حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)

موضوعحقوق جزای اختصاصی
سال چاپ1401
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ500
تعداد صفحه324
شابک978-600-475-162-9

۲۱۲.۵۰۰ تومان


از دست ندهید

سخن ناشر
فهرست اختصاری
پیشگفتار
باب اوّل: جرائم علیه نفس
فصل اوّل: قتل عمدی
الف ـ رکن قانونی قتل عمدی
1- تعریف قتل عمدی
1ـ1ـ ضابطۀ اول قتل عمدی
1-1-1- بند الف ماده 290 ق.م.ا
1-1-2- بند ت ماده 290 ق.م.ا
2- 1- ضابطۀ دوّم قتل عمدی
2-1- 1- بند ب مادۀ 290 ق.م.ا
2-2- 1- بند پ مادۀ 290 ق.م.ا
ب ـ رکن مادی قتل عمدی
1- عمل مرتکب
1- 1- فعل مادی
1-2- فعل معنوی
3- 1- ترک فعل
1- 3- 1- ترک فعل مجرد
2- 3- 1- ترک فعل مسبوق به فعل ایجابی (مثبت)
3- 3- 1- ترک فعل مسبوق به وجود تعهد
4- 1- کشنده بودن عمل
1- 4- 1- کشنده بودن عمل به اعتبار استفاده از آلت قتاله
اول– سابقه فقهی
دوم – جمع‌بندی
2- 4- 1- کشنده بودن عمل به اعتبار موضع اصابت
3- 4- 1- کشنده بودن عمل به اعتبار خصوصیت مجنی‌ٌعلیه
2- وسیله جرم
3- موضوع جرم
4- نتیجه جرم
1- 4- آغاز حیات
4-2- فرجام حیات
4-2-1– حیات مستقره
4-2-2– حیات غیرمستقره
5- رابطه علیت
5-1- تعریف رابطه علیت
5-2- جرائم مقید و رابطه علیت
3- 5- جنبه‌های فنی و قضایی رابطه علیت
5-4- نظریه «فعلیت استناد – نه امکان استناد-» برای احراز رابطه علیت
5- 5- صور دخالت در ارتکاب قتل
1- 5- 5- مباشرت
5-2- 5- تسبیب
اوّل – تشخیص موضوع در بحث تسبیب محض (تسبیب به‌تنهایی)
دوّم – ثمره تفکیک بین مباشرت و تسبیب
3–5-5- اجتماع مباشرت و تسبیب
5-5-4- جمع مباشرین
5-5-5- ایجاد یک سبب توسط چند نفر
5-5-6- ایجاد چند سبب توسط چند نفر
اوّل – اسباب ایجاد شده در عرض هم
دوّم – اسباب ایجاد شده در طول هم
ج ـ رکن روانی قتل عمدی
1- اجزاء رکن روانی قتل عمدی
1-1- علم به زنده بودن
2- 1- قصد فعل
3- 1- سوء نیت خاص یا قصد نتیجه
2- انگیزه قتل
3- تقارن رکن مادی و روانی
4- سوءنیت مطلق و سوءنیت مقید
فصل دوم: قتل‌های غیرعمدی
الف ـ قتل شبه عمدی و انواع آن
1- تعریف قتل شبه عمدی محض یا اصلی
2- قتل شبه عمدی ناشی از جهل به موضوع
3- قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر مرتكب
3-1- سیر تقنینی وضع قتل ناشی از تقصیر مرتكب
3-2- ارکان متشکله قتل ناشی از تقصیر مرتكب
2-1- 3- رکن قانونی و تعریف قتل ناشی از تقصیر مرتكب
3-2-2- رکن مادی قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر مرتكب
اول ـ عمل مرتکب
دوم ـ وسیله جرم
سوم ـ رابطه علیت
3-2-3- رکن روانی
3-3- انواع قتل شبه عمدی ناشی از تقصیر جانی و مجازات آن‌ها
3-3-1- قتل‌های ناشی از تخلفات رانندگی
3-2- 3- قتل‌های ناشی از تخلفات غیر رانندگی
