حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد اول)

قیمت اصلی ۳۰۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۰.۰۰۰ تومان است.

موضوعاعتبارات اسنادی
سال چاپ1399
نوبت چاپ2
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه824
شابک978-600-8040-62-0

مقدمه
جلد اول ـ مباحث مقدماتی
تقسیم بحث
فصل اول: بیع اسنادی بین‌المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن
گفتار اول ـ تعریف بیع اسنادی
گفتار دوم ـ انواع بیع اسنادی
مبحث اول ـ بیع اسنادی به روش «سیف»
بند اول ـ ماهیت قرارداد «سیف»
بند دوم ـ شرایط شکلی و محتوایی اسناد لازم‌الارائه در قرارداد «سیف»
عنوان اول ـ شرایط شکلی و محتوایی بارنامه در بیع «سیف»
عنوان دوم ـ شرایط شکلی و محتوایی بیمه‌نامه در قرارداد «سیف»
عنوان سوم ـ شرایط شکلی و محتوایی صورت‌حساب تجاری در قرارداد «سیف»
مبحث دوم ـ بیع اسنادی به روش «فوب»
گفتار سوم ـ مشخصات بیع اسنادی
مبحث اول ـ مفهوم تسلیم در بیع اسنادی و آثار مرتبط با آن
مبحث دوم ـ تفکیک مفهوم «انتقال خطر» از مفهوم «انتقال مالکیت» در بیع اسنادی
مبحث سوم ـ تعلیق انتقال مالکیت مبیع در بیع اسنادی
مبحث چهارم ـ تعهد به تسلیم اسناد مطابق با قرارداد در بیع اسنادی
مبحث پنجم ـ لزوم پرداخت ثمن در برابر اسناد در بیع اسنادی
مبحث ششم ـ زمان و مکان انجام بازرسی کالا در بیع اسنادی
فصل دوم: روش‌های پرداخت ثمن در بیع بین‌المللی
گفتار اول ـ مفهوم «روش پرداخت» و تمایز آن با «ابزار پرداخت» و «روش تأمین مالی»
گفتار دوم ـ انواع روش‌های پرداخت در بیع بین‌المللی
مبحث اول ـ روش پیش‌پرداخت
مبحث دوم ـ روش پرداخت وعده‌دار (حساب مفتوح)
مبحث سوم ـ روش وصول اسنادی
مبحث چهارم ـ روش اعتبار اسنادی تجاری
بند اول ـ تعریف و ساختار صوری اعتبار اسنادی تجاری
بند دوم ـ امتیازات و معایب اعتبار اسنادی در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت
عنوان اول ـ امتیازات پرداخت به روش اعتبار اسنادی
عنوان دوم ـ معایب پرداخت به روش اعتبار اسنادی
فصل سوم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی بین‌المللی
گفتار اول ـ منابع بین‌المللی حقوق اعتبارات اسنادی
مبحث اول ـ قواعد عرفی بین‌المللی ناظر به اعتبار اسنادی
بند اول ـ قواعد عرفی بین‌المللی ناظر به اعتبار اسنادی تجاری
عنوان اول ـ تحولات تاریخی عرف و عادات متحدالشکل اعتبار اسنادی از آغاز تاکنون
عنوان دوم ـ جایگاه و ارزش «یوسی پی» در نظم حقوقی دولتی
بند دوم ـ قواعد عرفی ناظر به اعتبار اسنادی تضمینی
بند سوم ـ قواعد عرفی ناظر به ضمانت‌نامه‌های مستقل بانکی
مبحث دوم ـ قواعد الزام‌آور بین‌المللی ناظر به اعتبار اسنادی
گفتار دوم ـ منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی
مبحث اول ـ اعتبار اسنادی در حقوق مثبته ایالات متحده آمریکا
بند اول ـ تحولات تاریخی باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا
عنوان اول ـ باب پنجم قدیم کد متحدالشکل تجارت
عنوان دوم ـ باب پنجم جدید کد متحد تجارت
بند دوم ـ مقایسه باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا با مقررات «یوسی پی»
مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی در حقوق مثبته چین
مبحث سوم ـ اعتبار اسنادی در حقوق مثبته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
فصل چهارم: تکامل تدریجی نهاد اعتبار اسنادی و تحولات تاریخی آن
گفتار اول ـ از اشکال قدیمی اعتبارنامه‌ها تا اعتبارات اسنادی نوین
مبحث اول ـ سند پرداخت
مبحث دوم ـ تنوع صور اعتبارنامه‌های قدیمی
بند اول ـ اعتبارنامه خریدار
بند دوم ـ اعتبارنامه مسافرتی
بند سوم ـ اعتبارنامه باز
مبحث سوم ـ وحدت ساختار و ماهیت حقوقی اعتبارنامه‌های قدیمی
مبحث چهارم ـ اعتبارات اسنادی نوین
گفتار دوم ـ تفاوت‌های اعتبارنامه‌های نوین با اعتبارنامه‌های قدیمی
مبحث اول ـ تفاوت در اهداف اقتصادی
