حقوق تجارت الكترونيك: همراه با تحليل قانون تجارت الكترونيكی ايران

۱۵.۳۰۰ تومان

موضوعحقوق تجارت الکترونیک
سال چاپ1396
نوبت چاپ4
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه228
شابک978-964-8200-33-1

سخن ناشر
پیش‌گفتار مترجم و محقق
مقدمه مؤلف
فصل اول منابع حقوق تجارت الكترونیك
مبحث اول: منابع بین‌المللی
گفتار اول: شورای اروپا
الف) توصیه‌نامه سال 1981
ب) كنوانسیون جرائم سایبری
گفتار دوم: آنسیترال
الف) قانون نمونه تجارت الكترونیك
ب) قانون نمونه امضای الكترونیك
گفتار سوم: رویه‌های تجارت الكترونیك
الف) رویه‌های صریح
ب) رویه‌های ضمنی
گفتار چهارم: كنوانسیون وین راجع به بیع بین‌المللی كالا
مبحث دوم: حقوق اروپایی
مبحث سوم: حقوق‌ فرانسه
مبحث چهارم: منابع حقوق تجارت الكترونیك ایران
گفتار اول: قوانین
الف) قانون تجارت الكترونیكی مصوب 27/10/82
ب) سایر قوانین مرتبط با تجارت الكترونیك
گفتار دوم: لوایح قانونی
الف) لایحه تجارت
ب) پیش‌نویس لایحه پیام‌های ناخواسته الكترونیكی (spams)
گفتار سوم: مقررات مصوب قوه مجریه
الف) تصویب‌نامه راجع به فقدان حق انصراف مصرف‌كننده به علت شرایط خاص كالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده 38 قانون تجارت الكترونیكی مورخ 9/10/1383 هیأت وزیران و اصلاحی آن مورخ 28/11/1383 هیأت وزیران
ب) تصویب‌نامه مورخ 5/4/84 هیأت وزیران در خصوص برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیكی
پ) آئین‌نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الكترونیكی مصوب 2/5/1384 هیأت وزیران
ت) آئین‌نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الكترونیكی مصوب 11/6/1386 هیأت وزیران
فصل دوم كارگزاران تجارت الكترونیك
مبحث اول: تحول در مفهوم مشتری
گفتار اول: رابطه تازه عرضه‌كننده ـ مشتری
الف) رابطه انتزاعی معماری مشتری ـ حافظه
ب) تجزیه متفاوت بازار ـ‌ مشتری الكترونیك
پ) تأثیر در شماره‌گذاری كالا
گفتار دوم: واسطه‌گری از نوع جدید
الف) واسطه‌گری دلالان
ب) واسطه‌گری گواهیكنندگان ثالث
پ) شركت‌های پدیدآورندگان
مبحث دوم: شناسایی تاجر
گفتار اول: نام‌های دامنه
الف) اعطای نام‌های دامنه عمومی
ب) اعطای نام‌های دامنه ملی
پ) ماهیت نام دامنه
گفتار دوم: اختلافات ناشی از نام‌های دامنه
الف) شیوه یكنواخت حل اختلافات (UDRP) مؤسسه ICANN
ب) ماهیت شیوه یكنواخت حل اختلافات
پ) قواعد ماهوی شیوه یكنواخت حل اختلافات (UDPR)
ت) نام‌های دامنه در مقابل دادگاه‌ها
فصل سوم تبلیغات بر روی اینترنت
مبحث اول: توصیف تبلیغات اینترنتی
مبحث دوم: شناسایی تبلیغات
گفتار اول: به كارگیری زبان فرانسه
گفتار دوم: تعیین چارچوب برای ارسال پیام‌های تبلیغاتی ناخواسته
مبحث سوم: ممنوعیت تبلیغات گمراه كننده
گفتار اول: تبلیغات مرتبط با محصولات خاص
گفتار دوم: مورد خاصِ اعطای اعتبار (وام)
مبحث چهارم: تبلیغات مقایسه‌ای
مبحث پنجم: تبلیغات اینترنتی در حقوق ایران
گفتار اول: شناسایی تبلیغ‌كننده
گفتار دوم: ممنوعیت ارسال پیام‌های تبلیغاتی ناخواسته (spamming)
گفتار سوم: سایر قواعد
الف) ممنوعیت تبلیغات گمراه‌كننده
ب ـ اصل شفافیت تبلیغات
پ ـ اصل منع اضرار به سلامتی افراد
فصل چهارم قراردادهای تجارت الكترونیك
مبحث اول: تشكیل قرارداد الكترونیك
گفتار اول: اهلیت انعقاد قرارداد
گفتار دوم: موضوع قرارداد
گفتار سوم: رضایت
الف) بیان اراده‌ها
ب) تكرار رضایت؟
پ) ساز و كار مورد عمل قانون اعتمادسازی در اقتصاد دیجیتالی
