماده 2 در باب عدم‌ِتبعیض‌
بند دو: بند یک ماده 3 در باب منافع عالیه کودکان
بند سه: ماده 6 در باب حق حیات، بقا و رشد
بند چهار: ماده 12 در باب حق استماع
بند پنج: ماده 4 در باب معیارها/ اقدامات متناسب
بند شش: ماده 5 در باب راهنمایی و هدایت مطابق با ظرفیت‌های تکاملی
مبحث دوم: حقوق و آزادی‌های مدنی
بند یک: ماده 15 در باب حق آزادی انجمن و اجتماعات صلح‌آمیز
بند دو: ماده 7 در باب ثبت تولد و ماده 8 در باب هویت
بند سه: ماده 13 در باب آزادی بیان و ماده 17 در باب دسترسی به اطلاعات
بند چهار: ماده 16 در باب حق حریم خصوصی، شرافت و اعتبار
مبحث سوم: محیط خانواده و مراقبت‌های جایگزین
بند یک: ماده 20 در باب حمایت و مساعدت ویژه برای کودکان محروم از محیط خانواده
بند دو: ماده 9 در باب جدایی از والدین
بند سه: بند سه ماده 3 در باب استانداردهای نگهداری و نهادها، خدمات و اماکن حمایتی و ماده 25 در باب بررسی دوره‌ای مکان‌های استقرار
بند چهار: ماده 18 مسئولیت والدین
مبحث چهارم: استاندارد مناسب زندگی
مبحث پنجم: معلولیت و سلامت
بند یک: ماده 23 در باب کودکان دارای معلولیت
بند دو: ماده 24 در باب سلامت و ماده 33 در باب مواد مخدر و سوءمصرف مواد
مبحث ششم: فعالیت‌های آموزشی، تفریحی و فرهنگی
بند یک: ماده 28 در باب آموزش
بند دو: ماده 29 در باب اهداف آموزش
بند سه: ماده 31 در باب استراحت، بازی و تفریح
مبحث هفتم: خشونت علیه کودکان و اقدامات حمایتی ویژه
بند یک: مواد 19 و 39 در باب رهایی از تمامی اشکال خشونت
بند دو: مواد 36-34 در باب سوءاستفاده جنسی، بهره‌کشی جنسی، قاچاق و دیگر اشکال بهره‌کشی
بند سه: ماده 32 در باب کار کودک
بند چهار: مواد 37 و 40 در باب دادگاه نوجوانان
بند پنج: ماده 38 در باب منازعات مسلحانه
گفتار ششم: انتشار و همکاری
مبحث اول: انتشار
مبحث دوم: همکاری بین‌المللی
نظریه عمومی شماره 22 (2017): حقوق بشر کودکان در مهاجرت بین‌المللی
گفتار اول: مقدمه
مبحث اول: پیشینه
مبحث دوم: هدف و دامنه شمول این نظریه عمومی مشترک
گفتار دوم: معیارهای عمومی اجرای کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنها و کنوانسیون حقوق کودک در باب حمایت از کودکان درزمینه مهاجرت بین‌المللی
گفتار سوم: اصول بنیادین کنوانسیون‌ها در رابطه با حقوق کودکان درزمینه مهاجرت بین‌المللی
مبحث اول: عدم‌ِتبعیض‌ (مواد 1 و 7 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها؛ ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث دوم: منافع عالیه کودک (ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث سوم: حق استماع کودکان، اظهارنظر و مشارکت آن‌ها (ماده 12 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث چهارم: حق حیات، بقا و رشد (ماده 9 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها؛ ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث پنجم: عدم‌ِاخراج، ممنوعیت اخراج دسته‌جمعی (مواد 9، 10 و 22 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و خانواده‌های آن‌ها؛ مواد 6، 22 و 37 کنوانسیون حقوق کودک)
گفتار چهارم: همکاری بین‌المللی
گفتار پنجم: انتشار و اعمال نظریه عمومی مشترک و گزارش‌دهی
گفتار ششم: تصویب یا الحاق به معاهده و حق شرط‌های وارده بر آن
نظریه عمومی شماره 23 (2017): کودکان درگیر مهاجرت در کشور مبدأ، ترانزیت، مقصد و بازگشت
گفتار اول: مقدمه
گفتار دوم: تعهدات قانونی دولت‌های عضو به حمایت از حقوق کودکان درزمینه مهاجرت بین‌المللی در قلمرو خود
مبحث اول: سن
مبحث دوم: حق آزادی (مواد 16 و 17 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها؛ ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث سوم: ضمانت‌های فرایند مناسب و دسترسی به دادگاه (مواد 16، 17 و 18 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها؛ مواد 12 و 40 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث چهارم: حق بر نام، هویت و ملیت (ماده 29 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها؛‌مواد 7 و 8 کنوانسیون حقوق کودک)
بند یک: ثبت تولد
بند دو: حق برخورداری از ملیت/ تابعیت و ضمانت‌اجرای بی‌تابعیتی
مبحث پنجم: زندگی خانوادگی (مواد 14، 17 و 44 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها؛ مواد 9، 10، 11، 16، 18، 19، 20 و بند چهار ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک)
بند یک: عدم‌ِجداسازی
بند دو: پیوند مجدد خانواده
مبحث ششم: حمایت در برابر تمامی اشکال خشونت و سوءاستفاده ازجمله بهره‌کشی، کار کودک و ربایش و فروش یا قاچاق کودکان (مواد 11 و 27 کنوانسیون بین‌المللی حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها؛ مواد 19، 26، 32، 34، 35 و 36 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث هفتم: حق حمایت در برابر بهره‌کشی ازجمله استخدام برای کار خطرناک و استخدام افراد نابالغ و امنیت اجتماعی (مواد 25، 27، 52، 53، 54 و 55 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها و مواد 26 و 32 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث هشتم: حق برخورداری از سطح مناسب زندگی (ماده 45 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها؛ ماده 27 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث نهم: حق سلامت (مواد 28 و 45 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها؛ مواد 23، 24 و 39 کنوانسیون حقوق کودک)
مبحث دهم: حق تحصیل و آموزش حرفه‌ای (مواد 30، 43 و 45 کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن‌ها؛ مواد 28، 29، 30 و 31 کنوانسیون حقوق کودک)
گفتار سوم: همکاری بین‌المللی
گفتار چهارم: انتشار و استفاده از این نظریه عمومی مشترک و گزارش‌دهی
ضمیمه 1: كنوانسیون‌ حقوق‌ كودک (مصوب‌ نوامبر 1989 (23) )
ضمیمه 2: پروتكل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودك درباره فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان
ضمیمه 3: نظرات جمهوری اسلامی ایران در رابطه با پیش‌نویس بازنگری شده نظریه عمومی شماره 10 کمیته حقوق کودک
ضمیمه 4: طرح مفهومی برای نظریه عمومی درخصوص حقوق کودکان در فضای دیجیتال جهت تدوین پیش‌نویس نظریه عمومی شماره 24
اعلام

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تفسیر حقوق کودک در آئینه نظریه های کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up