حقوق کیفری تطبیقی

۱۷.۸۵۰ تومان

نویسنده
موضوعحقوق کیفری تطبیقی
سال چاپ1394
نوبت چاپ1
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تیراژ1000
تعداد صفحه349
شابک978-600-7077-92-4

ناموجوددیباچه چاپ دوم
درآمدی بر حقوق کیفـری تطبیقی
الف. مطالعات تطبیقی و جایگاه آن در حقوق کیفری
ب. فرآیند انتخاب و برگردان اثر حاضر
بخش نخست: ترجمه متن اصلی (درآمد) کتاب حقوق کیفری تطبیقی
درآمد
فصل یکم: مفهوم حقوق کیفری تطبیقی
مبحث نخست. حقوق کیفری تطبیقی، رشته‌ای خاص
مبحث دوم. حقوق کیفری تطبیقی و رشته‌های مشابه
فصل دوم: توسعه حقوق کیفری تطبیقی
مبحث نخست: جنبه‌های منطقی
گفتار نخست: عوامل نامساعد برای توسعه حقوق کیفری تطبیقی
گفتار دوم: عوامل مساعد برای توسعه حقوق کیفری تطبیقی
مبحث دوم: جنبه‌های تاریخی
گفتار نخست: شروع و پیریزی حقوق کیفری تطبیقی: تا ابتدای قرن نوزدهم
گفتار دوم. مرحله شکل‌گیری و تکوین حقوق کیفری تطبیقی: از ابتدای قرن نوزدهم تا سال ۱۹۴۵
الف. آموزه‌های حقوقی (دکترین حقوقی)
1. آموزه‌های حقوقی که تنها توصیف می‌کند.
2. آموزه‌های حقوقی که فعال و متعهد است
ب. تشکیلات و سازمان‌ها
1. سازمان اصلی: انجمن بین‌المللی حقوق کیفری
2. سازمان‌های فرعی
گفتار سوم. مرحله بلوغ حقوق کیفری تطبیقی: از سال ۱۹۴۵
الف. سازمان‌های ملیِ تحقیقاتی و مطالعاتی حقوق کیفری تطبیقی
ب. سازمان‌های بین‌المللیِ پژوهشِ تطبیقی کیفری
1. سازمان‌هایی که توسط سازمان ملل یا دیگر سازمان‌های فراملیتی به وجود آمده‌اند.
2. سازمان‌های خصوصی
فصل سوم: روش‌های حقوق کیفری تطبیقی
مبحث نخست: فهرست ابزار کار تحقیقاتی
گفتار نخست: مجموعه‌های حقوق عینی [موضوعه] گفتار دوم: مطالعات آموزه‌های علمای حقوق (دکترین حقوقی)
الف. کتاب‌ها و آثار حقوقی
ب. تحقیقات و پژوهش‌ها
ج. نشریات حقوقی
مبحث دوم: بهره‌برداری از مواد خام و داده‌ها برای پژوهش
گفتار نخست: پیش‌بینی‌ها و دوراندیشی‌های ضروری
الف. داده‌های جامعه‌شناختی
1. حالت و وضعیت بزه‌کاری
2. مشروح عقاید
ب. جنبه‌های عملی
ج. معنی و مفهوم واژگان
گفتار دوم. روش‌های قابل‌ استفاده
الف. وسایل و ابزار تطبیق
1. عناصر تعیین‌کننده
2. هم‌پایگی نهادها
ب. قلمرو تطبیق
1. تاریخ تطبیق
2. جغرافیای تطبیق
ج. شناخت تطبیق: طرفین حقوق کیفری تطبیقی
بخش دوم: حقوق کیفری تطبیقی و روش‌های اجرای آن
درآمد
مبحث نخست: حقوق تطبیقی، روش شناخت یا علمی مستقل
مبحث دوم: اصول و روش‌های حقوق کیفری تطبیقی
بخش سوم: زمینه‌های مورد مطالعه حقوق کیفری تطبیقی
درآمد
فصل یکم: حقوق کیفری اروپایی
مبحث یکم: حقوق کیفری اروپایی و حمایت از بزه‌دیدگان
درآمد
گفتار اول: حمایت بزه‌دیدگان در اروپا
الف. مفهوم بزه‌دیده در ماده ۳۴کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
۱. هر شخص حقیقی
۲ . هر سازمان غیردولتی (NGO)
۳ . هر گروه از افراد
ب. توسیع مفهوم بزه‌دیده
۱. بزه‌دیده بالقوه یا احتمالی
۲. بزه‌دیده غیرمستقیم
گفتار دوم: رویه حمایت از بزه‌دیدگان در حقوق اتحادیه اروپا
الف. حق بزه‌دیده به دادرسی کیفری عادلانه
۱ . وجود تضمینات دادرسی
۲ . پیاده سازی تضمینات دادرسی عادلانه
ب. قربانیان فاجعه شیمیایی به عنوان مثال بزه‌دیده در حقوق اروپایی
برآمد
کتابشناسی
مبحث دوم: ایدز و حقوق بشر در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
درآمد
گفتار اول: ایدز و حمایت از حقوق بیماران مبتلا به ایدز
الف. ممنوعیت شکنجه
ب. حق برخورداری از دادرسی منصفانه