ت) تمایل به بازگشت به قرارداد واقعی
مبحث دوم: انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الكترونیك
گفتار اول: قرارداد تدوین وب‌سایت
گفتار دوم: قرارداد دروازه
الف) موضوع قرارداد
ب) خدماتی كه توسط سایت ورودی ارائه می‌شود
پ) تعهدات سایت هدف
ت) مسؤولیت
گفتار سوم: قرارداد بازیابی
الف) مأموریت بازیاب
ب) تعهدات مشتری
پ) سایر ویژگی‌ها
گفتار چهارم: توافق‌های مرتبط با نام‌های دامنه
الف) انتقال قراردادی نام دامنه
ب) قرارداد امتیاز (لیسانس) نام دامنه
پ) قرارداد هم‌زیستی
گفتار پنجم: قرارداد صدور گواهی
مبحث سوم: قرارداد فروش الكترونیك
گفتار اول: روش فروش از راه دور
گفتار دوم: رویارویی حرفه‌ای / مصرف‌كننده
گفتار سوم: اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده
الف) موضوع
ب) حق انصراف
پ) قیمت‌ها
ت) مهلت تحویل
ث) ضمانت‌ها
گفتار چهارم: حق انصراف
مبحث چهارم: واگذاری حق استفاده الكترونیك (لیسانس الكترونیك)
مبحث پنجم: شروط تحمیلی
مبحث ششم: مزایده الكترونیك
مبحث هفتم: توافقات مرتبط با توزیع
گفتار اول: مقررات اروپایی مورخ 22 دسامبر 1999
گفتار دوم: چارچوب توزیع انحصاری
گفتار سوم: توزیع انتخابی (غیر انحصاری)
مبحث هشتم: زمان و مكان تشكیل قراردادهای الكترونیك در حقوق ایران
گفتار اول: زمان تشكیل قرارداد
الف) زمان ارسال داده پیام
ب) زمان دریافت داده پیام
گفتار دوم: مكان تشكیل قرارداد
فصل پنجم پرداخت اینترنتی (آنلاین)
مبحث اول: سازوكارهای پرداخت
گفتار اول: پرداخت توسط ثالث مورد اعتماد
گفتار دوم: پرداخت توسط كارت بانكی
الف) اعلام شماره كارت
ب) ارسال شماره به صورت رمز
پ) كنترل شماره كارت
ت) كنترل فیزیكی
گفتار سوم: پرداخت از راه دور
گفتار چهارم: كیف پول الكترونیك
مبحث دوم: ماهیت حقوقی پرداخت الكترونیك
گفتار اول: ماهیت قابل برگشت یا غیرقابل برگشت دستور پرداخت
گفتار دوم: دستور واریز
مبحث سوم: دلیل پرداخت
مبحث چهارم: مدیریت خطرها
فصل ششم اموال و خدماتی كه نظام ویژه‌ای بر آنها حكومت دارد
مبحث اول: اموال مورد حمایت توسط حق مؤلف
گفتار اول: حمایت از آثار
گفتار دوم: مستثنیات
گفتار سوم: اختیارات پدیدآورنده
گفتار چهارم: ضمانت اجراها
الف) شبیه‌سازی
ب) نحوه عمل
مبحث دوم: حمایت از سایت‌های تجاری
گفتار اول: وب‌سایت، اثر چندرسانه‌ای
گفتار دوم: وب‌سایت، اثر تركیبی
الف) نام دامنه
ب) نمادهای سایت
پ) ماهیت اطلاعاتی
ت) نرم‌افزار
ث) جنبه بین‌المللی حق مؤلف
مبحث سوم: حمایت از داده‌های شخصی (مرتبط با حریم خصوصی)
گفتار اول: مفاهیم اساسی
الف) مفهوم داده‌های شخصی
ب) مفهوم پردازش داده‌ها
پ) استثنای كپی موقت
گفتار دوم: صرفه‌جویی كلی قانون
الف) محدودیت‌ها
ب) ممنوعیت‌ها
پ)‌ ضمانت اجراها
ث) مراقبت
ج) اختیار اعمال ضمانت اجرا
مبحث چهارم: چگونگی حمایت از حریم خصوصی دادههای شخصی در حقوق ایران
گفتار اول: قانون تجارت الكترونیكی سال 1382
الف) داده‌های مورد حمایت
ب) اصول حاكم بر پردازش داده‌های شخصی
پ) ضمانت اجرای كیفری نقض حریم داده‌های شخصی
گفتار دوم: پیش‌نویس اولیه لایحه حمایت از حریم خصوصی
فصل هفتم دلیل و امضای الكترونیك
مبحث اول: تجارت الكترونیك و حقوق دلایل
گفتار اول: دیباچه‌ها
الف) دلایل مرتبط با رویه‌های تجارت الكترونیك
ب) دلایلِ وقایعِ مرتبط با تجارت الكترونیك
پ) آزادی دلایل در زمینه تجاری
گفتار دوم: تجارت الكترونیك و فلسفه سنتی دلایل مدنی
الف) دلایل قانونی و رایانه
ب) برتری كاغذ نسبت به رایانه
