جایگاه فرد در حقوق بین الملل

۲۹۷.۵۰۰ تومان

سال چاپ1401
نوبت چاپاول
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه704
شابک978-600-475-179-7

موجود


سخن ناشر
فهرست اختصاری
دیباچه
فصل 1: بیان مسأله
1-1 فردی‌‌سازی حقوق بین‌‌الملل؟
1-2 واکنش سیاسی در عصر دولت‌‌های بریکس؟
1-3 فردگرایی حقوقی جمعی: ساختار کتاب
1-4 چهارچوب تحقیق: «فرد»
فصل 2: تاریخچه تئوری و رویه در باب وضعیت حقوقی بینالمللی فرد
2-1 تاریخچه اندیشه‌‌ها
2-2 رویه حقوقی تاریخی
2-3 نتیجه‌‌گیری
فصل 3: دکترین شخصیت حقوقی بینالمللی بشر
3-1 اصطلاحشناسی بنیادی: تابع حقوق بین‌‌الملل و شخص حقوق بین‌‌الملل
3-2 طبقه‌‌بندی سنتی تابعان حقوق بین‌‌الملل: دولت و هر موجودیت دیگری
3-3 عدم پیوند میان حقوق فردی ماهوی و شکلی به موجب حقوق بین‌‌الملل
3-4 صلاحیت حقوقی و اختیار وضع قاعده حقوقی
3-5 فردگرایی، یگانگی و دوگانگی
3-6 نتیجه‌‌گیری
فصل 4: تعهدات بین‌المللی افراد
1-4 تعریف مسأله
2-4 دسته‌‌بندی‌‌های پایه
4-3 ادعاهای فردی مرتبط
4-4 حالت عادی تحمیل غیرمستقیم تعهدات صرف بر اشخاص از رهگذر تکالیف دولت مبنی بر حمایت
4-5 تعهدات بین‌‌المللی مستقیم برای اشخاص به عنوان مواردی استثنایی
4-6 نیاز به پر کردن خلأهای نظارتی به عنوان دلیل و محدودیت برای تعهدات فردی بین‌‌المللی مستقیم
4-7 محدودیت بیشتر حقوق فردی توسط اصل قانونی بودن فراملیشده
4-8 مبانی حقوقی تعهدات خاص فردی
4-9 تعهد فردی برای رعایت حقوق بین‌‌الملل بشر؟
4-10 هیچ «وظیفه و تکلیف بنیادین» برای افراد طبق حقوق بین‌‌الملل وجود ندارد
4-11 نتیجه‌‌گیری
فصل 5: مسؤولیت بینالمللی فرد
5-2 مسؤولیت کیفری بین‌‌المللی افراد
5-3 مسؤولیت بین‌‌المللی غیرکیفری فرد
5-4 نتیجه‌‌گیری
فصل 6: حقوق فردی ناشی از مسؤولیت بین‌‌المللی
6-1 تعریف مسأله
6-2 حقوق مسؤولیت بین‌‌المللی (دولت)
6-3 حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌‌المللی: اصلاح و جبران خسارت
6-4 منطق و ضرورت حقوق فردی ناشی از مسؤولیت بین‌‌المللی
6-5 نتیجه‌‌گیری
فصل 7: حقوق و تکالیف فردی موجود در حقوق مخاصمات مسلحانه
7-1 حقوق فردی در سطح [حقوق] اولیه
7-2 حقهای ثانویه افراد در قالب حقوق موجود
7-3 حق ادعاهای ثانویه افراد در قالب حقوق آرمانی
7-4 صاحب حق بودن و انصراف از آن
7-5 اجرای فردی حق ادعاهای ثانویه در حقوق مخاصمات مسلحانه
7-6 تعهدات فردی در حقوق مخاصمات مسلحانه
7-7 نتیجه‌‌گیری
فصل 8: حمایت در برابر اعمال خشونت و بلایای طبیعی
8-1 تعریف مسأله
8-2 تعهدات ناشی از مسؤولیت حمایت
8-3 تعهد به حمایت در صورت بروز حوادث طبیعی
8-4 ارزیابی
8-5 نتیجه‌‌گیری
فصل 9: وضعیت حقوقی بین‌المللی بزه‌دیدگان جرایم
9-1 تکلیف به تعقیب و مجازات
9-2 جایگاه حقوقی بزه‌‌دیدگان در فرایند دادرسی کیفری بین‌‌المللی
