حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد دوم)

قیمت اصلی ۲۷۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۳.۰۰۰ تومان است.

موضوعاعتبارات اسنادی
سال چاپ1399
نوبت چاپ2
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه706
شابک978-600-8040-65-1

فصل اول: تشکیل اعتبار اسنادی
گفتار اول ـ شرایط تشکیل اعتبار اسنادی
مبحث اول ـ شرایط ماهوی
مبحث دوم ـ شرایط شکلی
گفتار دوم ـ مندرجات اعتبارنامه تجاری
گفتار سوم ـ زمان تشکیل اعتبار
گفتار چهارم ـ تأثیر گشایش اعتبار به نحو صحیح بر تعهد خریدار به تأدیه ثمن
گفتار پنجم ـ تحلیل ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی تجاری
مبحث اول ـ تحلیل رابطه اعتبار اسنادی در قالب نظریه تعهد به نفع ثالث
مبحث دوم ـ تحلیل اعتبار اسنادی در قالب عقد حواله قانون مدنی
مبحث سوم ـ تحلیل اعتبار اسنادی در قالب عمل حقوقی دلگاسیون (نیابت در پرداخت)
مبحث چهارم ـ تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه عقد ضمان
مبحث پنجم ـ تحلیل اعتبار اسنادی در قالب نظریه تبدیل تعهد
«مبحث ششم ـ تحلیل اعتبار اسنادی به عنوان «قبول ضمنی برات» یا «تعهد به قبول برات
مبحث هفتم ـ اعتبار اسنادی به عنوان قرارداد بی‌نام (نظریه تحلیل اعتبار اسنادی در قالب ایجاب و قبول)
مبحث هشتم ـ سایر نظریات در تحلیل حقوقی ماهیت اعتبار اسنادی
بند اول ـ اعتبار اسنادی به عنوان واگذاری حقوق ناشی از قرارداد گشایش اعتبار به ذی‌نفع
بند دوم ـ نظریه استاپل
«بند سوم ـ اعتبار اسنادی به عنوان یک «ابزار خاص تجاری
مبحث نهم ـ نظریه مورد اختیار: تحلیل اعتبار اسنادی به عنوان عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع)
گفتار ششم ـ اوصاف تعهد گشاینده اعتبار در برابر ذی‌نفع
مبحث اول ـ تعهد گشاینده اعتبار، «التزامی لازم» است
مبحث دوم ـ تعهد گشاینده اعتبار، «التزامی مستقل» است
بند اول ـ مفهوم و مبانی حقوقی و اقتصادی اصل استقلال اعتبار اسنادی
بند دوم ـ آثار حقوقی اصل استقلال اعتبار اسنادی از روابط حقوقی مقدماتی منجر به گشایش اعتبار
عنوان اول ـ عدم امکان استناد به ایرادات یا دفاعیات ناشی از رابطه معاملاتی پایه یا ایرادات یا دفاعیات ناشی از قرارداد گشایش اعتبار از سوی گشاینده در برابر ذی‌نفع جهت توجیه امتناع از ایفای تعهد اعتبار
عنوان دوم ـ عدم برقراری ملازمه میان انحلال یا تغییر مفاد معامله پایه یا قرارداد گشایش اعتبار و انحلال یا تغییر مفاد معامله اعتبار اسنادی
عنوان سوم ـ عدم تقید معامله اعتبار اسنادی به شروط مندرج در معامله پایه یا قرارداد گشایش اعتبار
عنوان چهارم ـ عدم مسئولیت بانک گشاینده اعتبار در قبال تخلف از اجرای معامله پایه
عنوان پنجم ـ عدم التزام بانک گشاینده اعتبار به اطلاع از عرف‌های تجاری مرتبط با معامله پایه
عنوان ششم ـ عدم تأثیر ورشکستگی متقاضی بر تعهد بانک گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار
عنوان هفتم ـ تأثیر اصل استقلال اعتبار بر نحوه دادرسی و منع به کارگیری پاره‌ای از آیین‌های دادرسی
بند سوم ـ استثناء یا استثنائات اصل استقلال اعتبار
عنوان اول ـ تقلب، استثنایی جهانی بر اصل استقلال اعتبار
مفهوم، معیار، و مبنای حقوقی پذیرش قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی
مصالح مبنایی پذیرش قاعده تقلب در حقوق اعتبارات اسنادی
الف ـ ملاحظات راجع به حفظ شهرت و جایگاه نهادهای حقوقی
ب ـ ملاحظات راجع به بازدارندگی و دلسردی متقاضی در استفاده از اعتبار اسنادی
ج ـ ملاحظات راجع به تأثیرات بازدارنده بر رفتار بانک گشاینده در معاملات اعتبار اسنادی
انواع تقلب در اعتبار اسنادی-
الف ـ تقلب در اسناد: ارائه اسناد متقلبانه
ب ـ تقلب در معامله پایه
حقوق متقاضی اعتبار در فرض ارتکاب تقلب در اعتبار اسنادی
الف ـ حقوق و اختیار متقاضی پیش از پرداخت وجه اعتبار به ذی‌نفع
ب ـ حقوق متقاضی پس از پرداخت وجه اعتبار به ذی‌نفع
حقوق و تعهدات گشاینده اعتبار در فرض ارتکاب تقلب در اعتبار اسنادی
الف ـ حقوق و تعهد گشاینده قبل از پرداخت در فرض تقلب ذی‌نفع
ب ـ حقوق گشاینده پس از پرداخت در فرض تقلب ذی‌نفع
اشخاص مصون در برابر قاعده تقلب
عنوان دوم ـ سایر استثنائات اصل استقلال اعتبار
مبحث سوم ـ تعهد گشاینده، «تعهدی اسنادی» است
مبحث چهارم ـ تعهد گشاینده، تعهدی معلق است
فصل دوم: آثار حقوقی معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص
گفتار اول ـ تعهدات و حقوق گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار
مبحث اول ـ تعهدات گشاینده در برابر ذی‌نفع اعتبار