مبحث دوم ـ تفاوت در وصف اسنادی
مبحث سوم ـ تفاوت در مقام صادرکننده اعتبارنامه
مبحث چهارم ـ تفاوت در مقطع زمانی صدور اعتبارنامه
مبحث پنجم ـ تفاوت در وصف لزوم و جواز اعتبارنامه
فصل پنجم: ترکیب معامله اعتبار اسنادی و اطراف دخیل در آن
گفتار اول ـ ترکیب معامله اعتبار اسنادی به معنای عام
مبحث اول ـ قرارداد پایه (قرارداد مبنا)
مبحث دوم ـ قرارداد گشایش اعتبار
مبحث سوم ـ معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص
گفتار دوم ـ طرف‌های ذی ربط در معامله اعتبار اسنادی به معنای عام
مبحث اول ـ متقاضی اعتبار
مبحث دوم ـ گشاینده اعتبار
مبحث سوم ـ ذی‌نفع اعتبار
مبحث چهارم ـ بانک یا بانک‌های ثانوی
بند اول ـ بانک ابلاغ‌کننده اعتبار
بند دوم ـ بانک معرفی‌شده (بانک تعیین‌شده)
بند سوم ـ بانک تأییدکننده اعتبار
بند چهارم ـ بانک معامله‌کننده اعتبار
فصل ششم: اقسام اعتبار اسنادی
گفتار اول ـ تقسیم اعتبار اسنادی برحسب کارکرد اعتبار (اعتبار اسنادی تجاری در برابر اعتبار اسنادی تضمینی)
مبحث اول ـ اعتبار اسنادی تجاری
مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی تضمینی
بند اول ـ تعریف اعتبار اسنادی تضمینی
بند دوم ـ انواع اعتبارنامه‌های تضمینی
عنوان اول ـ اعتبارنامه تضمینی مالی
عنوان دوم ـ اعتبارنامه تضمین اجرای تعهد به انجام کاری (بجز پرداخت پول) یا خودداری از انجام کاری
بند سوم ـ مقایسه اعتبارنامه تضمینی با عقود ضمان سنتی
عنوان اول ـ مفهوم ضمان سنتی
عنوان دوم ـ مقایسه اعتبار اسنادی تضمینی و عقود ضمان سنتی
مبحث سوم ـ مقایسه اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی
بند اول ـ تفاوت اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی از حیث کارکرد
بند دوم ـ تفاوت از حیث نوع معامله پایه، و تعهد موضوع تضمین
بند سوم ـ تفاوت از حیث حادثه سبب‌ساز مطالبه (معلق‌علیه)
بند چهارم ـ تفاوت از حیث نوع اسنادی که مطالبه وجه اعتبار منوط به ارائه آنها می‌شود
بند پنجم ـ تفاوت از حیث وصف خود به خود تصفیه‌شوندگی اعتبار
بند ششم ـ تفاوت از حیث اثر گشایش اعتبار بر تعلیق تعهد ناشی از معامله پایه
گفتار دوم ـ تقسیم اعتبار اسنادی برحسب جواز یا لزوم تعهد گشاینده
گفتار سوم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تأیید یا عدم تأیید اعتبار از سوی بانک ثانوی
گفتار چهارم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث لزوم یا عدم لزوم ارائه اسناد جهت مطالبه وجه اعتبار (اعتبارنامه اسنادی در برابر اعتبارنامه پاک)
گفتار پنجم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت انتقال اعتبار
گفتار ششم ـ تقسیم اعتبار اسنادی برحسب چگونگی در اختیار گذاشتن وجه اعتبار
گفتار هفتم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت معامله اعتبار
گفتار هشتم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث حال یا موجل بودن تعهد گشاینده اعتبار
مبحث اول ـ اعتبار اسنادی حال (اعتبار به رؤیت یا عندالمطالبه)
مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی موجل
بند اول ـ اعتبار اسنادی قبولی
بند دوم ـ اعتبار اسنادی پرداخت وعده‌دار
گفتار نهم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث وحدت یا تعدد گشاینده (گشایندگان) اعتبار
گفتار دهم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تعداد طرف‌های اعتبار (اعتبار اسنادی سه‌جانبه در برابر اعتبار اسنادی دوجانبه)
گفتار یازدهم ـ اعتبارات اسنادی خاص
مبحث اول ـ اعتبار اسنادی وثیقه‌ای
مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی تجدیدشونده (اعتبار اسنادی گردان)
مبحث سوم ـ اعتبارات اسنادی با شروط رنگی
بند اول ـ اعتبار اسنادی با شرط قرمز
بند دوم ـ اعتبار اسنادی با شرط سبز
گفتار دوازدهم ـ تقسیم اعتبار اسنادی به اعتبار اسنادی صادراتی و اعتبار اسنادی وارداتی

