حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار

موضوعحقوق زنان
سال چاپ1398
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ500
تعداد صفحه246
شابک978-600-475-073-8

۹۳.۵۰۰ تومان


از دست ندهید

فصل اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی و اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: مفهوم و مبانی حمایت از حقوق زنان روستایی
مبحث اول: مفهوم حقوق زنان روستایی
الف ـ تعریف زنان روستایی
ب ـ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی
ج ـ حقوق مدنی و سیاسی زنان روستایی
مبحث دوم: مبانی و دلایل حمایت از حقوق زنان روستایی
الف ـ اصل کرامت انسانی
ب ـ اصل حمایت از اقشار آسیب‌پذیر
ج ـ اصل برابری و منع تبعیض
د ـ دلایل حمایت از حقوق زنان روستایی
گفتار دوم: تاریخچه شکل‌گیری اهداف توسعه پایدار و توجه به زنان روستایی
مبحث اول: شناسایی آرمان‌های توسعه پایدار
الف ـ اقدامات صورت‌گرفته در راستای فرایند توسعه
ب ـ اعلامیه هزاره ملل متحد 2000 تا 2015
ج ـ اهداف توسعه پایدار از 2015-2030
د ـ سند 2030 یونسکو
ه ـ تبیین حقوق زنان روستایی در سیاق اهداف توسعه پایدار
مبحث دوم: موانع تحقق اهداف توسعه پایدار در سطح جهانی و داخلی
الف ـ چالش‌های پیش‌رو در مسیر دستیابی به اهداف توسعه پایدار
ب ـ موانع موجود در مسیر توسعه پایدار در روستاهای ایران
فصل دوم: چالش‌های حمایت از حقوق اجتماعی و فرهنگی زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: موانع حمایت از بهداشت و سلامت زنان روستایی
مبحث اول: بررسی موانع موجود در مسیر تأمین خدمات بهداشتی و درمانی برای زنان روستایی در سطح ملی و بین‌المللی
الف ـ مشکلات پیش‌روی زنان روستایی درزمینه بهداشت و سلامت
ب ـ معضلات بهداشتی و درمانی زنان روستایی در ایران
مبحث دوم: عوامل مؤثر در ارتقای سطح سلامت و بهداشت زنان روستایی
الف ـ ابتکارات دولت‌ها در بهبود خدمات درمانی باتوجه‌ به هدف سوم و ششم توسعه پایدار
ب ـ فعالیت‌های صورت‌گرفته درزمینه بهداشتی و درمانی زنان روستایی در ایران
ج ـ پیشنهاد‌های مؤثر در ارتقای سطح سلامت زنان روستایی
گفتار دوم: چالش‌های حمایت از آموزش زنان روستایی
مبحث اول ـ عوامل مؤثر بر محرومیت آموزشی زنان روستایی
الف ـ پیش‌درآمدی بر آموزش زنان روستایی
ب ـ تأثیر فقر بر سطح سواد زنان روستایی
ج ـ تبعیض جنسیتی نسبت به تحصیل دختران
د ـ سایر موانع موجود در مسیر آموزش زنان روستایی
ه ـ محرومیت‌های آموزشی زنان روستایی در ایران
مبحث دوم ـ اقدامات مؤثر بر تحقق اهداف آموزشی باتوجه‌ به هدف چهارم سند توسعه پایدار
الف ـ توجه دولت‌ها و سازمان‌ها به آموزش زنان روستایی
ب ـ اقدامات صورت‌گرفته در ایران در راستای بهبود شرایط آموزشی زنان روستایی
ج ـ راهکارها و پیشنهاد‌ها
گفتار سوم: چالش‌های حمایت از حقوق فرهنگی زنان روستایی در پرتو سند اهداف توسعه پایدار
مبحث اول ـ بررسی ویژگی‌های فرهنگی زنان روستایی
الف ـ مفهوم فرهنگ در سطح روستا
ب ـ تأثیرات فرهنگ بر جوانب مختلف زندگی زنان روستایی
ج ـ موانع موجود در مسیر به‌سازی شرایط فرهنگی
مبحث دوم: زمینه‌های حمایت از حقوق فرهنگی زنان روستایی باتوجه‌ به هدف یازدهم و دوازدهم سند توسعه پایدار
گفتار چهارم: سایر موانع موجود در مسیر حمایت از حقوق اجتماعی زنان روستایی
مبحث اول: تأثیر مهاجرت بر وضعیت زندگی زنان روستایی
الف ـ مفهوم پدیده مهاجرت و علل آن
ب ـ تأثیر مهاجرت بر روند زندگی زنان روستایی
ج ـ عوامل مؤثر درجهت کاهش پدیده مهاجرت باتوجه‌ به توسعه پایدار
