حقوق اسناد تجاری

۵۸۵.۰۰۰ تومان

سال چاپ1402
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدسخت
تعداد صفحه463
شابک978-600-475-212-1

موجود


بخش اول) نظریه عمومی اسناد تجاری
فصل اول) مفاهیم و مصادیق اسناد تجاری
مبحث اول) مفاهیم و مصاديق اسناد به‌طور كلي
گفتار اول) اسناد رسمی
گفتار دوم) اسناد عادي
گفتار سوم) اسناد تجاری الکترونیک
مبحث دوم) سوابق حقوقی
گفتار اول) حقوق فرانسه
گفتار دوم) حقوق انگليس
گفتار سوم) حقوق کشورهای عربي
مبحث سوم) حقوق ايران
گفتار اول) از نقطه‌‌نظر قانون
گفتار دوم) از نقطه‌‌نظر دكترين
فصل دوم) اوصاف و ویژگی‌هاي اسناد تجاري
مبحث اول) وجوه اشتراك اسناد تجاري
گفتار اول) قابليت نقل‌وانتقال
گفتار دوم) تعهد پرداخت مبلغ معيني وجه
گفتار سوم) تعهد پرداخت به سررسيد كوتاه‌‌مدت و معين
گفتار چهارم) شکل خاص
بند اول) از جهت تنظيم
بند دوم) از جهت مطالبه و مواعد
بند سوم) از جهت مرور زمان و مهلت
گفتار پنجم) جنبه تجاری تعهد
گفتار ششم) اعتبار ذاتی اسناد تجاری
گفتار هفتم) تسهیلات ویژه قانون‌گذار
بند اول) تسهيلات دادرسي
الف) انتخاب دادگاه صالح
ب) قرار تأمين خواسته
بند دوم) مسؤوليت تضامني امضاکنندگان
مبحث دوم) وجوه افتراق اسناد تجاري
گفتار اول) اسناد تجاري و اسكناس‌‌هاي بانكي
گفتار دوم) اسناد تجاري و اوراق بهادار
بند اول) اوراق سهام شركت‌ها
بند دوم) اوراق مشاركت
بند سوم) اسناد خزانه
گفتار سوم) اسناد تجاري و اعتبارنامه‌‌هاي تجاري
فصل سوم) اصول حاکم بر اسناد تجاري
مبحث اول) اصول حاکم
گفتار اول) اصل تنجیزی ‌‌بودن اسناد تجاری
بند اول) حقوق فرانسه
بند دوم) حقوق انگلیس
بند سوم) حقوق ايران
گفتار دوم) اصل شکلی ‌‌بودن اسناد تجاری
گفتار سوم) اصل استقلال تعهدات ناشی از اسناد تجاری ـ اصل استقلال امضاها
گفتار چهارم) اصل تجریدی ‌‌بودن اسناد تجاری ـ اصل عدم توجه ایرادات
بند اول) تبیین اصل
بند دوم) استثنائات اصل
الف) ایراد عدم حسن‌نیت
ب) ایراد عیوب شکلی و ماهوی
ج) ایرادات مربوط به روابط شخصی
مبحث دوم) تحليل روابط حقوقي ناشي از اسناد تجاري
گفتار اول) بقای رابطه حقوقی سابق
بند اول) اصل بقای رابطه حقوقی سابق و قلمرو اجرای آن
بند دوم) شرایط اعمال حق ناشی از رابطه حقوقی سابق
گفتار دوم) پيوند ميان تعهد براتي و رابطه حقوقي سابق
بند اول) استقلال دو رابطه حقوقی
بند دوم) ارتباط میان دو رابطه حقوقی
الف) تأثیر رابطه حقوقی سابق بر تعهد براتی
ب) تأثیر تعهد براتی بر رابطه حقوقی سابق
مبحث سوم) قانون حاکم بر اسناد تجاری
گفتار اول) اعتبار تعهدات براتی
بند اول) شرایط شکلی
بند دوم) شرایط ماهوی
الف) اهلیت
ب) قصد و رضا
ج) جهت
گفتار دوم) آثار تعهدات براتی
گفتار سوم) اجرای تعهدات براتی
بند اول) محل برات
بند دوم) پرداخت وجه برات
گفتار چهارم) حقوق و وظایف دارنده برات
بخش دوم) برات، سفته، چک
فصل اول) برات
مبحث اول) پيشينه تاريخي
مبحث دوم) تعريف
مبحث سوم) شرايط شکلی و ماهوي
گفتار اول) شرايط شکلی
بند اول) شرايط الزامی
الف) قيد كلمه برات
ب) تاريخ تحرير برات
ج) اسم شخصي كه بايد برات را تأديه كند
د) تعيين مبلغ برات
ه) تاریخ تأدیه وجه برات