موضوع این کتاب چیست؟
نویسنده در این کتاب که در دو مجلد به چاپ رسیده کوشیده است یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق تجارت بین‌المللی را که محل تلاقی مباحث بیع بین‌المللی، حمل‌و‌نقل بین‌المللی، بانکداری بین‌المللی و حقوق بیمه است مورد کندوکاو قرار دهد. اعتبار اسنادی که علاوه بر یک شیوۀ پرداخت، به عنوان روش تأمین مالی تجاری نیز به شمار می‌رود، در این کتاب از منظر اسناد شناخته‌شدۀ بین‌المللی و نیز برخی نظام‌های حقوقی داخلی موضوع مطالعه‌ای عمیق و تطبیقی قرار گرفته است.

مخاطب این کتاب چه کسانی هستند؟
علاوه بر بانکداران شاغل در ادارات بین‌الملل و ادارۀ اعتبارات بانک‌ها، وکلا و مشاوران حقوقی و دادرسان و داوران علاقمند به مباحث تجارت بین‌المللی و خاصّه بانکداری بین‌المللی مخاطب این کتاب هستند. دانشجویان رشتۀ حقوق تجارت بین‌المللی و نیز دانشجویان سایر گرایش‌های حقوق در درس حقوق تجارت بین‌الملل نیز می‌توانند از مباحث این کتاب بهره ببرند.

نظریاتی متفاوت و نگاه جدید
نویسنده در این کتاب پا را از راه و رسم معهود در گفتمان حقوقی بیرون نهاده، و از منظر تحلیل اقتصادی به بسیاری از مسائل حقوقی مطروحه در کتاب پرداخته است. به علاوه، برخلاف نوشته‌های فارسی دیگر در این زمینه که بیشتر به فرم‌ها و روش‌ها و فرایندها متمرکز‌اند، در این کتاب مباحث مفهومی نیز به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up