9-3 عدم شخصی‌‌سازی حق مجازات
فصل 10: حق‌ها و تکالیف در حقوق حمایت از سرمایه‌گذاری
10-1 بیان مسأله
10-2 حق شکلی سرمایه‌‌گذاران به موجب حقوق بین‌‌الملل: اختیار اقامه فرایند داوری
10-3 حق‌‌های شکلی سرمایه‌‌گذاران ناشی از قراردادها (دعاوی قراردادی)
10-4 حق‌‌های ناشی از معاهدات بین‌‌الدولی حمایت از سرمایه‌‌گذاری: مناظره حق‌‌های «مستقیم»/ «مشتق»
10-5 حق‌‌های سرمایه‌‌گذار حق‌‌های بشری نیستند
10-6 نتایج عملی حق‌‌ها‌‌‌‌ی فردی (حق‌‌های مستقیم) ناشی از معاهدات
10-7 دعاوی ثانویه سرمایه‌‌گذار به موجب حقوق بین‌‌الملل
10-8 تعهدات سرمایه‌‌گذاران به موجب حقوق بین‌‌الملل
10-9 نتیجه‌‌گیری
فصل 11: حقوق فردی در حقوق کنسولی
11-1 حق بر ملاقات کنسولی
11-2 حقوق بیگانگان بازداشتشده
11-3 کیفیت حقوق اشخاص ناشی از ماده 36 کنوانسیون وین
11-4 اجرای حقوق فردی
11-5 پیامدهای حقوقی نقض کنوانسیون وین، به ویژه در رسیدگی‌‌های کیفری
11-6 نتیجه‌‌گیری
فصل 12: حقوق فردی در حمایت دیپلماتیک
12-1 مبانی و تعریف مسأله
12-2 حقوق علیه دولت ناقض: پایان تصور واتلی
12-3 حق بین‌‌المللی بر حمایت دیپلماتیک در برابر کشور متبوع؟
12-4 نتیجه گیری
فصل 13: مبنای حقوقی برای شخصیت حقوقی بین‌المللی فرد و مسأله استقلال وی از دولت
13-1 دولت‌‌ها به عنوان مقام مافوق؟
13-2 شخصیت حقوقی بین‌‌المللی مستقل از دولت‌‌ها؟
13-3 مبنای معاهدهای
13-4 حقوق بین‌‌الملل عرفی
13-5 اصول کلی حقوق
13-6 حقوق طبیعی
13-7 حق بشر
13-8 نتیجه‌‌گیری
فصل 14: حقوق بشر و سایر حقوق
14-1 دو گروه حقوق بین‌‌المللی فردی
14-2 قابلیت تفکیک
14-3 فواید تمایز: درمقابل ناچیز و بیاهمیت شماری حقوق بشر
14-4 نتایج و پیامدهای تمایز
14-5 انطباق حقوق بشر و جهتگیری جدید یک رژیم: نمونه حقوق پناهندگان
14-6 اختلاف و تنش بین حقوق ساده و حقوق بشر: مثالی از حقوق بین‌‌الملل کار
14-7 یک مفهوم و برداشت عملی از حقوق بشر
فصل 15: اجرای فردی‌شده حقوق بین‌الملل
15-1 افراد به عنوان صیانت‌‌کنندگان نظم حقوق بینالملل
15-2 مخاطبان حقوق بینالملل فردی
15-3 اجرای حقوق بین‌‌المللی فردی
15-4 حقوق بین‌‌المللی فردی به عنوان پایه و اساس تضمین بین‌‌المللی در دستیابی به عدالت
فصل 16: اثر مستقیم هنجارهای موجد حقوق و تعهدات فردی
16-1 تعریف مسأله
16-2 اصطلاحات و تمایزات
16-3 اثر مستقیم و وضعیت حقوقی ماهوی بین‌‌المللی فرد
16-4 معیار سنتی اثر مستقیم
16-5 اثر مستقیم حقوق ثانویه
16-6 عدم پذیرش اثر مستقیم به عنوان سازکار مشروعیت
16-7 اثر مستقیم به عنوان قضیه عادی
16-8 نتیجه‌‌گیری
فصل 17: حق فردی بین‌‌المللی
17-1 حق‌‌ها به مثابه پارادایم مدرنیته
17-2 نقد پستمدرن حق‌‌ها
17-3 فقدان شهروندی جهانی
17-4 بورژوای جهانی
نمایه
فهرست تفصیلی

