شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو: مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی

۱۳۵.۰۰۰ تومان

موضوعکنوانسیون پالرمو
سال چاپ1398
نوبت چاپ1
قطعوزیری
نوع جلدشومیز
تیراژ200
تعداد صفحه406
شابک978-600-475-082-0

پیشینه کنوانسیون
ماده ۱- بیان اهداف
پیشینه و شرح
ماده 2- اصطلاحات موردِاستفاده
پیشینه و شرح
ماده ۳- دامنه شمول
پیشینه ماده (۳)
شرح ماده (۳)
بند (۱) بند (۲)
ماده ۴- حمایت از حاکمیت
پیشینه ماده (۴)
شرح ماده (۴)
بند (۱) بند (۲)
ماده ۵- جرم‌انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان‌یافته
پیشینه
شرح ماده (۵)
صدر بند (۱)
زیربند (الف) بند (۱)
جرم تبانی؛ جزء (۱) زیربند (الف)
جرم شرکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته؛ جزء (۲) زیربند (الف) بند (۱)
زیربند (ب) بند (۱)
بند (۲) بند (۳)
ماده ۶- جرم‌انگاری تطهیر عواید حاصل از جرم
پیشینه
شرح ماده (۶)
صدر بند (۱)
موارد جرم‌انگاری پول‌شویی؛ زیربندهای (الف) و (ب)
بند (۲) ماده (۶)؛ طیفی از تعهدات مربوط به بند (۱)
ماده ۷- تدابیر مبارزه با پول‌شویی
پیشینه
شرح ماده ۷
بند (1)
زیربند (الف) بند (۱): نظام جامع تنظیمی و نظارتی
زیربند (ب) بند (۱)
بند (۲) بند (۳) بند (۴)
ماده ۸- جرم‌انگاری فساد
پیشینه
شرح ماده (۸)
بند (۱)
زیربند (الف): رشوه فعال
زیربند (ب) رشوه منفعل
بند (۲) بند (۳) بند (۴)
ماده ۹- تدابیر مقابله با فساد
پیشینه و شرح
بند (۱) بند (۲)
ماده ۱۰- مسئولیت اشخاص حقوقی
پیشینه و شرح
بند (۱) بند (۲) بند (۳) بند (۴)
ماده ۱۱- پیگرد قضایی، دادرسی و مجازات
پیشینه و شرح
بند (۱) بند (۲) بند (۳) بند (۴) بند (۵) بند (۶)
ماده ۱۲- توقیف و مصادره
پیشینه و اهمیت
شرح
بند (۱) بند (۲) بند (۳) بند (۴) بند (۵) بند (۶) بند (۷) بند (۸) بند (۹)
ماده 13- همكاری بین‌المللی به‌منظور مصادره اموال
دورنمای کلی ماده
بند (۱) بند (۲) بند (۳) بند (۴) بند (۵) بند (۶) بند (۷) بند (۸) بند (۹)
ماده ۱۴- تعیین تکلیف مال یا عواید حاصل از جرم که مصادره شده است
پیشینه و اهمیت
شرح
بند (۱) بند (۲) بند (۳)
ماده ۱۵- صلاحیت قضایی
پیشینه و اهمیت
شرح
بند (۱) بند (۲) بند (۳) بند (۴) بند (۵) بند (۶)
ماده ۱۶- استرداد
پیشینه و اهمیت
شرح
بند (۱) بند (۲) بند (۳) بند (۴) بند (۵) بند (۶) بند (۷) بند (۸) بند (۹) بند (۱۰) بند (۱۱) بند (۱۲) بند (۱۳) بند (۱۴) بند (۱۵) بند (۱۶) بند (۱۷)
ماده ۱۷- انتقال محکومین
پیشینه و شرح
ماده ۱۸- معاضدت حقوقی متقابل
اهمیت و پیشینه
شرح
بند (۱) [قلمرو شمول معاضدت حقوقی متقابل] بند (۲) [تسرّی قلمرو معاضدت حقوقی متقابل به جرایم اشخاص حقوقی] بند (۳) [انواع معاضدت حقوقی متقابل] بند (۴) [ارائه خودجوش اطلاعات] بند (۵) [شرایط ارسال خودجوش اطلاعات] بند (۶) [وضعیت اجرای معاهده‌های موجود یا آتی معاضدت حقوقی] بند (۷) [ارتباط معاهدات موجود با بندهای ۹ تا ۲۹] بند (۸) [عدم‌ِامکان رد درخواست معاضدت به‌دلیل رازداری بانکی] بند (۹) [شرط مجرمیت مضاعف برای معاضدت] بند (۱۰) [انتقال موقت بازداشتی‌ها و زندانیان] بند (۱۱) [تکالیف مربوط به انتقال] بند (۱۲) [مصونیت اشخاص انتقال‌یافته] بند (۱۳) [مرجع مرکزی] بند (۱۴) [شرایط شکلی درخواست معاضدت] بند (۱۵) [محتوای درخواست معاضدت] بند (۱۶) [اطلاعات اضافی] بند (۱۷) [اصول حاکم بر اجرای درخواست معاضدت] بند (۱۸) [ویدئوکنفرانس] بند (۱۹) [افشای اطلاعات، اسناد و مدارک توسط دولت دریافت‌کننده] بند (۲۰) [محرمانه نگاه‌ داشتن درخواست توسط دولت درخواست‌شونده] بند (۲۱) [دلایل امتناع از اجرای درخواست معاضدت] بند (۲۲) [عدم‌ِامکان استناد به‌استثنای امور مالی برای اجرای درخواست معاضدت] بند (۲۳) [لزوم ارائه دلیل برای امتناع از اجرای درخواست معاضدت] بند (۲۴) [چهارچوب زمانی اجرای درخواست معاضدت] بند (۲۵) [تعویق اجرای درخواست معاضدت] بند (۲۶) [مشورت درمورد رد یا تعویق اجرای درخواست معاضدت] بند (۲۷) [امان‌نامه به شاهد یا کارشناس یا اشخاص دیگر] بند (۲۸) [هزینه‌های اجرای درخواست معاضدت] بند (۲۹) [در اختیار نهادن اطلاعات یا اسناد دولتی] بند (۳۰) [انعقاد معاهدات دو یا چندجانبه معاضدت حقوقی]