مبحث دوم: مشکلات زنان روستایی سرپرست خانوار
الف ـ موانع موجود در مسیر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار
ب ـ عوامل مؤثر درجهت بهبود شرایط زنان روستایی سرپرست خانوار
فصل سوم: چالش‌های حقوق اقتصادی زنان روستایی با تأکید بر اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: حق بر اشتغال و شرایط کار منصفانه زنان روستایی در راستای توسعه پایدار
مبحث اول: دامنه فعالیت و تأثیر اشتغال زنان در توسعه روستا
الف ـ تأثیر اشتغال زنان بر توسعه روستا
ب ـ عوامل مؤثر بر بهبود اشتغال زنان روستایی باتوجه‌ به هدف هشتم اهداف توسعه پایدار
ج ـ شرایط کار منصفانه زنان روستایی
مبحث دوم: بررسی مشکلات محیط کار و اشتغال زنان روستایی در سطح ملی و بین‌المللی
الف ـ موانع محیط کار و اشتغال زنان روستایی
ب ـ وضعیت برخی دولت‌ها درزمینه اشتغال و ایجاد شرایط کار منصفانه زنان روستایی
ج ـ وضعیت ایران درزمینه اشتغال و شرایط کار منصفانه زنان روستایی
گفتار دوم: چالش‌های حمایت از فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی
مبحث اول: دامنه فعالیت و تأثیر زنان روستایی در توسعه کشاورزی
الف ـ سهم زنان روستایی در فعالیت‌های اقتصادی و کشاورزی
ب ـ سلامت و امنیت غذایی باتوجه‌ به هدف دوم سند توسعه پایدار
ج ـ وضعیت کشاورزی زنان در ایران
مبحث دوم: بررسی مشکلات زنان به‌عنوان فعالان توسعه کشاورزی باتوجه‌ به اهداف توسعه پایدار
الف ـ تأثیر فقر بر فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی
ب ـ سایر موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی
ج ـ سیاست‌گذاری ایران در حوزه کشاورزی زنان
د ـ حمایت سازمان‌های بین‌المللی در راستای بهبود کشاورزی زنان روستایی باتوجه‌ به هدف دوم توسعه پایدار
گفتار سوم: چالش‌های ‌مالی و کارآفرینی زنان روستایی باتوجه‌ به اهداف توسعه پایدار
مبحث اول: چالش‌های مالی زنان روستایی
الف ـ حق مالکیت زنان روستایی
ب ـ فقر و زنان روستایی باتوجه‌ به هدف اول توسعه پایدار
مبحث دوم: موانع موجود در مسیر کارآفرینی زنان روستایی
الف ـ مفهوم کارآفرینی
ب ـ چالش‌های کارآفرینی زنان روستایی
ج ـ راهکارهای ارائه‌شده در فرایند کارآفرینی زنان روستایی
د ـ کارآفرینی زنان روستایی در ایران
فصل چهارم: توانمندی و مشارکت زنان روستایی در راستای اهداف توسعه پایدار
گفتار اول: توانمندی زنان روستایی
مبحث اول ـ مفهوم توانمندسازی و موانع پیش‌روی زنان روستایی
الف ـ مفهوم توانمندسازی
ب ـ دلایل توانمندسازی زنان روستایی
مبحث دوم: راهکارهای مؤثر در راستای توانمندی زنان روستایی
الف ـ ابتکارات برخی دولت‌ها و سازمان‌ها باتوجه‌ به هدف پنجم سند توسعه پایدار
ب ـ ایران و توانمندی زنان روستایی
ج ـ راهکارها و پیشنهاد‌هایی در راستای بهبود توانمندسازی زنان روستایی
گفتار دوم: ضرورت مشارکت زنان روستایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی
مبحث اول: مفهوم و موانع مشارکت زنان روستایی
الف ـ مفهوم مشارکت زنان روستایی
ب ـ موانع پیش‌روی فرایند مشارکت مدنی و سیاسی زنان روستایی
مبحث دوم: عوامل مؤثر در مشارکت زنان روستایی
الف ـ ابتکارات برخی از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باتوجه‌ به اهداف توسعه پایدار
ب ـ اقدامات ایران درزمینه تحقق حق مشارکت زنان روستایی
ج ـ راهکارها و پیشنهاد‌ها
نتیجه‌
منابع

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق زنان روستایی در پرتو اهداف توسعه پایدار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.