موضوع این کتاب چیست ؟
این کتاب به ملاحظه و بررسی روند فزاینده وضع قواعد حقوقی بین‌المللی متعددی که به طور مستقیم «افراد» را خطاب قرار داده و متضمن تعهداتی درباره آنهاست می‌پردازد.
مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
عموم دانشجویان و پژوهشگران و علاقمندان به حوزه‌های حقوق بین‌الملل، روابط بین‌الملل، علوم سیاسی
نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید
مؤلف در این کتاب تأکید می‌کند که «اندیشمندان حقوق بین‌الملل دگرگونی نظام بین‌الملل را در آستانۀ هزاره خاطرنشان ساختند. همچنین، این ادعا مطرح شده است که قرار گرفتن افراد تحت گسترۀ حقوق بین‌الملل، مبدل به «اصل بنیادین» نظم حقوقی بین‌المللی شده است. «تغییر پارادایمی» مبتنی بر افزایش میزان اهمیت جایگاه فرد در حقوق بین‌الملل، که خواستار تغییر «از حقوق بین‌الملل به حقوق جهانی»، «از حقوق بین‌الملل به حقوقی عالم‌گیر»، به «حقوق ملل جدید بشر»، به «حقوق نوع بشر» و معطوف ساختن توجه به سمت «انسانی‌سازی حقوق بین‌الملل» شده است.
البته دیدگاه‌های مذکور بدون چالش نبوده است. به عنوان مثال گرهارد هافنر در یکی از دوره‌های برگزار شده در لاهه با عنوان «رهایی فرد از انقیاد دولت به موجب حقوق بین‌الملل» این‌‌گونه نتیجه‌گیری کرده که «رهایی» کامل نیست و «وضعیت افراد در حقوق بین‌الملل با محدودیت‌هایی روبه‌رو است». سایر حقوق‌دانان نیز در مورد فردی‌سازی بیش از اندازه حقوق بین‌الملل هشدار داده‌اند.
قسمتی از کتاب
پرسش محوری کتاب چگونگی توصیف، ساماندهی و ارزیابی پدیده ازدیاد حقوق و تکالیف افراد به موجب حقوق بین‌الملل، بر پایه یک روش حقوقی معنادار است.
کتاب برای پاسخ به این پرسش، سه طرح کلی را ترسیم خواهد نمود. نخست: به طور اختصار تاریخچه ایده‌ها و دکترین جایگاه فرد به موجب حقوق بین‌الملل (یعنی شخصیت حقوقی بین‌المللی فرد یا تابع حقوق بین‌الملل بودن) بیان خواهد شد. در این کتاب، شخصیت حقوقی بین‌المللی بسته به پیشینه تفکر نظری و جایگاه مکتب تحققی حقوق بین‌الملل، به مثابه امکان بهره‌مندی از حقوق و تکالیف بین‌المللی فرض شده است. به دلایل مذکور، پارادایم‌های تاریخی، واژه شناسی متغیر و رویه حقوقی به اختصار (در فصل دوم) شرح داده خواهد شد. سپس در (فصل سوم) تعریفی ـ که به باور نویسنده کتاب کاربردی و سودمند است ـ برای شخصیت حقوقی بین المللی پیشنهاد می شود …

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “جایگاه فرد در حقوق بین الملل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up