و) مکان تأدیه وجه برات
ز) اسم شخصی که برات در وجه یا حواله‌‌کرد او پرداخت می‌‌شود
ح) تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است
ط) امضا يا مهر براتكش
ی) وكالت یا نمایندگی در برات
بند دوم) شرایط اختیاری
گفتار دوم) شرایط ماهوی
بند اول) قصد و رضا
بند دوم) اهليت
بند سوم) موضوع
بند چهارم) جهت
مبحث چهارم) تغییر شرایط شکلی برات (جعل و تزویر)
مبحث پنجم) در قبول و نکوت برات
گفتار اول) قبول برات
بند اول) شرایط قبولی
بند دوم) آثار قبولی
گفتار دوم) نکول برات
گفتار سوم) قبولی شخص ثالث
مبحث ششم) وعده برات
گفتار اول) برات به رؤیت
گفتار دوم) برات به وعده از رؤیت
گفتار سوم) برات به وعده از تاریخ برات
گفتار چهارم) برات به وعده از روز معین
مبحث هفتم) ظهرنویسی
گفتار اول) ظهرنویسی برای انتقال
گفتار دوم) ظهرنویسی به عنوان وکالت
گفتار سوم) ظهرنویسی به عنوان وثیقه
مبحث هفتم) مسؤولیت
گفتار اول) برات‌کش
گفتار دوم) برات‌گیر
گفتار سوم) ظهرنویسان
گفتار چهارم) ضامن
گفتار پنجم) تأثير ورشکستگی در مسؤوليت
مبحث هشتم) پرداخت وجه برات
گفتار اول) ارائه برای پرداخت
گفتار دوم) نحوه پرداخت
گفتار سوم) نوع پول
گفتار چهارم) پرداخت بخشی از مبلغ برات
گفتار پنجم) پرداخت قبل و بعد از سررسید
گفتار ششم) پرداخت وجه برات توسط ثالث
گفتار هفتم) گم‌‌شدن برات
مبحث نهم) حقوق و وظايف دارنده برات
گفتار اول) ارائه برات و اخذ قبولی و تشریفات مربوطه
گفتار دوم) اقدام جهت دریافت وجه برات و انجام تشریفات مربوطه
گفتار سوم) اقامه دعوی برات (تأمین خواسته)
بند اول) موعد
بند دوم) تأمین خواسته
گفتار چهارم) اعتراض (واخواست یا پروتست)
مبحث دهم) انواع برات
گفتار اول) برات رجوعی
گفتار دوم) برات سازشی
گفتار سوم) برات سفید
گفتار چهارم) برات اسنادی
گفتار پنجم) برات وصولی
گفتار ششم) برات به حواله‌‌کرد
گفتار هفتم) برات در وجه شخص معین
گفتار هشتم) برات برای خود
گفتار نهم) برات به دین یا محل خاص
گفتار دهم) برات تضمین‌‌شده
مبحث یازدهم) ماهیت حقوقی برات
گفتار اول) برات نوعی عقد است
بند اول)‌ برات ـ انتقال طلب
الف) وجوه اشتراک
ب) وجوه افتراق
بند دوم) برات ـ حواله
الف) وجوه اشتراک
ب) وجوه افتراق
بند سوم:‌ برات ـ وکالت
بند چهارم) ‌برات ـ نیابت در تعهد یا ایفا
بند پنجم) برات ـ تبدیل تعهد
گفتار دوم) برات ـ تعهد یک‌طرفه یا ایقاع
گفتار سوم) نتیجه‌‌گیری
فصل دوم) فته طلب يا سفته
مبحث اول) پیشینه تاریخی و تعریف
گفتار اول) پیشینه تاریخی
گفتار دوم) تعریف
مبحث دوم) شرایط شکلی سفته
گفتار اول) شرایط الزامی
بند اول) امضا يا مهر متعهد
بند دوم) تاريخ صدور
بند سوم) مبلغي كه بايد تأديه شود با تمام حروف
بند چهارم) گيرنده وجه
بند پنجم) تاريخ پرداخت
گفتار دوم) شرایط اختیاری
گفتار سوم) ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط الزامی
مبحث سوم) وجوه افتراق سفته و برات
گفتار اول) تحلیل وضعیت‌های حقوقی طرف‌های سفته و برات
گفتار دوم) تحلیل وضعیت محل در سفته
گفتار سوم) تأثیر صدور و ظهرنویسی در تعهدات سابق بدهکار
گفتار چهارم) خصیصه تجاری و مدنی سفته
گفتار پنجم) تضمینات پرداخت سفته