بند اول ـ تعهد گشاینده به بررسی اسناد
عنوان اول ـ معیارهای کلی مطابقت اسناد
معیار انطباق دقیق اسناد
معیار انطباق عمده
معیار مختلط (معیار انطباق دوگانه)
معیار انطباق دقیق اقتصادی
معیار پذیرفته‌شده در مقررات موجود در زمینه اعتبار اسنادی
عنوان دوم ـ ضوابط عینی تطبیق اسناد
«ضوابط عینی تطبیق اسناد در مقررات «یوسی پی 600
الف ـ ضوابط عمومی بررسی اسناد در مقررات «یوسی پی »600
یک) بانک در بررسی اسناد باید خود را محدود به ظاهر اسناد سازد)
دو) لزوم وجود «همخوانی و هماهنگی» میان اسناد)
سه) عدم بررسی اسنادی که ارائه آنها در اعتبار پیش‌بینی نشده است)
چهار) لزوم بی‌توجهی به تعلیق غیراسنادی در مقام بررسی اسناد)
ب ـ ضوابط اختصاصی بررسی اسناد حمل
یک) ضوابط لازم‌الرعایه در بررسی اسناد حمل به معنای خاص)
ضوابط مشترک بررسی اسناد حمل به معنای خاص-
مقررات خاص «یوسی پی 600» در زمینه اسناد حمل به معنای خاص
لزوم درج نام متصدی حمل در سند حمل و امضاء سند یا قابلیت انتساب سند حمل به صادرکننده سند به نحو دی
تصریح به اینکه کالا ارسال شده است
درج محل‌های مبدأ و مقصد حمل و ذکر محل یا محل‌های تغییر وسیله حمل
مجموعه کامل اسناد حمل
ذکر شروط قرارداد حمل و نقل
انطباق سند حمل با شروط اعتبار اسنادی از سایر جهات
دو) ضوابط لازم‌الرعایه در بررسی اسناد بیمه
کالای مورد پوشش بیمه
صدور سند بیمه
نوع سند بیمه
نوع پوشش بیمه
واحد پولی و مبلغ پوشش بیمه
بطلان یا عدم نفوذ قرارداد بیمه یا ارتکاب جعل و تزویر در سند بیمه
سه) ضوابط لازم‌الرعایه در بررسی صورت‌حساب تجاری
چهار) ضوابط لازم‌الرعایه در بررسی سایر اسناد پیش‌بینی شده در اعتبار
« ضوابط بررسی و تطبیق اسناد در مقررات «آی اس پی 98
یک) مطالبه‌نامه وجه اعتبار
دو) اعلامیه قصور یا وقوع سایر حوادثی که به ذی‌نفع اعتبار حق مطالبه می‌دهد
سه) اسناد قابل معامله
چهار) اسناد حقوقی یا قضایی
پنج) سایر اسناد
عنوان سوم ـ مهلت ایفای تعهد به بررسی اسناد
بند دوم ـ لزوم اعمال دقت و رعایت حسن نیت در بررسی اسناد
بند سوم ـ تعهد گشاینده به اعلام موارد عدم انطباق ارائه با مفاد اعتبار به ذی‌نفع (ارائه کننده)
عنوان اول ـ تعهد گشاینده به اطلاع موارد عدم انطباق: مهلت دادن اطلاعیه، مفاد اطلاعیه عدم انطباق، و مخاطب اطلاعیه عدم انطباق
عنوان دوم ـ ضمانت اجرای ندادن اطلاعیه عدم انطباق (اطلاعیه عدم پرداخت) یا عدم ذکر موارد عدم انطباق در اطلاعیه
بند چهارم ـ تعهد گشاینده به پرداخت وجه اعتبار
عنوان اول ـ نحوه ایفای تعهد گشاینده به پرداخت
عنوان دوم ـ ضمانت اجرای تخلف گشاینده از ایفای تعهد اعتبار
مبحث دوم ـ حقوق گشاینده در برابر ذی‌نفع
بند اول ـ حقوق ناشی از نقض تضمین ذی‌نفع
بند دوم ـ حقوق گشاینده در برابر ذی‌نفع به سبب قائم‌مقامی در پرداخت
بند سوم ـ حق مطالبه بازپرداخت
بند چهارم ـ تحصیل حق وثیقه بر اسناد و کالای مشروح در اسناد
عنوان اول ـ صدور سند حمل به شکل بارنامه دریایی قابل معامله، و به حواله‌کرد ارسال‌کننده کالا یا بانک ثانوی
عنوان دوم ـ صدور سند حمل به شکل بارنامه دریایی قابل معامله، و به حواله‌کرد بانک گشاینده اعتبار
عنوان سوم ـ صدور سند حمل به شکل بارنامه دریایی قابل معامله، و به حواله‌کرد خریدار
عنوان چهارم ـ صدور سند حمل به شکل بارنامه غیر قابل معامله یا سایر اسناد حمل
گفتار دوم ـ حقوق و تعهدات ذی‌نفع اعتبار در برابر گشاینده
فصل سوم: تغییر مفاد اعتبار (اصلاح اعتبار)
گفتار اول ـ شرایط تغییر مفاد اعتبار
گفتار دوم ـ اثر حقوقی تغییر مفاد اعتبار
فصل چهارم: تصرفات ناقله ذی‌نفع در حقوق مالی ناشی از اعتبار
گفتار اول ـ واگذاری طلب ناشی از اعتبار
گفتار دوم ـ انتقال اعتبار
مبحث اول ـ انتقال ارادی اعتبار
بند اول ـ شرایط انتقال ارادی اعتبار
بند دوم ـ آثار انتقال اعتبار
بند سوم ـ ماهیت حقوقی انتقال ارادی اعتبار
مبحث دوم ـ انتقال قهری اعتبار
گفتار سوم ـ معامله اعتبار
گفتار چهارم ـ انتقال برات صادره روی اعتبار
فصل پنجم: اسباب سقوط تعهد بانک متعهد در برابر ذی‌نفع اعتبار
گفتار اول ـ ایفای تعهد اعتبار (پرداخت)
مبحث اول ـ مفهوم ایفای تعهد اعتبار
مبحث دوم ـ مقام ایفاءکننده تعهد
مبحث سوم ـ آثار ایفای تعهد اعتبار
گفتار دوم ـ معامله اعتبار
مبحث اول ـ شرایط معامله اعتبار
مبحث دوم ـ ماهیت حقوقی معامله اعتبار
مبحث سوم ـ آثار معامله اعتبار
گفتار سوم ـ عدم انطباق ارائه، و عدم اغماض از موارد عدم انطباق
گفتار چهارم ـ سقوط تعهد بانک متعهد به سبب انقضای مدت اعتبار
گفتار پنجم ـ سایر اسباب سقوط تعهد گشاینده در مقابل ذی‌نفع طبق مقررات مورد مطالعه در زمینه اعتبار اسنادی

