حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار

قیمت اصلی ۱۱۰.۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹.۰۰۰ تومان است.

موضوعحقوق زنان
سال چاپ1398
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ500
تعداد صفحه246
شابک978-600-475-073-8

فصل اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی و اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی
مبحث اول: مفهوم حقوق زنان روستایی
الف ـ تعریف زنان روستایی
ب ـ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی
ج ـ حقوق مدنی و سیاسی زنان روستایی
مبحث دوم: مبانی و دلایل حمایت از حقوق زنان روستایی
الف ـ اصل کرامت انسانی
ب ـ اصل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
ج ـ اصل برابری و منع تبعیض
د ـ دلایل حمایت از حقوق زنان روستایی
گفتار دوم: تاریخچه شکل‌گیری اهداف توسعه پایدار و توجه به زنان روستایی
مبحث اول: شناسایی آرمان‌های توسعه پایدار
الف ـ اقدامات صورت‌گرفته در راستای فرایند توسعه
ب ـ اعلامیه هزاره ملل متحد 2000 تا 2015
ج ـ اهداف توسعه پایدار از 2015-2030
د ـ سند 2030 یونسکو
ه ـ تبیین حقوق زنان روستایی در سیاق اهداف توسعه پایدار
مبحث دوم: موانع تحقق اهداف توسعه پایدار در سطح جهانی و داخلی
الف ـ چالش‌های پیش‌رو در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار
ب ـ موانع موجود در مسیر توسعه پایدار در روستاهای ایران
فصل دوم: چالش‌های حمایت از حقوق اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: موانع حمایت از بهداشت و سلامت زنان روستایی
مبحث اول: بررسی موانع موجود در مسیر تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای زنان روستایی در سطح ملی و بین‌المللی
الف ـ مشکلات پیش‌روی زنان روستایی درزمینه بهداشت و سلامت
ب ـ معضلات بهداشتی و درمانی زنان روستایی در ایران
مبحث دوم: عوامل مؤثر در ارتقای سطح سلامت و بهداشت زنان روستایی
الف ـ ابتکارات دولت‌ها در بهبود خدمات درمانی باتوجه‌ به هدف سوم و ششم توسعه پایدار
ب ـ فعالیت‌های صورت‌گرفته درزمینه بهداشتی و درمانی زنان روستایی در ایران
ج ـ پیشنهاد‌های مؤثر در ارتقای سطح سلامت زنان روستایی
گفتار دوم: چالش‌های حمایت از آموزش زنان روستایی
مبحث اول ـ عوامل مؤثر بر محرومیت آموزشی زنان روستایی
الف ـ پیش‌درآمدی بر آموزش زنان روستایی
ب ـ تأثیر فقر بر سطح سواد زنان روستایی
ج ـ تبعیض جنسیتی نسبت به تحصیل دختران
د ـ سایر موانع موجود در مسیر آموزش زنان روستایی
ه ـ محرومیت‌های آموزشی زنان روستایی در ایران
مبحث دوم ـ اقدامات مؤثر بر تحقق اهداف آموزشی باتوجه‌ به هدف چهارم سند توسعه پایدار
الف ـ توجه دولت‌ها و سازمان‌ها به آموزش زنان روستایی
ب ـ اقدامات صورت‌گرفته در ایران در راستای بهبود شرایط آموزشی زنان روستایی
ج ـ راهکارها و پیشنهاد‌ها
گفتار سوم: چالش‌های حمایت از حقوق فرهنگی زنان روستایی در پرتو سند اهداف توسعه پایدار
مبحث اول ـ بررسی ویژگی‌های فرهنگی زنان روستایی
الف ـ مفهوم فرهنگ در سطح روستا
ب ـ تأثیرات فرهنگ بر جوانب مختلف زندگی زنان روستایی
ج ـ موانع موجود در مسیر به‌سازی شرایط فرهنگی
مبحث دوم: زمینه‌های حمایت از حقوق فرهنگی زنان روستایی باتوجه‌ به هدف یازدهم و دوازدهم سند توسعه پایدار
گفتار چهارم: سایر موانع موجود در مسیر حمایت از حقوق اجتماعی زنان روستایی
مبحث اول: تأثیر مهاجرت بر وضعیت زندگی زنان روستایی
الف ـ مفهوم پدیده مهاجرت و علل آن
ب ـ تأثیر مهاجرت بر روند زندگی زنان روستایی
