قانون مجازات اسلامی

۱۵۳.۰۰۰ تومان

سال چاپ1402
نوبت چاپ6
قطعرقعی
نوع جلدشومیز
تعداد صفحه302
شابک978-600-475-182-7

موجود


کتاب اول ـ کلیات
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعاریف
فصل دوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان
فصل سوم ـ قلمرو اجرای قوانین جزایی در زمان
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرایم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری
بخش دوم ـ مجازات‌ها
فصل اول ـ مجازات‌های اصلی
فصل دوم ـ مجازات‌های تکمیلی و تبعی
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
فصل نهم ـ مجازات‌های جایگزین حبس
فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو
مبحث دوم ـ نسخ قانون
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
مبحث چهارم ـ مرور زمان
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
بخش سوم ـ جرایم
فصل اول ـ شروع به جرم
فصل دوم ـ شرکت در جرم
فصل سوم ـ معاونت در جرم
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان‌یافته
فصل پنجم ـ تعدد جرم
فصل ششم ـ تکرار جرم
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل دوم ـ اقرار
فصل سوم ـ شهادت
فصل چهارم ـ سوگند
فصل پنجم ـ علم قاضی
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
کتاب دوم ـ حدود
بخش اول ـ مواد عمومی
بخش دوم ـ جرایم موجب حد
فصل اول ـ زنا
فصل دوم ـ لواط، تفخیذ و مساحقه
فصل سوم ـ قوادی
فصل چهارم ـ قذف
فصل پنجم ـ سبّ نبی
فصل ششم ـ مصرف مسکر
فصل هفتم ـ سرقت
فصل هشتم ـ محاربه
فصل نهم ـ بغی و افساد فی‌الارض
کتاب سوم ـ قصاص
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ اقسام و تعاریف جنایات
فصل دوم ـ تداخل جنایات
فصل سوم ـ شرایط عمومی ‌قصاص
فصل چهارم ـ راه‌های اثبات جنایت
فصل پنجم ـ صاحب حق قصاص
فصل ششم ـ شرکت در جنایت
فصل هفتم ـ اکراه در جنایت
بخش دوم ـ قصاص نفس
بخش سوم ـ قصاص عضو
فصل اول ـ موجب قصاص عضو
فصل دوم ـ شرایط قصاص عضو
بخش چهارم ـ اجرای قصاص
فصل اول ـ مواد عمومی
فصل دوم ـ اجرای قصاص نفس
فصل سوم ـ اجرای قصاص عضو
کتاب چهارم ـ دیات
بخش اول ـ مواد عمومی
فصل اول ـ تعریف دیه و موارد آن
فصل دوم ـ ضمان دیه
فصل سوم ـ راه‌های اثبات دیه
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
فصل ششم ـ موجبات ضمان
فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
بخش دوم ـ مقادیر دیه
فصل اول ـ دیه نفس
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
فصل سوم ـ دیه مقدر اعضاء
مبحث اول ـ دیه مو
مبحث دوم ـ دیه چشم
مبحث سوم ـ دیه بینی
مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش
مبحث پنجم ـ دیه لب
مبحث ششم ـ دیه زبان
مبحث هفتم ـ دیه دندان
مبحث هشتم ـ دیه گردن
مبحث نهم ـ دیه فک
مبحث دهم ـ دیه دست و پا
مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
مبحث چهاردهم ـ دیه اندام تناسلی و بیضه
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
فصل چهارم ـ قواعد عمومی دیه منافع
فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
مبحث اول ـ دیه عقل
مبحث دوم ـ دیه شنوایی
مبحث سوم ـ دیه بینایی
مبحث چهارم ـ دیه بویایی
مبحث پنجم ـ دیه چشایی
مبحث ششم ـ دیه صوت و گویایی
مبحث هفتم ـ دیه سایر منافع
فصل ششم ـ دیه جراحات
فصل هفتم ـ دیه جنین
فصل هشتم ـ ‌دیه جنایت بر میت
‌‌‌‌کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) (مصوب 02/03/1375)
‌فصل اول ـ جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
‌‌فصل دوم ـ اهانت به مقدسات مذهبی و سوءقصد به مقامات داخلی
‌فصل سوم ـ سوءقصد به مقامات سیاسی خارجی
‌فصل چهارم ـ تهیه و ترویج سکه قلب
‌فصل پنجم ـ جعل و تزویر
‌فصل ‌ششم ـ محو یا شکستن مهر و پلمپ و ‌سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی
‌فصل هفتم ـ فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
‌فصل هشتم ـ غصب عناوین و مشاغل
‌فصل نهم ـ تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
‌فصل دهم ـ تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
‌فصل یازدهم ـ ارتشاء و ربا و کلاهبرداری
‌فصل دوازدهم ـ امتناع از انجام وظایف قانونی
‌فصل سیزدهم ـ تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
‌فصل چهاردهم ـ تمرد نسبت به مأمورین دولت
‌فصل پانزدهم ـ هتک حرمت اشخاص
‌‌فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
‌فصل هفدهم ـ جرایم علیه اشخاص و اطفال
‌فصل هجدهم ـ جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
‌‌فصل نوزدهم ـ جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی
‌فصل بیستم ـ قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
‌فصل بیست و یکم ـ سرقت و ربودن مال غیر
‌فصل بیست و دوم ـ تهدید و اکراه
‌فصل بیست و سوم ـ ورشکستگی
‌فصل بیست و چهارم ـ خیانت در امانت
‌فصل بیست و پنجم ـ احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
‌‌فصل بیست و ششم ـ هتک حرمت منازل و املاک غیر
‌فصل بیست و هفتم ـ افتراء و توهین و هتک حرمت
‌فصل بیست و هشتم ـ تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و
‌فصل بیست و نهم ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
فصل سی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام ـ جرایم رایانه‌ای
بخش یکم ـ جرایم و مجازات‌ها
فصل یکم ـ جرایم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ دسترسی غیرمجاز
مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز
مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای
فصل دوم ـ جرایم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
مبحث یکم ـ جعل رایانه‌ای
مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم ـ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی
فصل پنجم ـ هتک حیثیت و نشر اکاذیب
فصل ششم ـ مسؤولیت کیفری اشخاص
فصل هفتم ـ سایر جرایم
فصل هشتم ـ تشدید مجازات‌ها
بخش دوم ـ آیین‌ دادرسی
فصل یکم ـ صلاحیت
بخش سوم ـ سایر مقررات
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب 23/02/1399)
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (مصوب 15/09/1367) 259
قانون استفساريه نسبت به كلمه اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد (513)، (514)، (608) و (609) قانون مجازات اسلامي و بندهاي (7) و (8) ماده (6) و مواد (26) و (27) قانون مطبوعات (مصوب 04/10/1379)
آيين‌نامه راجع‌به نحوه اجراي مجازات‌هاي تكميلي موضوع ماده 23 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 (مصوب 26/11/1393)
آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی (مصوب 05/06/1393)
آييننامه نحوه و مرجع صدور مجوز توليد، عرضه يا حمل ادوات موضوع تبصره (2) الحاقي ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) (مصوب 01/02/1400)
آراء وحدت رویة کیفری (از آبان‌ماه 1349 تا بهمن‌ماه 1401)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “قانون مجازات اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از دست ندهید :::
keyboard_arrow_up