گفتار ششم) انتقال تضمینات تعهد
مبحث چهارم) وجوه اشتراک سفته و برات
گفتار اول) مسؤولیت تضامنی
گفتار دوم) پرداخت در سفته
بند اول) چگونگي پرداخت
بند دوم) ممنوعيت تأمين یا توقيف
گفتار سوم) ضمانت در سفته
مبحث پنجم) حقوق و وظایف دارنده سفته
گفتار اول) اعتراض (واخواست یا پروتست)
گفتار دوم) تأمين خواسته
گفتار سوم) مرور زمان
مبحث ششم) قواعد تعارض قوانين
فصل سوم) چک
مبحث اول) پیشینه تاریخی و تعریف
گفتار اول) پیشینه تاریخی
گفتار دوم) تعریف چک
مبحث دوم) ماهیت حقوقی چک
مبحث سوم) شرایط شکلی چک
گفتار اول) شرایط الزامی
بند اول) قید کلمه چک در متن سند
بند دوم) قید نام محالٌ‌‌علیه
بند سوم) قید دستور بدون قیدوشرط پرداخت مبلغ معینی وجه نقد
بند چهارم) قید محل صدور
الف) از جهت احتساب مهلت مطالبه وجه چک
ب) از جهت احتساب مهلت اقامه دعوی چک
بند پنجم) قید محل پرداخت
بند ششم) قید نام ذینفع یا کلمه حامل
بند هفتم) قید تاریخ صدور
بند هشتم) نام و امضای صادرکننده
بند نهم) ثبت چك در سامانه صياد
بند دهم) وجود محل
الف) موجودیت قبلی محل
ب) حال و قابل مطالبه بودن محل
ج) قابلیت دخل و تصرف در محل
بند یازدهم) تمبر مالیاتی
گفتار دوم) شرایط اختیاری
بند اول) شرایط غیرمؤثر در اعتبار چك
بند دوم) شرایط مؤثر در ماهیت حق دارنده
الف) چک در وجه شخص معین به قید انحصار
ب) قید غیرقابل معامله بودن در چک
بند سوم) شرایط مؤثر در اجرای حق دارنده
مبحث چهارم) انواع چک
گفتار اول) چک عادی
گفتار دوم) چک تأییدشده
گفتار سوم) چک تضمین‌‌شده
گفتار چهارم) چک در گردش یا مسافرتی
گفتار پنجم) چک موردی
گفتار ششم) چک بسته
گفتار هفتم) چک برگردان یا انتقالی
مبحث پنجم) وجوه افتراق و اشتراک چک با برات و سفته
گفتار اول) وجوه افتراق
بند اول) تفاوت شکلی
بند دوم) فقدان قبولی
بند سوم) عدم قبولی شخص ثالث
بند چهارم) عدم وعده
بند پنجم) وجود محل
بند ششم) وضعیت حقوقی
گفتار دوم) وجوه اشتراک
مبحث ششم) ظهرنویسی در چک
گفتار اول) شرایط اساسی ظهرنویسی
گفتار دوم) شرایط اختیاری ظهرنویسی
بند اول) قيد پرداخت در وجه حامل
بند دوم) قید غیرقابل ظهرنویسی
بند سوم) قید بدون ضمانت
گفتار سوم) انواع ظهرنویسی
مبحث هفتم) مسؤولیت تضامنی
گفتار اول) دارنده چک (ذینفع، مدعی و شاکی)
گفتار دوم) طرف‌های دعوی دارنده چک
بند اول) صادرکننده
بند دوم) ظهرنویسان
بند سوم) بانک محال‌‌علیه
گفتار سوم) خسارت تأخیر تأدیه
مبحث هشتم) حقوق و وظایف دارنده چک
گفتار اول) اعتراض یا واخواست
گفتار دوم) تأمین خواسته
گفتار سوم) مرور زمان
بند اول) مرور زمان طرح دعوی علیه صادرکننده
بند دوم) مرور زمان طرح دعوی علیه ظهرنویسان
گفتار چهارم) مطالبه وجه چک
بند اول) مطالبه وجه چک از طریق دايره اجرای اسناد رسمي لازم‌الاجرا
بند دوم) مطالبه وجه چک از طریق دادگاه
الف) درخواست صدور اجرائیه از دادگاه
ب) مطالبه وجه از طریق اقامه دعوا در دادگاه
ج) مرجع رسیدگی
مبحث نهم) مسؤولیت كيفري
مبحث دهم) ضمانت در چک
مبحث یازدهم) پرداخت در چک
گفتار اول) موعد پرداخت
گفتار دوم) شرایط پرداخت
گفتار سوم) نحوه پرداخت
گفتار چهارم) پرداخت جزئی وجه چک
منابع