پ) قواعد نامناسب برای معماری‌های مشتری ـ سِروِر
گفتار سوم: انطباق نظام دلایل قانونی با تجارت الكترونیك
الف) ابداع نوشته دیجیتالی
ب) ویژگی‌های نوشته الكترونیك
پ) اسناد الكترونیك قابل ارائه به عنوان دلیل
ت) قابل پذیرش بودن اسناد الكترونیك و ارزش اثباتی آن
ث) نوشته‌های رایانه‌ای و اسناد رایانه‌ای عادی
ج) اسناد رایانه‌ای و لوایح كتبی
گفتار چهارم: توافق راجع به دلایل رایانه‌ای
الف) قانونی بودن توافق
ب) موضوع توافق‌های راجع به دلایل
گفتار پنجم: ابزارهای حقوقی پیشگیری و راه‌حل‌های مرتبط با دلایل رایانه‌ای
الف) افزایش تعداد دلایل
ب) سازماندهی شیوه حل و فصل اختلافات
پ) بر عهده گرفتن خطرات ناشی از اعتراضات اشخاص
مبحث دوم: تجارت الكترونیك و امضای الكترونیك
گفتار اول: امضای دستی و امضای الكترونیك
گفتار دوم: مشكل سند رسمی
مبحث سوم: تجارت الكترونیك و رمزنگاری
گفتار اول: استفاده از كلیدهای نامتقارن
الف) كلیدهای دوگانه
ب) محرمانگی
پ) تعیین اصالت
ت) تمامیت
ث) تعادل كاركردی
(ج) امضای الكترونیك مطمئن (پیشرفته
گفتار دوم: وضعیت حقوقی رمزنگاری
الف) تعاریف قانونی رمزنگاری
(ب) آزادی رمزنگاری برای تأیید اصالت و كنترل تمامیت (پیام‌های الكترونیك
پ) قواعد ویژه رمزنگاری برای حفظ محرمانگی
ت) ضمانت اجراها
ث) شیوه‌های تحقیقات
مبحث چهارم: دلایل و امضای الكترونیك در حقوق ایران
گفتار اول: دلایل الكترونیك
الف) پذیرش قانونی دلایل الكترونیك
اصل لزوم پذیرش دلایل الكترونیك.
پذیرش ارجاع‌دهی در داده پیام و جایگزینی اسناد كاغذی به جای داده پیام.
پذیرش ارجاعدهی در داده پیام.
پذیرش جایگزینی اسناد كاغذی با داده پیام.
ب) شرایط نگهداری و ارائه اصول به شكل داده پیام
تفسیر ماده 8 قانون تجارت الكترونیكی.
ضرورت ارائه اصول در جریان دادرسی و مفهوم اصالت در داده پیام الكترونیك.
ضرورت ارائه اصول در جریان دادرسی.
مفهوم اصالت در داده پیام‌های الكترونیك.
پ) ارزش اثباتی دلایل الكترونیك
(اختیار قاضی در تشخیص ارزش اثباتی داده پیام (ماده 13 قانون تجارت الكترونیكی
ارزش اثباتی داده پیام‌های مطمئن
(14-2-1) داده پیام مطمئن در حكم سند
(15-2-2 داده پیام مطمئن در حكم سند رسمی (ماده
تعارض دلایل الكترونیك با دلایل سنتی اثبات دعوا
ت) توافق درباره ارزش دلایل و بار اثبات دلیل
گفتار دوم: امضای الكترونیك
الف) پذیرش امضای الكترونیك
ب) انواع امضای الكترونیك
ج) مستندسازی امضای الكترونیكی و دفاتر خدمات صدور گواهی الكترونیكی
فصل هشتم نظام مالیاتی تجارت الكترونیك
مبحث اول: ضرورت برقراری مالیات بر تجارت الكترونیك
گفتار اول: نظام مالیاتی ویژه
گفتار دوم: در جست‌وجوی بی‌طرفی نظام مالیاتی
گفتار سوم: ایالات متحده آمریكا
گفتار چهارم: اتحادیه اروپا
مبحث دوم: نظام مالیاتی فرانسه
گفتار اول: مالیات‌های مستقیم
الف) سرزمینی بودن مالیات
ب) برداشت از منبع
گفتار دوم: مالیات بر ارزش افزوده
الف) عرضه كالاهای غیرمادی
ب) نتایج
پ) مؤسسه ثابت
فصل نهم تجارت الكترونیك و حقوق بین‌الملل خصوصی
مبحث اول: معاملات تاجر با تاجر (B2B)
گفتار اول: قانون حاكم
گفتار دوم: قاضی صلاحیتدار
مبحث دوم: معاملات تاجر با مصرف‌كننده (B2C)
گفتار اول: ضرورت حمایت از مصرف‌كننده
گفتار دوم: قاضی صلاحیت‌دار در معاملات تاجر با مصرف‌كننده (B2C)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق تجارت الكترونيك: همراه با تحليل قانون تجارت الكترونيكی ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up