گفتار دوم: ایدز و حفظ حقوق اعضا جامعه بشری
الف. حق داشتن آزادی و ضمانت آن
ب. حق احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی
برآمد
کتابشناسی
مبحث سوم: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر
كنوانسيون اروپایی حمايت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی
گفتار اول: حقوق و آزادی‌ها
گفتار دوم: دادگاه اروپایی حقوق بشر
گفتار سوم: مواد متفرقه
فصل دوم: آیین دادرسی کیفری
درآمد
مبحث اول: جایگاه تکنیک رد ژنتیکی در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: شرایط شکلی برای ردیابی ژنتیکی
گفتار دوم: ردیابی ژنتیکی و تحقیقات قضایی
الف. قاضی تحقیق و اثر ژنتیکی
ب. مرکز ملی خودکار اسناد ژنتیکی (FNAEG)
1. داده‌های ثبت شده در مرکز ملی اسناد ژنتیکی
2. نگه‌داری و امحاء اسناد ژنتیکی
مبحث دوم: رد ژنتیکی و موانع در برابر عدالت کیفری فرانسه
گفتار اول‌: کارآیی سیستم ردیابی ژنتیکی در آیین دادرسی کیفری
الف. رضایت فردی و برداشت اجباری
ب. نقش قاضی در برخورد با دلیل هویت ژنتیکی
ج. بزه‌کاری ژنتیکی، تصویری از یک بزه‌کاری مدرن
برآمد
کتابشناسی
فصل سوم: کیفر شناسی
مبحث نخست: نظام سلامت و بهداشت زندانیان در کشور فرانسه
درآمد
گفتار اول: تحول نظام سلامت در زندان
الف. ورود نهاد بیمارستان به زندان
۱ . اصول مطرح شده در قانون ۱۹۹۴
1-1 بهداشت محیط زندان برابر با محیط آزاد خارج از زندان
2-1 رایگان بودن خدمات بهداشتی در زندان
3-1 بستری شدن در بیمارستان
۲ . نهادهای بهداشتی – بیمارستانی منتج از قانون ۱۹۹۴
1-2 واحد معاینه و معالجه بیماران سرپایی (UCSA)
۲-۲واحد‌های امن بیمارستانی بین منطقه‌ای (UHSI)
ب . تکامل مدیریت بهداشت و درمان در زندان
1- توجه به شرایط سخت بهداشتی زندانیان
1-1 مواد مخدر و الکل
1-2 ایدز و هپاتیت
1-3 بیماران جنسی بزهکار
2. بهبود ماهیت اداری نظام بهداشت و درمان زندان
1-2 حفاظت از اسرار حرفه‌ای
2-2 ویزیت‌های پزشکی
2-3 تعلیق مجازات به دلایل پزشکی
گفتار دوم: تداوم مشکلات
الف . محدودیت زندان و دسترسی به سلامت و بهداشت
۱ . حق استفاده از بهداشت و سلامتی، جزء حقوق اساسی شناخته
نمی‌شود
۲ . تفسیر مضیق قانون ۴ مارس ۲۰۰۲
۳ . اجرای ناقص قانون ۱۸ ژانویه ۱۹۹۴
۴ . سطح مراقبتی که همیشه با نیازها متناسب نیست.
ب . سلامت زندانیان و دیوان اروپایی حقوق بشر (CEDH)
۱ . بازداشتِ ناسازگار با سلامت
۲ . شرایط بازداشت مشکلات معلول را در نظر نمی‌گیرد:
برآمد
کتابشناسی
مبحث دوم: واحد ملاقات خانوادگی، مطالعه نمونه‌ای از نظام زندان‌های فرانسه
درآمد
گفتار اول: شکل‌گیری واحدهای ملاقات خانوادگی
الف. دلایل لزوم پیدایش واحدهای ملاقات خانوادگی
۱. مشکلات بلندگوها و روزهای ملاقات با زندانی
۲. مشکلات نگهداری روابط خانوادگی قابل قبول در طول مدت حبس
ب. ساختار واحدهای ملاقات خانوادگی
گفتار دوم: واحدهای ملاقات خانوادگی در عمل
الف. شرایط دسترسی به واحدهای ملاقات خانوادگی و کارکرد آن
۱. شرایط دسترسی به واحدهای ملاقات خانوادگی
2. کارکرد واحدهای ملاقات خانوادگی
ب. دستاوردها و مزایای پیش روی واحدهای ملاقات خانوادگی
برآمد
کتابشناسی
بخش چهـارم: پیوست
1. متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به زبان انگلیسی
2. متن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به زبان فرانسه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “حقوق کیفری تطبیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up