حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد اول)

۲۵۵.۰۰۰ تومان

موضوعاعتبارات اسنادی
سال چاپ1399
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه824
شابک978-600-8040-62-0

مقدمه
جلد اول ـ مباحث مقدماتی
تقسیم بحث
فصل اول: بیع اسنادی بین‌المللی: تعریف، انواع و مشخصات آن
گفتار اول ـ تعریف بیع اسنادی
گفتار دوم ـ انواع بیع اسنادی
مبحث اول ـ بیع اسنادی به روش «سیف»
بند اول ـ ماهیت قرارداد «سیف»
بند دوم ـ شرایط شکلی و محتوایی اسناد لازم‌الارائه در قرارداد «سیف»
عنوان اول ـ شرایط شکلی و محتوایی بارنامه در بیع «سیف»
عنوان دوم ـ شرایط شکلی و محتوایی بیمه‌نامه در قرارداد «سیف»
عنوان سوم ـ شرایط شکلی و محتوایی صورت‌حساب تجاری در قرارداد «سیف»
مبحث دوم ـ بیع اسنادی به روش «فوب»
گفتار سوم ـ مشخصات بیع اسنادی
مبحث اول ـ مفهوم تسلیم در بیع اسنادی و آثار مرتبط با آن
مبحث دوم ـ تفکیک مفهوم «انتقال خطر» از مفهوم «انتقال مالکیت» در بیع اسنادی
مبحث سوم ـ تعلیق انتقال مالکیت مبیع در بیع اسنادی
مبحث چهارم ـ تعهد به تسلیم اسناد مطابق با قرارداد در بیع اسنادی
مبحث پنجم ـ لزوم پرداخت ثمن در برابر اسناد در بیع اسنادی
مبحث ششم ـ زمان و مکان انجام بازرسی کالا در بیع اسنادی
فصل دوم: روش‌های پرداخت ثمن در بیع بین‌المللی
گفتار اول ـ مفهوم «روش پرداخت» و تمایز آن با «ابزار پرداخت» و «روش تأمین مالی»
گفتار دوم ـ انواع روش‌های پرداخت در بیع بین‌المللی
مبحث اول ـ روش پیش‌پرداخت
مبحث دوم ـ روش پرداخت وعده‌دار (حساب مفتوح)
مبحث سوم ـ روش وصول اسنادی
مبحث چهارم ـ روش اعتبار اسنادی تجاری
بند اول ـ تعریف و ساختار صوری اعتبار اسنادی تجاری
بند دوم ـ امتیازات و معایب اعتبار اسنادی در مقایسه با سایر روش‌های پرداخت
عنوان اول ـ امتیازات پرداخت به روش اعتبار اسنادی
عنوان دوم ـ معایب پرداخت به روش اعتبار اسنادی
فصل سوم: منابع حقوقی اعتبارات اسنادی بین‌المللی
گفتار اول ـ منابع بین‌المللی حقوق اعتبارات اسنادی
مبحث اول ـ قواعد عرفی بین‌المللی ناظر به اعتبار اسنادی
بند اول ـ قواعد عرفی بین‌المللی ناظر به اعتبار اسنادی تجاری
عنوان اول ـ تحولات تاریخی عرف و عادات متحدالشکل اعتبار اسنادی از آغاز تاکنون
عنوان دوم ـ جایگاه و ارزش «یوسی پی» در نظم حقوقی دولتی
بند دوم ـ قواعد عرفی ناظر به اعتبار اسنادی تضمینی
بند سوم ـ قواعد عرفی ناظر به ضمانت‌نامه‌های مستقل بانکی
مبحث دوم ـ قواعد الزام‌آور بین‌المللی ناظر به اعتبار اسنادی
گفتار دوم ـ منابع حقوقی ملی راجع به اعتبار اسنادی
مبحث اول ـ اعتبار اسنادی در حقوق مثبته ایالات متحده آمریکا
بند اول ـ تحولات تاریخی باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا
عنوان اول ـ باب پنجم قدیم کد متحدالشکل تجارت
عنوان دوم ـ باب پنجم جدید کد متحد تجارت
بند دوم ـ مقایسه باب پنجم کد متحد تجارت آمریکا با مقررات «یوسی پی»
مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی در حقوق مثبته چین
مبحث سوم ـ اعتبار اسنادی در حقوق مثبته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
فصل چهارم: تکامل تدریجی نهاد اعتبار اسنادی و تحولات تاریخی آن
گفتار اول ـ از اشکال قدیمی اعتبارنامه‌ها تا اعتبارات اسنادی نوین
مبحث اول ـ سند پرداخت
مبحث دوم ـ تنوع صور اعتبارنامه‌های قدیمی
بند اول ـ اعتبارنامه خریدار
بند دوم ـ اعتبارنامه مسافرتی
بند سوم ـ اعتبارنامه باز
مبحث سوم ـ وحدت ساختار و ماهیت حقوقی اعتبارنامه‌های قدیمی
مبحث چهارم ـ اعتبارات اسنادی نوین
گفتار دوم ـ تفاوت‌های اعتبارنامه‌های نوین با اعتبارنامه‌های قدیمی
مبحث اول ـ تفاوت در اهداف اقتصادی
مبحث دوم ـ تفاوت در وصف اسنادی
مبحث سوم ـ تفاوت در مقام صادرکننده اعتبارنامه