ماده ۱۹- تحقیق مشترک
اهمیت و پیشینه
شرح
ماده ۲۰- روش‌های ویژه تحقیقاتی
اهمیت و پیشینه
شرح
بند (۱) [تحویل کنترل‌شده و سایر روش‌های ویژه تحقیقاتی] بند (۲) [معاهدات یا ترتیبات دو یا چندجانبه] بند (۳) [تصمیم‌گیری موردی] بند (۴) [انواع روش تحویل کنترل‌شده]

ماده ۲۱- احاله دادرسی کیفری
اهمیت و پیشینه
شرح
ماده ۲۲- تشکیل سوابق کیفری
اهمیت و پیشینه
شرح
ماده ۲۳- جرم‌انگاری ممانعت از حسن اجرای عدالت
اهمیت و پیشینه
شرح
ماده ۲۴- حمایت از شهود
اهمیت و پیشینه
شرح
بند (۱) [تعهد به حمایت مؤثر از شهود] بند (۲) [حفاظت فیزیکی و تأمین ایمنی هنگام ادای شهادت] بند (۳) [معاهده‌های مربوط به تغییر مکان شاهدان] بند (۴) [حمایت از شاهدان قربانی]

ماده ۲۵- مساعدت به قربانیان و حمایت از آنها
اهمیت و پیشینه
شرح
بند (۱) [تعهد به کمک و حمایت] بند (۲) [تعهد به فراهم ساختن طریق جبرانی] بند (۳) [مشارکت قربانی در فرایند دادرسی]

ماده ۲۶- تدابیر برای افزایش همکاری با مراجع مجری قانون
اهمیت و پیشینه
شرح
بند (۱) [تشویق به همکاری] بند (۲) [تخفیف مجازات] بند (۳) [مصونیت از پیگرد] بند (۴) [حمایت] بند (۵) [همکاری بین‌المللی]