ب ـ قتل خطای محض و انواع آن
1- قتل خطای محض اصلی
1-1-تعریف قتل خطای محض اصلی
1-2- ضمان قتل خطای محض اصلی
2- قتل به وسیله صغیر و مجنون
3- قتل در حال خواب و بیهوشی
3-1- شبه عمد بودن جنایت شخص خواب
3-2- خطای محض بودن جنایت شخص خواب
3-3- عدم ضمان شخص خواب
فصل سوم: اشتباه در شخص یا شخصیت مجنیٌ علیه
الف ـ اشتباه در شخص (اشتباه یا خطای در اصابت)
1– تبیین و تحلیل موضوع
2 – حکم موضوع
ب ـ اشتباه در شخصیت (اشتباه یا خطای در تطبیق)
1- تبیین و تحلیل موضوع
2- موضع قانون مجازات اسلامی 1392
فصل چهارم: مجازات قتل عمدی (قصاص نفس)
الف ـ نظریات مختلف فقهی در خصوص مجازات قتل عمدی
ب ـ تعریف قصاص نفس
ج ـ قابل گذشت بودن قصاص و جنبه عمومی قتل
د ـ صاحب حق قصاص
1- ادله معتقدان به تعلق حق قصاص به مجنیٌ‌علیه
2- ادله معتقدان به تعلق حق قصاص به اولیاء دم
3- موضع قانون‌گذار
هـ ـ اولیاء دم
1- ولی دم واحد
1-1- ولی دم واحد دارای اهلیت
1-2- ولی دم واحد فاقد اهلیت (صغیر یا مجنون)
1-2-1- سابقۀ فقهی
1-2-2- سابقه تقنینی
2- اولیاء دم متعدد
3- غیبت یا فقدان ولی دم
و ـ شرایط اجرای مجازات قصاص نفس
1- اذن اولیاء دم
2- پرداخت دیه‌های زائد بر استحقاق
3- اذن مقام رهبری
ز ـ موانع قصاص
1- موانع ثبوت قصاص
2- موانع اجرای قصاص (سقوط قصاص)
2-1- مرگ قاتل
2-2- فرار قاتل
2-3- عفو اولیاء دم
2-4- صلح به دیه
2-5- عفو مجنیٌ‌علیه قبل از مرگ
2-6- ارث قصاص
فصل پنجم: عوامل رافع مسؤولیت کیفری در ارتباط با قتل عمدی و موارد اباحۀ قتل
الف ـ اکراه در قتل
1- سابقۀ فقهی
2- موضع مقنن
3- بررسی صور دیگر اکراه در قتل
3-1- اکراه به خودکشی
3-2- اکراه به قتل خویشتن
ب ـ اضطرار
ج ـ اجبار
د ـ مستی
1- سابقۀ فقهی
2- موضع مقنن
3- بررسی نکات مندرج در مادۀ 307 ق.م.ا
هـ ـ موارد اباحۀ قتل
1- بیان مواد قانونی
2- سابقۀ فقهی و نقد موضع مقنن
2-1- نظریۀ فقدان ضمان
2-2- نظریۀ تحریرالوسیله
2-3- نظریۀ ثبوت قصاص
3- نقد و بررسی موضع مقنن با توجه به منابع فقهی
فصل ششم: شرکت در قتل
الف ـ رکن قانونی و تعریف شرکت در قتل
1- بیان مواد قانونی
2- سابقۀ فقهی
ب- رکن مادی شرکت در قتل
1- عمل مرتکبین متعدد (شرکاء)
1-1- شرکت انسان با حیوان در قتل
1-2- شرکت دیگری با خود مقتول
2- رابطۀ علیت
2-1- تعریف رابطۀ علیت در شرکت در قتل
2-2- اشکال مختلف شرکت در قتل
ج ـ رکن روانی شرکت در قتل
1- رکن روانی شرکت در قتل عمدی
2- رکن روانی شرکت در قتل شبه عمدی
3 – رکن روانی شرکت در قتل خطای محض
4- شرکت عامد و غیر عامد در قتل
د ـ مجازات شرکت در قتل
1- مجازات شرکت در قتل در قانون مجازات اسلامی
2- سابقۀ فقهی موضوع
1- 2- نظریۀ قصاص همگی شرکا
2- 2 – نظریۀ قصاص یک نفر از شرکا