موضوع این کتاب چیست؟
کتاب «حقوق اسناد تجاری» فی¬الواقع حاصل بیش از سی سال تدریس حقوق تجارت (و به‌طور خاص، حقوق اسناد تجاری) توسط دکتر بهروز اخلاقی است که با همکاری شاگردان استاد فراهم آمده است. این کتاب، به همان سیاق مألوف کتب از این دست، مختصات اسناد تجاری به معنای خاص را (به نحو مبسوط) بررسی می¬کند و، در عین حال، درآمد تحلیلی معتنابهی برای ورود به این بحث ارائه می¬کند.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
هرچند دانشجویان حقوق، وکلا، قضات و مشاوران حقوقی اهم مخاطبان کتاب «حقوق اسناد تجاری» خواهند بود لیکن، از آن جهت که مباحث کتاب عمدتاً ناظر به تحلیل روندهای حقوقی است، شاید برای پژوهشگران حقوقی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیشتر مفید افتد هرچند که مؤلفان بر امکان بهره¬برداری عملی از کتاب هم نظر داشته و حتی در تحلیلهای حقوقی هم ملاحظات عملی را مبنا قرار داده¬اند.

نظریاتی متفاوت و نگاهی جدید:
کتاب «حقوق اسناد تجاری» از این نظر که بخشی مستقل را به «نظریه عمومی اسناد تجاری» (بخش اول) اختصاص داده و از مسیر قیاس مختصات اسناد تجاری به معنای خاص سعی در تمهید نظریة ایرانی اسناد تجاری داشته قابل توجه می¬باشد ضمن آنکه تحلیل حقوقی موارد ناظر به تغییرات اخیر در قانون صدور چک (در بخش دوم) از جمله ویژگی¬های خاص این اثر است.

قسمتی از کتاب:
… ثبت اطلاعات مزبور در سامانه صیاد نه‌تنها در صدور چک بلکه در جریان انتقال آن نیز شرط است. بدین ترتیب، دو پرسش اساسی در این خصوص مطرح است: نخست اینکه عدم رعایت ترتیبات مقرر برای صدور و ظهرنویسی چک‌های صادره از دسته‌چک‌های ارائه‌‌شده پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ چه آثاری در پی خواهد داشت؟ و دیگر آنکه عدم تطابق مندرجات سامانه صیاد و چک‌های صادره چه وضعی پیدا خواهد کرد؟ … (ص. 376)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق اسناد تجاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up