مبحث چهارم ـ تفاوت در مقطع زمانی صدور اعتبارنامه
مبحث پنجم ـ تفاوت در وصف لزوم و جواز اعتبارنامه
فصل پنجم: ترکیب معامله اعتبار اسنادی و اطراف دخیل در آن
گفتار اول ـ ترکیب معامله اعتبار اسنادی به معنای عام
مبحث اول ـ قرارداد پایه (قرارداد مبنا)
مبحث دوم ـ قرارداد گشایش اعتبار
مبحث سوم ـ معامله اعتبار اسنادی به معنای خاص
گفتار دوم ـ طرف‌های ذی ربط در معامله اعتبار اسنادی به معنای عام
مبحث اول ـ متقاضی اعتبار
مبحث دوم ـ گشاینده اعتبار
مبحث سوم ـ ذی‌نفع اعتبار
مبحث چهارم ـ بانک یا بانک‌های ثانوی
بند اول ـ بانک ابلاغ‌کننده اعتبار
بند دوم ـ بانک معرفی‌شده (بانک تعیین‌شده)
بند سوم ـ بانک تأییدکننده اعتبار
بند چهارم ـ بانک معامله‌کننده اعتبار
فصل ششم: اقسام اعتبار اسنادی
گفتار اول ـ تقسیم اعتبار اسنادی برحسب کارکرد اعتبار (اعتبار اسنادی تجاری در برابر اعتبار اسنادی تضمینی)
مبحث اول ـ اعتبار اسنادی تجاری
مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی تضمینی
بند اول ـ تعریف اعتبار اسنادی تضمینی
بند دوم ـ انواع اعتبارنامه‌های تضمینی
عنوان اول ـ اعتبارنامه تضمینی مالی
عنوان دوم ـ اعتبارنامه تضمین اجرای تعهد به انجام کاری (بجز پرداخت پول) یا خودداری از انجام کاری
بند سوم ـ مقایسه اعتبارنامه تضمینی با عقود ضمان سنتی
عنوان اول ـ مفهوم ضمان سنتی
عنوان دوم ـ مقایسه اعتبار اسنادی تضمینی و عقود ضمان سنتی
مبحث سوم ـ مقایسه اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی
بند اول ـ تفاوت اعتبار اسنادی تجاری و اعتبار اسنادی تضمینی از حیث کارکرد
بند دوم ـ تفاوت از حیث نوع معامله پایه، و تعهد موضوع تضمین
بند سوم ـ تفاوت از حیث حادثه سبب‌ساز مطالبه (معلق‌علیه)
بند چهارم ـ تفاوت از حیث نوع اسنادی که مطالبه وجه اعتبار منوط به ارائه آنها می‌شود
بند پنجم ـ تفاوت از حیث وصف خود به خود تصفیه‌شوندگی اعتبار
بند ششم ـ تفاوت از حیث اثر گشایش اعتبار بر تعلیق تعهد ناشی از معامله پایه
گفتار دوم ـ تقسیم اعتبار اسنادی برحسب جواز یا لزوم تعهد گشاینده
گفتار سوم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تأیید یا عدم تأیید اعتبار از سوی بانک ثانوی
گفتار چهارم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث لزوم یا عدم لزوم ارائه اسناد جهت مطالبه وجه اعتبار (اعتبارنامه اسنادی در برابر اعتبارنامه پاک)
گفتار پنجم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت انتقال اعتبار
گفتار ششم ـ تقسیم اعتبار اسنادی برحسب چگونگی در اختیار گذاشتن وجه اعتبار
گفتار هفتم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت معامله اعتبار
گفتار هشتم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث حال یا موجل بودن تعهد گشاینده اعتبار
مبحث اول ـ اعتبار اسنادی حال (اعتبار به رؤیت یا عندالمطالبه)
مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی موجل
بند اول ـ اعتبار اسنادی قبولی
بند دوم ـ اعتبار اسنادی پرداخت وعده‌دار
گفتار نهم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث وحدت یا تعدد گشاینده (گشایندگان) اعتبار
گفتار دهم ـ تقسیم اعتبار اسنادی از حیث تعداد طرف‌های اعتبار (اعتبار اسنادی سه‌جانبه در برابر اعتبار اسنادی دوجانبه)
گفتار یازدهم ـ اعتبارات اسنادی خاص
مبحث اول ـ اعتبار اسنادی وثیقه‌ای
مبحث دوم ـ اعتبار اسنادی تجدیدشونده (اعتبار اسنادی گردان)
مبحث سوم ـ اعتبارات اسنادی با شروط رنگی
بند اول ـ اعتبار اسنادی با شرط قرمز
بند دوم ـ اعتبار اسنادی با شرط سبز
گفتار دوازدهم ـ تقسیم اعتبار اسنادی به اعتبار اسنادی صادراتی و اعتبار اسنادی وارداتی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) (جلد اول)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up