ج ـ عوامل مؤثر درجهت کاهش پدیده مهاجرت باتوجه‌ به توسعه پایدار
مبحث دوم: مشکلات زنان روستایی سرپرست خانوار
الف ـ موانع موجود در مسیر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار
ب ـ عوامل مؤثر درجهت بهبود شرایط زنان روستایی سرپرست خانوار
فصل سوم: چالش‌های حقوق اقتصادی زنان روستایی با تأکید بر اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: حق بر اشتغال و شرایط کار منصفانه زنان روستایی در راستای توسعه پایدار
مبحث اول: دامنه فعالیت و تأثیر اشتغال زنان در توسعه روستا
الف ـ تأثیر اشتغال زنان بر توسعه روستا
ب ـ عوامل مؤثر بر بهبود اشتغال زنان روستایی باتوجه‌ به هدف هشتم اهداف توسعه پایدار
ج ـ شرایط کار منصفانه زنان روستایی
مبحث دوم: بررسی مشکلات محیط کار و اشتغال زنان روستایی در سطح ملی و بین‌المللی
الف ـ موانع محیط کار و اشتغال زنان روستایی
ب ـ وضعیت برخی دولت‌ها درزمینه اشتغال و ایجاد شرایط کار منصفانه زنان روستایی
ج ـ وضعیت ایران درزمینه اشتغال و شرایط کار منصفانه زنان روستایی
گفتار دوم: چالش‌های حمایت از فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی
مبحث اول: دامنه فعالیت و تأثیر زنان روستایی در توسعه کشاورزی
الف ـ سهم زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی
ب ـ سلامت و امنیت غذایی باتوجه‌ به هدف دوم سند توسعه پایدار
ج ـ وضعیت کشاورزی زنان در ایران
مبحث دوم: بررسی مشکلات زنان به‌عنوان فعالان توسعه کشاورزی باتوجه‌ به اهداف توسعه پایدار
الف ـ تأثیر فقر بر فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی
ب ـ سایر موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی
ج ـ سیاست‌گذاری ایران در حوزه کشاورزی زنان
د ـ حمایت سازمان‌های بین‌المللی در راستای بهبود کشاورزی زنان روستایی باتوجه‌ به هدف دوم توسعه پایدار
گفتار سوم: چالش‌های ‌مالی و کارآفرینی زنان روستایی باتوجه‌ به اهداف توسعه پایدار
مبحث اول: چالش‌های مالی زنان روستایی
الف ـ حق مالکیت زنان روستایی
ب ـ فقر و زنان روستایی باتوجه‌ به هدف اول توسعه پایدار
مبحث دوم: موانع موجود در مسیر کارآفرینی زنان روستایی
الف ـ مفهوم کارآفرینی
ب ـ چالش‌های کارآفرینی زنان روستایی
ج ـ راهکارهای ارائه‌شده در فرایند کارآفرینی زنان روستایی
د ـ کارآفرینی زنان روستایی در ایران
فصل چهارم: توانمندی و مشارکت زنان روستایی در راستای اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: توانمندی زنان روستایی
مبحث اول ـ مفهوم توانمندسازی و موانع پیش‌روی زنان روستایی
الف ـ مفهوم توانمندسازی
ب ـ دلایل توانمندسازی زنان روستایی
مبحث دوم: راهکارهای مؤثر در راستای توانمندی زنان روستایی
الف ـ ابتکارات برخی دولت‌ها و سازمان‌ها باتوجه‌ به هدف پنجم سند توسعه پایدار
ب ـ ایران و توانمندی زنان روستایی
ج ـ راهکارها و پیشنهاد‌هایی در راستای بهبود توانمندسازی زنان روستایی
گفتار دوم: ضرورت مشارکت زنان روستایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
مبحث اول: مفهوم و موانع مشارکت زنان روستایی
الف ـ مفهوم مشارکت زنان روستایی
ب ـ موانع پیش‌روی فرایند مشارکت مدنی و سیاسی زنان روستایی
مبحث دوم: عوامل مؤثر در مشارکت زنان روستایی
الف ـ ابتکارات برخی از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باتوجه‌ به اهداف توسعه پایدار
ب ـ اقدامات ایران درزمینه تحقق حق مشارکت زنان روستایی
ج ـ راهکارها و پیشنهاد‌ها
نتیجه‌
منابع

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up