ماده ۲۷- همکاری درزمینه اجرای قانون
اهمیت و پیشینه
شرح
بند (۱) [قلمرو همکاری در اجرای قانون] بند (۲) [مبنای حقوقی همکاری مراجع اجرای قانون] بند (۳) [فناوری جدید]

ماده ۲۸- جمع‌آوری، مبادله و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات مربوط به ماهیت جرایم سازمان‌یافته
اهمیت و پیشینه
شرح
بند (۱) [تحلیل جرایم سازمان‌یافته] بند (۲) [به اشتراک نهادن دانش کارشناسی] بند (۳) [نظارت بر سیاست‌ها و تدابیر عملی]

ماده ۲۹- مساعدت آموزشی و فنی
اهمیت و پیشینه
بند (۱) [آموزش کارکنان داخلی] بند (۲) [مساعدت آموزشی بین‌المللی] بند (۳) [مساعدت‌های فنی و آموزشی درزمینه استرداد و معاضدت حقوقی متقابل] بند (۴) [معاهدات و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی]

ماده ۳۰- سایر تدابیر: اجرای کنوانسیون ازطریق مساعدت‌های فنی و توسعه اقتصادی
اهمیت و پیشینه
شرح
بند (۱) [پیامدهای منفی جرایم سازمان‌یافته بر توسعه پایدار] بند (۲) [موارد خاص همکاری با کشورهای درحال‌توسعه] بند (۳) [خدشه وارد نشدن به تعهدات موجود کشورها درزمینه مساعدت خارجی] بند (۴) [انعقاد موافقت‌نامه‌ها یا ترتیبات دو یا چندجانبه]

ماده ۳۱- پیشگیری
اهمیت و پیشینه
شرح
بند (۱) [تعهد کلی دولت‌های عضو] بند (۲) [کاهش زمینه‌های فعالیت گرو‌ه‌های مجرم سازمان‌یافته در بازارهای قانونی] بند (۳) [جذب مجدد بزه‌کاران به جامعه] بند (۴) [ارزیابی ادواری اسناد قانونی] بند (۵) [افزایش آگاهی عمومی] بند (۶) [بهره‌گیری از تجارب سایر کشورهای عضو] بند (۷) [همکاری بین‌المللی]

ماده 32- فراهمایی (کنفرانس) دولت‌های عضو کنوانسیون
پیشینه و شرح
ماده ۳۳- دبیرخانه
پیشینه و شرح
ماده ۳۴- اجرای کنوانسیون
پیشینه و شرح
ماده ۳۵- حل‌وفصل اختلافات
پیشینه و شرح
بند (۱) [تعهد به حل اختلاف ازطریق مذاکره] بند (۲) [داوری و ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری] بند (۳) [حق شرط نسبت به ارجاع اختلاف به داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری] بند (۴) [پس گرفتن حق شرط]

ماده ۳۶- امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
پیشینه و شرح
بند (۱) [امضای کنوانسیون توسط کشورها] بند (۲) [امضای کنوانسیون توسط سازمان‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌ای] بند (۳) [تصویب کنوانسیون] بند (4) [الحاق به کنوانسیون]

ماده ۳۷- ارتباط با پروتکل‌ها
پیشینه و شرح
ماده ۳۸- لازم‌الاجرا شدن
پیشینه و شرح
ماده ۳۹- اصلاحات
پیشینه و شرح
بند (۱) [تصویب اصلاحیه در کنفرانس کشورهای عضو] بند (۲) [چگونگی رأی‌دهی سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای] بند (۳) [لزوم تصویب اصلاحیه] بند (۴) [لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه] بند (۵) [الزامی بودن اصلاحیه فقط برای کشورهای رضایت‌دهنده به آن]

ماده ۴۰- انصراف از عضویت
پیشینه و شرح
ماده ۴۱- امین اسناد و زبان‌ها
پیشینه و شرح
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملّی
25/55. United Nations Convention against Transnational Organized Crime
فهرست منابع

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “شرحی فشرده بر کنوانسیون پالرمو: مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up