فصل هفتم: معاونت در قتل
الف ـ رکن قانونی معاونت در قتل عمدی
ب ـ انواع معاونت در قتل عمدی از حیث مجازات
ج ـ مصادیق خاص معاونت در قتل عمدی
1- آمریت به قتل
1-1- تعریف آمریت
1-2- مبانی فقهی آمریت به قتل
3- 1- جمع‌بندی با نگاه تطبیقی
2- ممسک و ناظر قتل
فصل هشتم: شروع به جرم قتل عمدی
الف ـ ركن قانونی شروع به جرم قتل عمدی
ب ـ ركن مادی شروع به جرم قتل عمدی
ج ـ ركن روانی شروع به جرم قتل عمدی
فصل نهم: میزان و ماهیت حقوقی دیات
الف ـ انواع و میزان دیات
ب ـ ماهیت حقوقی دیات
ج ـ جبران خسارات مازاد بر دیه
فصل دهم: ضمان پزشک
الف ـ ضمان پزشك در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی
1- پزشك مقصر
2- پزشك غیر مقصر
3- اطلاق و تصریح ضمان نسبت به اعمال تسبیبی پزشك
ب ـ تقصیر و قصور پزشكی
1- تقصیر پزشكی
2- قصور پزشكی
3- مصادیق تقصیر و قصور پزشكی
4- مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی
4-1- عدم مهارت
4-2- عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی
4-3- «مسامحه» و «غفلت»
5- تقصیر پزشكی در آرای شعب دیوان عالی كشور
5-1- دادنامه شماره 100/2 مورخ 72/2/26 شعبه دوم دیوان عالی كشور
5-2- دادنامه شماره 218/12 مورخ 71/4/15 شعبه 12 دیوان عالی كشور
5-3- دادنامه شماره 3/27 مورخ 70/6/19 شعبه 27 دیوان عالی كشور
باب دوم: جرائم علیه عضو
فصل اول: تعریف و انواع جرائم علیه عضو و مجازات آنها
الف ـ جنایت علیه عضو عمدی و مجازات آن
ب ـ جنایت علیه عضو شبه عمدی و ضمانت اجرای آن
ج ـ جنایت علیه عضو خطای محض و ضمانت اجرای آن
د ـ شرایط قصاص عضو
هـ ـ دیۀ اعضاء
1– دیۀ قطع عضو
2 – دیۀ جرح عضو
2 – 1 – دیۀ جراحات وارده به سر و صورت
2- 2- دیه جراحات وارده به غیر سر و صورت
3- دیه فلج کردن عضو
4– دیه ایراد ضرب منجر به تغییر رنگ پوست
و ـ بررسی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی (ماده 614 ق.م.ا 1375)
1- رکن قانونی
2- رکن مادی
3- رکن روانی
فصل دوم: اشکال خاص جرائم علیه عضو
الف ـ جرم شکنجه به منظور کسب اقرار
1- رکن قانونی جرم شکنجه به منظور کسب اقرار
2- رکن مادی جرم شکنجه به منظور کسب اقرار
3- رکن روانی شکنجه به منظور کسب اقرار
ب ـ جرم ایراد صدمه بدنی در اثناء منازعه
1- رکن قانونی
2- رکن مادی
2-1- وقوع منازعه
2-2- وقوع صدمات بدنی در حین منازعه
2-3- وجود حداقل سه نفر در نزاع
4- 2- نامشخص بودن عامل صدمه؟
2-5- رابطۀ علیت بین منازعه و صدمات وارده
3- رکن روانی
4- مجازات جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه
4-1- مجازات حبس
2- 4- پرداخت دیه
4-3- مسؤول پرداخت دیه
فهرست منابع

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.