موضوع این کتاب چیست؟
نویسنده در این کتاب که در دو مجلد به چاپ رسیده کوشیده است یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق تجارت بین‌المللی را که محل تلاقی مباحث بیع بین‌المللی، حمل‌و‌نقل بین‌المللی، بانکداری بین‌المللی و حقوق بیمه است مورد کندوکاو قرار دهد. اعتبار اسنادی که علاوه بر یک شیوۀ پرداخت، به عنوان روش تأمین مالی تجاری نیز به شمار می‌رود، در این کتاب از منظر اسناد شناخته‌شدۀ بین‌المللی و نیز برخی نظام‌های حقوقی داخلی موضوع مطالعه‌ای عمیق و تطبیقی قرار گرفته است.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
علاوه بر بانکداران شاغل در ادارات بین‌الملل و ادارۀ اعتبارات بانک‌ها، وکلا و مشاوران حقوقی و دادرسان و داوران علاقمند به مباحث تجارت بین‌المللی و خاصّه بانکداری بین‌المللی مخاطب این کتاب هستند. دانشجویان رشتۀ حقوق تجارت بین‌المللی و نیز دانشجویان سایر گرایش‌های حقوق در درس حقوق تجارت بین‌الملل نیز می‌توانند از مباحث این کتاب بهره ببرند.

نظریاتی متفاوت و نگاه جدید
نویسنده در این کتاب پا را از راه و رسم معهود در گفتمان حقوقی بیرون نهاده، و از منظر تحلیل اقتصادی به بسیاری از مسائل حقوقی مطروحه در کتاب پرداخته است. به علاوه، برخلاف نوشته‌های فارسی دیگر در این زمینه که بیشتر به فرم‌ها و روش‌ها و فرایندها متمرکز‌اند، در این کتاب مباحث مفهومی نیز به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد دوم)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up